Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WCIES 24 czerwiec 2015 r. Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WCIES 24 czerwiec 2015 r. Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”"— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WCIES 24 czerwiec 2015 r. Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”

2 Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Forum) powstało w 2012 r. jako inicjatywa Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. W skład Forum wchodzą stowarzyszenia i fundacje działające na terenie m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI), a także pracownicy placówek realizujących zadania na rzecz tych osób oraz eksperci pełniący funkcję doradczą. Celem powstania Forum jest integracja naszego środowiska, pod hasłem „Tak wiele robimy osobno, zróbmy to razem !!!”.Przy czym „razem” według naszego rozumienia odnosi się do „wspólnie - dla wszystkich potrzebujących ONI”. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną same nie są w stanie reprezentować swoich interesów, tak więc na organizacjach pracujących na ich rzecz spoczywa obowiązek podejmowania takich działań. WCIES 24 czerwiec 2015 r.

3 Wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami ta grupa stanowi wysoki odsetek społeczeństwa. Jest też szczególnie zagrożona marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Z naszego doświadczenia wynika, że wykluczenie społeczne nie jest stanem a jest procesem. Dlatego tak ważne jest, by w porę mu zapobiegać poprzez konstruktywnie zaplanowane działania wspierające, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z różnymi formami wsparcia, upowszechnianie modelowych rozwiązań sprawdzonych w innych regionach kraju i w krajach UE, wypracowywanie wspólnie nowych koncepcji wspierających ONI i ich rodziny w społecznym funkcjonowaniu oraz lobbowanie w ich sprawach przy tworzeniu miejskich strategii rozwiązywania problemów społecznych. WCIES 24 czerwiec 2015 r.

4 Do czego dążymy? Głównym celem Forum jest wspólne wypracowanie dla Warszawy modelu systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenie do wieku podeszłego. WCIES 24 czerwiec 2015 r.

5 0 - 3 LAT 26 + 7 - 25 4 - 6 WCIES 24 czerwiec 2015 r.

6 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P Sąd i policja WCPR w tym SCON Orzecznictwo PFRON Urząd Pracy WCIES, w tym punkty konsultacyjne przy placówkach oświatowych. Organizacje pozarządowe Szpitale, oddziały ginekologiczne Szpitale położnicze, pediatryczne Poradnie D OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Przedszkola, OREW Szkoły ogólnodostępne Szkoły integracyjne Szkoły specjalne OREW, DPS Od 0 do 3 lat Od 3 do 6 lat Od 6 do 25 lat Od 25 lat do wieku podeszłego Ośrodki Wsparcia ZAZ, Spółdzielnia Socjalna Rynek pracy Centrum DZWONI Mieszkanie chronione treningowe WTZŚDS DPS, Dom Rodzinny OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Żłobki Mieszkanie wspomagane

7 Członkowie Forum chcą poprzez wspólne działania zaprojektować warszawski systemu wsparcia dla ONI, obejmujący okres od urodzenia do późnej starości. System ten scalałby w spójną całość wszystkie istniejące w Warszawie formy wsparcia, takie jak:  wczesna interwencja,  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  przedszkola specjalne,  różnorodne formy edukacji szkolnej (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne, szkoły zawodowe specjalne i szkoły przysposabiające do pracy, OREW)  warsztaty terapii zajęciowej,  środowiskowe domy samopomocy,  zakłady aktywizacji zawodowej,  spółdzielnie socjalne,  małe domy rodzinne,  mieszkania chronione i wspomagane. Tak pomyślany system byłby rozwiązaniem przyjętym centralnie a realizowanym na poziomie lokalnym. Opartym o usługi świadczone zarówno przez instytucje do tego powołane jak i organizacje pozarządowe. Bardzo istotne jest to by umożliwiał on planowe wspieranie ONI w sposób indywidualny, dostosowany do potrzeb danej osoby i jej możliwości psychofizycznych. Najważniejsze jednak jest to by był systemem szybkiego reagowania.

8 Jak działamy ? tworzymy zespoły problemowe pracujące nad konkretnymi tematami z zakresu : - edukacji, - zabezpieczenia prawno-finansowego, - tworzenia „kręgów wsparcia” - uruchomienia w Warszawie Punktu informacyjno-koordynacyjnego - mieszkalnictwa chronionego integrujemy warszawskie środowisko pracujące na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wymieniamy się doświadczeniami zastanawiamy się nad formami i sposobami pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną gwarantującymi im równoprawny udział w życiu społecznym. szukamy najlepszych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, w naszej pracy korzystamy z wiedzy i doświadczenia wszystkich członków Forum. WCIES 24 czerwiec 2015 r.

