Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o"— Zapis prezentacji:

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW aktywnie wspiera efektywność energetyczną i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Wojciech Stawiany Ekspert Departament Ochrony Klimatu III Forum Fotowoltaika dla każdego Poznań, 26 maja 2015 roku

2 Plan prezentacji Strategia Działania, misja, cel, wizja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liczby obrazujące 25 lat działalności NFOŚiGW Priorytety; formy , obszary i struktura finansowania Zarządzanie przez NFOŚiGW finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe Oferta programowa na lata – 2020: programy priorytetowe (omówienie wybranych programów priorytetowych), spotkania Forum EEŚ, koordynacja krajowa Porozumienia Burmistrzów, ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej

3 Nasza misja Cel generalny Skutecznie i efektywnie wspieramy
działania na rzecz środowiska. Cel generalny Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

4 Nasza wizja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

5 NFOŚiGW rozpoznawalną instytucją finansową o europejskich standardach
Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

6 NFOŚiGW – skala działalności
rocznie wypłaca ok. 5-5,5 mld zł ok. 50% ze środków unijnych ok. 50% ze środków krajowych Środki krajowe Środki unijne

7 Finansowanie ochrony środowiska w latach 1989 – 2014

8 Pożyczki a dotacje w latach 1989-2014
mln zł Dotacje – mln zł Pożyczki – mln zł

9 Efekt dźwigni dzięki pożyczaniu Wartość całkowita
dofinansowanych inwestycji 136 mld zł Udzielone dofinansowanie 35,7mld zł Wpływy z opłat i kar 21,5 mld zł

10 Główne priorytety Strategii na lata 2014-2020
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

11 Układ strategii – priorytety i perspektywy
Perspektywa 2: BENEFICJENCI Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Perspektywa 1: FINANSE MISJA (CEL GENERALNY) PRIORYTET 1 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi PRIORYTET 2 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi PRIORYTET 3 Ochrona atmosfery PRIORYTET 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Cel szczegółowy Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013 – z perspektywą do 2020 r. Programy priorytetowe NFOŚiGW

12 Priorytet 3 – Ochrona atmosfery
W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdzia-łaniem zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane m.in. poprzez wspieranie m.in. projektów: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych poprawy efektywności energetycznej wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) i wysokosprawnej kogeneracji efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa energooszczędnego modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

13 Sposób wspierania przedsięwzięć przez NFOŚiGW
Formy zwrotne oprocentowane pożyczki (w niektórych programach z możliwością umorzenia) preferencje dla „zielonych gmin” wejścia kapitałowe nagrody za działalność dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotacje, w tym: dopłaty do oprocentowania pożyczek dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych Formy bezzwrotne dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu poręczenia: spłaty kredytów lub pożyczek spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek zwrotu przyznanych środków Formy planowane

14 Formy dofinansowania – założenia strategiczne
zmiana proporcji pomiędzy dofinansowaniem zwrotnym a bezzwrotnym na korzyść finansowania zwrotnego pomoc bezzwrotna jako: wsparcie do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych lub wykup obligacji) zachęta do podejmowania inwestycji proekologicznych (dotacje na dokumentację, umorzenia)

15 Różnorodność i elastyczność form wsparcia -
wpływ na znaczenie NFOŚiGW dla kraju finansowanie ochrony środowiska finansowanie gospodarki wodnej podniesienie jakości życia wsparcie samorządów przedsiębiorców gospodarstw domowych nowe instrumenty finansowe wsparcie dla edukacji i ekoinnowacji inwestycja w mikroinstalacje OZE uruchamianie środków innych inwestorów i banków obsługa dotacji z Unii Europejskiej stymulowanie nowych inwestycji wspomaganie tworzenia miejsc pracy

