Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Tworzenie grup i organizacji producentów (M09)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Tworzenie grup i organizacji producentów (M09)"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Tworzenie grup i organizacji producentów (M09)

2 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Zakres wsparcia: Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. Beneficjenci: Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r. BUDŻET: 402 987 547 euro Liczba grup otrzymujących wsparcie: 1 809

3 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który: łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. Wnioskodawca przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Wsparcie dotyczy grup producentów rolnych złożonych wyłącznie z osób fizycznych, natomiast w przypadku organizacji także z osób prawnych.

4 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Kryteria wyboru – preferencje dla grup lub organizacji (1): zorganizowanych w formie spółdzielni, zrzeszające producentów: produktów wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone; bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);

5 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Kryteria wyboru – preferencje dla grup lub organizacji (2): ….miód naturalny lub jego produkty pszczele; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; szyszki chmielowe. zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii, zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem. Stawka pomocy: w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, w piątym roku – 4%. Maksymalnie równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

6 Biznesplan zawiera w szczególności (1): 1) informacje podstawowe o grupie/organizacji, takie jak np. nazwa, adres, forma prawna, wskazanie członków i wielkości produkcji każdego z nich, 2) cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie tj.: o dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji, o wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, o ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności, oraz o innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

7 Biznesplan zawiera w szczególności (2): 3) opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy/organizacji oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji, 4) opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym inwestycji, 5) informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa 6) informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Tworzenie grup i organizacji producentów (M09)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google