Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010-11-19 Nasza innowacyjność twoje bezpieczeństwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010-11-19 Nasza innowacyjność twoje bezpieczeństwo."— Zapis prezentacji:

1 Nasza innowacyjność twoje bezpieczeństwo

2 Konserwacja hydrantów wewnętrznych :
Konserwacja hydrantów wewnętrznych : z wężem półsztywnym H-19, H-25, H-33 z wężem płasko-składanym H-52 Stałe urządzenia gaśnicze PN-EN 671-3, 2002r. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

3 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Wprowadzenie: Podstawą do określenia programów i przedsięwzięć dotyczących kontroli i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych jest : Polska norma PN-EN z r . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. Powyższa norma wprowadza wiele pojęć porządkujących obszar dotyczący kontroli i konserwacji hydrantów wewnętrznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Nr z dnia 22 czerwca 2010 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

4 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Podstawowe tematy dotyczące stałych urządzeń gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem hydrantów wewnętrznych : 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

5 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
1. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i wężem płasko składanym Kontrola okresowa przeprowadzana może być wyłącznie przez osoby odpowiedzialne Regularną kontrolę wszystkich hydrantów wewnętrznych powinna przeprowadzić osoba odpowiedzialna lub jej przedstawiciel, w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrożenia pożarowego, w celu upewnienia się, że każdy hydrant : -    jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu, -    nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie i instrukcję, -    nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków. Osoba odpowiedzialna powinna podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zauważonych nieprawidłowości. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

6 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Osoba odpowiedzialna wg Normy PN-EN 671-3, jest to : Osoba(y) odpowiedzialna(e) za zapewnienie efektywnej kontroli nad wymaganym bezpieczeństwem pożarowym posesji lub budynku. Uwaga : Stosownie do ustaleń przepisów krajowych osobą odpowiedzialną może być właściciel lub użytkownik posesji. PN-EN pkt i pkt.4. Konserwacja Zespół wszystkich technicznych i administracyjnych przedsięwzięć przewidzianych do utrzymania lub odtworzenia stanu, w którym urządzenie może spełniać swoją funkcję, do której jest przeznaczone. PN-EN pkt.3.8 a rozwinięcie w pkt.6.1. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

7 Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych:
Doroczne przeglądy i konserwacje pkt.6.1. PN-EN Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną. Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i  sprawdzony według następujących punktów, czy: 1. Urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są skorodowane lub przeciekające; 2. Instrukcje obsługi są czyste i czytelne; 3. Miejsce umieszczenia HYDRANTU jest wyraźnie oznakowane; 4. Mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane; 5. Wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia); 6. Miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany ) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym; 7. Wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze; Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

8 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
8. Zaciski, lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte; 9. Zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach; 10. W przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i wychyla się o 180°; 11. W przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo; 12. W przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa; 13. Stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia; 14. Jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają; 15. Prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać; 16. Praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane; 17. Pozostawić hydrant w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

9 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży Co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN i/lub EN Osoba kompetentna Osoba z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z niniejszą normą. Rejestr hydrantów W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami instrukcji producentów hydrantów wewnętrznych, osoba odpowiedzialna powinna posiadać dane w formie poglądowego planu ukazującego dokładną lokalizację i dane techniczne instalacji. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

10 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Dokumentowanie przeglądów i konserwacji wg PN-EN Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być przez kompetentne osoby oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać trwałe zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać: 1. datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów; 2. wynik testów; 3. wykaz i datę zainstalowania części zamiennych; 4. dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane; 5. datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów; 6. wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i/lub z wężem płasko składanym. Etykiety konserwacji i przeglądów wg PN-EN Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na etykiecie powinny być umieszczone następujące dane: - słowo „SPRAWDZONE”; - nazwa i adres dostawcy hydrantu; - znak jednoznacznie identyfikujący osobę kompetentną; - datę (rok i miesiąc) kiedy konserwacja była przeprowadzona. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

