Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Uznawanie efektów uczenia się Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym; 2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Uznawanie efektów uczenia się Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym; 2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września."— Zapis prezentacji:

1 1 Uznawanie efektów uczenia się Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym; 2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studió 3.Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 roku w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej; 4.Ustawa a dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

2 Istota RPL – Recognition of Prior Learning  Za efekty uczenia się uznaje się wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte poza systemem studiów w procesie kształcenia pozainstytucjonalnego (np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat itd.). [art. 2 ust. 1 pkt. 18 n ust. Prawo o …(efekty uczenia się)] Potwierdzanie efektów uczenia się stanowi integralny element rekrutacji studentów w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości. 2

3 Prawo do skorzystania z instytucji potwierdzenia efektów uczenia się mają osoby, które posiadają: świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; tytuł zawodowy licencjata (inżyniera lub inny równorzędny) i co najmniej 3 lata doświadczenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny) i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego. 3

4 Podmioty, które mogą uznawać efekty uczenia się: 1)Uczelnie (wydziały), które mają pozytywną ocenę PKA na kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 2)Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny kierunku studiów Ograniczenia w uznawaniu efektów uczenia się: kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo i położnictwo, analityka medyczna, weterynaria, architektura 4

5 W PWSIiP w roku akademickim 2014/2015 uznawanie efektów uczenia się może być dokonywane na kierunkach: 1.Administracja 2.Zarządzanie 3.Praca socjalna 4.Automatyka i robotyka Na tych kierunkach PWSIiP ma pozytywną ocenę kształcenia dla profilu praktycznego. Regulacje dotyczące zasad przyjmowania kandydatów na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się Senat uczelni musi przyjąć do dnia 30.06.2015 r. 5

6 W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 6

7 Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w trakcie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia. 7

8  Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność.  Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą włączone do regularnego trybu studiów.  Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się studiują według indywidualnej organizacji studiów. Dyrektor Instytutu wyznacza opiekuna naukowego dla tych studentów. 8

9  Osoba ubiegająca się o uznanie efektów uczenia się składa do Komisji wniosek o uznanie efektów uczenia się (wskazuje przedmioty, o których zaliczenie ubiega się). Do podania, o którym mowa należy załączyć: - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje; - życiorys; - dokument potwierdzający dokonanie opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. 9

10  Za potwierdzenie efektów uczenia pobiera się od kandydata opłatę. Jej wysokość jest określona w odrębnym zarządzeniu Rektora.  Osoba ubiegająca się o uznanie efektów uczenia się podpisuje umowę o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.  Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 10

11  Weryfikacją efektów uczenia się zajmują się komisje powołane do tego celu przez Rektora. Skład komisji nie może być mniejszy niż trzyosobowy.  Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdzi, jakie efekty uczenia się określonej osoby odpowiadają efektom kształcenia w programie kształcenia, czy osoba ta uzyskała efekty w stopniu umożliwiającym zaliczenie jej określonych zajęć, grupy zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS w przypadku przyjęcia jej na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia. 11

12 Dokumentowanie efektów uczenia się:  Cv,  Umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, potwierdzenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wolontariat,  Dyplomy, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach,  Zakres obowiązków służbowych, opinia pracodawcy, współpracowników,  Opublikowane artykuły autorstwa kandydata,  Rezultaty pracy kandydata,  Dokumenty potwierdzające udział w projektach i zakres pełnionych w nich obowiązków, przykłady wykonanych prac np. opracowane raporty, budżety. 12

13 Dokumentowanie efektów uczenia się  Przedstawione przez kandydata dowody powinny wykazać, że efekt kształcenia został osiągnięty;  Komisje weryfikujące efekty uczenia się dokonują oceny przedłożonych dokumentów, wskazują sposób sprawdzenia wiedzy, umiejętności kandydata (np. egzamin, rozmowa, projekt, wykonanie ćwiczeń praktycznych). 13

14 Organizacja RPL w PWSIiP  Punkt informacyjny – pracownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (informacja dla kandydatów)  Komisje weryfikujące efekty uczenia się powoływane przez Rektora w formie zarządzenia dla każdego kierunku studiów w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.  Dyrektor Instytutu wyznacza przewodniczącego każdej z Komisji i jej sekretarza.  Komisje powoływane są na kadencje Rektora.  Od decyzji Komisji weryfikującej efekty kształcenia przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora. 14


Pobierz ppt "1 Uznawanie efektów uczenia się Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym; 2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google