Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONAWCA: Pracownia Kształtowania i Ochrony Środowiska EKOD Ul. Chętnika 20, 07-430 MYSZYNIEC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONAWCA: Pracownia Kształtowania i Ochrony Środowiska EKOD Ul. Chętnika 20, 07-430 MYSZYNIEC"— Zapis prezentacji:

1 WYKONAWCA: Pracownia Kształtowania i Ochrony Środowiska EKOD Ul. Chętnika 20, 07-430 MYSZYNIEC pracownia.ekod@gmail.com

2 -Czym jest gospodarka niskoemisyjna? -Istota i założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej: -Cele, -Założenia, zakres i wytyczne sporządzenia, -Struktura. -Etapy sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świcie nad Osą.

3 -Uwarunkowania sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świecie nad Osą wynikające z założeń dokumentów szczebla: -Międzynarodowego, -Krajowego, -Regionalnego, -Lokalnego -Identyfikacja stanu obecnego gminy Świecie nad Osą: -Strefa środowiskowa, -Strefa społeczno-ekonomiczna, -Infrastruktura gminy.

4 -Identyfikacja obszarów problemowych. -Plan działań na rzecz wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminie Świecie nad Osą: -Wizja zrównoważonej energetycznie gminy, -Struktura celów długoterminowych i średnio/krótkoterminowych, -Kierunki działań i ich charakterystyka. -Przewidywane efekty i oszczędności energii wynikające z wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminie Świecie nad Osą. -Źródła finansowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świecie nad Osą: -Organy i instytucje, -Programy finansujące (dotacje, pożyczki).

5 -Bazowa Inwentaryzacja Emisji: -Metodologia, -Wyniki. -Monitoring i ewaluacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świecie nad Osą: -Metodologia i wskaźniki, -Interesariusze, -Obliczenia kontrolne.

6

7 „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych. W ramach takiej gospodarki w sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. Definicja na podstawie publikacji Budowa gospodarki niskoemisyjnej: Podręcznik dla regionów europejskich, 2011, wyd. Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią.

8 Rozwój niskoemisyjny ma za zadanie umożliwić państwom członkowskim UE ochronę klimatu przy jednoczesnym pobudzeniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy. W celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną należy zwiększyć niskoemisyjność, tzn. zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, poprzez zastosowanie: - wydajnych rozwiązań energetycznych, - czystej i odnawialnej energii, - technologii przyjaznych dla klimatu Ziemi, - zrównoważonej konsumpcji, - gospodarki odpadami minimalizującej emisję gazów cieplarnianych Na podstawie materiałów informacyjnych NFOŚiGW.

9 Gospodarka niskoemisyjna służy rozwojowi zrównoważonemu kraju, regionu i samej gminy. „Rozwój zrównoważony” (ang. sustainable development) to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Definicja na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232, z późn. zm.).

10

11 Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Odnosząc do przybliżonych wcześniej pojęć, istotą Planu jest wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, tzn. programowanie działalności powodującej wzrost gospodarczy z jednoczesną minimalizacją negatywnego oddziaływania procesów rozwojowych na środowisko. Działalność ta powinna być zharmonizowana z jak najefektywniejszym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz ograniczaniem zanieczyszczeń i zmian klimatycznych. We władzach lokalnych drzemie duży potencjał w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, związany zarówno z rolą planistyczną samorządu, jak i z rolą inicjatorską

12 Celem nadrzędnym opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.: -redukcji emisji gazów cieplarnianych, -zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE), -redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

13 Plan gospodarki niskoemisyjnej ma także przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

14 Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej powinna zapewnić wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynące z działań zmniejszających emisje. Określone Planie gospodarki niskoemisyjnej cele i kierunki działań pozwolą przede wszystkim na: -poprawę jakości powietrza w gminie, ograniczenie wpływu funkcjonowania gminy na zmiany klimatu oraz poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez zredukowanie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych powstających na skutek działalności człowieka, głównie w procesach energetycznego spalania paliw dla celów bytowych i przemysłowych oraz transportu

15 -wzrost efektywności energetycznej i wzrost bezpieczeństwa energetycznego, poprzez: wspieranie działań termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wspieranie działań termomodernizacji budynków i urządzeń komunalnych oraz budynków i urządzeń usługowych niekomunalnych, wspieranie działań wprowadzających racjonalizację użytkowania energii elektrycznej w sferze użytkowania, zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła zastępując stare kotłownie węglowe jednostkami zmodernizowanymi o wysokiej sprawności, wspieranie budowy nowych, zautomatyzowanych wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych, ograniczanie strat ciepła w ogrzewanych budynkach (opomiarowanie odbiorców ciepła, termomodernizacja, instalacja termozaworów), zwiększenie sprawności wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii w przesyle.

16 -kształtowanie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu oraz promocję zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców, -promocję rozwiązań innowacyjnych w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), -utworzenie lokalnych miejsc pracy i wzmocnienie lokalnej gospodarki.

17 Zakres tematyczny opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej opiera się przede wszystkim na: -wytycznych określonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Załącznik 9 do Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 pt. „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, -wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” złożonym przez gminę, -założeniach wypracowanych przez Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym, określonych w skrypcie pt. „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

18 Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 2014 – 2020, przy czym z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminę konkretnych działań i budżetu na okres siedmioletni, zakres działań operacyjnych obejmuje najbliższe 4 lata od zatwierdzenia planu, tzn. okres 2015 – 2018 (przy czym część z nich uwzględnia perspektywę do 2020 r.). Dla roku 2020 określono wizję rozwoju oraz cele strategiczne (długoterminowe). Zakres terytorialny opracowania obejmuje całą gminę w jej obszarze geograficznym i granicach administracyjnych.