16 Formy i obszary finansowania
Główne formy finansowania Główne obszary finansowania Dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne Ochrona wód i gospodarka wodna Oprocentowane pożyczki Ochrona klimatu i atmosfery Kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, w tym recykling Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ochrona przyrody i krajobrazu Leśnictwo Dopłaty do oprocentowania kredytów Państwowy Monitoring Środowiska Umorzenia Zapobieganie klęskom żywiołowym Inwestycje kapitałowe Górnictwo i geologia Dopłata do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji Edukacja ekologiczna Częściowa spłata kapitału kredytów Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Efektywność energetyczna Odnawialne źródła energii

17 z Prawa energetycznego Opłaty eksploatacyjne przyznanej emisji gazów
Źródła przychodów Opłaty z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Przychody finansowe Opłaty zastępcze i kary wynikające z Prawa energetycznego Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne Sprzedaż jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych

18 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. Program priorytetowy zawiera następujące elementy: cel programu wskaźniki osiągnięcia celu i harmonogram ich osiągania (np. wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych, wielkość redukcji emisji pyłowo – gazowej, moc zainstalowanych oze itd.) budżet programu okres wdrażania programu terminy i sposób składania wniosków (np. tryb konkursowy, tryb ciągły) podstawy prawne udzielenia dofinansowania

19 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: formy dofinansowania (pożyczka lub/i dotacja) intensywność dofinansowania (np. do 50% kosztów kwalifikowanych) warunki dofinansowania (np. wynikające z przepisów o pomocy publicznej) Beneficjenci rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć koszty kwalifikowane procedura wyboru przedsięwzięć (dla programów priorytetowych dla których nabór realizowany jest w trybie konkursowym dołącza się regulamin konkursu, który zawiera m.in. punktację zgłaszanych wniosków)

20 Schemat zarządzania programami priorytetowymi w NFOŚiGW

21 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020
Przy aktualizacji programów priorytetowych mieliśmy na względzie przede wszystkim: doświadczenia z dotychczasowego wdrażania programów ukształtowanie stabilnej, transparentnej i wieloletniej oferty programowej na okres zgodny ze strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz perspektywą finansową Unii Europejskiej poprawę komunikacji z naszymi wnioskodawcami usprawnienie procesu oceny wniosków i przyznawania dofinansowania transparentność procesu oceny dzięki zastosowaniu czytelnych kryteriów wyboru przedsięwzięć premiowanie ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, posiadania standardów zarządzania środowiskowego oraz preferencyjne wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez „zielone gminy”, lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów

22 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020
Aktualnie nasza oferta programowa obejmuje następujące programy priorytetowe: 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 2.3. Geologia i górnictwo 3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza 3.2. Poprawa efektywności energetycznej 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

23 Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020 (cd.)
Aktualnie nasza oferta programowa obejmuje następujące programy priorytetowe: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Programy międzydziedzinowe 5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska 5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.6. Współfinansowanie programu LIFE 5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

24 Oferta programowa NFOŚiGW 2015-2020 http://nfosigw. gov

25 Wybrane programy priorytetowe NFOŚiGW

26 Poprawa efektywności energetycznej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje LEME - przedsięwzięcia realizujące działania inwestycyjne w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania oze termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania oze realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się, jako Inwestycje LEME, w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub oze w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii termomodernizacji budynku/ów i/lub oze w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy euro.

27 Poprawa efektywności energetycznej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Forma i warunki dofinansowania Dotacja na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 10% na poprawę efektywności energetycznej 10% na termomodernizację budynku/budynków 15% na przedsięwzięcia wymienione powyżej w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dodatkowo do 15% na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej

28 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wskaźniki osiągnięcia celu: Produkcja energii elektrycznej MWh, Produkcja energii cieplnej GJ, Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla CO2 400 tys. Mg/rok, Budżet – 570 mln zł Okres wdrażania – Program realizowany będzie w latach , przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.