11 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo pożarowe podczas przeglądów i konserwacji Ponieważ przegląd i konserwacja mogą zmniejszyć efektywność zabezpieczenia przeciwpożarowego należy: - zależnie od przewidywanego zagrożenia pożarowego, poddać równocześnie konserwacji na danej powierzchni tylko ograniczoną liczbę hydrantów; - zapewnić dodatkowe przedsięwzięcia zabezpieczające oraz przeprowadzić dodatkowy instruktaż na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wodę. Usuwanie usterek Tylko podzespoły, na przykład węże, prądownice, zawory odcinające, spełniające wymagania standardów dostawców lub mające dopuszczenia do stosowania w hydrantach wewnętrznych mogą być używane do wymiany, zastępując niewłaściwe w celu dalszego użytkowania. Uwaga: Podstawą jest usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek w możliwie najkrótszym czasie, tak by instalacja gaśnicza przywrócona została do właściwego stanu. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

12 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
PROCEDURA KONTROLI OKRESOWEJ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH „GRAS” : Dla hydrantów instalowanych pierwszy raz: 1.1. weryfikacja projektu do rzeczywistej sytuacji w obiekcie : • instalacja wodna wodociągowa p. pożarowa (hydrantowa), powinna spełniać wymagania zawarte w rozdziale 5, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 1.2. sprawdzić prawidłowość doboru hydrantu do warunków projektu i zagrożenia : • maksymalne ciśnienie w instalacjach p. pożarowych określone zostało w rozdziale 5, § 22 pkt.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. • sprawdzić wartość współczynnika oporu urządzenia „ K „ wg certyfikatu zgodności , jest to zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P, przedstawia równanie Q=K(10P)1/2. • Sprawdzić średnicę dyszy prądownicy, czy jest prawidłowo dobrana w celu uzyskania żądanej wydajności hydrantu. Dla HW , 12, 13 mm wg PN-EN pkt.10.3. Dla HW , 8, 10 mm wg PN-EN pkt.10.3. Dla HW-33 – 12 mm wg PN-EN pkt.10.3. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

13 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
2. Dla hydrantów będących już w użytkowaniu dodatkowo sprawdzamy: 2.1. Posiadane certyfikaty: • po wygaśnięciu terminu ważności certyfikatu krajowego CNBOP, obowiązującym staje się certyfikat zgodności EC, na znak CE, zgodnie z dyrektywą 93/68/EEC z dnia r. 2.2. Przegląd doroczny urządzenia : • Sprawdzić czy jest i czy jest czytelna instrukcja obsługi hydrantu naklejana na wewnętrznej stronie drzwi • Zapoznać się z instrukcją naprawy i konserwacji, jest dołączana do każdego hydrantu. • Sprawdzić, czy hydrant został zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta zapisanymi w dołączonej instrukcji montażu • Wykonać wszystkie czynności techniczno – kontrolne wyszczególnione w PN-EN pkt.6.1. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

14 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
2.3. Dokumentowanie przeglądów i konserwacji : • Sposób oznakowania urządzenia po przeglądzie lub konserwacji zawarty jest w normie PN-EN pkt.7. i pkt.10. 2.4. Prowadzenie rejestru urządzeń zastosowanych w systemie ochrony p. pożarowej danego obiektu lub posesji: • Lokalizacja i dane techniczne instalacji wg PN-EN pkt.5. Dokonywanie wszelkich napraw w hydrantach wewnętrznych musi opierać się na ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta w zakresie części zamiennych , wykaz taki w hydrantach Gras dołączany jest do każdego hydrantu. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

15 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

16 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

17 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

18 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

19 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA – PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH (opracowanie własne, źródło – instrukcja Bezalin) 1. Wstęp : 1.1. Próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji powinny poddane być wszystkie węże zastosowane w hydrantach wewnętrznych HW-52, HW-33 i HW-25. • Ciśnienie robocze w instalacji przeciw-pożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa dla hydrantów z wężem półsztywnym typu HW-25. przekraczać 0,7 MPa dla hydrantów z wężem półsztywnym typu HW-33 i dla hydrantów z wężem płasko-składanym typu HW-52. 2. Okresy przeglądów i prób ciśnieniowych: 2.1. Co najmniej raz na 5 lat wszystkie węże hydrantowe powinny poddane zostać próbie ciśnieniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r i normami: PN-EN 671-1–dla HW-25 i dla HW-33 i PN-EN dla HW-52 2.2. Po dokonanym przeglądzie lub konserwacji należy hydranty oznakować „Sprawdzone”, a wyniki pomiarów lub badań zapisane w rejestrze. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