19 Zgodnie z wytycznymi NFOŚGW najważniejsze założenia do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej to: -zakres działań na szczeblu gminy/gmin, -objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin, -skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, -współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,

20 -objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne), -podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne), -podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), -spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.

21 1) Streszczenie 2) Ogólną strategia: -Cele strategiczne i szczegółowe, -Stan obecny, -Identyfikacja obszarów problemowych, -Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę). 3) Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 4) Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem: -Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, -Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

22 Struktura oraz układ treści nawiązują bezpośrednio do zaleceń NFOŚiGW: 1)Część I – Streszczenie 2)Część II – Plan gospodarki niskoemisyjnej: -Wprowadzenie -Uwarunkowania formalno-prawne i uwarunkowania wynikające z założeń dokumentów poszczególnych szczebli terytorialnych -Stan obecny gminy – strefa środowiskowa, społeczno-gospodarcza i infrastruktura gminy -Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI), opis wyników, metodologia, -Identyfikacja obszarów problemowych, (…)

23 2) (…) -Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej -długoterminowa strategia, cele i zobowiązania oraz Krótko/średnioterminowe działania/zadania, -Przewidywane efekty, -Źródła finansowania, -Monitoring i ewaluacja, w tym wskaźniki.

24

25 Jako datę rozpoczęcia tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy uznać dzień przyjęcia Uchwały Rady Gminy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej – Uchwała nr Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 października 2013 roku

26 1.Umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej o przystąpieniu Gminy do sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 2.Informacja na stronach internetowych Urzędu Gminy Świecie nad Osą

27

28 3.Przygotowanie materiałów drukowanych w postaci plakatów i ulotek oraz ich rozmieszczenie i rozdysponowanie

29

30 4.Rozdysponowanie ankiet wśród mieszkańców i przedsiębiorców w celu zebrania niezbędnych danych

31

32 1.Zebranie danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie, jej poszczególnych sektorach i obiektach. 2.Sporządzenie bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz stosowanych OZE. 3.Analiza istniejących dokumentów 4.Identyfikacja stanu obecnego gminy 5.Identyfikacja obszarów problemowych.

33 1.Określenie długoterminowej strategii, celów i zobowiązań: -wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości gminy – cel nadrzędny wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminie w perspektywie 2020 roku, implikujący założenia pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”, -cele strategiczne – cele długoterminowe do 2020 roku, których wdrożenie spowodowuje osiągnięcie zamierzonego celu nadrzędnego (wizji gminy).

34 2.Określenie krótko/średnioterminowych działań i zadań: -cele szczegółowe – cele średnioterminowe lub cele krótkoterminowe planowane do osiągnięcia w latach 2015-2018 (część z nich będzie kontynuowana w perspektywie 2020 r.), których realizacja umożliwi osiągnięcie zamierzonych efektów dla poszczególnych celów strategicznych, -kierunki działań operacyjnych – działania i zadania szczegółowe, inwestycyjne i nieinwestycyjne, jakie należy podjąć, aby zrealizować poszczególne cele szczegółowe.

35 3.Wskazanie źródeł finansowania, 4.Opis sposobów w jakich władze lokalne mogą monitorować rezultaty podjętych działań i zapewniać ich kontynuację.

36 1.Przygotowanie Wniosku (wraz z uzasadnieniem) o uzgodnienie w zakresie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skierowanego do RDOŚ w Bydgoszczy i PWIS w Bydgoszczy. Na podstawie Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2.Pozytywne rozpatrzenie Wniosku przez RDOŚ i PWIS 3.Obwieszczenie o odstąpieniu

37 1.Umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Świecie nad Osą o zakończeniu sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.

38

39 2.Przeprowadzenie cyku szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Świecie nad Osą 3.Zatwierdzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej przez Uchwałę Rady Gminy Świecie nad Osą.

40

41 -Protokół z Kioto. -Pakiet Klimatyczno-Energetyczny Unii Europejskiej (3x20). -Strategia Unii Europejskiej „Europa 2020). -Inne, ważne dokumenty: -dyrektywy… -„Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej”, -„Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu” -Zielona Księga „Ku Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego”, -komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego „Europejska polityka energetyczna”.

42 Do najważniejszych dokumentów programowo-strategicznych szczebla krajowego odnoszących się do zrównoważonego planowania energetycznego należą przede wszystkim (chronologicznie, według daty przyjęcia): -„Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku”, -,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’, -„Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”, -Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 2020 r.’’, -„Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej’’.

43 Istotne z punktu widzenia programowania działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są również ustalenia zawarte w najważniejszych, ogólnosektorowych dokumentach krajowych: -„Polityce ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, -„Koncepcji przestrzennego zagospodarowaniu kraju 2030”, -„Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

44 Określone w planie gospodarki niskoemisyjnej działania i inicjatywy na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii muszą być skoordynowane z wymogami polskiego systemu prawnego, tzn. muszą być zgodne przede wszystkim z następującymi aktami: -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz.260 z późn.zm.), -Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 poz.594 z późn.zm.), -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013 poz.1409 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012 poz.1059 z późn.zm.), -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013 poz.1232 z późn.zm.) -Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015 poz.199), -Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2014 poz.1649), -Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz.1235), -Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U.2014 poz.712). -Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2011 nr 94 poz.551 z późn.zm.).