29 Rodzaje przedsięwzięć:
Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć: elektrownie wiatrowe o mocy do 3MWe, • systemy fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 MWp, • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, moc od 5 MWt do 20 MWt, • małe elektrownie wodne o mocy do 5 MWe, • źródła ciepła opalane biomasą o mocy do 20 MWt, wieloformatowe kolektory słoneczne wraz akumulatorami ciepła, • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe, • instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy do 5 MWe.

30 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Forma i warunki dofinasowania: Pożyczka w wysokości do 40 mln zł i do 85% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie – 2 warianty (w zależności od zamiaru korzystania beneficjenta z pomocy operacyjnej) – stanowiące pomoc publiczną WIBOR 3M , nie mniej niż 2% w skali roku – nie stanowiące pomocy publicznej na warunkach rynkowych – oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z str.6)

31 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Przykładowy maksymalny koszt jednostkowy inwestycji: elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MW(e) – 6,0 mln zł/MW systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kWp do 1 MWp – 8,5 mln zł/MW (na budynku), 6,0 mln zł/MW (na gruncie) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MW(t) do 20 MW (t) – 3,5 mln zł/MW Małe elektrownie wodne – 1 – 5 Mw(e) – 15,0 mln zł/MW wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – 500 KW(e) do 5 MW(e) 15,0 mln zł /1 MW

32 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Dofinansowanie wniosków w ramach programu BOCIAN jest realizowane zgodnie z pomocą horyzontalną na ochronę środowiska Dopuszczalność pomocy horyzontalnej w ramach programu BOCIAN oceniana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 908). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą liczony jest jako różnica pomiędzy kosztem realizowanej inwestycji, kosztem inwestycji referencyjnej oraz korzyściami wynikającymi z eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji w porównaniu z eksploatacją inwestycji referencyjnej, co można wyrazić wzorem: Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą = koszt realizowanej inwestycji – koszt inwestycji referencyjnej – (5-letnie korzyści netto z eksploatacji realizowanej inwestycji – 5-letnie korzyści netto z eksploatacji inwestycji referencyjnej)

33 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Korzyści netto oznaczają różnicę między przychodami a kosztami eksploatacyjnymi. Dla tak określonej wielkości kosztu weryfikowana jest intensywność wnioskowanej pomocy publicznej, czyli stosunek wartości wnioskowanej pomocy (wyrażonej jako EDB, tj. ekwiwalent dotacji brutto) do kosztu kwalifikującego się do objęcia pomocą. Intensywność ta nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. Inwestycje realizowane w ramach programu Bocian obejmują instalacje w odnawialne źródła energii. W przypadku przedsięwzięć z zakresu OZE przez inwestycję referencyjną należy rozumieć zasadniczo inwestycję w konwencjonalne źródło energii o takiej samej efektywnej produkcji energii rocznie.

34 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii W celu zapewnienia jednolitych zasad oceny wniosków, NFOŚiGW opracował założenia (dostępne na stronie - aktualizacja programu BOCIAN, które należy wykorzystać przy ustalaniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną. Założenia te zostały ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd NFOŚiGW w dniu r. Konieczność zgromadzenia niezbędnych danych, jak również niepewność co do ostatecznych rozwiązań ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście struktury możliwych przychodów z inwestycji miały wpływ na przedłużające się wypracowanie tych założeń.

35 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Rezultaty dotychczasowych działań aplikacyjnych na koniec grudnia 2014 roku: I nabór zakończony we wrześniu 2014 r. 48 wniosków na kwotę ok. 320,5 mln zł 25 wniosków na elektrownie fotowoltaiczne – na kwotę 87 mln zł 15 wniosków na biogazownie – na kwotę 140,9 mln zł 4 wnioski na elektrownie wiatrowe – na kwotę 14,3 mln zł 4 wnioski na elektrociepłownie na biomasę – na kwotę 77,8 mln zł Nowy nabór wniosków: Wnioski należy składać (poprzez generator wniosków: w przypadku braku podpisu elektronicznego również w formie papierowej) w terminie od 17 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania alokacji środków

