Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 3, WARTOŚĆ PROJEKTU

3 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 5, FORMA DOFINANSOWANIA

4 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 8, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

5 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 3, POMOC PUBLICZNA

6 Z ANEKSU NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ § 20 Gromadzenie i przechowywanie dokumentów ust. 2: „Partner zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu przez okres 3 lat po zamknięciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Jednocześnie Partner zobowiązuje się wskazać miejsce przechowywania dokumentów oraz informować Lidera każdorazowo o zmianie tego miejsca.” ust. 5: „Nie później niż 3 miesiące przed datą zakończenia projektu, określoną w umowie o dofinansowanie, Partner zobowiązuje się wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji, bądź stanowisko, na którym będzie zatrudniona.”

7 OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU Lipiec 2015 – Czerwiec 2020 KOORDYNACJA – prof. Andrzej Okruszek (IBT PŁ) IBT PŁ dr Mirosława Szczęsna-Antczak dr Katarzyna Struszczyk-Świta ITFiM PŁ dr hab. Piotr Walczak KMTiMW PŁ dr Eulalia Gliścińska ITPiB PŁ dr Anna Masek UR prof. Andrzej Lepiarczyk IBWCh dr hab. Danuta Ciechańska GIG dr Henryk Rydarowski CBMiM PAN dr hab. Tadeusz Biela prof. Ewa Piórkowska

8 WSKAŹNIKI REZULTATU Opisują efekty uzyskiwane w wyniku zrealizowania projektu. Mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem. Wartość bazowa wskaźnika rezultatu to wartość „0”. Wskaźników rezultatu nie wykazujemy w trakcie realizacji projektu (wskaźniki te podawane są tylko we wniosku o płatność końcową). Wartość docelowa to wartość, jaką wnioskodawca zobowiązuje się osiągnąć w wyniku realizacji projektu i utrzymać w okresie trwałości projektu (5 lat).

9 Lp Wskaźniki rezultatu (cz. 1) Jednostka miary Wartość bazowa 2014 rok Wartość docelowa 2019 rok 1 Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji Projektu sztuka 010 2 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R sztuka 01 3 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) stanowisko 03 4 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych stanowisko 03 5 Liczba krajowych zgłoszeń patentowych sztuka 016 6 Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej sztuka 05 Do realizacji w ciągu pięciu lat po zakończeniu Projektu Wskaźniki rezultatu (globalnie)(1)

10 Wskaźniki rezultatu (globalnie)(2) Lp Wskaźniki rezultatu (cz. 2) Jednostka miary Wartość bazowa 2014 rok Wartość docelowa 2019 rok 7 Liczba zgłoszeń za granicą w tym do EPO i USPTO sztuka 01 8 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu sztuka 068 9 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z projektem sztuka 011 10 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu podmiot 014 11Liczba nabywców wyników projektusztuka 04 12 Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych sztuka 021 13 Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia sztuka 011 Do realizacji w ciągu pięciu lat po zakończeniu Projektu

11 Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 1)LiczbaPartnerzy 1Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji celów strategicznych projektu 1WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 2IBWCh 2CBMiM PAN 2UR 1GIG 2Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce 0WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 3Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 1WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 1IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 1GIG Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (1)

12 Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (2) LpWskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 2)LiczbaPartnerzy 4Liczba utworzonych nowych etatów badawczych 1WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 1CBMiM PAN 1UR 0GIG 5Liczba krajowych zgłoszeń patentowych 3WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 2WTMiWT PŁ 3IBWCh 2CBMiM PAN 1UR 2GIG 6Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej 1WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 0IBWCh 1CBMiM PAN 1UR 0GIG

13 Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 3)LiczbaPartnerzy 7 Liczba zgłoszeń za granicą w tym do EPO i USPTO 0WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 1IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 8 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji Projektu 8WBiNŻ PŁ 15WCh PŁ 6WTMiWT PŁ 8IBWCh 10CBMiM PAN 15UR 6GIG 9 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym Projektem 3WBiNŻ PŁ 5WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 0IBWCh 2CBMiM PAN 1UR 0GIG Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (3)

14 Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (4) Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy cz 4)LiczbaPartnerzy 10Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu Projektu 3WBiNŻ PŁ 2WCh PŁ 2WTMiWT PŁ 1IBWCh 3CBMiM PAN 1UR 2GIG 11Liczba nabywców wyników projektu 0WBiNŻ PŁ 2WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 2IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 12Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych 3WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 5WTMiWT PŁ 3IBWCh 2CBMiM PAN 3UR 2GIG 13Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia 2WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 2CBMiM PAN 3UR 1GIG