9 Wspólnie diagnozujemy obecny system pomocy oferowanej przez miasto osobom z niepełnosprawnością intelektualną i jego efektywność, tworzymy mapę potrzeb, poznajemy własne działania na bazie tego co mamy i zasobach miasta pracujemy nad modelem systemu, który obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenie do wieku podeszłego, lobbujemy za takimi zmianami w prawie, które pozwolą na wprowadzenie w życie koniecznych rozwiązań by opracowany system mógł funkcjonować, poprzez wspólne działania pracujemy nad zmianą wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną wśród mieszkańców Warszawy, zgłaszamy inicjatywy, które mogą poprawić społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną

10 Do udziału w Forum zaprosiliśmy warszawskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną pracowników placówek działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pedagogów specjalnych, przedstawicieli szkolnictwa specjalnego pracowników warszawskich urzędów i instytucji, w których zakresie jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną ekspertów, osoby wspierające i sympatyków naszych działań

11 Dla kogo działamy - trochę statystyki Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niepełnosprawnością intelektualną dotknięty jest ok.1 % populacji. Szacuje się, że w Polsce jest zatem ok. 380 tys. osób z tym rodzajem niepełnosprawności. W tym ok.: 75 % z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 12 % z umiarkowanym, 8 % ze znacznym 5 % z głębokim WCIES 24 czerwiec 2015 r.

12 Jak to się przekłada na Warszawę w Warszawie, która liczy 1.720 000 tys. mieszkańców szacunkowo możemy przyjąć, że żyje 17 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym ok. 75% - 12.900 z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. 12% - 2.064 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 8 % - 1.376 z znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 5% - 860 z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

13 Nasi partnerzy do współpracy Resort zdrowia, pomocy społecznej i edukacji Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin wymagają skoordynowanej współpracy tych trzech resortów !!!

14 Członkami Forum są następujące Organizacje Pozarządowe : 1.Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 2.Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” 4.Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 5.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” 6.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” 7.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja” 8.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę 9.Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” 10.Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „Dom” 11.Fundacja „Inne Spojrzenie„ 12.Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym 13.Fundacja Synapsis 14.Fundacja „Też chcemy być” 15.Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mamy siebie” 16.Fundacja Tęczowy Dom 17.Fundacja na rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Zapewnić Przyszłość 18.Klub Dobrej Woli –Stowarzyszenie Dobra Wola

15 Pozostali członkowie to pracownicy: Akademii Pedagogiki Specjalnej, Urzędu Pracy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Szkół Specjalnych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Wsparcia, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Wczesnej Interwencji, Centrum „Dzwoni”, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ognisk Wychowawczych - Ognisko Marymont oraz Eksperci, Sympatycy i Rodzice.

16 Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. Polska ratyfikowała Konwencję 6 września 2012 r. Jej wprowadzenie w życie wymaga skoordynowanych działań władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej wszystkich szczebli, odpowiednich instytucji, profesjonalistów i mediów, a także – co równie ważne – samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i reprezentujących je organizacji obywatelskich. W ciągu kolejnych lat Konwencja będzie zmieniać i dostosowywać prawo w Polsce do jej założeń i kierunków w jakich powinny iść zmiany na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

17 Zespół Koordynacyjny Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 1.Zofia Pagowska - Warszawskie Koło PSOUU - Przewodnicząca Forum 2.Anna Witarzewska – Stowarzyszenie „Tęcza” 3.Dorota Koman - Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym 4.Lidia Klaro-Celej - Ekspert (Edukacja) 5.Barbara Szostak - Ekspert (Edukacja) 6.Małgorzata Bortko – ŚDS ul.Rydygiera 3 7.Maria Jankowska – Fundacja Synapsis 8.Marta Żukowska – Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” 9.|Teresa Serafin - Ekspert (Edukacja) 10.Anna Pogorzelec – rodzic-Warszawskie Koło PSOUU 11.Teresa Łuszcz - Fundacja „Inne Spojrzenie „ 12.Małgorzata Koper – ŚDS ul.Nowogrodzka 75 Dane kontaktowe: Przewodnicząca Forum Zofia Pągowska Adres kontaktowy : 00-740 Warszawa, ul. Górska 7 Telefon : 603 770 434, 22 851 05 95 e-mail : zospag@gmail.com WWW http://fnoni.boris.org.pl

18 Tak wiele robimy osobno, zróbmy to razem !!!


Pobierz ppt "Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WCIES 24 czerwiec 2015 r. Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google