36 E-Kumulator – wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Nowa wersja programu w przygotowaniu; z końcem kwietnia 2015 roku zakończono jego konsultacje Intensywność dofinasowania : pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych (kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł ) Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M pkt. bazowych (ale nie mniej niż 2,5% w skali roku) Okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,

37 Nowe, kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu
Efektywne wykorzystanie energii Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ściekowych Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery

38 Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery:
E-Kumulator – wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – przykładowe przedsięwzięcia Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery: W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW i nie większej niż 40 MW, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym: 1) Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw, 2) Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 3) Modernizacja istniejących instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).

39 E-Kumulator – wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – przykładowe przedsięwzięcia Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ściekowych: W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym: 1) Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów, 2) Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych i w spalarniach odpadów. Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego przekształcania odpadów przemysłowych, uwzględnionych w ramach przedsięwzięć dofinansowanych w ramach niniejszego programu, wskazanych powyżej, nie może przekroczyć 3 MW.

40 Dotychczasowe efekty Programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie nisko-emisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Zrealizowano 11 konkursów na audyty i 12 na działania inwestycyjne suma energii elektrycznej i cieplnej w obszarach objętych audytami wyniosła ok GWh/rok efekt energetyczny dla inwestycji, określonych w zawartych umowach, wyniósł 620 GWh/rok zmniejszenie/uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, określone w zawartych umowach wyniosło 550 tys. Mg/rok

41 KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych oze - założenia do 45% kosztów kwalifikowanych - ze środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW na rzecz beneficjenta końcowego do 45% kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki Beneficjentem programu są WFOŚiGW - które wskazują odbiorców końcowych WFOŚiGW ogłaszają konkursy wg własnych kryteriów z zachowaniem warunków programu NFOŚiGW Przedsięwzięcia planowane do realizacji winny być wskazane w programach ochrony powietrza, zatwierdzanych przez Marszałków Województw. Oferta dotyczy tylko miast powyżej 10 tys. mieszkańców + uzdrowiska

42 KAWKA – rodzaje przedsięwzięć
ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, m.in.: likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych rozbudowa sieci ciepłowniczej zastosowanie wysokosprawnych kotłów (o sprawności pow. 80%) lub pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych termomodernizacja budynków wielorodzinnych jako element dodatkowy wymiany źródła zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej, m.in.: wdrażanie systemów zarządzania ruchem budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego (z wyłączeniem wymiany taboru)

43 KAWKA – nabory i efekty Planowany efekt ekologiczny:
I nabór rok: podpisano z WFOŚiGW 11 umów o udostępnienie środków na kwotę ok. 121 mln zł. II nabór 2014 rok: podpisano z WFOŚiGW 11 umów o udostępnienie środków na kwotę ok. 161,5 mln zł. Planowany efekt ekologiczny: likwidacja ok. 19 tys. szt. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła ograniczenie emisji CO2 o 65 764 Mg/rok zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo stałe o 61 tys. ton

44 KAWKA – podsumowanie dwóch naborów
Zakres rzeczowy przedsięwzięć objętych umowami kotły gazowe wysokosprawne kotły węglowe kotły na biomasę kotły olejowe elektryczne źródła ciepła węzły ciepłownicze pompy ciepła kolektory słoneczne termomodernizacja (liczba budynków wielorodzinnych) stacja CNG 4863 783 6 92 623 2056 83 1168 278 1 Łączna moc (MW) 103,42 15,67 0,14 1,39 7,01 190,17 2,17

45 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Cel programu – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Wskaźniki osiągnięcia celu: • ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w latach 2014 – tys. Mg CO2/rok • produkcja energii z odnawialnych źródeł w latach 360 tys. MWh/rok

