Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości w IKZE 1 Ujednolicenie rocznego limitu wpłat na IKZE dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość zarobków. Limit odpowiada 1,2-krotności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości w IKZE 1 Ujednolicenie rocznego limitu wpłat na IKZE dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość zarobków. Limit odpowiada 1,2-krotności."— Zapis prezentacji:

1 nowości w IKZE 1 Ujednolicenie rocznego limitu wpłat na IKZE dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość zarobków. Limit odpowiada 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2014 limit wpłat na IKZE wynosi 4 495,20 zł. Brak konieczności obliczania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, która była wyznacznikiem do ustalenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE Pełna dostępność do uczestnictwa w oszczędzaniu na IKZE – dotychczasowa regulacja zawężała krąg osób uprawnionych do dokonywania wpłat na IKZE do osób, którym w roku poprzedzającym rok wpłat na IKZE została ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, przez co wiele osób było wyłączonych, albo na stałe (np. mundurowi, rolnicy) albo czasowo - w okresie nie posiadania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (np. przerwy w zatrudnieniu), z możliwości dokonywania wpłat na IKZE. Wypłaty z IKZE po osiągnięciu wieku 65 lat będą opodatkowane 10% ryczałtową stawką podatku. Oznacza to obniżenie obciążeń podatkowych z tytułu wypłat z IKZE (obecnie obowiązuje opodatkowanie wypłat wg skali podatkowej PIT 18 lub 32 proc.). Zryczałtowany 10% podatek będzie obowiązywał również przy wypłacie z IKZE na rzecz osoby uprawnionej w razie śmierci Oszczędzającego. Oznacza to usunięcie elementu niepewności co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków z IKZE. Instytucja finansowa będzie płatnikiem podatku, tj. będzie zobowiązana do pobrania podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty (wypłata jednorazowa albo w ratach).

2 możliwość oszczędzania na emeryturę już od stosunkowo niewielkich kwot (znacząco niższych niż w przypadku Planów Inwestycyjnych) zabezpieczenie rentowe do osiągnięcia wieku emerytalnego Kompleksowe rozwiązanie emerytalne IKZE w AXA unikatowy na rynku produkt odpowiadający na dwie potrzeby Klienta i dający możliwość skorzystania z ulgi podatkowej – produkt konkurencyjny na rynku również pod względem cenowym IKZE w AXA to:

3 Symulacja odpisu od podatku 3 Wpłaty na IKZE do limitu (w 2014 do kwoty: 4 495,20 zł) można odpisać od podstawy opodatkowania w każdym roku: 809,14 zł – maksymalna możliwość odpisu od podatku przy skali podatkowej 18% 854,09 zł – maksymalna możliwość odpisu od podatku przy skali podatkowej 19% 1438,46 zł – maksymalna możliwość odpisu od podatku przy skali podatkowej 32% Polacy chętnie korzystają z odpisów podatkowych, co gwarantuje dużą skuteczność sprzedaży produktu IKZE.

4 Małe kwoty budują duży kapitał Jak duży kapitał możesz zbudować dzięki regularnemu oszczędzaniu? Wpłacając rocznie na IKZE maksymalną kwotę 4495,20 zł możesz zgromadzić kapitał w wysokości 438 441 zł. Mając 65 lat zaczniesz dostawać od AXA 3653 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat. Wpłacając rocznie na IKZE minimalną kwotę 960 zł możesz zgromadzić kapitał w wysokości 93 634 zł. Mając 65 lat zaczniesz dostawać od AXA 780 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.

5 80 zł (12 x 80 = 960 zł minimalny limit wpłat w ciągu roku 12 mc ) miesięczna obowiązkowa składka regularna na IKZE w AXA 19,90 zł miesięczna składka rentowa Składka regularna - 3 warianty 29,90 zł miesięczna składka rentowa 39,90 zł miesięczna składka rentowa 99,90 zł składka miesięczna 109,90 zł składka miesięczna 119,90 zł składka miesięczna + Składka regularna - 3 warianty

6 Limit wpłat na IKZE: 4 495,20 zł w roku kalendarzowym i tyle chcę zainwestować PRZYKŁAD Wybieram I wariant ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy (składka 19,90 zł) Ile mam wpłacać na IKZE w AXA?

