Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODOLOGIA DZIAŁALNOŚCI OBSERWATORIÓW GOSPODARKI I RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE OGIRPAP PAWEŁ CHURSKI DOMINIK ZASADA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODOLOGIA DZIAŁALNOŚCI OBSERWATORIÓW GOSPODARKI I RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE OGIRPAP PAWEŁ CHURSKI DOMINIK ZASADA."— Zapis prezentacji:

1 METODOLOGIA DZIAŁALNOŚCI OBSERWATORIÓW GOSPODARKI I RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE OGIRPAP PAWEŁ CHURSKI DOMINIK ZASADA

2 STRUKTURA PREZENTACJI Geneza OGiRPAP Zielona Księga Aglomeracji i Strategia Rozwoju Aglomeracji Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej – projekt UMP i PUP Metodologia działania OGiRPAP Wizja i metodologia działania Działania OGiRPAP 2015 Stałe Jednorazowe

3 STRUKTURA PREZENTACJI Geneza OGiRPAP Zielona Księga Aglomeracji i Strategia Rozwoju Aglomeracji

4 ZIELONA KSIĘGA AGLOMERACJI I STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI Projekt badawczy: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Cel projektu: Określenie głównych potencjałów oraz problemów rozwojowych aglomeracji poznańskiej i wypracowanie wspólnej dla tworzących ją jednostek (powiatu, miast i gmin) średnioterminowej strategii rozwoju – do 2020 r. Realizujące projekt Konsorcjum badań nad aglomeracją poznańską złożone z pracowników: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

5 Partnerzy projektu: Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, urzędy miast i gmin aglomeracji Współpraca: mieszkańcy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i media działające w aglomeracji Wdrażanie strategii metropolii Realizacja programów i działań Ewaluacja bieżąca realizacji programów strategicznych Diagnoza i aktualizacja strategii Instytucje metropolitalne (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Samorządy terytorialne aglomeracji Instytucje, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa w aglomeracji Biała Księga Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Debata publiczna nad Zieloną Księgą Projekt Strategii Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej Diagnoza funkcjonowania aglomeracji Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską Inicjatywa wspólnej strategii Rada Aglomeracji Poznańskiej STARTEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 2008 – 2010

6 Efektem pracy i spotkań 20 tomów ekspertyz (raportów)

7 Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej Dokument koncepcyjny, zawierający: propozycję 5 osi strategicznych, 26 programów, 152 działań. Podstawa debaty publicznej, przyszłych decyzji i działań. Maj ’2010 Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (Biała księga) Dokument określający: kierunki działań władz lokalnych w horyzoncie długookresowym, priorytety rozwojowe przyjęte przez władze, założenia zarządzania procesem rozwoju sprzyjające efektywnej realizacji. Maj ’2011

8 1. Gospodarka przestrzenna i środowisko 3. Gospodarka i rynek pracy 2. Infrastruktura i organizacja transportu 4. Usługi społeczne 5. Zintegrowane zarządzanie i marketing terytorialny 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej 1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych 1.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna 1.5. Kształtowanie i ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych 1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych 1.7. Zintegrowany system gospodarki odpadami 1.8. Ekologiczne środowisko zamieszkania 2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny węzeł transportowy 2.2. Kolej metropolitalna 2.3. Zintegrowany transport publiczny 2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy 3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki 3.2. Powiązania i transfer technologii 3.3. Monitoring podaży i popytu na pracę 3.4. Współpraca systemu edukacji z gospodarką 4.1. Jakość i organizacja edukacji 4.2. Współpraca i uczestnictwo w kulturze 4.3. Metropolitalna oferta turystyczna 4.4. Metropolia sportu 4.5. Bezpieczeństwo publiczne w metropolii 4.6. Metropolia równych możliwości społecznych 5.1. Instytucje współpracy metropolitalnej 5.2. Standardy usług publicznych 5.3. Metropolitalny system informacyjny 5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne 5.5. Metropolia w sieci międzynarodowej 5.6. Tożsamość metropolitalna

