Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TAŻ PODYPLOMOWY I CO DALEJ ? PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TAŻ PODYPLOMOWY I CO DALEJ ? PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność."— Zapis prezentacji:

1

2 S TAŻ PODYPLOMOWY I CO DALEJ ?

3 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

4 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

5 PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Po zakończeniu stażu podyplomowego należy do WILu dostarczyć: →Wniosek o przyznanie PWZ (W-2), który znajduje się na stronie www.wil.org.pl w zakładce Repozytorium → Dokumenty „Rejestr lekarzy” →Wypełnioną kartę stażu podyplomowego →OPWZ →Kopię dowodu osobistego →Kopia decyzji o nadaniu NIP →Świadectwo złożenia LEKu →Orzeczenie o stanie zdrowia

6 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

7

8 SPECJALIZACJA Specjalizację, niezależenie od tego w jakim trybie, można robić tylko w miejscach akredytowanych. Lista miejsc www.cmkp.edu.pl → kształcenie podyplomowe → studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów → jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji

9 FORMY REALIZACJI SPECJALIZACJI 1.Rezydentura 2.Tryb pozarezydencki: A.Etat B.Oddelegowanie C.Studia doktoranckie D.Umowa cywilno-prawna

10 REZYDENTURA Miejsca przyznawane i opłacane przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie www.mz.gov.pl na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.

11 TRYB POZAREZYDENCKI Miejsca przyznawane przez wojewodę. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie właściwego urzędu wojewódzkiego na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

12 ETAT Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy o pracę w miejscu, które posiada miejsce akredytowane.

13 ODDELEGOWANIE Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich w miejscu, które posiada miejsce akredytowane na zasadzie oddelegowania z miejsca, które jest podstawowym miejscem pracy (na podstawie umowy o pracę).

14 STUDIA DOKTORANCKIE → Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich dla osób, które są studentami studiów doktoranckich. Pensja - tylko stypendium doktoranckie → Możliwe jest jednak łączenie rezydentury ze studiami doktoranckimi. Pensja: stypendium doktoranckie + rezydentura

15 UMOWA CYWILNO-PRAWNA Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt – świadczenie usług świadczeniobiorcy, bez opłacania dni podczas których jest się na oddelegowaniu) lub umowy o wolontariat.

16 REKRUTACJA cz. 1 → Należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie http://wors.cmkp.edu.pl do 28 lutego w postępowaniu 1-31 marca oraz do 30 września w postępowaniu 1-31 października. → Można złożyć dokumenty jednocześnie na tryb rezydencki jak i pozarezydencki

17

18 REKRUTACJA cz. 2 → Dostarczyć do UW wraz z wymaganymi załącznikami wydrukowany wniosek do 3 dni od końca terminu składania wniosku w formie elektronicznej. Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026

19 ZAŁĄCZNIKI REZYDENTURA → oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach → oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty → kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” → poświadczoną przez WIL → kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK) → poświadczoną przez notariusza

20 ZAŁĄCZNIKI TRYB POZAREZYDENCKI cz. 1 → oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach → oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, → Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” → poświadczoną przez WIL → kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK) → poświadczoną przez notariusza

21 ZAŁĄCZNIKI TRYB POZAREZYDENCKI cz. 2 → zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów → zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce → zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

22 UWAGA INFORMACJA ZE STRONY WORS.CMPK.EDU.PL Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu. JEDNAK…. Jeżeli lekarz posiada OPWZ i składa wniosek o rekrutacje w trybie pozarezydenckim może zaznaczyć tylko, że będzie ubiegał się o specjalizację na podstawie umowy cywilno-prawnej. Po dopełnieniu formalności w zakładzie pracy (np. umowa o pracę) informuje UW o zmianie z umowy cywilno-prawnej na np. umowę o pracę

23 I CO DALEJ? UW zamieszcza informację na temat osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

24 I CO DALEJ? Osoby zakwalifikowane otrzymują w terminie do 15 dni od ogłoszenia listy od UW skierowanie na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Następnie należy udać się do odpowiedniej jednostki. Po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę oraz kierownika specjalizacji należy udać się do UW w celu otrzymania karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu wykonanych zabieg i procedur medycznych.