7 Zasady opłacania składki (1) umowa zawarta w styczniu 960 zł (12*80 zł) wpłata na IKZE (składka podstawowa) 238,80 zł (12*19,9 zł) składka rentowa 3 535,20 zł Roczny limit wpłat na IKZE 4 495,20 zł Maksymalna składka uzupełniająca do limitu wpłat na IKZE = 4 734 zł Maksymalna składka w roku kalendarzowym + - =

8 Zasady opłacania składki (2) umowa zawarta w kwietniu 720 zł (9*80 zł) wpłata na IKZE (składka podstawowa) 179,10 zł (9*19,9 zł) składka rentowa 3 775,20 zł Roczny limit wpłat na IKZE 4 495,20 zł Maksymalna składka uzupełniająca do limitu wpłat na IKZE = 4 674,30 zł Maksymalna składka w roku kalendarzowym + - =

9 Wysokość składki na IKZE w AXA 2014 rok – na przykładzie I wariantu rentowego Podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania

10 Indywidualne ubezpieczenie Oszczędzający osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat osoba, która nie ukończyła 55 roku życia. Uposażony Dowolna osoba, wyznaczona przez Oszczędzającego. Otrzyma świadczenie w przypadku śmierci Oszczędzającego. W tym samym czasie można posiadać tylko jedno konto IKZE.

11 Okres oszczędzania trwa przynajmniej do ukończenia przez Oszczędzającego 65. roku życia. IKZE – charakterystyka Po ukończeniu 65. roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych, można dokonać całkowitej wypłaty z IKZE lub oszczędzać dalej i dokonać tej wypłaty w terminie późniejszym. Wypłata całkowita może być jednorazowa lub w formie wypłat cyklicznych. Wypłat cyklicznych dokonuje się przez 10 lat, chyba że Oszczędzający dokonywał wpłat w okresie krótszym niż 10 lat kalendarzowych (ale nie krócej niż w okresie 5 lat kalendarzowych) – wtedy wypłaty mogą być rozłożone na okres równy okresowi oszczędzania (liczonemu w latach kalendarzowych).

12 Linia życia IKZE 65 lat Możliwość zawieszenia Brak Ochrony Brak ulgi podatkowej ’’ Zwrot’’ (wycofanie) środków,,podatek dochodowy’’ lub Wypłata regularna lub jednorazowa (10 lat lub tyle ile trwały wpłaty min 5 lat),,podatek dochodowy’’ 90 dni prolongata Zawieszenie raz na 6mc max Opłaty: - 3,5 % od składki IKZE Opłaty likwidacyjna: -85 % od wartości ( pierwsze 12 mc) -kolejne lata wypłata 100% 5 lat Transfer do innego IKZE Możliwość zawieszzenia Brak Ochrony Brak ulgi podatkowej 10 lat Linia życia IKZE

13 Zanim będziesz emerytem… Co zrobisz jeśli okaże się, że nie możesz pracować do emerytury? Co stałoby się, gdybyś nagle, np. z powodu wypadku, stał się niezdolny do pracy? Każdy z nas ma dochody i wydatki. Możesz stracić dochody, ale nie wydatki. Zastanów się! Z czego musiałbyś zrezygnować?

14 …zadbaj o swoje dochody 831,15 zł wynosi najniższa gwarantowana renta z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. IKZE w AXA zapewnia również prywatną rentę w sytuacji, gdy Oszczędzający ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego będzie niezdolny do pracy. W takiej sytuacji AXA będzie wypłacać co najmniej 500 zł miesięcznie, nawet do osiągnięcia wieku emerytalnego.