45 W kontekście kształtowania zrównoważonej polityki energetycznej, w tym z punktu widzenia budowania gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony klimatu i jakości powietrza najważniejszymi dokumentami szczebla regionalnego są: : -„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego”, -„Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+”, -„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, -Programy ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, -„Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

46 W odniesieniu do Programów ochrony powietrza …. … Z racji przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń jakości powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej opracowano i przyjęto w 2013 roku: -„Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na pył PM10, benzen i arsen” -„Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ozon”. Stwierdzone przekroczenia nie wystąpiły bezpośrednio w granicach gminy Świecie nad Osą.

47 Cele i kierunki określone w dokumencie planu gospodarki niskoemisyjnej powinny być skoordynowane z założeniami gminnych dokumentów planistycznych i programowo-strategicznych. Dla gminy Świecie nad Osą najważniejszymi są (chronologicznie): -„Strategia rozwoju zrównoważonego gminy Świecie nad Osą”, -„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie nad Osą”, -„Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Świecie nad Osą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, -„Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Świecie nad Osą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. Dodatkowo, zgodnie z założeniami metodycznymi sporządzania planu gospodarki niskoemisyjnej, rozstrzygnięcia (kierunki działań) w nim zawarte muszą być spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Świecie nad Osą.

48

49 1. Położenie Gminy Świecie nad Osą

50 2. Warunki klimatyczne i jakość powietrza: -Region klimatyczny Chełmińsko-Toruński -Dane meteorologiczne -Zmiany klimatyczne -Jakość powietrza atmosferycznego

51

52

53 3. Struktura użytkowania terenu:

54 3. Wody powierzchniowe i wody podziemne 4. Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne 5. Uwarunkowania glebowe 6. Biosfera, w tym zasoby leśne

55 7. Formy ochrony przyrody w Gminie i jej otoczeniu

56 1.Stan i struktura ludności 2.Struktura płci i wieku 3.Tendencje zmian w liczbie ludności i ich dynamika

57 4. Prognoza liczby ludności

58 5. Gospodarka lokalna, sektory i rodzaje podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 osób w wieku produkcyjnym:

59 Do najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Świecie nad Osą należy zaliczyć przede wszystkim: -Zakład Drobiarski „Linodrób” Spółka Jawna Kwiatkowscy w Linowie, -Zakład Przemysłu Rolnego Sp. z o.o. w Linowie, -„Piekarnia – ciastkarnia” – Piotr Kowalski w Lisnowie, -Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.( gospodarstwa w Lisnowie, Szarnosiu, Mędrzycach i Widlicach), -Spółka Cywilna J.A.W. Łącz w Świeciu nad Osą, (produkcja oleju tłoczonego na zimno), -Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom” w Linowie, -Gospodarstwo Rolne „Agroplon” Spółka z o.o. w Nowym Młynie. 6. Gospodarka rolna.

60 1.Zasoby mieszkaniowe: Na terenie gminy Świecie nad Osą funkcjonują 633 budynki mieszkalne, samych mieszkań jest natomiast 1202. Podstawowe wskaźniki zasobów mieszkaniowych dla gminy Świecie nad Osą są następujące: - całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie: 83 896 m 2, - przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 69,8 m 2, - przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 19,5m 2, - mieszkania na 1000 mieszkańców: 280,1. Dane GUS

61 2. Budynki użyteczności publicznej: -Urząd Gminy w Świeciu nad Osą, - Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Świeciu nad Osą, -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, -Szkoła Podstawowa w Bursztynowie, -Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Linowie, -Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Lisnowie, -Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą, -świetlice wiejskie, -remizy strażackie, -budynki mieszkalne komunalne.

62 3. Infrastruktura komunikacyjna: - drogi wojewódzkie (2 odcinki) - drogi powiatowe (14 odcinków) - drogi gminne (92 odcinki) o łącznej długości 170,2 km w granicach gminy. - linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice o łącznej długości 6,4 km w granicach gminy.

63 4. System zasilania w ciepło: -Brak systemu centralnego -Zasilania oparte na ogrzewaniu rozproszonym -Kilka lokalnych kotłowni: NAZWA MOC ZAINSTAL OWANA [KW] WYPOSAŻENIE SPRAWN OŚĆ [%] POW. OGRZEW ANA [M 2 ] RODZAJ PALIWA ZUŻYCIE W 2014 [GJ] Urząd Gminy Świecie nad Osą Kotłownia olejowa przy GZOZ 740 2 x Viesman Paromat; Duplex 320-370 945 775,80olej opałowy2882,33 * Świecie nad Osą Kotłownia „Stara szkoła” 2,5 kocioł z rusztem stałym 60223,79węgiel7,7 ton Kotłownia olejowa Lisnowo 86 Viesman Paromat Triplex 941 070,40olej opałowy771,65 Kotłownia olejowa Bursztynowo 170 Viesman Paromat Triplex 941 308,04olej opałowy540,19 Kotłownia olejowa Linowo 170 Viesman Paromat Triplex 941 800,46olej opałowy498,95 Ośrodek Zdrowia w Lisnowie 33Vitola Comferral94370,00 olej opałowy i węgiel 216,24

64 5. System energetyczny: -Dwie linie WN 110 kV -GPZ poza Gminą -Istniejące OZE: farma wiatrowa, elektrownie Wodne i kilka mikorinstalacji (pompy ciepła, kolektory słoneczne). Gmina Świecie nad Osą od 2011 r. jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

65 6. System gazowniczy – brak systemu scentralizowanego. 7. Gospodarka wodna. 8. Gospodarka ściekowa. 8. System gospodarki odpadami.

