Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM - wybrane problemy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM - wybrane problemy"— Zapis prezentacji:

1 ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM - wybrane problemy
Prowadzący Wojciech Pisarski Biegły rewident

2 Moment uzyskania przychodu
Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym bardzo ważna jest data powstania przychodu. Za datę powstania przychodu, w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: 1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub 2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytułu do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

3 W świetle ustawy o rachunkowości natomiast przychody należy ujmować według zasady memoriałowej, tzn. w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy ująć wszystkie osiągnięte i przypadające przychody dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

4 Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży leków i materiałów medycznych podlegających refundacji w przypadku podpisania umowy cesji wierzytelności? Rada Za moment powstania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Spółce z tytułu ceny leków należy uznać moment przeniesienia na hurtownię praw do tej refundacji, czyli moment podpisania umowy cesji wierzytelności.

5 Przedawnione zobowiązania z tytułu dostaw
Spółka zo.o w księgach roku 2005 ma zobowiązanie z tytułu dostaw towarów z terminem płatności do dnia 15 grudnia 2003 r., które to w roku 2004 uległo przedawnieniu. Odpisanie przedawnionego zobowiązania powinno nastąpić upływie terminu przedawnienia, tzn. w grudniu 2004 r., Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć należy wartość brutto zobowiązania, to znaczy wraz z podatkiem VAT. Przychód podatkowy powstanie po upływie terminu przedawnienia tzn. w grudniu 2004r. Jeżeli dłużnik z jakiegoś powodu, pomimo upływu okresu przedawnienia i odpisania zobowiązania w pozostałe przychody operacyjne, spłaci zobowiązanie wobec kontrahenta, to w księgach rachunkowych fakt ten należy potraktować jako pozostałe koszty operacyjne.

6 Nabycie środków trwałych z środków otrzymanych z dotacji
Spółka kapitałowa otrzymała dotację w wysokości zł. w całości przeznaczoną na zakup środków trwałych do produkcji. Jakie są skutki podatkowe otrzymanej dotacji? Rada W przedstawionej sytuacji pełna kwota dotacji będzie zwolniona z podatku dochodowego, jak też ustalone odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów podatkowych przez cały okres amortyzowania.

7 Nieoprocentowana pożyczka udzielona Spółce z o
Nieoprocentowana pożyczka udzielona Spółce z o.o przez jej wspólników, a przychód podatkowy Wspólnicy Spółki z o.o udzielili nieoprocentowanej pożyczki Spółce. Czy nienaliczone odsetki stanowią przychód do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia – jeżeli tak, to jak je zaewidencjonować w księgach rachunkowych Spółki? Rada: Odsetki od nieoprocentowanej pożyczki w wysokości rynkowej stopy procentowej należy doliczyć jako przychód dla celów podatkowych. W księgach rachunkowych ewidencjonuje się tylko fakt otrzymania pożyczki, natomiast odsetki nie są przedmiotem księgowania.

8 Otrzymane nieodpłatnie środki trwałych
Spółka kapitałowa otrzymała nieodpłatnie maszynę produkcyjną, którą zamierza przyjąć do ewidencji środków trwałych Wprowadzając maszynę produkcyjną do ewidencji środków trwałych, spółka powinna ustalić wartość rynkową tej maszyny z dnia jej nabycia i jeżeli umowa o nieodpłatnym przekazaniu nie określa tej wartości w wysokości niższej, podstawą ewidencji otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych jest wartość rynkową. Jeżeli natomiast otrzymane nieodpłatnie środki trwałe stanowią przychód będący podstawą opodatkowania to jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami podatkowymi będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

9 Spółka z o. o X 20 października 2004 r
Spółka z o.o X 20 października 2004 r. sprzedała towar, wystawiając fakturę niemieckiej firmie na kwotę euro. Średni kurs NBP 1 euro wyniósł tego dnia 4,46 zł. Spółka otrzymała należność 15 listopada 2004r. Kurs kupna walut w tym dniu w banku, z którego usług korzystała wynosił 4,58 zł. Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Rozwiązanie Dnia 15 listopada 2004r. należy obliczyć powstałą różnicę kursową. Wyniosła ona: (4.000 EURO x 4,58 zł) – (4.000 EURO x 4,46 zł) = 480 zł. Zarówno dla celów bilansowych, jak i dla celów podatkowych kwota 480 zł zwiększy przychody w momencie otrzymania kwoty należności.