20 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
3. Sposób postępowania : 3.1. Rozwinąć i wyprostować cały odcinek węża 3.2. Podłączyć szeregowo w obwód (zawór – wąż – prądownica), ręczną pompę w zakresie ciśnień 0 do 1,6 MPa np. typu REMS –PUSH z legalizowanym manometrem pomiarowym (za zaworem odcinającym). 3.3. Napełnić wąż wodą z sieci hydrantowej przez otwarcie zaworu hydrantowego odcinającego. W trakcie napełniania zastosować odpowietrzenie układu poprzez lekkie otwieranie prądownicy na końcu węża. 3.4. Zamknąć zawór odcinający hydrantowy oraz prądownicę. 3.5. Za pomocą włączonej w szereg pompy wyregulować ciśnienie w obwodzie do maksymalnego, zgodnie z warunkami Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r i normami PN-EN 671-1 1,2 MPa dla HW-25 i 0,7 MPa dla HW-33, i PN-EN , 0,7 MPa dla HW-52 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

21 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
3.6. Ciśnienie próbne ( maksymalne ciśnienie robocze instalacji), utrzymywać przez 120 +/- 10 sekund 3.7. Dokonać dokładnych oględzin całego odcinka węża oraz łączników, ( instr. Bezalin pkt.IV.) 3.8. Próbę należy powtórzyć 2 krotnie 3.9. Wyniki oględzin zapisujemy w dzienniku – rejestrze urządzenia 3.10. Uszkodzone części i podzespoły muszą być wymienione na nowe spełniające wymogi i standardy producenta. Wykaz części zamiennych znajduje się w instrukcji obsługi dołączanej do każdego hydrantu produkowanego w Gras Korzybie 3.11. Po wykonanej próbie w przypadku węży płasko-składanych obowiązuje wysuszenie i zwinięcie go na zwijadło wężowe. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

22 pompa ręczna z końcówką do sprawdzania węży
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

23 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
pompa Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

24 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
podłączenie węża Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

25 prądownica na drugim końcu węża
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

26 pompowanie wody do węża
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

27 uzyskanie wymaganego ciśnienia
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

28 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
sprawdzenie węża Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

29 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
SPIS ŹRÓDEŁ, POMOCY NAUKOWYCH : 1. Norma PN EN 671-1 2. Norma PN EN 671-2 3. Norma PN EN 671-3 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca r w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dziennik Ustaw Nr 109 z r pozycja 719. 5. Zasady projektowania instalacji wodociągowych przeciwpożarowych – hydrantów wewnętrznych 25, artykuł p. Jacka Świetnickiego w miesięczniku „Magazyn Instalatora” nr 2 / 2004 str. 56 i nr 9 / 2004 str.74 6. Karta informacyjna Urządzenia do sprawdzania parametrów hydraulicznych instalacji p. pożarowych HYDRA – 32, konstrukcja CNBOP Józefów p. Jarosław Całka ( tablica w załaczeniu ). 7. Instrukcja obsługi i konserwacji dla hydrantów produkcji Gras typu HW – 25 8. Instrukcja obsługi i konserwacji dla hydrantów produkcji Gras typu HW – 52 9. „Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej – dopuszczenie do obrotu”, Lucjan Myrda V-ce Prezes Zaarządu Głównego SITP, artykuł z kwartalnika „Ochrona przeciwpożarowa” nr 4 / 2004r str. 2. Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

30 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

31 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

32 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
Urządzenie Hydra 32 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

33 otwarcie hydrantu i rozwinięcie węża
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

34 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej
odkręcenie łącznika Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

35 zamontowanie czujnika na zaworze
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

36 podłączenie łącznika do czujnika
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

37 podłączenie miernika Hydra 32
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

38 włączenie miernika przyciskiem ZASILANIE
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

39 gotowość miernika do pomiaru
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

40 wartości mierzone po naciśnięciu przycisku POMIAR
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

41 wynik pomiaru po naciśnięciu przycisku STOP
Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

42 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

43 Ekspert w ochronie przeciwpożarowej

44 P.P.P.H. GRAS www.gras.eu www.gras.pl www.hydranty.pl
ul. Sławieńska 12 KORZYBIE Tel (03) Fax


Pobierz ppt "2010-11-19 Nasza innowacyjność twoje bezpieczeństwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google