66

67 Identyfikacja obszarów problemowych w gminie Świecie nad Osą, w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej została dokona na podstawie: -wyników bazowej w zakresie zużycia energii finalnej i emisji dwutlenku węgla, -analizy stanu obecnego gminy w zakresie wyposażanie w infrastrukturę analizy stanu obecnego gminy w sferze fizycznogeograficznej i środowiskowej, -diagnozy społeczno-gospodarczej gminy,

68

69

70

71 Gmina Świecie nad Osą w 2020 roku to gmina zrównoważona energetycznie, w której osiągnięte zostały cele pakietu klimatyczno-energetycznego "3x20"

72 Wizja zrównoważonej energetycznie gminy Świecie nad Osą osiągnięta może zostać poprzez realizację celów strategicznych (długoterminowych do 2020 r.), do których należą: 1.Redukcja emisji gazów cieplarnianych 2.Podniesienie efektywności energetycznej 3.Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) 4.Promocja i realizacja postaw w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

73 Osiągnięcie wizji i celów strategicznych będzie zależne od wdrażania poszczególnych celów szczegółowych (średnio/krótkoterminowych na lata 2015-2018, przy czym część z nich będzie kontynuowana w perspektywie 2020 r.) oraz przypisanych do nich kierunków działań operacyjnych.

74 W ramach celu strategicznego 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych przewidziano następujące cele szczegółowe: 1.1. Eliminacja nisko sprawnych energetycznie urządzeń i instalacji 1.2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach i obiektach 1.3. Rozwoju niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu oraz ograniczanie emisji komunikacyjnej 1.4. Gazyfikacja gminy

75 W ramach celu strategicznego 2. Podniesienie efektywności energetycznej przewidziano następujące cele szczegółowe: 2.1. Polepszenie efektu energetycznego w obiektach i budynkach użyteczności publicznej 2.2. Polepszenie efektu energetycznego w budynkach mieszkaniowych, usługowych i przedsiębiorstwach 2.3.Wspieranie budownictwa energooszczędnego dla nowopowstałych inwestycji

76 W ramach celu strategicznego 3. Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii przewidziano następujące cele szczegółowe: 3.1. Wzrost znaczenia indywidualnych i rozproszonych OZE (mikroinstalacji) 3.2. Ochrona przestrzeni gminy i warunków życia ludzi przed negatywnym oddziaływaniem OZE

77 W ramach celu strategicznego 4. Promocja i realizacja postaw w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przewidziano następujące cele szczegółowe: 4.1. Prowadzenie działań edukacyjno- promocyjnych 4.2. Wdrażanie systemu "zielonych" zamówień publicznych 4.3. Planowanie przestrzenne i strategiczne uwzględniające konieczność adaptacji do zmian klimatu

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 W roku bazowym 2008 emisja CO 2 wyniosła około 13 546,21 t. W roku inwentaryzacji 2014 emisja CO 2 wyniosła około 12 668,84 t. Przewidywana emisja CO 2 w 2020 roku to wartość 10 552,0 t co stanowi zmniejszenie całkowitej emisji CO 2 w ujęciu roku 2008-2020 o około 22,1%. 2008 r. 13546,21 tCO2 2014 r. 12668,84 tCO2 2020 r. 10552,0 tCO2

88 W roku bazowym 2008 całkowite zużycie energii wyniosło 41371,97 MWh W roku inwentaryzacji 2014 zużycie energii wyniosło 36 511,16 MWh. Przewiduje się zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku do wartości 34 680 MWh. 2008 r. 41371,97 MWh 2014 r. 36511,16 MWh 2020 r. 34680,0 MWh

89 Przewiduje się że wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ujęciu miko instalacji do 2020 roku w stosunku do roku bazowego 2008 spowoduje zmniejszenie zużycia energii o około 5000 MWh, co stanowi około 12,0% całkowitego zużycia energii w gminie w 2008 roku.

90

91 Ministerstwo Gospodarki (MG) Ministerstwo Środowiska (MŚ) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

92 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Program LIFE Program LEMUR System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Finansowanie komercyjne (kredyty, leasing).

93

94 Istotnym aspektem opracowania PGN jest inwentaryzacja źródeł emisji (BEI). Celem (BEI) jest wyliczenie ilości CO 2 wyemitowanego wskutek zużycia energii w poszczególnych sektorach objętych inwentaryzacją na terenie gminy. Wynikiem jest wielkość wyrażona w tonach wyemitowanego CO 2 w ciągu roku objętego inwentaryzacją. Ilość zużytej energii * wskaźnik emisji = emisja CO 2

95 Pozyskanie danych na temat zużycia energii. zużycie paliwa na cele grzewcze w budynkach zużycie energii elektrycznej w budynkach, zużycie paliw w transporcie. Zużycie energii w sektorze przemysłu itd… Wybór roku bazowego Rok bazowy jest rokiem, w stosunku do którego władze lokalne będą się starały ograniczyć wielkość emisji CO2 do roku 2020. Należy wybrać rok, dla którego można zgromadzić pełne i wiarygodne dane. Wybór wskaźników emisji. Wskaźniki emisji określają, ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wielkość emisji wylicza się mnożąc wskaźnik emisji przez zużycie danego nośnika.