10 Dnia 3 stycznia 2005 r. Spółka akcyjna Y sprzedała do Rosji towary o wartości euro i w tym samym dniu wystawiła fakturę. Średni kurs NBP w tym dniu wynosił 4,15 Zapłata za towar wpłynęła do banku 20 lutego 2005r. Kurs kupna EURO banku w tym dniu wynosił 3,95. Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Rozwiązanie W wyniku tej transakcji powstała ujemna różnica kursowa, która dla celów bilansowych stanowi koszt finansowy, natomiast dla celów podatkowych o tę kwotę Spółka powinna zmniejszyć uzyskane przychody

11 Przykład  W listopadzie 2004r. Spółka udzieliła kontrahentowi pożyczkę w kwocie: zł. na okres 5 miesięcy, płatną w pięciu równych ratach po zł. Strony ustaliły, iż oprocentowanie pożyczki w skali roku wyniesie 15%. Termin zapłaty odsetek przypada na 31.marca 2005r., czyli w terminie spłaty ostatniej raty pożyczki. Spółka na dzień bilansowy naliczyła odsetki w kwocie: ( zł x 15%) = zł : 12 m-cy x 2 = zł Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku 2004 i 2005? c.d

12 Rozwiązanie Otrzymana lub zwrócona pożyczka zarówno według prawa bilansowego jak i podatkowego, nie stanowi przychodu. Oznacza ona otrzymanie do dyspozycji lub zwrot środków. Natomiast przychody z tytułu odsetek są traktowane odmiennie w świetle obydwu praw: bilansowego i podatkowego. Według prawa bilansowego odsetki naliczone dotyczące danego okresu stanowią przychód roku obrotowego (zasada memoriałowa),prawo podatkowe przychodów z tytułu odsetek uznaje zaś w momencie ich otrzymania (zasada kasowa). W powyższym przykładzie, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do podstawy opodatkowania u pożyczkodawcy zaliczona zostanie kwota w wysokości zł. w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami, czyli dopiero w roku 2005

13 Przykład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROTA w roku 2004 odprowadziła do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kwotę zł. Po kontroli okazało się, że kwota ta powinna być niższa o zł. W wyniku złożonej korekty i odpowiedniego wniosku w roku 2005 PFRON zwrócił Spółce powyższą kwotę. Czy kwota zwrócona będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? c.d.

14 Rozwiązanie Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości zwrot nadpłaty na PFRON będzie stanowiła pozycję Pozostałych przychodów operacyjnych, natomiast z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota ta nie będzie zwiększała przychodu do opodatkowania, gdyż wpłaty na PFRON nie stanowiły kosztów podatkowych.

15 Problem Bezwarunkowe umorzenie zobowiązań na mocy układu Spółka nasza zawarła układ z wierzycielami, na mocy którego umorzą nam 40% swoich należności pod warunkiem, że pozostałą część spłacimy w określonych w umowie ratach. Czy umorzone zobowiązania stanowią przychód bilansowy i podatkowy? Rada Kwoty zobowiązań objęte układem przewidziane do umorzenia wskazane jest odnieść wstępnie na konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ich zarachowanie na zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych dłużnika nastąpi dopiero w dacie faktycznego umorzenia

16 Przykład W Spółce akcyjnej AKCES w roku 2004 miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1.  Nastąpiło przedawnienie zobowiązania z tytułu zakupu towarów w wysokości zł. brutto, 2.  Pożyczkodawca prywatny, Spółka A, umorzył jej zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie zł, 3. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem ugodowym bank umorzył jej kredyt w wysokości zł. Co stanowi podstawę opodatkowania z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych? c.d

17 Przychodem dla celów podatkowych będą umorzone zobowiązania z tytułu dostaw oraz z tytułu umorzenia pożyczki od Spółki A. Natomiast umorzenie kredytu w związku z postępowaniem układowym nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego (art. 12 ust. 4 pkt 8).

