Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bolesławiec 08.06.2015 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bolesławiec 08.06.2015 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Bolesławiec 08.06.2015 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

3 Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Podstawa prawna:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)

4 Cel tematyczny 3 (CT3) - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2010 - Umowa Partnerstwa” Zatwierdzony przez KE 23 maja 2014r. Założenia Umowy Partnerstwa odnośnie wsparcia CT3 z EFRROW: Wsparcie inwestycyjne z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) przyczyni się do: wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem na rynek produktów rolnych. zwiększenia grupy gospodarstw o pełnym potencjale rozwojowym, a w przypadku małych gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi ‐ do ich restrukturyzacji, zwiększenia uczestnictwa w rynku lub dywersyfikacji w kierunku pozarolniczym.

5 „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2010 - Umowa Partnerstwa” Zatwierdzony przez KE 23 maja 2014r. Program operacyjnyFundusz PO IR (Inteligentny Rozwój)EFRR PO PW (Polska Wschodnia)EFRR PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)EFRROW PO RYBYEFMR RPO (Regionalny Program Operacyjny)EFRR Programy i fundusze realizujące CT3:

6 PROW 2014-2020 Program jest ukierunkowany głównie na poprawę konkurencyjności rolnictwa i będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020: 1.Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 2.Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 3.Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 4.Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 5.Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6.Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)

7 Priorytet Działanie Stawka wkładu EFRROW 2014-2020 (%) Łączny planowany wkład Unii 2014-2020 (€) 1,2,3,4 M1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna 63,63%36 905 246 1,2 M2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 63,63% 47 722 830 3 M3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 63,63% 21 000 000 2,3,4 M4. Inwestycje w środki trwałe 63,63% 2 120 177 704 3 M5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych 63,63% 264 046 000 2,6 M6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 63,63% 1 406 133 450 3,6 M7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 63,63% 683 983 100 5 M8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów 63,63% 191 519 339 3 M9. Tworzenie grup i organizacji producentów 63,63% 256 414 153 4 M10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 63,63% 753 399 101 4 M11. Rolnictwo ekologiczne 63,63% 445 373 661 4 M13. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 63,63% 1 378 188 270 1,2,3 M16. Współpraca 63,63% 36 904 246 6 M19. LEADER – RLKS 63,63% 467 668 000 M20. Pomoc techniczna 63,63% 132 527 195 M113. Wcześniejsza emerytura 63,63% 356 318 519 SUMA: 8 598 280 814 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 €)

8 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 €)

9 Obszar: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Poddziałanie 4.2-Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 4: Inwestycje w środki trwałe Pomoc jest udzielana na: materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym

10 Poziom pomocy: 50% kosztów kwalifikowalnych Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu: -3 000 000 zł dla Beneficjenta, -15 000 000 zł dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji: 100 000 zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy: 300 000 zł (min. 10 000 zł na realizację jednej operacji) Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 4: Inwestycje w środki trwałe Obszar: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Poddziałanie 4.2-Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

11 Koszty kwalifikowalne: koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:  maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,  aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania, koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 4: Inwestycje w środki trwałe Obszar: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Poddziałanie 4.2-Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

12 Obszar: Premie dla młodych rolników Poddziałanie 6.1: Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Pomoc przyznaje się - w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. Beneficjent: Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący. - który spełni szereg warunków (określonych w Programie) dotyczących prowadzonego gospodarstwa

13 Obszar: Premie dla młodych rolników Poddziałanie 6.1: Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Kwota wsparcia: 100 000 zł Forma pomocy: premia wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. (Pierwsza i druga rata zostaną będzie wypłacone maksymalnie w ciągu 5 lat od przyznania pomocy. Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu) Koszty kwalifikowalne: nie określa się

14 Obszar: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Poddziałanie 6.2: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Pomoc przyznaje się - w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej Beneficjent – osoby fizyczne Kwota wsparcia: 100 000 zł Forma pomocy: premia wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Koszty kwalifikowalne: nie określa się

15 Obszar: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Poddziałanie 6.2: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Warunki wsparcia: -Wnioskodawca posiada ubezpieczenie społeczne rolnika oraz gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 15 tys EUR -Nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). -Pomoc nie może być łączona z działaniem PROW 2007-2013: „Różnicowanie działalności…”, -Pomoc nie może być łączona z działaniem PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” -za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca -gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest na obszarach wiejskich (bez miast > 5 tys. w gminie miejsko-wiejskiej i miejskiej) -wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej

16 Obszar: Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych Poddziałanie 6.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Rodzaj operacji - inwestycje dotyczące działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Koszty kwalifikowalne: koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Koszt zakupu ciągnika rolniczego – tylko w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi: 500 000 zł Poziom pomocy: maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

17 Obszar: Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych Poddziałanie 6.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Warunki wsparcia: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy; wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa; wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

18 Obszar: Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Poddziałanie 9.1: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie 9: Tworzenie grup i organizacji producentów Rodzaj wsparcia - procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania Beneficjent: Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Koszty kwalifikowalne: nie określa się Kwota wsparcia: maksymalnie 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy:

19 Obszar: Współpraca w ramach grup EPI - grupy operacyjne na rzecz innowacji Poddziałanie 16.1: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie16: Współpraca Rodzaj wsparcia - tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Beneficjent (1/2): Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do kategorii A oraz B: A. Kategorie podmiotów: rolnicy lub grupy rolników; posiadacze lasów; naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)), przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych); przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);

20 Obszar: Współpraca w ramach grup EPI - grupy operacyjne na rzecz innowacji Poddziałanie 16.1: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie16: Współpraca Beneficjent (2/2): B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także: podmioty doradcze; konsumenci i ich organizacje; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego. Koszty kwalifikowalne: koszty ogólne operacji, w tym koszty: - aktywizacji potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów projektu), - funkcjonowania grupy operacyjnej, - opracowania planu operacyjnego grupy, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów - związanych z przygotowaniem operacji, - upowszechnienia wyników realizacji operacji, koszty badań stosowanych i prac rozwojowych - związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu biznesowego opartego na planie operacyjnym grupy operacyjnej EPI, w tym testowania.

21 Obszar: Współpraca w ramach grup EPI - grupy operacyjne na rzecz innowacji Poddziałanie 16.1: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie16: Współpraca Poziom pomocy: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji. Koszty ogólne – do 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji). Całkowita wartość wsparcia – do 10 000 000 zł.

22 Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER - RLKS LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, tj. obszar całego kraju bez miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. Wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy

23 Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER - RLKS Lokalne grupy działania – stowarzyszenia oparte na 3 sektorach. Zadania: a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej; c) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii; d) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru; e) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; f) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem; g) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

24

25 PROW na lata 2007-2013 - Oś.4 LEADER Lokalne Grupy Działania w Polsce LGD międzywojewódzkie

26 Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER - RLKS Zakres LEADER dotyczący przedsiębiorstw/przedsiębiorczości: Wspierane będą operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, w tym ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy. Realizowane będą operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz wspierane będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego

27 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR. Beneficjent Osoby fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, b)osobom prowadzącym działalność gospodarczą, c)osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, - wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

28 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Koszty kwalifikowalne: zakupu dóbr i usług wykonania robót budowlanych, organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.; najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów; zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne; zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego; ogólne; inne koszty związane z realizacją operacji. Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Rodzaj wsparcia - Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

29 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana jeżeli: wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał, lub kwalifikacje, lub prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji; operacja jest uzasadniona ekonomicznie, za wyjątkiem operacji: a) polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu: - infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym producentom, - ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, - obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne, b) szkoleniowej, c) promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów lokalnych, rynków lokalnych, d) polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego; operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji lub wsparcia przygotowawczego dla lokalnych grup działania).

30 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Warunki kwalifikowalności cd.: W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. Podmiotowi, któremu przyznano pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana. W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.

31 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru : Podczas wyboru przez LGD premiowane będą m.in. operacje: innowacyjne; przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; generujące nowe miejsca pracy; realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju); ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR. W przypadku konkursów na realizację operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu obowiązkowe jest stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty należy przyznać operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum.

32 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD. Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego. Grantobiorcy – do 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.

33 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie przedsiębiorców (PROW 2014-2020) Działanie19: LEADER (RLKS) Limity pomocy na operacje: Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN. Poziom pomocy - do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR. Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.

34 Dziękuję za uwagę

35


Pobierz ppt "Bolesławiec 08.06.2015 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google