96 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/ URZĄDZENIA KOMUNALNE (SAMORZĄD) USŁUGOWE (NIEKOMUNALNE} BUDYNKI MIESZKALNE OŚWIETLENIE PUBLICZNE PRZEMYSŁ TRANSPORT (SAMORZĄD I POZOSTAŁY GMINNY ) GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA GOSPODARKA ODPADAMI LOKALNE WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENERGIA WIATRU ENERGIA HYDROELEKTRYCZNA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA KOGENERACJA LOKALNE WYTWARZANIE CIEPŁA/CHŁODU CIEPŁOWNIE MIEJSKIE KOGENERACJA

97 emisje procesowe z zakładów przemysłowych; transport lotniczy, morski i rzeczny; emisje niezorganizowane powstające w procesie produkcji, dystrybucji paliw; wykorzystanie gazów fluorowanych i zawierających je produktów (chłodzenie, klimatyzacja); rolnictwo (np. hodowla zwierząt, wykorzystanie obornika, uprawy, stosowanie nawozów, spalanie odpadów rolniczych na wolnym powietrzu ); gospodarka leśna.

98 „Kropla fizyki” * Jednostką mocy jest Wat [W] * Jednostką energii jest [J] * Jeżeli urządzenia o mocy 1000 W = 1 kW działa przez godzinę zużywa 1kWh energii 1 W = 1 J/s1Wh = 3 600 J1kWh = 3 600 kJ

99 Przykład 1: * Mamy w domu lampę z żarówką o mocy 100 W. Jeżeli będziemy ją używać przez jedną godzinę dziennie: Zużyjemy 0,1kWh energii elektrycznej W miesiącu 3 kWh energii elektrycznej W roku 36 kWh energii elektrycznej Przyjmując koszt np. 50 gr za 1 kWh, zapłacimy 18 zł za używanie lampki przez godzinę dziennie przez rok czasu.

100 Przykład 2: * Mamy w domu kocioł o mocy 14 kW. Z dużym przybliżeniem można założyć że będzie on pracował 1800 h rocznie ( na podstawie śr. sezonu grzewczego i czasu maksymalnego obciążenia ) Zużycie wyniesie 25200 kWh energii cieplnej w ciągu roku. Przyjmując koszt np. 15 gr za 1 kWh energii cieplnej, zapłacimy 3780 zł za ogrzanie domu.

101 Przeliczenie wartości opałowej paliw z jednostek masy na jednostki energii (IPCC, 2006) Rodzaj paliwaWartość opałowa netto [TJ/Gg] Wartość opałowa netto [MWh/t] Ropa naftowa42,311,8 Benzyna silnikowa44,312,3 Benzyna lotnicza44,312,3 Benzyna do silników odrzutowych44,312,3 Olej łupkowy38,110,6 Olej napędowy4311,9 Ciężki olej opałowy40,411,2 LPG47,313,1 Etan46,412,9 Ciężka benzyna44,512,4 Bitum40,211,2 Smary40,211,2 Koks naftowy32,59 Gaz rafineryjny49,513,8 Benzyna lakowa i SBP40,211,2 Antracyt26,77,4 Węgiel koksujący28,27,8 Pozostały węgiel bitumiczny (*ekogroszek) 25,87,2 Węgiel subbitumiczny(*Miał)18,95,3 Węgiel brunatny11,93,3 Łupki naftowe i piaski roponośne8,92,5 Brykiety z węgla brunatnego20,75,8 Paliwo brykietowane20,75,8 Koks z koksowni oraz koks z węgla brunatnego 28,27,8 Koks gazowniczy28,27,8 Smoła węglowa287,8 Gaz z gazowni38,710,8 Gaz koksowniczy38,710,8 Gaz wielkopiecowy2,470,7 Gaz z tlenowych pieców stalowniczych 7,062 Gaz ziemny4813,3 Odpady komunalne (z wyłączeniem biomasy) 102,8 Olej odpadowy40,211,2 Torf9,762,7

102

103 Zużycie energii cieplnej [MWh lub GJ] Np. wskazanie ciepłomierza lub kosztów energii Należy dodatkowo uwzględnić: Sprawność źródeł ciepła i instalacji Rodzaj paliwa i jego wartość opałową Ilość zużytego paliwa [t, kg, m3 ] Z wartości opałowej otrzymamy całkowite zużycie energii Zużycie energii elektrycznej [MWh lub GJ] Dane dotyczące budynku W przypadku braku poprzednich danych można obliczyć zapotrzebowanie na energię budynku Potrzebne będą: Dane z charakterystyki energetycznej lub świadectwa energetycznego budynku Dane kubaturowe, dane instalacji, dane przegród budowlanych, przeznaczenie budynku…

104 Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne  Zgromadzenie danych na temat zużycia energii wymaga wykonania następujących kroków:  Identyfikacji wszystkich budynków i urządzeń będących własnością samorządu lokalnego lub przez niego zarządzanych;  Zidentyfikowania w tych budynkach i urządzeniach wszystkich punktów poboru energii (elektrycznej, gazu, ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, zbiorników na olej opałowy, zbiorników na gaz płynny);  Ustalenia dla każdego z punktów poboru energii osoby, która otrzymuje faktury i jest w posiadaniu danych na temat zużycia energii;  Zorganizowania scentralizowanej zbiórki tych dokumentów/danych;  Wyboru odpowiedniego systemu magazynowania danych i zarządzania danymi (może to być prosty arkusz w Excelu lub bardziej złożone, komercyjne oprogramowanie); Ilość zużytej energii * wskaźnik emisji = emisja CO 2

105 Dokonując wyboru wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia:  Wykorzystać „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach  Wykorzystać wskaźniki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). Ilość zużytej energii * wskaźnik emisji = emisja CO2