15 Kiedy wypłacamy rentę? Główne warunki wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku to:  orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej w okresie stanowiącym co najmniej 2 lata (liczą się również okresy co najmniej roczne jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni)  w przypadku braku ubezpieczenia Oszczędzającego w ZUS, o niezdolności do pracy będzie orzekać AXA, na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. Nie jest wymagany underwriting zarówno medyczny, jak i zawodowy czy finansowy. Pierwsza wypłata świadczenia uwzględnia raty renty należne za pełne miesiące kalendarzowe niezdolności Oszczędzającego do pracy, które upłynęły od dnia powstania niezdolności do pracy do miesiąca, w którym spełniony został warunek o niezdolności do pracy zarobkowej (w okresie stanowiącym co najmniej 2 lata), włącznie z tym miesiącem. Rentę wypłacamy na okres przyznanej decyzji o niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez Oszczędzającego wieku emerytalnego (wg OWU - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub do śmierci Oszczędzającego (pierwsze ze zdarzeń).

16 Opłaty w IKZE w AXA Stała opłata wstępna: 3,5% każdej kwoty stanowiącej wpłatę na IKZE (od składki podstawowej i uzupełniającej). opłata wlicza się do limitu wpłat na IKZE Opłata za zarządzanie uwzględniona jest w cenie jednostki uczestnictwa funduszu. Opłata dodatkowa w przypadku rezygnacji z IKZE w okresie pierwszych 12 miesięcy polisowych – 85% (poczynając od 2. roku polisy wartość do wypłaty wynosi 100% wartości rachunku). Opłata operacyjna w wysokości 15 zł za złożenie każdej dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji (powyżej 4 dyspozycji dla każdej z operacji)

17 W IKZE w AXA dostępnych jest 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) Na okres wypłat cyklicznych z IKZE, środki Oszczędzającego przenoszone są na fundusz AXA – Lokacyjny IKZE Fundusze w IKZE w AXA Obowiązuje taka sama alokacja dla wpłat na IKZE z tytułu składek regularnych i uzupełniających Nazwa funduszu Fundusz inwestycyjny, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu AXA – Akcji IKZE AXA – Stabilnego Wzrostu IKZE AXA – Lokacyjny IKZE AXA – Equity AAA IKZE AXA – Obligacji IKZE AXA – Antyinflacyjny IKZE AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji AXA FIO – AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu AXA FIO – AXA Subfundusz Lokacyjny AXA FIO – AXA Subfundusz Equity AAA AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji AXA FIO – AXA Subfundusz Antyinflacyjny

18 Kalkulator emerytalny KALKULATOR EMERYTALNY dostępny jest na axaikze.pl Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość zgromadzonego kapitału oraz wysokość przyszłej emerytury wypłacanej z IKZE w AXA.

19 Skorzystaj z ulgi podatkowej Kalkulator pozwala również na obliczenie kwoty jaką należy wpłacić na IKZE w AXA aby w pełni wykorzystać limit i skorzystać z maksymalnej ulgi podatkowej. Kwoty wpłat na IKZE można odliczać od dochodu do opodatkowania – ulga podatkowa na bieżąco każdego roku! Odkładając w 2014 r. na IKZE maksymalną kwotę 4 495,20 zł zaoszczędzisz na podatku dochodowym nawet 1 438 zł

20 20 Nie zawsze widać korzyści na pierwszy rzut oka… -Zmiana ustawowa limitu oraz zmiany wysokości podatku -Dobry powód kontaktu z klientem -Cykliczność kontaktu (co roku zmiana limitu) -Do sprzedaż produktów IKZE lub inne -Zwrot podatku dla konsumpcji rzeczywistej -Dodatkowa ochrona rentowa – wysokie świadczenia -Niskie koszty inwestycji -Niskie składki -Brak opłat likwidacyjnych, dostęp do gotówki -Duża elastyczność wpłat, dopłat -Uzupełnienie oferty finansowej dla klienta Posiadaj wiedzę nie tylko od strony produktów finansowych, ale także od racjonalizacji/optymalizacji podatków a staniesz się bardziej atrakcyjny dla klienta !!!


Pobierz ppt "Nowości w IKZE 1 Ujednolicenie rocznego limitu wpłat na IKZE dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość zarobków. Limit odpowiada 1,2-krotności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google