9 1. Gospodarka przestrzenna i środowisko 3. Gospodarka i rynek pracy 2. Infrastruktura i organizacja transportu 4. Usługi społeczne 5. Zintegrowane zarządzanie i marketing terytorialny 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej 1.2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych 1.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna 1.5. Kształtowanie i ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych 1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych 1.7. Zintegrowany system gospodarki odpadami 1.8. Ekologiczne środowisko zamieszkania 2.1. Metropolitalny wielofunkcyjny węzeł transportowy 2.2. Kolej metropolitalna 2.3. Zintegrowany transport publiczny 2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy 3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki 3.2. Powiązania i transfer technologii 3.3. Monitoring podaży i popytu na pracę 3.4. Współpraca systemu edukacji z gospodarką 4.1. Jakość i organizacja edukacji 4.2. Współpraca i uczestnictwo w kulturze 4.3. Metropolitalna oferta turystyczna 4.4. Metropolia sportu 4.5. Bezpieczeństwo publiczne w metropolii 4.6. Metropolia równych możliwości społecznych 5.1. Instytucje współpracy metropolitalnej 5.2. Standardy usług publicznych 5.3. Metropolitalny system informacyjny 5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne 5.5. Metropolia w sieci międzynarodowej 5.6. Tożsamość metropolitalna 3. Gospodarka i rynek pracy 3.1. Harmonizacja wspierania gospodarki 3.2. Powiązania i transfer technologii 3.3. Monitoring podaży i popytu na pracę 3.4. Współpraca systemu edukacji z gospodarką

10 OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY WEDŁUG ZIELONEJ KSIĘGI Oś strategiczna 3: Gospodarka i rynek pracy w Aglomeracji Poznańskiej Programy strategiczne: 3.1.Harmonizacja wspierania gospodarki 3.2.Powiązania i transfer technologii 3.3.Monitoring podaży i popytu na pracę 3.4.Współpraca systemu edukacji z gospodarką

11 Cel programu: Wdrożenie systemu monitoringu podaży i popytu na pracę, umożliwiającego osiągnięcie optymalnego zatrudnienia na obszarze metropolii poprzez pełne zagospodarowanie zasobów pracy przy wykorzystaniu istniejących i nowo tworzonych miejsc pracy. OŚ STRATEGICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY PROGRAM STRATEGICZNY 3.3 MONITORING PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ

12 Proponowane działania 3.3.1. Stworzenie Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Proponowane działania 3.3.2. Opracowanie i uruchomienie systemu cyklicznego monitoringu ofert pracy ukazujących się w prasie oraz na portalach pośrednictwa pracy. Proponowane działania 3.3.3. Opracowanie i uruchomienie systemu cyklicznego monitoringu podaży i popytu na pracę poprzez realizację reprezentatywnych badań ankietowych pracowników i pracodawców. Proponowane działania 3.3.4. Opracowanie i uruchomienie systemu rejestracji i monitoringu szkół i instytucji szkoleniowych z uwzględnieniem stanu i zmian struktury ich oferty kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy. OŚ STRATEGICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY PROGRAM STRATEGICZNY 3.3 MONITORING PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ

13 Cel programu: Wypracowanie modelu współpracy edukacji z gospodarką, zapewniającego lepsze dopasowanie oferty kształcenia do kwalifikacji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców OŚ STRATEGICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY PROGRAM STRATEGICZNY 3.4 WSPÓŁPRACA SYSTEMU EDUKACJI Z GOSPODARKĄ

14 Proponowane działania 3.4.1. Rozszerzenie zadań Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Proponowane działania 3.4.2. Cykliczne przygotowywanie prognoz w zakresie zmian wielkości i struktury popytu i podaży na pracę na terenie Aglomeracji Poznańskiej. Proponowane działania 3.4.3. Działania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej – tworzenie warunków dla kształcenia umiejętności dzieci w zakresie kreatywności i pracy zespołowej. Proponowane działania 3.4.4. Działania na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego – poradnictwo zawodowe ukierunkowane na kształtowanie umiejętności wyboru dalszej ścieżki kształcenia. OŚ STRATEGICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY PROGRAM STRATEGICZNY 3.4 WSPÓŁPRACA SYSTEMU EDUKACJI Z GOSPODARKĄ

