Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne założenia polityki bezpieczeństwa RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne założenia polityki bezpieczeństwa RP"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne założenia polityki bezpieczeństwa RP
Patryk Gruszczyński

2 Polityka bezpieczeństwa narodowego
„Politykę bezpieczeństwa narodowego stanowi celową zorganizowaną działalność kompetentnych organów państwa, zmierzająca do stałego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa i tworzenie bezpieczeństwa narodowego”

3 Założenia podstawowe Dziedziny Polityczne Militarne Społeczne Etniczne
Gospodarcze Ekologiczne Społeczne Etniczne

4 Rzeczpospolita Polska jako podmiot bezpieczeństwa
-założenia ogólne jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa, suwerennie określa własne interesy narodowe i cele strategiczne, uwzględnia czynniki historyczne, warunki polityczno- ustrojowe, uwzględnia potencjał, jakim dysponuje państwo, jest demokratycznym państwem prawnym z gospodarką. rynkową, przestrzegającym wiążącego ją prawa międzynarodowego.

5 Interesy narodowe i cele strategiczne
Art.5. Konstytucji RP Niepodległość i nienaruszalność granic „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

6 Polska w Europie i świecie
Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez współpracę i członkostwo w strukturach europejskich i międzynarodowych 1.NATO stanowi najważniejszą formę polityczno-wojskowej współpracy Polski z sojusznikami. 2.Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski i umacnia jej pozycję w świecie. 3.Najważniejszym partnerem pozaeuropejskim Polski pozostają Stany Zjednoczone Ameryki.

7 Współpraca w zakresie regionalnym
1.Dla Polski kluczowymi ugrupowaniami w tym zakresie są Trójkąt Weimarski i Grupa Wyszehradzka. 2.Rzeczpospolita Polska wspiera reformy państw Partnerstwa Wschodniego oraz opowiada się za ich ściślejszym powiązaniem z UE i NATO . 3.Jako sąsiad Federacji Rosyjskiej Polska stoi na stanowisku, że zarówno stosunki dwustronne, jak i stosunki NATO - Rosja i UE - Rosja powinny rozwijać się w oparciu o pełne poszanowanie prawa międzynarodowego, w tym suwerenności i integralności terytorialnej państw, a także swobody wyboru własnej ścieżki rozwoju i sojuszy politycznych i wojskowych. 4.Polska jest wiarygodnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialnej za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, istotnego elementu europejskiego systemu kooperatywnego bezpieczeństwa.

8 Interesy narodowe i cele strategiczne
Potencjał bezpieczeństwa Silna pozycja na arenie międzynarodowej Ochrona obywateli Rozwój potencjału społecznego i gospodarczego Sojusze i współpraca z innymi państwami Cyberbezpieczeństwo Polityka prorodzinna Bezpieczeństwo powszechne Bezpieczeństwo energetyczne, finansowe, klimatyczne, żywnościowe

9 Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego
Podsystem obronny to nie tylko siły zbrojne, ale również: dyplomacja, służby specjalne działające na rzecz obronności, przemysł obronny i potencjał naukowo badawczy. Znacznie bardziej zróżnicowany wewnętrznie jest podsystem ochronny, na który składają się: 1. wymiar sprawiedliwości, 2. służby specjalne, policja, straże i inspekcje, 3. system ratowniczo – gaśniczy, a także podmioty prywatne (firmy ochrony osób i mienia), 4. organizacje pozarządowe.

10 Środowisko bezpieczeństwa Polski
Globalizacja i rosnąca współzależność skutkują nieprzewidywalnością pojawiania się zjawisk, których zasięg nie jest ograniczany barierami geograficznymi, systemami politycznymi czy gospodarczymi. Zagrożenia noszą charakter zarówno militarny, jak i pozamilitarny, a w znacznej mierze – asymetryczny, pozbawiony klarownych reguł i trudny do uzgodnienia wspólnych, jednoznacznych ocen na poziomie sojuszniczym.

11 Globalne środowisko bezpieczeństwa
Wymiar globalny Globalne środowisko bezpieczeństwa Organizacja Narodów Zjednoczonych – jedyna struktura powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa globalnego – stała się dysfunkcjonalna i niedecyzyjna. Problemem jest też selektywne stosowanie norm prawa międzynarodowego przez niektóre państwa, osłabienie reżimów porozumień rozbrojeniowych, także w zakresie nieproliferacji broni masowego rażenia. Wśród zagrożeń na poziomie globalnym wymienia się także terroryzm zorganizowaną przestępczośćcyberprzestępczośćcyberterroryzmcyberszpiegostwocyberkonflikty z udziałem podmiotów niepaństwowych cyberwojny – konfrontację w cyberprzestrzeni pomiędzy państwami.