15 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (3) Jest to liczba utworzonych nowych miejsc pracy będących efektem realizacji projektu podanych w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy (EPC). Do obliczenia wskaźnika bierzemy pod uwagę zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać pracowników obsługi administracyjnej. Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (3) Jest to liczba utworzonych etatów, na których zostali zatrudnieni specjaliści, naukowcy na podstawie umowy o pracę (bez etatów technicznych, pomocniczych, administracyjnych i in.), które powstały w wyniku realizacji projektu. Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

16 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych projektów badawczych (10) Jest to liczba przypadków wykorzystania (wdrożenia) rezultatów projektu przez zainteresowane podmioty. Wdrożenie rozumiane jest tu szeroko, jako każde praktyczne zastosowanie wyników projektu w różnych obszarach życia społeczno- gospodarczego. Przez wdrożenie należy rozumieć również nie mające wymiaru rynkowego praktyczne zastosowanie wyników projektu (bez transakcji handlowej związanej ze sprzedażą praw do wyników projektu bądź z przekazaniem prawa do korzystania z wyników projektu bez zmiany ich właściciela). Wdrożenie może polegać również na udostępnieniu oznaczonemu podmiotowi rezultatów przeprowadzonych badań nieodpłatnie, pod warunkiem, że podmiot ten będzie wykorzystywał te wyniki w praktyce. Uwaga: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO IG wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów badawczych w ramach Działania 1.1 nie mogą być bezpośrednio wdrażane przez Beneficjentów.

17 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej (1) Należy podać liczbę udostępnionych na zasadach rynkowych (odpłatnie) wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Przez komercjalizację rozumiemy całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej i społecznej. Jest to sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników lub spowodowanie gospodarczego ich wykorzystywania przy użyciu innej formy prawnej (np. użytkowanie, leasing). W szczególności komercjalizacją jest transfer i sprzedaż przez instytucje sfery nauki danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how biznesowi - komercjalizację technologii można zatem określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami.

18 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia (16) Jest to liczba zgłoszeń patentowych krajowych dotycząca rezultatów uzyskanych w ramach projektu (projekt może obejmować kilka zgłoszeń patentowych). Zgłoszenie patentowe - czynność formalnoprawna polegająca na wniesieniu do Urzędu Patentowego podania o udzielenie patentu wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i w razie potrzeby rysunkami. Liczba zgłoszeń za granicą, w tym do EPO i USPTO (1) Jest to liczba zgłoszeń zagranicznych w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu (m.in. do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO)). Może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu wynalazku, w Urzędzie Patentowym RP. We wniosku o płatność podajemy łączną wartość zgłoszeń za granicą.

19 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej (5) Jest to liczba określająca różnego rodzaju umowy na wykorzystywanie stworzonych przez Wnioskodawcę rozwiązań / posiadanej wiedzy itp. objętych prawami własności intelektualnej (m.in. umowy licencyjne na wynalazki/ umowy przekazania know-how). Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu (68) Jest to liczba powstałych w wyniku realizacji projektu publikacji zawierających informacje o wynikach projektu. Na podstawie art. 2 ust.2 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych przez określenie „publikacja” należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia. Dla potrzeb wskaźnika dotyczy to wyłącznie artykułów piśmienniczych takich jak: książki, broszury, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, lub zapisanych na nośnikach elektronicznych i opublikowany w internecie. Jeśli treść publikacji utrwalonej w technice druku oraz w wersji elektronicznej (w tym opublikowana w Internecie) jest tożsama, na potrzeby liczenia wskaźnika publikację tę wolno wskazać tylko jeden raz.

20 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba nabywców wyników projektu (4) Należy podać liczbę nabywców wyników projektu. Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych (21) Jest to liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych, linii technologicznych. Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia (11) Jest to przewidywana liczba gotowych do użycia/wdrożenia instrukcji, wytycznych itp., opracowanych w rezultacie projektu.

21 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym projektem (11) Jest to całkowita liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizacją badań w ramach projektu w instytucjach (jednostkach naukowych) objętych wsparciem. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu (14) Należy przedstawić liczbę przedsiębiorstw zaangażowanych w sformalizowaną współpracę z jednostką naukową – Wnioskodawcą po zakończeniu projektu (np. na podstawie umów, porozumień o współpracy).