15 Proponowane działania 3.4.5. Działania na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego – ogólnokształcącego poradnictwo ukierunkowane na kształtowanie umiejętności wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Proponowane działania 3.4.6. Działania na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego - zawodowe – stworzenie sieci współpracy między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami. Proponowane działania 3.4.7. Działania na poziomie szkolnictwa wyższego – stworzenie sieci współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorcami. Proponowane działania 3.4.8. Działania w zakresie kształcenia ustawicznego – przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego. OŚ STRATEGICZNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY PROGRAM STRATEGICZNY 3.4 WSPÓŁPRACA SYSTEMU EDUKACJI Z GOSPODARKĄ

16 STRUKTURA PREZENTACJI Geneza OGiRPAP Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej – projekt UMP i PUP

17 POTRZEBY KADROWE PRZEDSIĘBIORCÓW AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ NA TLE KIERUNKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU REGIONU Prowadzone w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2011 roku badania i analizy miały na celu: 1) zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej odnośnie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników; 2) opracowanie 5-letniej prognozy zmian zachodzących w strukturze popytu na pracę i podaży pracy w aglomeracji poznańskiej, tempa i kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej; 3) weryfikację wpływu kierunków rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej, Wielkopolski i Polski na strukturę popytu na pracę; 4) zdiagnozowanie stopnia niedostosowania rynku usług edukacyjnych; 5) zaprojektowanie modelu powtarzalnej metodologii badań służącej do realizacji monitoringu potrzeb kadrowych gospodarki aglomeracji poznańskiej; 6) opracowanie koncepcji wystarczająco skutecznych procedur komunikowania zapotrzebowania na określone kwalifikacje i kompetencje pomiędzy różnymi aktorami rynku pracy.

18 OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY WEDŁUG RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW AGLOMERACJI… Rekomendacje dotyczące Obserwatorium Rynku Pracy i Gospodarki Podstawowym zadaniem poznańskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Gospodarki będzie szeroko rozumiany monitoring rynku pracy, przez co rozumieć należy: 1) regularne diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców; 2) śledzenie zmian w podaży pracy i jej strukturze; 3) śledzenie oferty edukacyjnej (pod kątem jej dopasowania względnie niedopasowania do średnio- i długoterminowych potrzeb rynku pracy); 4) monitoring wybranych procesów i tendencji gospodarczych. Autorzy wskazali niebezpieczeństwo, braku rzetelnej, wystarczająco dopracowanej metodologii monitorowania rynku pracy.

19 STRUKTURA PREZENTACJI Metodologia działania OGiRPAP Wizja i metodologia działania

20

21 OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ – POWOŁANIE I CELE Jesienią 2013 roku Prezydent Miasta Poznania powołał do życia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy umiejscawiając je w strukturach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Cel istnienia jednostki: Dostarczanie kompleksowych informacji na temat sytuacji gospodarczej regionu oraz kondycji lokalnego rynku pracy instytucjom zajmującymi się wyznaczaniem kierunków rozwoju edukacji i gospodarki, doradcom zawodowym, a także rodzimym przedsiębiorcom. Zadania: gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie rzetelnych danych na temat rynku pracy oraz sytuacji społeczno-gospodarczej aglomeracji poznańskiej.

22 OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ – DZIAŁANIA 2014 Pierwszym działaniem Obserwatorium była weryfikacja metodologii badań prowadzonych w latach 2009 – 2011 w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Cel: uzyskanie adekwatnego do bieżącej sytuacji zestawu metod i narzędzi. Poza wynikami badań przeprowadzonych w roku 2014, otrzymano kompletną metodologię działania Obserwatorium w kolejnych latach.

23 Krytyczna analiza metodologii Modyfikacja metodologii Wdrożenie zmian Badania terenowe Ewaluacja metodologii badawczej STRUKTURA PROCESU WERYFIKACJI METODOLOGII

24 Model problemowy badania Problemy badawcze / techniki badawcze Desk research CATIIDIFGI P1. Charakterystyki demograficzne mieszkańców aglomeracji P2: Wskaźniki gospodarcze aglomeracji P3: Aktywność zawodowa ludności i poziom bezrobocia w aglomeracji P4: Charakterystyki rynku pracy aglomeracji P5: Benchmarking rynku pracy aglomeracji P6: Ocena tendencji na regionalnym i aglomeracyjnym rynku pracy P7: Potrzeby kadrowe pracodawców aglomeracji poznańskiej P8: Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy P9: Sposoby rekrutacji nowych pracowników P10: Uczestnictwo pracowników w kształceniu ustawicznym P11: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy P12: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami edukacyjnymi P13: Stopień dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy P14: Losy zawodowe absolwentów