25 I CO DALEJ? Skierowanie UW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu Oddział Zdrowia ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Wyniki Miejsce pracy UW

26 I CO DALEJ? Odwołanie musi spełniać poniższe warunki: są wolne miejsce szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny oraz lekarz składający odwołanie uzyskał pozytywną opinię Konsultanta Wojewódzkiego. LISTOWNIE: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań OSOBIŚCIE: Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026

27

28 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

29 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

30 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

31 PROFIL ZAUFANY Darmowe narzędzie służące m.in. do załatwiania spraw urzędowych przez Internet bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

32 ePUAP.gov.pl Na tej stronie Internetowej można założyć sobie Profil Zaufany. Znajduje się tutaj również bardzo dokładna instrukcja jak należy założyć Profil Zaufany.

33

34 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

35 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA www.ceidg.gov.pl

36

37 Zarejestrować działalność gospodarczą można wybierając jedną z trzech możliwości: → Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie. → Bez logowania się do CEIDG, można przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie. → Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. → Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

38 CEIDG Wypełniając formularz należy m.in. podać informacje tj. → imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, konto bankowe, NIP i REGON (jeżeli ma się nadany, jeśli nie to zostanie on nadany), rodzaj prowadzonej księgowości (np. KPiR, księgi rachunkowe), miejsce przechowywania dokumentów, miejsce głównego wypełniania czynności, datę rozpoczęcia działalności. Działalność można zarejestrować wcześniej!

39 KOD PKD 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna

40 ZUS Do 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności należy złożyć do ZUSu zgłoszenie na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA Jeśli działalność gospodarcza to jedyna forma zatrudnia Jeśli działalność gospodarcza to dodatkowa forma zatrudnia

41 PIECZĄTKA I KONTO BANKOWE Można, ale nie trzeba wyrobić pieczątkę firmową na której znajdą się informacje tj. nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon kontaktowy. Mając jednoosobową działalność konto bankowe może być tożsame z osobistym kontem bankowym.

42 Prowadząc działalność gospodarczą trzeba samemu płacić podatek do US oraz ubezpieczenie do ZUS

43 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

44 REJESTR PRAKTYK http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/

45

46 → Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet) → Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania → Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego → Grupowa praktyka lekarska REJESTR PRAKTYK

47 → Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet) → Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania → Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego → Grupowa praktyka lekarska REJESTR PRAKTYK

48 POTRZEBNE DOKUMENTY Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego → wniosek → PWZ → wpis do CEIDG → umowa o ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą → dowód wpłaty (80zł wpis do rejestru; 40zł zmiana wpisu)

49 Każdą zmianę miejsca wykonywania działalności należy zgłosić do rejestru praktyk

50 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

51 UBEZPIECZENIE OC Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić osoba, która ma działalność gospodarczą, osoby które pracują na podstawie umowy zlecenie mogą wykupić ubezpieczenie dobrowolne.

52 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

53 PODATKI, PODATKI, PODATKI Dwie opcje do wyboru: → Podatek w skali progresywnej (tzw. progi podatkowe) → Podatek liniowy CZYLI CO?

54 PODATKI, PODATKI, PODATKI → W przypadku skali progresywnej są dwa progi podatkowe 18% przy zarobkach do 85528 zł i 32% dla osób zarabiających więcej → Podatek liniowy natomiast jest tzw. podatkiem sztywnym niezależnie ile zarobimy zawsze będzie z niego zabrane 19%, ale zabrane są też „przywileje” tj. uwzględnienie kwoty wolnej od podatku, odliczenia od dochodu (np. darowizny), odliczenia od podatku (np. ulga rodzinna),możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. → Jeśli mamy 2 formy zatrudnienia mieć także 2 formy opodatkowania

55 PODATKI, PODATKI, PODATKI Wybieramy formę opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej lub do 20 stycznia każdego roku kalendarzowego

56 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Profil zaufany 2.Działalność gospodarcza 3.Rejestr praktyk 4.Obowiązkowe ubezpieczenie 5.Urząd Skarbowy 6.Obowiązki

57 OBOWIĄZKI → Odpady medyczne – zestawienie do 15.03 każdego roku * nie dotyczy praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne → „Korzystanie ze środowiska” – do 31.03 każdego roku * dla osób posiadających samochód zarejestrowany na działalność gospodarczą → Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – do 15.03 każdego roku * podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych

58

59 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

60 ZUS ZLA Wymagane dokumenty: * kopia Prawa Wykonywania Zawodu * wypełniony formularz ZUS FZLA „Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich”