106 Standardowe wskaźniki emisji (źródło: IPCC, 2006) Rodzaj paliwaWskaźnik emisji CO 2 [kg/TJ] Wskaźnik emisji CO 2 [t/MWh] Ropa naftowa73 3000,264 Benzyna silnikowa69 3000,249 Benzyna lotnicza70 0000,252 Benzyna do silników odrzutowych70 0000,252 Kerozyna do silników odrzutowych71 5000,257 Olej łupkowy73 3000,264 Olej napędowy74 1000,267 Ciężki olej opałowy77 4000,279 LPG63 1000,227 Etan61 6000,222 Ciężka benzyna73 3000,264 Bitum80 7000,291 Smary73 3000,264 Koks naftowy97 5000,351 Gaz rafineryjny57 6000,207 Benzyna lakowa i SPB73 3000,264 Inne produkty naftowe73 3000,264 Antracyt98 3000,354 Węgiel koksujący94 6000,341 Pozostały węgiel bitumiczny (*ekogroszek)94 6000,341 Węgiel subbitumiczny(*Miał,Kamienny)96 1000,346 Węgiel brunatny101 0000,364 Łupki naftowe i piaski roponośne107 0000,385 Brykiety z węgla brunatnego97 5000,351 Paliwo brykietowane97 5000,351 Koks z koksowni oraz koks z węgla brunatnego 107 0000,385 Koks gazowniczy107 0000,385 Smoła węglowa80 7000,291 Gaz z gazowni44 4000,16 Gaz koksowniczy44 4000,16 Gaz wielkopiecowy260 0000,936 Gaz z tlenowych pieców stalowniczych182 0000,655 Gaz ziemny56 1000,202 Odpady komunalne (z wyłączeniem biomasy) 91 7000,33 Odpady przemysłowe143 0000,515 Olej odpadowy73 3000,264 Torf106 0000,382 [1] Drewno - Biomasa/Biopaliwo 0 [1] Wartość od (0 - 0,403) "0" należy wybrać gdy drewno pozyskiwane w zrównoważony sposób, Wskaźniki emisji LCA dla najczęściej stosowanych typów paliw (źródło: ELCD - Europejska Referencyjna Baza Danych dot, Analizy Cyklu Życia) Rodzaj paliwaWskaźniki emisji LCA [t CO 2 -eq/MWh] Benzyna silnikowa0,299 Olej napędowy0,305 Olej opałowy0,31 Antracyt0,393 Pozostały węgiel bitumiczny0,38 Węgiel podbitumiczny0,385 Węgiel brunatny0,375 Gaz ziemny0,237 Odpady komunalne (oprócz biomasy)0,33 Drewno a 0,002b - 0,405 Olej roślinny0,182d Biodiesel0,156e Bioetanol0,206f Energia słoneczna -g-g Energia geotermalna0 Wskaźniki emsiji zanieczyszczeń ze spalania paliw - opracowanie Zespół Ochrony Powietrza KOBiZE zanieczyszczeniejednostka nominalna moc cieplna kotła [MW] ≤ 0,5> 0,5 ÷ ≤ 5 Wskaźniki dla węgla kamiennegog/Mg1 850 0002 000 000 Wskaźniki dla koksug/Mg2 360 000 Wskaźniki dla drewnag/Mg1 200 000 Wskaźniki dla paliw płynnych: lekki olej opałowyg/Mg3 233 520 ciężki olej opłaowyg/Mg3 333 300 Wskaźniki dla gazu ziemnegog/m32 000

107 Przeliczenie emisji CH4 i N2O na ekwiwalent CO 2 * 1 Mg metanu 21 Mg CO 2 * 1 Mg podtlenku azotu 310 Mg CO 2 Wyliczenie lokalnego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej EFE = [TCE - LPE - GEP] x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP TCE EFE =1,090067797 EFE = lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWh e ] 4 855 TCE = całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy (jak w Tabeli A "Wynik BEI") [MWh e ] 411LPE = lokalna produkcja energii elektrycznej (jak w tabeli C "Wynik BEI") [MWh e ] 0GEP = ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez miasto/gminę (jak w Tabeli A "Wynik BEI") [MWh e ] 1,191NEEFE = krajowy lub europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWh e ] 0CO2LPE = emisja CO 2 towarzysząca lokalnej produkcji energii elektrycznej (jak w tabeli C "Wynik BEI") [t] 0CO2GEP = emisja CO 2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii elektrycznej kupowanej przez miasto/gminę [t]

108 Emisja CO 2 związana z działalnością społeczeństwa w roku 2014 Lp.Źródło emisjiCałkowita energia Całkowita emisja Udział źródła w emisji sumarycznej [MWh/rok][CO 2 t/rok][%] 12345 1Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne2696,012938,8332,01 2Ogrzewanie obiektów mieszkalnych17377,184059,5144,22 3Ogrzewanie obiektów przemysł drobny i usługi3949,84922,7010,05 4Zużycie energii elektrycznej przemysł drobny i usługi1155,431259,5013,72 Suma 25178,469180,54100,00

109 Całkowita energiaCałkowita emisja Zużycie energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku 2014 Lp.Rodzaj energii/paliwa Zużycie/ wytworzenie JednostkaCałkowita energia Całkowita emisja Udział w wielkości emisji [MWh/rok][CO 2 t/rok][%] 1234567 1Energia elektryczna mieszkalnictwo2696,01MWh2696,012938,8332,01 4Olej opałowy266,59t2985,78833,039,07 5Ekogroszek171,80 1236,97421,814,59 6Węgiel kamienny1979,79t10492,903630,5439,55 7Biomasa1594,03t6184,840,00 8Gaz płynny propan-butan (LPG) ogrzewanie32,56t426,5496,821,05 9Zużycie energii elektrycznej przemysł i usługi1155,43MWh1155,431259,5013,72 Suma 25178,479180,54100,00