25 Desk research: Analiza literatury naukowej i raportów badawczych dotyczących aglomeracji poznańskiej obejmuje:  Dokumenty urzędowe,  Publikacje naukowe (w tym rozprawy doktorskie),  Opublikowane raporty i opracowania badawcze. Analiza danych statystycznych (lata 2009 – 2013):  Sytuacja demograficzna,  Rynek pracy,  Aktywność gospodarcza,  Rynek edukacyjny. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Stan oraz zmiany gospodarki i rynku pracy

26 STUDIA LITERATUROWE: ANALIZA LITERATURY PRZEDMIOTU Analiza merytoryczna pod kątem nowych danych i metod Krótkie posumowanie źródeł Analiza wstępna pod względem trafności i użyteczności. Identyfikacja publikacji kluczowych - selekcja Dostęp do tekstów Nauka Polska, Central and Eastern European Online Library, Google scholar

27 Opracowanie raportu Interpretacja wartości wskaźników Analiza trendów Analiza taksonomiczna gmin aglomeracji Opracowanie statystyczne Zestawienie tabelaryczne i graficzne Obliczenie wartości wskaźników Obliczenie syntetycznych mierników Pozyskiwanie danych Stworzenie arkusza dla dokumentacji wartości wskaźnikówZebranie danych Analiza dostępności danych Weryfikacja dostępności czasowej wskaźnikówWeryfikacja poziomu agregacji danych

28 Badania ilościowe - wywiady telefoniczna (CATI): Badana populacja:  Podmioty gospodarki narodowej posiadające siedzibę lub lokalny oddział na terenie aglomeracji poznańskiej Operat losowania:  Rejestr REGON, wg stanu z dnia losowania (13.07.2014.) Schemat doboru próby:  Próba warstwowa:  I warstwa: siedziba firmy (Poznań vs. powiat poznański)  II warstwa: wielkość zatrudnienia Wielkość zrealizowanej próby badawczej: N=609 BADANIA ILOŚCIOWE Badania pracodawców

29 Badania jakościowe - indywidualne wywiady pogłębione (IDI): Badane kategorie:  Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych zamieszkujących obszar aglomeracji poznańskiej:  Absolwenci szkół zawodowych,  Absolwenci szkół średnich (nie podjęli dalszej nauki),  Absolwenci szkół wyższych z kierunków:  matematyczno-przyrodniczych oraz inżynieryjnych  ekonomiczno-społecznych  humanistycznych Liczba zrealizowanych wywiadów: N=25 BADANIA JAKOŚCIOWE Badania absolwentów

30 Badania jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI): Badane kategorie:  Przedstawiciele pracodawców przedsiębiorstw zlokalizowanych w aglomeracji poznańskiej  Przedstawiciele instytucji rynku pracy aglomeracji poznańskiej  Przedstawiciele szkół i innych instytucji edukacyjnych oraz uczelni wyższych Liczba grup: N=6 BADANIA JAKOŚCIOWE Badania interesariuszy rynku pracy

31 PODSUMOWANIE CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ METODOLOGII  Metodologia pomiaru została zweryfikowana w ewaluacji przeprowadzonego badania.  Zapewnia powtarzalność pomiaru, umożliwia prowadzenie monitoringu.  Daje elastyczność i otwartość na zmiany zakresu merytorycznego.  Modularność programu - w danym roku Obserwatorium może podejmować jedynie wybrane działania badawcze.  Umożliwienie samodzielnej realizacji badań przez pracowników Obserwatorium w kolejnych latach.