18 Przykład Spółka z o.o KRA otrzymała w sierpniu 2004 roku dotację w wysokości zł w całości przeznaczoną na zakup maszyny do produkcji koncentratu pomidorowego. W miesiącu wrześniu nabyła tę maszynę i wprowadziła do ewidencji środków trwałych ustalając okres jej ekonomicznej użyteczności na okres 5 lat. Amortyzacja będzie liczona metodą liniową od następnego miesiąca po przyjęciu do używania c.d.

19

20 Przykład Spółka kapitałowa FAX w 2003 roku spisała jako nieściągalne następujące należności: - - od kontrahenta A w wysokości (w tym podatek VAT 1.100) i uznała wartość netto tych należności jako koszt podatkowy (nieściągalność dla celów podatkowych została udokumentowana), - - od kontrahenta B w wysokości (w tym podatek VAT 660) – dla celów podatkowych nie udokumentowano tej nieściągalności). W roku 2004 obie te należności wpłynęły na konto Spółki. Jak należy wykazać powyższe operacje w roku 2004 dla celów bilansowych, a jak dla celów podatkowych. c.d

21 Rozwiązanie Ewidencja w księgach rachunkowych Spółki w roku 2004 powinna przedstawiać się następująco:

22 Koszty uzyskania przychodów
W świetle art. 6 ustawy o rachunkowości „w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione”.

23 Natomiast w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, czyli nieuznanych za koszty uzyskania przychodów”

24 Problem Jesteśmy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i mamy obowiązek przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2004 r. Badanie będzie przeprowadzone w 2005 r. W którym roku należy potrącić koszty uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy podatkowej z tytułu zakupionej usługi od firmy audytorskiej? Rada Zgodnie z zasadą memoriału ustawy o rachunkowości Spółka w roku 2004 powinna utworzyć w księgach rachunkowych rezerwę na badanie sprawozdania finansowego. W świetle ustawy o podatku dochodowym koszty badania sprawozdania finansowego będą mogłyby potrącone dopiero w roku ich poniesienia tzn. w roku 2005 po wykonaniu usługi.

25 W Spółce z o.o wynagrodzenia za pracę wypłacane są 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni..
Czy wynagrodzenia za grudzień 2004r. wypłacone w styczniu 2005r. stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w grudniu poprzedniego roku z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zgodnie z ustawą o rachunkowości w księgach rachunkowych wynagrodzenia dotyczące miesiąca grudnia powinny znaleźć się właśnie w tym miesiącu. Pamiętać też należy o naliczeniu za miesiąc grudzień składek ZUS obciążających pracodawcę. Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan obowiązujący w roku 2004) wynagrodzenia za rok 2004 były kosztem roku Nie miała znaczenia data płatności. Od roku 2005 kosztem podatkowym są wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu (zasada kasowa) oraz składki wpłacone do ZUS.

26 Przykład W grudniu 2004r. Spółka z o.o dokonała zapłaty za fakturę, która dokumentuje koszt reklamy w książce telefonicznej, która zostanie wydana w 2005r. Do kosztów, którego roku podatkowego, 2004 czy 2005, należy zaliczyć wydatek z tym związany? Rada Z punktu widzenia ustawy podatkowej koszty te też powinny być zaliczone do kosztów roku 2005. Uzasadnienie Ponieważ koszty dotyczą 2005r. w tym roku wydana zostanie książka telefoniczna zawierająca reklamę firmy, to należy je zaliczyć właśnie do tego roku podatkowego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

27 Spółka zo.o. FAMA na koncie „Środki trwałe w budowie” posiada kwotę w wysokości zł. Są to wydatki poniesione na dokumentację projektową budowy stacji paliw. Po poniesieniu tych kosztów okazało się, że Spółka nie otrzymała pozwolenia na tę inwestycję. Kierownik jednostki uchwałą zalecił dokonać odpisu aktualizującego w pełnej kwocie. Okazało się jednak, że Spółka znalazła potencjalnego nabywcę tej dokumentacji za kwotę zł., w związku z czym dokonano częściowego przywrócenia wartości zaktualizowanych środków trwałych w budowie. Czy odpisy te będą miały wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? c.d

