Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sakramenty Święte Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sakramenty Święte Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie."— Zapis prezentacji:

1 Sakramenty Święte Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo.

2 Sakramenty Święte Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego

3 Chrzest Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

4 Chrzest Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

5 Chrzest Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która: - uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez cnoty teologalne; - daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego pośrednictwem Jego darów; - pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne. W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym.

6 Chrzest Celebracja Chrzczący polewa głowy wodą i wypowiada słowa: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)

7 Bierzmowanie Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

8 Bierzmowanie Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej„.

9 Bierzmowanie Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: - zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15); - ściślej jednoczy nas z Chrystusem; - pomnaża w nas dary Ducha Świętego; - udoskonala naszą więź z Kościołem. - udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

10 Bierzmowanie Celebracja
Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

11 Najświętszy Sakrament
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

12 Najświętszy Sakrament
Eucharystię powinniśmy więc pojmować: - jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca; - jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała; - jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha.

13 Najświętszy Sakrament
Celebracja Komunia św. to przyjęcie Ciała Pana Jezusa.

14 Pokuta "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą„

15 Pokuta Pokuta nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia , drogę powrotu do Ojca , od którego człowiek oddalił się przez grzech. Pokuta nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina.

16 Pokuta Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące: - pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę; - pojednanie z Kościołem; - darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne; - darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu; - pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; - wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

17 Pokuta Wypełnienie pięciu warunków dobrej spowiedzi. - rachunek sumienia - żal za grzechy - mocne postanowienie poprawy - szczera spowiedź - zadośćuczynienie Bogu i bliźnim Celebracja

18 Namaszczenie chorych Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu".

19 Namaszczenie chorych Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: - zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła; - umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; - przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; - powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; - przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

20 Namaszczenie chorych Celebracja
Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan. Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.

21 Kapłaństwo Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

22 Kapłaństwo Kapłaństwo to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

23 Kapłaństwo Celebracja
Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.

24 Małżeństwo Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" .

25 Małżeństwo Celebracja
Sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.

26 Sakramenty Święte Źródła Katechizm Kościoła Katolickiego
www. Ściąga- pytania do bierzmowania Opracowała: Magdalena Smogur


Pobierz ppt "Sakramenty Święte Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google