32 PODSUMOWANIE CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ METODOLOGII Krok I.1: Kwerenda publikacji naukowych Krok I.2: kwerenda dokumentów urzędowych Krok I.3: opracowanie bibliografii zastanych źródeł Krok II.1: Wstępna analiza materiału Krok II.2: Utworzenie korpusu tekstów do analizy Krok III.1: Analiza korpusu tekstów Krok III.2: Opracowanie streszczeń dokumentów Krok IV.1 Uporządkowanie materiału analitycznego Krok IV.2: Opracowanie raportu Schemat postępowania badawczego w zakresie analizy literatury przedmiotu Etap I. Kwerenda materiałów źródłowych Etap II. Selekcja materiałów do analizy Etap III. Analiza treści Etap IV. Opracowanie raportu Etap I. Analiza dostępności danych Etap II. Pozyskanie danych Etap III. Opracowanie statystyczne Etap IV. Opracowanie raportu Krok I.1: Weryfikacja zbioru wskaźników z uwagi na dostępność czasową Krok I.2: Weryfikacja zbioru wskaźników z uwagi na pożądany poziom agregacji danych Krok II.1: Stworzenie arkusza służącego dokumentacji wartości wskaźników Krok II.2: Uaktualnienie danych Krok III.1: Tabelaryczne i graficzne zestawienie wyników Krok III.2: Obliczenie wartości wskaźników Krok III.3: Obliczenie syntetycznych mierników Krok IV.1: Interpretacja wartości wskaźników Krok IV.2: Analiza trendów Krok IV.3: Analiza taksonomiczna gmin aglomeracji Schemat postępowania badawczego w zakresie statystyki publicznej

33 Krok III.1: Zdefiniowanie zestawu wag końcowych według specyfikacji metodologicznej Krok III.2: Analizy statystyczne wyników zgodnie z dokumentacją techniczną oraz opracowanie raportu Schemat postępowania badawczego w badaniach CATI Krok I.1: Zdefiniowanie populacji Krok I.2: Uaktualnienie danych o liczebności populacji oraz liczebności jej poszczególnych warstw na podstawie informacji zawartych w BDL Krok I.3: Ustalenie liczby wylosowanych podmiotów gospodarczych oraz zdefiniowanych liczebności warstw wynikających ze schematu losowania Krok I.4: Przygotowanie zapotrzebowania na losowanie próby według przyjętej specyfikacji metodologicznej Zadanie zewnętrzne: Losowanie próby przez odpowiednią komórkę GUS zgodnie z przekazaną specyfikacją techniczną Krok II.1: Specyfikacja techniczna zapytania ofertowego uwzględniająca liczebność próby zrealizowanej, minimalny wskaźnik realizacji próby, zasady terenowej realizacji badania Zadania zewnętrzne:  Kodowanie narzędzia badawczego w systemie obsługi badań CATI  Kodowanie próby badawczej w systemie obsługi badań CATI  Weryfikacja poprawności kodowania narzędzia badawczego w tym reguł przejścia pomiędzy pytaniami oraz reguł filtracji pytań  Szkolenie ankieterów w zakresie narzędzia badawczego oraz zasad realizacji wywiadów  Pilotaż badania na próbie N=30 przedsiębiorstw  Opracowanie raportu z badań pilotażowych zawierających informacje o liczbie braków danych w każdym pytaniu, liczbie podjętych wywiadów oraz liczbie wywiadów efektywnych  Terenowa realizacja badań CATI  Bieżące monitorowanie jakości realizacji badania  Bieżące raportowanie o postępie badań terenowych  Przekazanie bazy danych wynikowych

34 PODSUMOWANIE CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ METODOLOGII Krok I.1: Określenie problematyki badania FGI Krok I.2: Opracowanie scenariuszy FGI Krok I.3: Pilotaż scenariuszy FGI Krok II.1: Rekrutacja uczestników Krok II.2: Rezerwacja studio FGI Krok II.3: Realizacja terenowa Krok III.1: Inwentaryzacja nagrań Krok III.2: Transkrypcja wywiadów Krok IV.1 Analiza jakościowa Krok IV.2: Opracowanie raportu Schemat postępowania badawczego w badaniach FGI Krok I.1: Określenie problematyki badania IDI Krok I.2: Opracowanie scenariuszy IDI Krok I.3: Pilotaż scenariuszy IDI Krok II.1: Rekrutacja uczestników Krok II.2: Realizacja wywiadów Krok III.1: Inwentaryzacja nagrań Krok III.2: Transkrypcja wywiadów Krok IV.1 Analiza jakościowa Krok IV.2: Opracowanie raportu Schemat postępowania badawczego w badaniach IDI