22 OŚWIADCZENIE DOKTORANTA (Oświadczenie musi zawierać logotypy EU i Innowacyjnej Gospodarki, może zawierać logo projektu ) Imię, nazwisko Miejscowość, data Nazwa uczelni Oświadczenie Ja, imię i nazwisko, oświadczam, że jako doktorant nazwa uczelni w okresie od …. do….. brałem udział w realizacji projektu Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku (POIG 01.01.02-10-123/09; BIOMASA) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach powyższego projektu, wykonywałem następujące prace/badania: - nazwa pracy lub badania, nr zadania. Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystałem w pracy doktorskiej pt. tytuł pracy. …………………………………………… …………………………………………… Podpis doktoranta Potwierdzam wykonanie badań Załącznik: kserokopia dyplomu

23 Z UMOWY KONSORCJUM § 8 Prawa autorskie i udostępnienie wyników 1.Majątkowe prawa autorskie do wyników prac uzyskanych przez daną Stronę w ramach realizacji zadań projektu, przysługują tej Stronie. 2. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań projektu, Strony, które uzyskały te wyniki, uregulują zasady wykonywania autorskich praw majątkowych oraz praw do wynalazków w odrębnych umowach. 3. Strony zobowiązują się do udostępnienia informacji o wynikach badań naukowych powstałych w efekcie realizacji projektu na równych zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników projektu podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych wyników, z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.

24 Z ANEKSU NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ § 12 Plan finansowy oraz zasady zarządzania finansowego w Konsorcjum ust. 5: „Partner Projektu odpowiada indywidualnie za realizację zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu wskaźników produktu i rezultatu oraz zaplanowanych przez niego celów projektu. W przypadku niewykonania zadań i nieosiągnięcia wskaźników z przyczyn nieuzasadnionych Partner zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w części odpowiadającej niezrealizowanemu postępowi merytorycznemu.” ust. 6: „Aparatura zakupiona w projekcie ze środków Partnera, zaplanowanych przez niego na ten cel w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu nr POIG 01.01.02-10-123/09 zostaje przyjęta drukiem OT na ewidencję środków trwałych w jego jednostce. Do zakończenia projektu jest własnością Lidera, a po jego zakończeniu staje się własnością jednostki, w ramach której funkcjonuje dany Partner.”

25 PROMOCJA *Zaprojektowano i wykonano TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ Projektu. Pani Dziekan wyraziła zgodę na umieszczenie jej w eksponowanym miejscu na parterze Wydziału Biotechnologii. *Za zgodą Pani Dziekan na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii (http://snack.p.lodz.pl) umieszczony będzie (bezkosztowo) aktywny link do strony internetowej Projektu BIOMASA http://biomasapoig.pl. Po zakończeniu Projektu nasza strona umieszczona będzie na serwerze Wydziału.http://snack.p.lodz.plhttp://biomasapoig.pl *Wszelkie działania promocyjne partnerów w okresie trwałości Projektu powinny (udział w konferencjacjach itp.) powinny być zgłaszane do koordynatora.

26 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU wskaźniki produktu muszą zostać osiągnięte na etapie składania wniosku o płatność końcową, natomiast wskaźniki rezultatu, powinny zostać osiągnięte w okresie trwałości projektu, czyli 5 lat od zakończenia realizacji, zgodnie z umową Beneficjent powinien przekazywać informacje o ostatecznej wartości wskaźnika rezultatu, osiągniętej po złożeniu wniosku o płatność końcową.

27 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W okresie trwałości projektu czyli 5 lat od zakończenia realizacji przysyłają Państwo wniosek sprawozdawczy z wypełnioną tabelą 15B. Termin – 31. stycznia każdego roku po zakończeniu realizacji. Wniosek należy przesłać jedynie drogą elektroniczną (plik XML i PDF) na adres: monitoringpoig@opi.org.pl W przypadku, gdy wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte czy to na etapie wniosku końcowego czy wniosku sprawozdawczego w okresie trwałości, Beneficjent nie musi już przysyłać sprawozdań w kolejnych latach.

28 DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, 13 czerwca 2013 r. Rozliczanie wskaźników rezultatu projektu pt. „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” realizowanego w ramach Programu POIG NUMER UMOWY: POIG.01.01.02-10-106/09 DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU - 30 grudnia 2009 r. DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU - 30 marca 2014 r.