28 Rozwiązanie Z punktu widzenia zaś podatku dochodowego od osób prawnych do podstawy opodatkowania Spółka zaliczy w momencie uzyskania przychodu: -   - przychód w wysokości zł oraz -   - koszt uzyskania przychodu w wysokości zł. Przychodem podatkowym nie będzie odwrócenie odpisu aktualizującego, gdyż sam odpis nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się dotychczas handlem postanowiła zakupić stare maszyny i je zmodernizować do produkcji obuwia. W trakcie realizacji tej inwestycji okazało się, że produkcja ta nie ruszy. Wydatki poniesione w związku z realizacją tego zamierzenia wyniosły zł. Czy wydatki te będą odliczane od podstawy podatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? c.d

30 Rada Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki te nie zmniejszają podstawy opodatkowania, czyli nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym wydatki te mogą się stać w momencie sprzedaży zaniechanej inwestycji.

31 Przykład Czy zakup telefonu komórkowego za kwotę 50 zł i karty telefonicznej o wartości 50 zł do niego jest kosztem uzyskania przychodów Spółki z o.o? Rada Zakup telefonu komórkowego na kartę jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli będzie on wykorzystywany w działalności gospodarczej.

32 W czerwcu 2004r. Spółka dokonała zakupu maszyny produkcyjnej i poniosła dodatkowe nakłady związane z jej montażem. Przed przyjęciem środka trwałego w budowie do używania, dokonano kradzieży z włamaniem. W październiku 2004r. policja umorzyła sprawę z powodu niewykrycia sprawców. Jakie będą skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. c.d

33 Rada Kradzież (z włamaniem) środka trwałego w budowie powoduje powstanie straty w kwocie równej ogółowi kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem maszyny, a zatem łącznie z kosztami montażu poniesionymi do dnia kradzieży. Księgowo, stratę taką należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych, a w omawianym przypadku można również uznać podatkowo. Ewentualnie odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz kwoty netto uzyskane ze sprzedaży pozostałości maszyny (np. w postaci złomu), jako związane z tym zdarzeniem, należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych. Otrzymane odszkodowanie oraz kwoty netto uzyskane ze sprzedaży pozostałości maszyny będą przychodem podatkowym w postaci otrzymanych pieniędzy i wartości pieniężnych (art.12 ust 1 pkt 1 ww. ustawy)

34 Czy niezamortyzowaną wartość nakładów poniesionych w obcym środku trwałym Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej? Rada Niezamortyzowanej części inwestycji w obcych magazynach Podatnicy nie mogą – po okresie umowy-zaliczyć bezpośrednio w ciężar uzyskania przychodów, bowiem po rozwiązaniu tej umowy Podatnicy nie wykorzystywali tej inwestycji dla celów własnej działalności gospodarczej”. W księgach rachunkowych niezamortyzowana część ulepszeń w obcych środkach trwałych winna zostać ujęta jako Pozostałe koszty operacyjne.

35 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA w dniu 14 marca 2005 roku zakupiła do celów działalności gospodarczej samochód osobowy BMW za kwotę netto zł. W tym samym dniu została wystawiona faktura VAT oraz samochód ten został przyjęty do ewidencji środków trwałych. Średni kurs EURO z tego dnia wynosił 3,9278 zł. Dla celów bilansowych przyjęto okres użytkowania dla tego samochodu na 5 lat. Amortyzacja będzie liczona metodą liniową. Jaka wartość amortyzacji będzie kosztem podatkowym? c.d.

36 Rozwiązanie Wartość amortyzacji podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym: Wartość EURO w dniu przekazania do użytkowania samochodu BMW wynosiła: EURO x 3,9278 zł = zł amortyzacja dla celów podatku dochodowego wyniesie: Roczna x 20% = ,20 Miesięczna ,20 : 12 = 1.309,27 Amortyzacja w wysokości 3.182,40 (4.491,67 – 1.309,27) nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

37 Wartość samochodu przyjęta do ubezpieczenia (według polisy) wniosła 269.500 zł.
Wartość polisy na rok obrotowy wg wyliczenia ubezpieczyciela wyniosła zł. Jaka kwota ubezpieczenia będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów? Rozwiązanie Wyliczenie składki podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu:

38 zł x = zł zł zł x zł x = = 3.935,09 zł Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć 3.935,09 zł.