61

62 ZUS ZLA Miejsce i sposób złożenia sprawy * Dowolna terenowa jednostka ZUS. * Złożenie dokumentów na stanowisku obsługi klientów lub przesłanie pocztą. Czas oczekiwania na decyzję 2-3 tygodnie

63 ZUS ZLA ODBIÓR „BLOCZKÓW ZUS ZLA” Wymagane dokumenty * Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (możliwy odbiór przez inną osobę, ale potrzebne upoważnienie) * Decyzja z numerem upoważnienie do wystawiania ZUS ZLA Odbiór możliwy w dowolnej jednostce terenowej ZUS

64 RECEPTY www.nfz-poznan.pl Leki i recepty Recepty numerowane Wniosek o zawarcie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych www.nfz-poznan.pl Leki i recepty Recepty numerowane Wniosek o zawarcie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych

65 RECEPTY

66 ZAŁĄCZNIKI: 1.Kserokopia dokumentu stwierdzającego wpis do księgi rejestrowej praktyki lekarskiej 2.Wykaz miejsc udzielania świadczeń związanych z realizacją umowy na wystawianie recept (załącznik). 3.Kserokopia numeru REGON (dot. własnej działalności gospodarczej). 4.Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane specjalizację i ich zakres. RECEPTY

67

68 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.ZUS ZLA oraz recepty 5.Czas wolny, czyli może KML WIL

69 Na podstawie uchwały ORL każdy lekarz i lekarz może otrzymać w ramach zapomogi 800 zł na szkolenie czy kurs. Wniosek należy składać do Komisji Socjalnej. KOMISJA SOCJALNA

70 Jeżeli dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 3500 netto. Każdy lekarz i lekarz dentysta może otrzymać becikowe tj. zapomogę w wysokości 1000zł (w przypadku urodzenia pierwszego dziecka) lub 2000zł (w przypadku urodzenia drugiego i każdego kolejnego dziecka) KOMISJA SOCJALNA

71 W siedzibie WIL istnieje możliwość uzyskania porad prawnych. Harmonogram pracy prawników dostępny jest na stronie internetowej WIL. PORADY PRAWNE

72 Grupa ludzi młodych i tych…. nadal młodych zajmujących się sprawami Młodych Lekarzy. Czym się zajmujemy? → Spotkanie ze studentami ostatnich lat studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych → Spotkanie dla stażystów w sprawie specjalizacji i pracy z PWZ? → Spotkanie integracyjne dla Młodych Lekarzy → Statuetka Mentora → Nagroda dla osób, której najlepiej zdały LEK i LDEK → Współpraca z Komisjami ds. Młodych Lekarzy NRL oraz innych ORL. Powołanie Zespołu ds. Młodych Lekarzy przy Ministerstwie Zdrowia KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Zapraszamy do współpracy!!!

73 MENTOR XII 2013 roku * prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska * prof. dr hab. Jerzy Głuszek IV 2015 rok * dr n. med. Dominik Dytfeld * lek Antoni Bogacki

74 ZESPÓŁ DS. MŁODYCH LEKARZY MZ

75 Spotkanie integracyjne środowiska młodych lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 20-21.06.2015 roku KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL

76 OLANDIA OLANDIA – to XVIII wieczny, zrewitalizowany folwark, położony w miejscowości Prusim, nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, na skraju Puszczy Noteckiej, który kusi swym niezwykłym urokiem. Olenderska Kraina znajduje się zaledwie 70 km od Poznania oraz 120 km od granicy polsko-niemieckiej.

77

78 Źródło fotografii: www.olandia.pl

79

80 ZAPISY * Koszt uczestnictwa 100 PLN od osoby (reszta finansowana z budżetu KML) * W Spotkaniu Integracyjnym mogą wziąć udział partnerzy, którzy nie są lekarzami. * Zapisy do 12 czerwca!!! * Tel: 783993939

81 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL

82 Zapraszamy do współpracy!!! Bartosz Urbański mail: bartosz48@gmail.com tel: 692 660 261 Anna Zajączkowska mail: anka.zajaczkowska@gmail.com Tel: 602696776 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL

83 D ZIĘKUJEMY

84


Pobierz ppt "S TAŻ PODYPLOMOWY I CO DALEJ ? PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydencki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google