46 Budżet Programu i formy dofinansowania
Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Budżet Programu i formy dofinansowania Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazywane WFOŚiGW, środki przekazywane bankom z przeznaczeniem na dotacje – mln zł Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazywane WFOŚiGW, środki przekazywane bankom z przeznaczeniem na kredyty – mln zł Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, • osoby fizyczne • spółdzielnie mieszkaniowe • wspólnoty mieszkaniowe

47 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii W latach uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym: • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, • 200 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku (ów) • 100 mln zł dla WFOŚiGW. Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

48 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Zgodnie z przyjętym harmonogramem: • ogłoszenie naboru wniosków dla jst - od r. • ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW - II kwartał 2014 r. • 26 lutego 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE. Udostępniona kwota 20 mln zł została już spożytkowana

49 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć: Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji oze do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła: źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t) pompy ciepła do o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t) kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t) systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e) małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e) mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e) Dopuszcza się zakup i montaż instalacji, która równolegle wykorzystuje więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej oraz więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

50 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Intensywność dofinansowania: Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia Oprocentowanie pożyczki/ kredytu w skali roku wynosi 1% W formie dotacji do 15% (w okresie 2014 – 2015 do 20%) będą dofinansowywane: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła i kolektory słoneczne W formie dotacji do 30% (w okresie 2014 – 2015 do 40%) będą dofinansowywane systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja

51 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rezultaty dotychczasowych działań aplikacyjnych: NFOŚiGW podpisał umowy dotyczące "Prosumenta" z 7 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim , zachodniopomorskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko - pomorskim i podkarpackim. Wojewódzkie fundusze, podpisały umowy dotyczącą otrzymają na ten cel łącznie 85 mln zł, z czego dolnośląski WFOŚiGW dostanie 25 mln zł, zachodniopomorski - 22 mln zł, małopolski - 10 mln zł, pomorski - 6 mln zł, podkarpacki 7 mln zł, kujawsko – pomorski 10 mln zł a warmińsko-mazurski 5 mln zł. WFOŚiGW będą w zakresie „Prosumenta” finansować przedsięwzięcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; fundusze zachodniopomorski, kujawsko - pomorski i warmińsko – mazurski finansują również przedsięwzięcia osób indywidualnych Aktualnie, w ramach naboru dla samorządów rozpatrujemy wnioski 9 gmin na kwotę 24,5 mln zł. Trzy gminy podpisały umowy – na kwotę 12,5 mln zł. Nabór trwa do wyczerpania limitu 100,0 mln zł.

52 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej: • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat, • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering). Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 stycznia 2016.

53 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": Analizując wpływ uchwalonej ustawy na program „Prosument” można stwierdzić, że nie zawiera ona wskazań dotyczących sposobu określania i możliwości łączenia pomocy inwestycyjnej (dotacji) i operacyjnej (taryf gwarantowanych) dla mikroinstalacji. Dlatego też nie można określić czy inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje również na możliwość wyboru przez prosumenta formy pomocy, z której chce skorzystać. Wyjaśnienie wyżej wymienionych zagadnień oraz analiza opłacalności budowy mikroinstalacji dla beneficjentów, będzie podstawą do podjęcia decyzji przez NFOŚiGW w zakresie potrzeby dostosowania wysokości, formy oraz zakresu wsparcia w ramach programu „Prosument”.

54 Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, będą mogli zgodnie z zapisami ustawy od początku 2016 r. sprzedawać nadwyżki energii do sieci po cenach równych cenom rynkowym i korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych. W dniu 20 maja 2015 roku na 72 spotkaniu Forum „Energia – Efekt – Środowisko” przeprowadzono konsultacje programu Prosument Jest przewidziany kolejny konkursowy nabór banków dla współpracy z NFOŚiGW w programie Prosument