29 Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie zgodnie z umową i jej załącznikami, oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Jeden z załączników do umowy stanowi Opis projektu, w którym wskazane są wskaźniki produktu oraz załącznik w postaci Zestawienia wskaźników do monitorowania projektu, w którym określone są zarówno wskaźniki produktu, jak i wskaźniki rezultatu. Oznacza to, że Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się jednocześnie do osiągnięcia wskaźników ujętych w ww. załącznikach oraz opisanych we wniosku o dofinansowanie. Obostrzenie to dotyczy zarówno wskaźników obligatoryjnych jak i nieobligatoryjnych. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu* * Zgodnie z zapisami § 8 Umowy o dofinansowanie. WSKAŹNIKI REZULTATU ZOBOWIĄZANIA

30 WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu opisują efekty realizacji projektu uzyskiwane w okresie zachowania trwałości rezultatów projektu. Uzupełniając wniosek o dofinansowanie wnioskodawca wpisuje przewidywane (realistycznie oszacowane) wielkości wskaźników. Przykłady takich wskaźników określone są w dokumentacji programowej. Wnioskodawca może je uzupełnić o wskaźniki własne. Jednak musi pamiętać, że będą one brane pod uwagę podczas rozliczania projektu.

31 WSKAŹNIKI REZULTATU Wdrożenie rozumiane jest jako każde praktyczne zastosowanie wyników projektu w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Przez wdrożenie należy rozumieć również nie mające wymiaru rynkowego praktyczne zastosowanie wyników projektu (bez transakcji handlowej związanej ze sprzedażą praw do wyników projektu bądź z przekazaniem prawa do korzystania z wyników projektu bez zmiany ich właściciela). Wdrożenie może polegać również na udostępnieniu oznaczonemu podmiotowi rezultatów przeprowadzonych badań nieodpłatnie, pod warunkiem, że podmiot ten będzie wykorzystywał te wyniki w praktyce. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 nie mogą być bezpośrednio wdrażane przez Beneficjentów. WDROŻENIE

32 WSKAŹNIKI REZULTATU KOMERCJALIZACJA Udostępnianie na zasadach rynkowych (odpłatnie) wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Przez komercjalizację rozumiemy całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej i społecznej. Jest to sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników lub wniesienie ich aportem do spółki.

33 WSKAŹNIKI REZULTATU Przygotowując się do komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, powinno dokonać się wyceny wyników tych wyników. W celu dokonania wyceny, można skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy specjalizującego się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych Należy pamiętać, że brak wyceny wyników prac B+R finansowanych ze środków publicznych może zostać uznany za przejaw niegospodarności środkami publicznymi. Znając wartość wyników prac B+R mających być przedmiotem komercjalizacji, może stwierdzić, czy planowana transakcja przekracza równowartość 50 000 € (dla uczelni publicznych jest to próg 250 000 €, powyżej którego wymagane jest ponadto uzyskanie zgody senatu uczelni), podlegając tym samym obowiązkowi zgłoszenia do Ministra Skarbu. KOMERCJALIZACJA

34 Kto jest właścicielem wyników badań finansowanych w PO IG? POKOMERCJALIZACJI PRZED KOMERCJALIZACJĄ  Nabywca: w przypadku sprzedaży wyników prac B+R  Beneficjent: w przypadku udzielenia licencji na wykorzystywanie wyników prac B+R  Spółka celowa: w przypadku wniesienia wyników prac B+R aportem przez beneficjenta  Beneficjent: jednostka naukowa lub przedsiębiorca  W przypadku konsorcjum: określa umowa konsorcjum lub regulamin konkursu WSKAŹNIKI REZULTATU

35 Kiedy i w jaki sposób należy sprawozdawać wskaźniki rezultatu dot. komercjalizacji wyników badań? Wskaźnik związany z komercjalizacją musi być osiągnięty w okresie trwałości projektu. We wnioskach o dofinansowanie projektów, na które zawierano umowy od roku 2009, beneficjenci wykazują wartości tego wskaźnika w rozbiciu na poszczególne lata. Beneficjenci zobowiązani będą do nadsyłania do IP informacji o osiąganych wartościach wskaźników rezultatu do momentu uzyskania wartości docelowych, corocznie do 31 stycznia kolejnego roku oraz na ewentualne żądanie IP. WSKAŹNIKI REZULTATU