110 Emisja CO 2 związana z działalnością samorządową w roku 2014 Lp.Źródło emisji Całkowita energia Całkowita emisja Udział źródła w emisji sumarycznej [MWh/rok][CO2 t/rok][%] 12345 1Obiekty użyteczności publicznej - energia elektryczna90,0298,1315,33 2Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna101,61110,7617,30 3Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej1501,75431,2167,37 Suma 1693,38640,10100,00

111 Całkowita energiaCałkowita emisja Zużycie energii z paliw i wielkość emisji z działalności samorządowej w roku 2014 Lp.Rodzaj energii/paliwa Zużycie/ wytworzenie Jednostka Całkowita energia Całkowita emisja Udział w wielkości emisji [MWh/rok][CO2 t/rok][%] 1234567 1Energia elektryczna161,63MWh191,63208,8932,63 2Olej opałowy116,88t1309,03365,2257,06 3Węgiel kamienny10,51t55,7019,273,01 4Ekogroszek19,03 137,0246,727,30 Suma 1693,38640,10100

112 1)Rok inwentaryzacji2014 W przypadku sygnatariuszy Porozumienia obliczających emisję C02 na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji 4537m. 2) Współczynnik emisjiX Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC Współczynniki Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru LCA (ocena cyklu życia] Jednostka zgłaszania emisjiX Emisje CO 2 Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: Emisje ekwiwalentu CO 2 AKOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII Należy zauważyć, że jako separatora dziesiętnego używa się krpoki (.). Separatory tysięcy nie są dozwolone. ` Zużycie energii ze spalania paliw [MWh] Energia elektryczna Ciepło/chłód Paliwa kopalneEnergia odnawialna Razem Gaz ziemny Gaz LPG Olej opałowy Olejnapędowy Benzyna Węgiel brunatny Węgiel kamienny Węgiel bitumiczny - ekogroszek Biopaliwo Olej roślinny Inna biomasa Słonecznacieplna Geotermiczn a BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne (samorząd)90,02---1309,03---55,70137,02-----1591,77 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)1155,43--78,99552,97---1943,28229,09-----3959,76 Budynki mieszkalne2696,01--347,552432,81---8549,611007,886184,84----21218,70 Komunalne oświetlenie publiczne101,61-------------- Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem4043,07--426,544294,81---10548,591373,99-----26871,84 TRANSPORT: Transport na drogach gminnych---811,30-6518,411926,62--------- Transport razem---811,30-6518,411926,62--------9256,331 1 INNE: Gospodarka wodna182,78-------------- Gospodarka ściekowa200,21-------------- Razem4426,06--1237,844294,816518,411926,62-10548,591373,996184,84----36511,16

113 BEmisje CO 2 lub ekwiwalentu CO 2 Należy zauważyć, że jako separatora dziesiętnego używa się krpoki (.). Separatory tysięcy nie są dozwolone. Kategoria Emisje C0 2 (t)/emisje ekwiwalentu C0 2 [t] Energia elektryczna Ciepło/chłód Paliwa kopalneEnergia odnawialna Razem Gaz ziemny Gaz LPG Olej opałowy Olejnapędowy Benzyna Węgiel brunatny Węgiel kamienny Węgielbitumiczny (ekogroszek) Biopaliwo Olej roślinny Inna biomasa Słonecznacieplna Geotermiczna BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne (samorząd )98,13---365,22---19,2746,72-----529,34 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)1259,50--17,93154,28---672,3778,12-----2182,20 Budynki mieszkalne2938,83--78,89678,75---2958,17343,690,00----6998,33 Komunalne oświetlenie publiczne110,76-------------- Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem4407,22--96,821198,25---3649,81468,53-----9820,64 TRANSPORT: Transport na drogach gminnych---184,17-1740,41479,73--------- Transport razem---184,17-1740,41479,73--------2404,31 INNE: Gospodarowanie wodna 199,24259 2 --------------199,24 Gospodarka ściekowa 218,24247 4 --------------218,24 Razem4824,70--280,991198,251740,41479,73-3649,81468,53-----12642,431 Odnośne współczynniki emisji CO 2 [t/MWh]1,0901 --0,22700,27900,26700,2490-0,34600,34100,0000---- Współczynnik emisji CO 2 dla energii elektrycznej niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 1,191