55 Efekty wdrażania Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” Budżet programu: 450 mln zł Faktyczne wypłaty: 449,6 mln zł – wypłaty w latach 2010 – 2014 Zakładany efekt ekologiczny: coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości Mg Osiągnięty efekt ekologiczny – coroczne ograniczenie emisji CO ,3 Mg co stanowi 115% przewidywanej wartości wskaźnika realizacji celu w budżecie; Osiągnięte efekty rzeczowe: 67,4 tys. zrealizowanych instalacji kolektorów słonecznych (w tym 55 we wspólnotach mieszkaniowych) zainstalowanie kolektorów słonecznych o łącznej szacowanej powierzchni 483,9 tys. m² znaczny wzrost sprzedaży kolektorów w Polsce – awans w rankingu sprzedaży na 2-gie miejsce w Europie przyśpieszenie rozwoju branży – 2-gie miejsce w produkcji kolektorów słonecznych w Europie Środkowej wzrost zatrudnienia (w obszarze produkcji i instalacji kolektorów słonecznych oraz wzrost popularności tego źródła energii)

56 Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
Spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” (EEŚ) współtworzą nowe obszary i kierunki aktywności Narodowego Funduszu. Forum EEŚ wpisuje się w Strategię NFOŚiGW w obszarze budowy centrów kompetencji i wiedzy, konsultacji oraz współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowo – badawczymi, izbami gospodarczymi, agencjami energetycznymi Spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” to: szerokie konsultacje koncepcji i pomysłów NFOŚiGW (jako projektów programów priorytetowych) w obszarze poprawy efektywności energetycznej i energo-oszczędności, obejmujące m.in.: efektywne wykorzystanie energii i zasobów; inteligentne sieci energetyczne; budownictwo energooszczędne, generator koncepcji ekologicznych (program wspólny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju), poprawę jakości powietrza; plany gospodarki niskoemisyjnej, rozproszone odnawialne źródła energii

57 Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
wymiana informacji i pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony klimatu, energetyki i zasobów, a co za tym idzie - zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego korzystania z energii i zasobów: energetyka rozproszona, inteligentne sieci energe-tyczne, rozproszone źródła energii odnawialnej, sterowanie popytem na energię, wirtualne elektrownie; budynki energooszczędne i pasywne, energooszczędne oświetlenie i jego inteligentne systemy; nowe metody otrzymywania energii, zasoby gazów niekonwencjonalnych, w tym gazu z łupków bitumicznych oraz ekologiczne aspekty ich poszukiwania i wydobycia, finansowanie technologii innowacyjnych, w tym projektów efektywnego zarządzania energią (wraz z termomodernizacją).

58 Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
W ramach inicjatywy Forum „ Energia – Efekt – Środowisko” odbyliśmy dotychczas 72 spotkania, przy średniej frekwencji uczestników 70 – 80 osób. Pełna dokumentacja spotkań znajduje na stronie Forum EEŚ:

59 Projekt ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsię-biorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – cele projektu Cel ogólny Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno- klimatycznego. Cele szczegółowe Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

60 Projekt ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsię-biorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – cele projektu Na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej : Szkolenia i działania informacyjne skierowane do sektora publicznego, mieszkalnictwa przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej. Informacja i wymiana doświadczeń. Przygotowanie/wyszkolenie energetyków gminnych. Tworzenie bazy danych o dobrych praktykach. Prowadzenie badań i analiz. Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno- klimatycznego Dla przygotowania i wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej: Wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych w tym z funduszy UE. Współpraca z Biurem Porozumienia Burmistrzów w zakresie monitorowania wdrażania PGN.

61 Projekt ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsię-biorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – zakres projektu Na rzecz przygotowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oze : Wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych i wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych. Wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki. Wsparcie w zakresie wymogów dotyczących korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy UE. W zakresie aplikowania o środki publiczne: Informowanie o możliwych źródłach finansowania projektów. Doradztwo w zakresie montażu finansowego projektów.