12 Wymiar regionalny W wymiarze regionalnym bezpieczeństwo Europy determinowane jest i będzie przez cztery główne czynniki: NATO, UE, strategiczną obecność USA, relacje z Rosją. Strategia jasno stwierdza, że w sąsiedztwie Polski istnieje ryzyko konfliktów o charakterze lokalnym i regionalnym, które mogą nas angażować pośrednio lub bezpośrednio. 

13 Na poziomie krajowym Strategia wśród wyzwań wymienia:
Wymiar krajowy Na poziomie krajowym Strategia wśród wyzwań wymienia: -sytuację demograficzną, -rozwarstwienie społeczne, -bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, - kwestie związane z ochroną ludności, -bezpieczeństwem imprez masowych i ruchu drogowego, -przestępczością zorganizowaną, gospodarczą, -przestępczością narkotykową i handlem ludźmi oraz terroryzmem.

14 Inne problemy wymiaru krajowego:
Wymiar krajowy Inne problemy wymiaru krajowego: -aktywność obcych służb specjalnych, -funkcjonowanie systemu teleinformatycznego RP, -korupcja, -zagrożenia dla systemu finansowego państwa, -bezpieczeństwo energetyczne oraz niska konkurencyjność polskiej gospodarki i dekapitalizacja majątku narodowego.

15 Strategia operacyjna Interesy narodowe i cele strategiczne Polski w powiązaniu z diagnozą środowiska bezpieczeństwa narodowego określają priorytety polityki bezpieczeństwa i obronnej. Wskazują one na potrzebę zrównoważonego umiędzynarodowienia i samodzielności w zakresie bezpieczeństwa Polski, w tym zwiększenia strategicznej odporności kraju na różnego rodzaju zagrożenia.

16 Główny kierunek działań strategicznych określają trzy priorytety polityki bezpieczeństwa:
1.Zapewnienie gotowości i demonstracja determinacji do działania w sferze bezpieczeństwa i obrony oraz wzmocnienie narodowych zdolności obronnych; 2.Wspieranie procesów służących wzmocnieniu zdolności NATO do kolektywnej obrony; 3.Wspieranie i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej.

17 Strategia preparacyjna
Czyli koncepcja przygotowań strategicznych Jej podstawą jest właściwe połączenie w systemie bezpieczeństwa narodowego jego składników militarnych i pozamilitarnych, wewnętrznych i zewnętrznych. W tej części również Strategia określa trzy priorytety: 1. integracja podsystemów kierowania bezpieczeństwem narodowym; 2. profesjonalizacja podsystemów operacyjnych – obronnego i ochronnych; 3. powszechność przygotowań podsystemów wsparcia – społecznych i gospodarczych.

18 Wnioski-wymiar wewnętrzny
Rzeczpospolita Polska jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa suwerennie określającym własne interesy narodowe i cele strategiczne, który ma się opierać na: własnych siłach zbrojnych i dyplomacji, przemyśle obronnym i potencjale naukowo badawczym, potencjale społecznym, potencjale gospodarczym, potencjale ekonomicznym, walce z korupcją, W tych aspektach Polska musi ulec wzmocnieniu, aby zrealizować swoje interesy strategiczne i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

19 Wnioski-wymiar zewnętrzny
Polityka bezpieczeństwa odpowiadająca współczesnym realiom uwzględniająca zmiany, które zaszły w globalnym, regionalnym i lokalnym środowisku bezpieczeństwa. Stawianie na własny, sprawnie działający system bezpieczeństwa i zdolności obronne. Wzmocnienie pozycji RP poprzez udział w sojuszach i organizacjach międzynarodowych. Podstawowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa RP jest dziś agresywna polityka Rosji. Zwrócenie uwagi dla rozwoju sytuacji na bliskim wschodzie. Cyberbezpieczeństwo. Cyberwojna – konflikt w cyberprzestrzeni toczony pomiędzy państwami.

20 Dziękuję za uwagę! 


Pobierz ppt "Współczesne założenia polityki bezpieczeństwa RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google