39 Warto zwrócić uwagę na odmienny sposób ustalania kwoty wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych i do składek na ubezpieczenie samochodu osobowego oraz fakt, że w pierwszym przypadku istotna jest wartość samochodu osobowego z dnia przekazania pojazdu do używania, natomiast w drugim – wartość pojazdu przyjęta dla celów ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy. W przypadku samochodu ciężarowego przepisy ustawy podatkowej nie przewidują żadnych ograniczeń przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie.

40 Czy koszty ponoszone z tytułu czynszu za najem pojazdu są w całości kosztem uzyskania przychodów i czy Spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Czy można zaliczyć i w jakiej wysokości do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zakupu paliwa, mycia samochodu, itp.? Rada Wszystkie te wydatki, a więc opłacany czynsz, zakup paliwa, mycie samochodu limitowane są do wysokości kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu, stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

41 Czy po wstąpieniu nowego wspólnika amortyzacja środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki, a tym samym wpływa na uzyskany przez wspólników dochód w takiej samej części, jak to wynika z podziału zysków i strat wynikających z aneksu do umowy, czy też występują tu pewne ograniczenia np. w związku z tym, że spółka nabyły środki trwałe przed przystąpieniem trzeciego wspólnika? Rada Amortyzacja środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodów spółki, a tym samym wpływa na uzyskany przez wspólników dochód w takiej samej części, jak to wynika z podziału zysków i strat wynikających z zawartej umowy.

42 Samochód zarejestrowany na współmałżonka
Czy samochód osobowy zakupiony ze wspólnego majątku małżonków, ale zarejestrowany na imię jednego z nich można uznać za środek trwały i dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych? Rada W przypadku gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i samochód został nabyty ze wspólnego majątku, to nie ma znaczenia na kogo został wystawiony dowód zakupu i na kogo samochód został zarejestrowany, tzn. na męża, czy na żonę. Nie ma wiec przeszkód, aby do działalności żony wprowadzić samochód zarejestrowany na męża. W związku z tym, że samochód będzie wykorzystywany tylko w działalności prowadzonej przez żonę odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od całej wartości samochodu.

43 Eksploatacja samochodu ciężarowego niezaliczonego do środków trwałych
Jako osoba fizyczna prowadzę przedsiębiorstwo transportowe. Do działalności gospodarczej wykorzystuję prywatny samochód ciężarowy. Samochód ten nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy w związku z powyższym wydatki ponoszone z tytułu jego eksploatacji (zakup paliwa, ubezpieczenia AC i OC, podatek od środków transportowych) mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Rada W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wykorzystująca w tym celu samochód ciężarowy może poniesione koszty zaliczyć do kosztów podatkowych.

44 Zleciliśmy profesjonalnej firmie opracowanie graficzno-tekstowej wiadomości o charakterze reklamowym, która ma zostać rozesłana do potencjalnych klientów. Czy mamy w tym wypadku do czynienia z reklamą publiczną, czy też z reklamą niepubliczną, której koszty są limitowane? Rada Jeżeli reklama przeznaczona będzie do określonego kręgu odbiorców ( a z postawionego pytania tak wynika), to z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zakwalifikować ją do kosztów reprezentacji i reklamy limitowanej 0,25% od przychodu podatkowego.