36 Udokumentowanie osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu dokonuje się na podstawie przedłożenia śladu rewizyjnego, który może mieć formę np.:  umowy (np. dla zatrudnienia),  umowy handlowe pomiędzy jednostkami,  dokumentu odbioru technicznego, budowlanego,  faktury zakupu,  listy obecności na szkoleniach. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu powinno być tak udokumentowane, aby zespół kontrolujący nie miał wątpliwości co do osiągnięcia wskaźnika. WSKAŹNIKI REZULTATU

37 Beneficjent powinien zagwarantować sobie w umowie dot. komercjalizacji wyników:  prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach projektu w swojej dalszej działalności badawczej i dydaktycznej,  prawo do rozpowszechniania uzyskanych wyników (publikacje, konferencje, prace doktorskie i in.), o ile nie narusza to praw wyłącznych przedsiębiorcy nabywającego prawa do wyników B+R WSKAŹNIKI REZULTATU

38 Jaki dokument powinien potwierdzać zaistnienie współpracy badawczej z uczelnią? List intencyjny nie jest potwierdzeniem zaistniałej współpracy. Może stanowić jedynie chęć podjęcia takiej współpracy. Dokumentem potwierdzającym osiągniecie wskaźnika jest umowa o współpracy. Umowa o współpracy nie musi wiązać się z przepływami finansowymi. WSKAŹNIKI REZULTATU

39 KONSEKWENCJE Nie osiągnięcie któregokolwiek z zadeklarowanych wskaźników lub opóźnienie w jego realizacji, może być przyczyną nierozliczenia projektu w pełnej kwocie lub nawet rozwiązania umowy o dofinansowanie. Brak osiągnięcia wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. PROBLEM

40 W sytuacji wystąpienia trudności w osiągnięciu zakładanej wartości wskaźników rezultatu istnieją dwa możliwe sposoby postępowania:  Zmniejszenie wskaźnika rezultatu i proporcjonalne obniżenie dofinansowania dla projektu, bez zmiany terminu osiągnięcia wskaźnika.  Zawarcie aneksu do umowy, który umożliwia Beneficjentowi osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie późniejszym niż określony w umowie, pod warunkiem osiągnięcia pierwotnie zakładanych wartości z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy. Wydłużenie takiego okresu jest jednakże ustalane w oparciu o analizę opóźnień powstałych podczas realizacji projektu i powinno stanowić okres niezbędny do osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika. Okres taki powinien być proporcjonalny do ewentualnych opóźnień wynikających z działania czynników uznanych za niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Beneficjenta. WSKAŹNIKI REZULTATU DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

41 Czy można w trakcie realizacji projektu zmienić wskaźniki rezultatu? W przypadku wartości docelowej wskaźnika istnieje możliwość zmiany poprzez podpisanie aneksu. Beneficjent chcący uaktualnić docelowe wartości wskaźników produktu i rezultatu powinien przeprowadzić dogłębna analizę tych wartości. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba aneksowania wartości docelowych wskaźników beneficjent powinien zwrócić się pismem do IP z prośba o aktualizacje wartości wskaźników. W piśmie należy przedstawić aktualną oraz zaproponowaną wartość wskaźnika. Należy również wykazać istotne powody zmiany wartości docelowej wskaźników. Dodatkowe szczegóły dostępne będą u opiekuna projektu. WSKAŹNIKI REZULTATU

42 Nie każda jednak zmiana wskaźników jest dopuszczalna, ponieważ w wielu przypadkach zadeklarowane wartości wpływały na ocenę wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, że podanie określonej wartości wskaźnika pozwalało na otrzymanie odpowiednio wysokiej liczby punktów, zwiększającej szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie. WSKAŹNIKI REZULTATU

43 W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu IP może dokonać indywidualnej oceny czy w konkretnym projekcie uzasadniony jest zwrot całości czy jedynie części dofinansowania. Dokonując takiej analizy IP będzie brać pod uwagę następujące kwestie:  czy projekt zrealizował określone dla niego cele;  czy wskaźnik rezultatu, którego Beneficjent nie osiągnął, był również kryterium oceny, tzn. czy zaplanowane wartości wskaźnika były brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie. W takich przypadku należy zweryfikować czy mimo nie osiągnięcia wskaźnika rezultatu projekt nadal spełnia kryteria punktowe rekomendujące projekt do dofinansowania;  czy zaistniały czynniki zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od Beneficjenta, które miały wpływ na nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu.

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google