62 Projekt ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – struktura instytucjonalna Rada Programowa (MG, MIR, MŚ, NFOŚiGW, Partnerzy) Ministerstwo Gospodarki Beneficjent projektu partnerskiego NFOŚiGW (PARTNER WIODĄCY) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i UM (PARTNERZY) Doradcy energetyczni w JST (opcjonalnie – na dalszym etapie realizacji projektu)

63 NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów
Porozumienie Burmistrzów (ang. Covenant of Mayors) jest inicjatywą Komisji Europejskiej wdrożoną w Europie w 2008 r. Sygnatariusze Porozumienia dobrowolnie zobowiązują się do spełnienia i przekroczenia 20% unijnego celu redukcji emisji CO2 poprzez realizację planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Wspólny cel: zapewnienie środowiska stabilnego pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

64 NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów
Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów reprezentują jednostki różnej wielkości. Po upływie roku od przystąpienia sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii nastawionego na ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku. 5658 sygnatariuszy (stan na dzień r.), w tym 34 z Polski.

65 NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów
Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów to administracje publiczne zapewniające pomoc strategiczną, finansową i techniczną gminom, które choć do Porozumienia między burmistrzami przystąpiły, nie dysponują odpowiednią wiedzą lub możliwościami, by samodzielnie spełnić wszystkie wymagania. Poza udzielaniem wsparcia finansowego Koordynatorzy Porozumienia pomagają zwykle sygnatariuszom w przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji oraz przygotowaniu i wdrażaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Istnieją dwie grupy Koordynatorów Porozumienia: Koordynatorzy Krajowi: organy krajowe, takie jak agencje energetyczne; Koordynatorzy Terytorialni: władze samorządowe, m.in. władze regionów, prowincji, grupy władz lokalnych.

66 NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów
9 października 2014 r. w Brukseli Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha podpisała Umowę Partnerstwa pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów będzie: promował wśród gmin przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów umożliwiał finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i wdrażaniem SEAP organizował wydarzenia i konferencje na poziomie krajowym, dla zwiększenia świadomości społecznej na temat Porozumienia Burmistrzów składał sprawozdania do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii o osiągniętych w Polsce rezultatach oraz uczestniczenia w dyskusjach na temat strategii wdrażania Porozumienia zaproponowanej przez KE współpracował z pozostałymi Koordynatorami Porozumienia zaangażowanymi w politykę Porozumienia Burmistrzów na swoich terenach

67 NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów
Przystąpienie przez NFOŚiGW do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów to zwiększenie naszej rangi i znaczenia jako instytucji kompetentnej w zakresie wspierania projektów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej , a także zwiększenie naszego prestiżu i rozpoznawalności. Inicjatywy podejmowane przez NFOŚiGW w kraju będą rozpowszechniane przez Komisję Europejską (np. za pośrednictwem profilu online, internetowych wiadomości, przykładów dobrych praktyk). NFOŚiGW dzięki pełnieniu funkcji Krajowego Koordynatora otrzymał równocześnie szansę dostępu do wiedzy i dyskusji prowadzonych na poziomie unijnym, a także monitorowania realizacji SEAP, a tym samym inwestycji realizowanych w Polsce w obszarze zrównoważonej gospodarki energetycznej.

68 Plany gospodarki niskoemisyjnej
59 91 69 *52% *74% *48% 759 - liczba wniosków złożonych (w tym 12 grupowych); 873 - liczba gmin biorących udział w konkursie (35% gmin w Polsce); wnioskowana kwota dofinansowania 48,7 mln zł (kwota całkowita 56,9 mln zł); Prace nad oceną i akceptacją wniosków trwają; podpisano pierwsze umowy Opracowane i przejęte Plany gospodarki niskoemisyjnej dadzą możliwość aplikacji projektów w POIiŚ i RPO w okresie lat – 2020 26 34 70 17 84 97 35 56 21 24 78 39 73

69 www.nfosigw.gov.pl www.forumees.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o"

Podobne prezentacje


Reklamy Google