35 STRUKTURA PREZENTACJI Działania OGiRPAP 2015 Stałe Jednorazowe

36

37 OBSERWATORIUM W ROKU 2015 Działania Obserwatorium dzielą się na:  Stałe – wynikające z realizacji przyjętej metodologii  Jednorazowe – przyjmowane przez Radę Programową dla każdego roku funkcjonowania Obserwatorium

38 OBSERWATORIUM W ROKU 2015 – DZIAŁANIA STAŁE  Gromadzenie i analiza wskaźników dotyczących stanu i przemian gospodarki oraz rynku pracy aglomeracji poznańskiej według metodologii wypracowanej w roku 2014 oraz przygotowywanie do ich kwartalnej publikacji w formie broszur i e-broszur;  Kwerenda literatury według metodologii wypracowanej w roku 2014;  Przygotowywanie materiałów edukacyjnych dla doradców zawodowych.

39 OBSERWATORIUM W ROKU 2015 – DZIAŁANIA STAŁE Comiesięczny biuletyn elektroniczny z danymi statystycznymi obejmujący zasięgiem terytorialnym obszar aglomeracji poznańskiej – wartości wskaźników dla poszczególnych jej gmin oraz wartości średnie dla całego terenu aglomeracji.

40 OBSERWATORIUM W ROKU 2015 – DZIAŁANIA JEDNORAZOWE Publikacje:  M. Woźniak, O konsekwencjach wyboru szkolnictwa zawodowego w procesie przejścia na rynek pracy, Polityka Społeczna (w druku), IPiSS: Warszawa Badania:  Prognoza bezrobocia na terenie aglomeracji poznańskiej w warunkach heterogeniczności przestrzennej,  Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej.

41 PROGNOZA BEZROBOCIA NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ W WARUNKACH HETEROGENICZNOŚCI PRZESTRZENNEJ Tło badania:  Duża rola zależności przestrzennych w prognozowaniu małych obszarów,  Brak prognoz dotyczących poziomu powiatu i mniejszych,  Rekomendacje dotyczących łączenia różnych metod prognozowania. Zarys badania: Dwie metody ilościowe:  Model przestrzennej wektorowej autoregresji,  Model oparty na sztucznych sieciach neuronowych. Dane do prognozy:  Stopa bezrobocia, liczba wolnych miejsc pracy, liczba rejestrujących się bezrobotnych, liczba wyrejestrowanych bezrobotnych,  Dane dotyczyć będą 35 powiatów województwa wielkopolskiego za okres 01.2005 – 05.2014. Zakres czasowy prognozy:  36 kolejnych miesięcy licząc od ostatniego okresu, w którym dostępne są dane rejestrowane.

42 METODY POSZUKIWANIA PRACY A METODY REKRUTACJI PRACOWNIKA. PORÓWNANIE NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ. Cel badań:  poznanie metod poszukiwania pracy przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych,  poznanie metod rekrutacji pracowników stosowanych przez pracodawców terenu aglomeracji poznańskiej,  porównanie i rozpoznanie płaszczyzn stycznych oraz problematycznych w obszarze rekrutacji i poszukiwania pracy. Grupa badawcza:  Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych (zasadniczych i technikum) aglomeracji poznańskiej,  Pracodawcy, których jednostka zarejestrowana jest na terenie aglomeracji poznańskiej. Techniki badawcze w ramach metod ilościowych:  ankieta audytoryjna z uczniami,  wywiad kwestionariuszowy bądź wywiady CATI z pracodawcami.

43 METODOLOGIA DZIAŁALNOŚCI OBSERWATORIÓW GOSPODARKI I RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE OGIRPAP PAWEŁ CHURSKI: chur@amu.edu.pl ; DOMINIK ZASADA: zasada@cdzdm.plchur@amu.edu.plzasada@cdzdm.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…


Pobierz ppt "METODOLOGIA DZIAŁALNOŚCI OBSERWATORIÓW GOSPODARKI I RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE OGIRPAP PAWEŁ CHURSKI DOMINIK ZASADA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google