Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Jerzy Baehr, radca prawny, partner zarządzający

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Jerzy Baehr, radca prawny, partner zarządzający"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNE KLUCZOWE REGULACJE DLA SEKTORA GAZOWNICZEGO
dr Jerzy Baehr, radca prawny, partner zarządzający dr hab. Jakub Pokrzywniak, radca prawny, partner Międzyzdroje, 11 maja 2015 r.

2 PREZENTACJA KANCELARII

3 PREZENTACJA KANCELARII
WKB należy do grona wiodących polskich kancelarii prawnych. Zatrudnia ponad 60 doświadczonych prawników, specjalizujących się w kluczowych dziedzinach prawa gospodarczego, którzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania prawne, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Od początku istnienia kancelarii prawnicy WKB doradzają firmom polskim i zagranicznym w największych projektach prywatyzacyjnych, akwizycyjnych oraz restrukturyzacyjnych w Polsce. Rokrocznie jesteśmy wyróżniani przez tak prestiżowe wydawnictwa i rankingi kancelarii prawnych jak: CHAMBERS GLOBAL CHAMBERS EUROPE LEGAL 500 EUROPEAN LEGAL EXPERTS Rzeczpospolita SPECJALIZACJE: Bankowość i finanse Energetyka Fuzje i przejęcia Infrastruktura i PPP Nieruchomości i proces inwestycyjny Ochrona środowiska i zasoby naturalne Pomoc publiczna i fundusze unijne Postępowania upadłościowe i restrukturyzacja Prawo lotnicze Prawo ochrony konkurencji Prawo podatkowe Prawo pracy Prawo spółek i ład korporacyjny Prawo własności intelektualnej & TMT Rozwiązywanie sporów Rynki kapitałowe Ubezpieczenia Zamówienia publiczne SEKTORY: Energetyka i zasoby naturalne Nowe technologie, media i telekomunikacja Private equity Retail & FMCG Sektor budowlany i nieruchomości Sektor publiczny Transport i logistyka

4 REKOMENDACJE Nominacja dla WKB w kategorii Chambers Award for Excellence 2014 – National Law Firm of The Year przez Chambers and Partners jeden z niezależnych międzynarodowych przewodników prawa rynku. W rankingu Chambers Global 2014 dr hab. Andrzej Wierciński znalazł się w gronie rekomendowanych najlepszych prawników na świecie w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji i prawie upadłościowym. Bartłomiej Jankowski został rekomendowany w kategorii rozwiązywania sporów. W rankingu Chambers Europe 2014 WKB rekomendowano w następujących kategoriach: zamówienia publiczne – indywidualne rekomendacje dla dr Jerzego Baehra i Jana Rolińskiego prawo energetyczne i zasobów naturalnych - indywidualna rekomendacja dla dr Jerzego Baehra i Macieja Szambelańczyka prawo korporacyjne i M&A – indywidualna rekomendacja dla dr hab. Andrzeja Wiercińskiego i Jakuba Jędrzejaka restrukturyzacje i prawo upadłościowe - indywidualna rekomendacja dla dr hab. Andrzeja Wiercińskiego prawo konkurencji - indywidualne rekomendacje dla Aleksandra Stawickiego i dr Bartosza Turno prawo pracy – indywidualna rekomendacja dla Agnieszki Fedor rozwiązywanie sporów – indywidualna rekomendacja dla Bartłomieja Jankowskiego prawo ochrony środowiska – indywidualna rekomendacja dla dr Sergiusza Urbana prawo własności intelektualnej – indywidualna rekomendacja dla Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej bankowość i finanse: ubezpieczenia – indywidualna rekomendacja dla dr hab. Jakuba Pokrzywniaka TMT W rankingu Legal 500 EMEA 2014 dwaj prawnicy WKB: dr Jerzy Baehr oraz Aleksander Stawicki otrzymali indywidualne rekomendacje „leading individual” w kategorii energetyki i zasobów naturalnych oraz prawa ochrony konkurencji. Wyróżniono następujące praktyki w ramach kancelarii:   prawo ochrony konkurencji, energetyka, restrukturyzacja i postępowania upadłościowe. prawo pracy, prawo własności intelektualnej & TMT, prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia, rozwiązywanie sporów, bankowość i finanse, nieruchomości i proces inwestycyjny, prawo podatkowe. W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2014 praktyka zamówień publicznych WKB po raz drugi została wskazana przez środowisko prawnicze jako najlepsza w Polsce. Wyróżnienia indywidualne w dziedzinie zamówień publicznych otrzymał Jan Roliński. Nasza kancelaria otrzymała również wskazania w dwóch kategoriach: prawo energetyczne (rekomendację indywidualną wicelidera otrzymał dr Jerzy Baehr) oraz prawo konkurencji i antymonopolowe.