114 CLokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje C0 2 Należy zauważyć, że jako separatora dziesiętnego używa się krpoki (.). Separatory tysięcy nie są dozwolone. Energia elektryczna wytwarzana lokalnie (z wyjątkiem zakładów ETS oraz wszystkich zakładów/ jednostek > 20 MW) Energia elektryczna wytwarzana lokalnie (MWh) Nakład nośników energii [MWh]Emisje C02/ ekw. C02 (t) Odnośne współczynniki emisji C02 dla wytwarzania energii elektrycznej [t/MWh] Paliwa kopalneParaOdpadyOlej roślinny Inna biomasa Inne źródła OZE Inne Gaz ziemny Gaz ciekłyOlej opałowy Węgiel brunatny Węgiel kamienny Energia wiatru- -- Energia hydroelektryczna -- na rzece Osa w Mędrzycach o mocy 45 KW 185,16-- na rzece Lutryna w Świeciu nad Osą o mocy 55 KW 226,3-- Fotowoltaiczna--- Kogeneracja-------------- Inne-------------- Razem 411,47-----------0 DLokalne wytwarzanie ciepła/chłodu (ciepłownictwo/chłodnictwo komunalne, instalacje kogeneracji...) i odnośne emisje C0 2 Uwaga: Wartości w poniższej tab. zostały odjęte od zużycia nośników energii zaraportowanych w tab. A Należy zauważyć, że jako separatora dziesiętnego używa się krpoki (.). Separatory tysięcy nie są dozwolone. Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód (MWh) Nakład nośników energii [MWh]Emisje C02/ ekw. C02 (t) Odnośne współczynniki emisji C0 2 dla wytwarzania energii elektrycznej [t/MWh] Paliwa kopalneParaOdpadyOlej roślinny Inna biomasa Inne źródła OZE Inne Gaz ziemny Gaz ciekłyOlej opałowy Węgiel brunatny Węgiel kamienny Kogeneracja-------------- Ciepłownie miejskie - Urząd Gminy Świecie nad Osą Kotłownia olejowa przy GZOZ - --51,11--------14,26 Świecie nad Osą Kotłownia --- -6,12------2,12 Kotłownia olejowa Lisnowo ---13,68--------3,82 Kotłownia olejowa Bursztynowo ---9,58--------2,67 Kotłownia olejowa Linowo ---8,85--------2,47 Ośrodek Zdrowia w Lisnowie ---3,83--------1,07 Razem 87,05 6,12 26,40

115

116 Istotną częścią wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świecie nad Osą będzie jego monitoring. Stała kontrola towarzysząca bieżącemu wdrażaniu PGN w znaczący sposób umożliwia ciągłe usprawnianie tego procesu. Wskazane jest raportowanie efektywności działań związanych z PGN co dwa lata począwszy od dnia złożenia Planu. Umożliwi to ewaluację oraz weryfikację procesu. Rekomenduje się przygotowywanie tzw. "Raportów wdrożeniowych”, które powinny obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2 (tzw. kontrolna inwentaryzacja emisji – MEI). „Raport wdrożeniowy” zawiera informacje o charakterze ilościowym dotyczące wdrożonych środków i ich wpływu na zużycie energii oraz wielkość emisji CO2. Ponadto ma na uwadze analizę procesu realizacji PGN, uwzględniającą konieczne działania korygujące i zapobiegawcze

117 - poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku inwentaryzacji - poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego - udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, - w celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych.

118 Warto jednak pamiętać o tym, że tego typu inwentaryzacja wiąże się z dużym zaangażowania zarówno zasobów ludzkich, jak i środków finansowych. Jest to jednak najskuteczniejsza metoda monitorowania efektywności działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Należy również pamiętać, aby podczas monitorowania efektów uwzględniać te same wskaźniki co w dokumencie bazowym. Przyjęcie innych wskaźników może w znaczący sposób zakłamać wynik osiąganych efektów.

119 Obok danych dotyczących końcowego zużycia energii, należy również zbierać i analizować informacje o kosztach i terminach realizacji działań oraz o produktach i rezultatach. Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi lub planującymi rozpoczęcie działalności na terenie gminy, z interesariuszami. Interesariuszami będą podmioty: - na które PGN wywiera wpływ; - których działania mają wpływ na PGN; - którzy kontrolują lub posiadają informacje, zasoby, specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania i realizacji strategii; - których udział i zaangażowanie są konieczne do udanej realizacji PGN. Powinni oni zostać zaangażowani i mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich etapach procesu opracowywania PGN: w budowaniu wizji, w definiowaniu celów, w ustalaniu priorytetów.

120 Głównymi interesariuszami w gminie będą: * przedsiębiorstwa energetyczne (Polskie Sieci Energetyczne S.A., ENERGA OPERATOR S.A., Energa Oświetlenie Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.), * przedsiębiorstwa produkcyjne, * przedsiębiorstwa handlowo – usługowe, * przedsiębiorstwa komunikacyjne, * wspólnoty mieszkaniowe, * organizacje pozarządowe, * mieszkańcy gminy.

121

122 DANE DLA C.W.U Ilość osób korzystających z ciepłej wody [os.] 4 zapotrzebowanie wody na osobę [l/d]80 temperatura wody zimnej [ o C]11 temperatura wody ciepłej [ o C]55 liczba dni w roku korzystania z c.w.u [dni]325 straty ciepła na cyrkulacji ciepłej wody 5,00% Zużycie ciepła na ogrzanie 1m3 wody [GJ/m3] 0,1848 [GJ][kWh] Roczne zużycie ciepła na potrzeby c.w.u [GJ] 19,225338,67 DANE DLA C.O Metoda określenia rocznego zużycia ciepła1 1 powierzchnia ogrzewana budynku [m 2 ] 180 standard energetyczny budynku [kWh/m 2 rok] 70[1] 2 powierzchnia ogrzewana budynku [m 2 ] 150 wskaźnik powierzchniowy zapotrzebowania [W/m 2 ]40 czas użytkowania budynku w ciągu roku [h]1800 [GJ][kWh] Roczne zużycie ciepła na potrzeby C.O. [kWh] 45,3612600,00 Sumaryczne roczne zużycie ciepła na potrzeby C.O i C.W.U 17938,67

123

124

125 WYKONAWCA: Pracownia Kształtowania i Ochrony Środowiska EKOD ul. Chętnika 20, 07-430 MYSZYNIEC pracownia.ekod@gmail.com


Pobierz ppt "WYKONAWCA: Pracownia Kształtowania i Ochrony Środowiska EKOD Ul. Chętnika 20, 07-430 MYSZYNIEC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google