45 W Spółce zo. o FETA, o kapitale podstawowym w wysokości 50
W Spółce zo.o FETA, o kapitale podstawowym w wysokości złotych, istnieje trzech udziałowców – osoby fizyczne. Jeden z nich ma 40% udziałów, pozostali dwaj po 30%. Wspólnicy udzielili Spółce na początku roku pożyczek na okres dwóch lat w wysokości po złotych każdy. Jak należy ustalać limit zadłużenia, po przekroczeniu którego nie można zaliczyć odsetek w koszty-względem każdego z udziałowców osobno, czy też razem? W sytuacji opisanej w pytaniu łączny limit zadłużenia spółki wobec udziałowców wynosi 3 x = złotych. Do kosztów uzyskania przychodu zatem będzie można zaliczyć 66,7% odsetek od pożyczek. Wynika to z następującego rachunku: Wartość zadłużenia = Trzykrotność kapitału = ________ = 66,7%

46 Spółka zo.o. MINA korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Zgodnie z przepisami nowej ustawy o VAT otrzymane dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek należny od otrzymanych dotacji? Rada Otrzymanie dotacji, od której powstanie obowiązek podatkowy w zakresie VAT, skutkuje tym że należny VAT od tej dotacji nie stanowi przychodu ani też kosztu uzyskania przychodu.

47 Jesteśmy Spółką z o.o zajmującą się działalnością handlową.
Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT należny od materiałów reprezentacyjnych oraz towarów własnych wydanych w ramach reklamy (wystawy sklepowe), również tych niemieszczących się w limicie 0,25% przychodu? Rada Jeżeli podatnik poniósł wydatki na potrzeby reprezentacji i reklamy, to pomimo, że wydatków w kwocie przekraczającej 0,25% przychodu nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, podatek należny powstający w związku z przekazaniem towarów na wskazane cele, do takich kosztów będzie mógł zaliczyć.

48 Koszty mające charakter sankcyjny
Kontrolerzy nałożyli na Spółkę karę w wysokości 500 zł oraz zalecili poddanie się niektórych pracowników badaniom lekarskim. Rozwiązanie Z punktu widzenie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione koszty badań wstępnych i badań okresowych stanowią koszty uzyskania przychodów, natomiast kara nałożona przez PIP w świetle art. 16 ust 1 pkt 19 jest wydatkiem niestanowiącym koszty uzyskania przychodów.

49 Które z otrzymanych przychodów przez Prezesa Sp. zo. o
Które z otrzymanych przychodów przez Prezesa Sp. zo.o. będą zwolnione u niego z podatku dochodowego od osób fizycznych? Z art. 16 ust 1 pkt 38 wynika, że wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu Spółki będących pracownikami mogą być kosztem uzyskania przychodów, o ile oczywiście spełniają ogólny warunek określony w ar. 15 ust 1. Nie można zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajęciem, wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania dla potrzeb udziałowca będącego jednocześnie członkiem Zarządu Spółki . Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast zarówno wypłacone wynagrodzenie, jak i zapłacone składki ZUS, diety oraz zwrot wydatków z tytułu używania samochodu będącego jego własnością (do określonych limitów). Ustawodawca zabrania zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych jednostronnie na rzecz wspólników lub udziałowców, ale nie mówi o zwrocie wydatków (kosztów) poniesionych przez wspólników (udziałowców).

50 Spółka zo. o. FAMA zatrudniała w miesiącu styczniu 2005r
Spółka zo.o. FAMA zatrudniała w miesiącu styczniu 2005r. jednego pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc styczeń następuje w dniu 10 lutego. Podatek dochodowy od tego pracownika płatny jest do US do 20 marca, a składki ZUS do 15 marca 2005r., gdyż zgodnie z przepisami podatek i składki odprowadza się do 20-go i 15-go następnego miesiąca po dokonaniu wypłaty. Kiedy poszczególne składniki związane z wynagrodzeniami staną się kosztem podatkowym? Rozwiązanie Kosztami podatkowymi poszczególne kwoty kosztów rachunkowych staną się w momencie zapłaty, tzn. -         wynagrodzenie w wysokości brutto zł w miesiącu lutym składki ZUS obciążające pracodawcę w wysokości 519,75 zł w miesiącu marcu 2005r.

51 Przykład ustalenia różnicy między wynikiem finansowym wyliczonym na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym. Przykład ten może posłużyć jako wzór załącznika dołączonego do informacji dodatkowej. c.d.

52

53

54

55

56


Pobierz ppt "ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM - wybrane problemy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google