5 ZMIANY PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNE KLUCZOWE REGULACJE DLA SEKTORA GAZOWNICZEGO

6 ROZPORZĄDZENIE DYWERSYFIKACYJNE (I)
Dotychczasowy stan prawny: § Maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku, nie może być wyższy niż: 1) 88% - w latach , 2) 78% - w latach , 3) 72% - w latach , 4) 70% - w latach , 5) 59% - w latach , 6) 49% - w latach Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw energetycznych, którym będą wydawane koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego gazem ziemnym z zagranicą. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gazu wydobywanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. § Przepis § 1 ust. 3 obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

7 ROZPORZĄDZENIE DYWERSYFIKACYJNE (II)
Projektowane rozporządzenie: § Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) import – import gazu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem importu gazu z państw EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) źródło – przedsiębiorstwo, od którego przedsiębiorstwo energetyczne pozyskało gaz w celu importu. § Maksymalny udział gazu importowanego z jednego źródła, w stosunku do całkowitej wielkości gazu sprzedawanego przez przedsiębiorstwo energetyczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w danym roku nie może być wyższy niż: 1) 59% – w latach ; 2) 49% – w latach

8 ROZPORZĄDZENIE DYWERSYFIKACYJNE (III)
Projektowane rozporządzenie (kontynuacja): 2. Do obliczenia udziału, o którym mowa ust. 1, gaz importowany ze źródeł należących do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), traktuje się jako gaz z jednego źródła. 3. Udział, o którym mowa w ust. 1, może być obliczany łącznie dla więcej niż jednego przedsiębiorstwa energetycznego, pod warunkiem zgłoszenia tego zamiaru, najpóźniej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. § 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, wszczętych i niezakończonych przed jego wejściem w życie.

9 KOGENERACJA W USTAWIE O OZE
Utrzymane wsparcie dla kogeneracji Certyfikaty dla kogeneracji ograniczone do 2018 r.

10 PROJEKT USTAWY O STRATEGICZNYCH INWESTYCJACH CELU PUBLICZNEGO
Wycofanie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Zastąpiony projektem ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego (planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów - I/II kwartał r.). Regulacja procedury przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, m.in. inwestycji przesyłowych. Zakresem regulacji objęta zostanie faza lokalizacji inwestycji, pozyskania praw do nieruchomości, a także procesu budowlanego. Połączenie rozstrzygnięć inwestycyjnych w ramach decyzji zintegrowanej. Jednocześnie inwestorzy będą mieli możliwość wystąpienia o wydanie osobnych decyzji dla lokalizacji, wywłaszczenia oraz pozwolenia na budowę. Specjalne regulacje proceduralne, wprowadzające terminy na wydanie rozstrzygnięć przez organy administracji publicznej, a także ograniczające terminy na skierowanie środków zaskarżenia od tych rozstrzygnięć.

11 UNIA ENERGETYCZNA (I) Strategia ramowa Komisji Europejskiej - Pakiet dotyczący Unii Energetycznej, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Strategia ramowa na rzecz stabilnej Unii Energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu (przyjęta r.). Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie unii energetycznej (przyjęte r.).

12 UNIA ENERGETYCZNA (II)
UE musi zdywersyfikować swoje dostawy gazu i sprawić, by stały się bardziej odporne na zakłócenia. Komisja przedstawi wniosek w sprawie pakietu dotyczącego odporności i dywersyfikacji dostaw gazu w latach , zmieniając istniejące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Komisja opracuje kompleksową strategię dotyczącą skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jego przechowywania, oraz będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu opracowania dostępu do alternatywnych dostawców, w tym z południowego korytarza gazowego, z basenu Morza Śródziemnego i z Algierii, w celu zmniejszenia istniejących zależności od indywidualnych dostawców. Umowy międzyrządowe powinny być w pełni zgodne z prawodawstwem UE i być bardziej przejrzyste. Komisja zaproponuje przegląd decyzji w sprawie umów międzyrządowych w 2016 r., aby zapewnić ich zgodność z prawem UE przed zakończeniem negocjacji, zapewnić udział Komisji w takich negocjacjach, opracować standardowe klauzule w umowach dotyczące przepisów UE oraz aby zapewnić większą przejrzystość umów na dostawy gazu.

13 DANE KONTAKTOWE dr Jerzy Baehr, radca prawny, partner zarządzający dr hab. Jakub Pokrzywniak, radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k. Warszawa ul. Polna 11 Warszawa Tel Poznań ul. Paderewskiego 7 Poznań Tel


Pobierz ppt "dr Jerzy Baehr, radca prawny, partner zarządzający"

Podobne prezentacje


Reklamy Google