Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.. POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.. POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.

2 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW

3

4 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW (I) Polska Polska Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie (jedna z największych gmin wiejskich) Powiat Krakowski (jedna z 17 gmin) Powiat Krakowski (jedna z 17 gmin) bezpośrednio graniczy z miastem Kraków (pełni funkcję sypialni) bezpośrednio graniczy z miastem Kraków (pełni funkcję sypialni)

5 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW (II) MPL Kraków AIRPORT MPL Kraków AIRPORT Międzynarodowy szlak kolejowy Międzynarodowy szlak kolejowy Zgorzelec – Katowice - Medyka Autostrada A4 Kraków-Katowice Autostrada A4 Kraków-Katowice Droga krajowa Kraków – Krzeszowice - Trzebinia Droga krajowa Kraków – Krzeszowice - Trzebinia

6 PANORAMA GMINY

7 DOLINA BOLECHOWICKA

8

9 ZABYTKI KULTURY

10 PAŁAC W BALICACH

11 SPORT I REKREACJA KRYTA PŁYWAKLNIA W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM W ZABIERZOWIE

12 STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH MIEJSCE TERAPI I WYPOCZYNKU

13

14

15 STADION SPORTOWY W ZABIERZOWIE

16 WYDARZENIA GMINNE GMINNE DOŻYNKI 2007

17 WYSTAWA SZTUKI NOWOCZESNEJ NOWOCZESNEJ SCKiP - GALERIA

18 WSPÓŁPRACA POLSKO- AMERYKAŃSKA

19 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIECIA GMIN PARTNERSKICH WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIECIA GMIN PARTNERSKICH WARSZTAY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2007

20 Charakterystyka Gminy (I) Gmina wiejska Gmina wiejska Gmina przemysłowo-usługowa Gmina przemysłowo-usługowa Siedziba władz - Zabierzów Siedziba władz - Zabierzów Liczba sołectw - 23 Liczba sołectw - 23 Powierzchnia – 99,59 km2 Powierzchnia – 99,59 km2 Liczba ludności – ok. 23 tys. Liczba ludności – ok. 23 tys. Gęstość zaludnienia – 222 osoby/ km2 Gęstość zaludnienia – 222 osoby/ km2 Liczba podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów gospodarczych

21 Charakterystyka Gminy (II) Rezerwaty przyrody - 3 Rezerwaty przyrody - 3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków - 17 Obiekty wpisane do rejestru zabytków - 17 Stanowiska archeologiczne – 18 Stanowiska archeologiczne – 18 Łączna długość dróg – 637,28 km Łączna długość dróg – 637,28 km Długość sieci wodociągowej – 331 km Długość sieci wodociągowej – 331 km Długość sieci sanitarnej - 201,4 km Długość sieci sanitarnej - 201,4 km Liczba oczyszczalni – 5 Liczba oczyszczalni – 5 Przedszkola publiczne - 1 Przedszkola publiczne - 1

22 Charakterystyka Gminy (III) Przedszkola niepubliczne - 3 Przedszkola niepubliczne - 3 Szkoły podstawowe – 10 Szkoły podstawowe – 10 Gmimnazja – 3 Gmimnazja – 3 Podkrakowski System Teleinformatyczny Podkrakowski System Teleinformatyczny Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny (hala widowiskowo-sportowa 36 x 18 m, basen – 6 torów Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny (hala widowiskowo-sportowa 36 x 18 m, basen – 6 torów

23 ZADANIA WŁASNE GMINY (I) ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

24 ZADANIA WŁASNE GMINY (II) lokalny transport zbiorowy lokalny transport zbiorowy ochrona zdrowia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna (w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze) pomoc społeczna (w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze) gminne budownictwo mieszkaniowe gminne budownictwo mieszkaniowe edukacja publiczna edukacja publiczna

25 ZADANIA WŁASNE GMINY (III) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocja gminy, promocja gminy, kultura fizyczna i turystyka, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultura fizyczna i turystyka, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi współpraca z organizacjami pozarządowymi współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

26 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2007 A Dochody własne I Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości od osób prawnych Przychody z tytułu opłacenia karty podatkowej Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych II Inne dochody własne B Dotacje i subwencje III Subwencje IV Dotacje i dofinansowania Dochody ogółem

27 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW - BALICE

28

29 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (I) Na terenie Gminy Zabierzów istnieje specjalna strefa ekonomiczna, która jest częścią strefy pn. Krakowski Park Technologiczny ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz ze zm.) Na terenie Gminy Zabierzów istnieje specjalna strefa ekonomiczna, która jest częścią strefy pn. Krakowski Park Technologiczny ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz ze zm.)

30 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (II) W ramach strefy Krakowski Park Technologiczny wyznaczono podstrefę Zabierzów, obejmującą tereny położone w Rząsce, w rejonie skrzyżowania autostrady A-4 z drogą krajową nr 79. Następnie wydane zostało rozporządzenie rady Ministrów z dnia r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17,poz. 97). W ramach strefy Krakowski Park Technologiczny wyznaczono podstrefę Zabierzów, obejmującą tereny położone w Rząsce, w rejonie skrzyżowania autostrady A-4 z drogą krajową nr 79. Następnie wydane zostało rozporządzenie rady Ministrów z dnia r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17,poz. 97).

31 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (III) Zgodnie z tymi aktami, strefa ma działać Zgodnie z tymi aktami, strefa ma działać do dnia r., na jej obszarze udziela się przedsiębiorcom ulg w podatku dochodowym od osób prawnych (lub fizycznych), w zakresie odpowiadającym wartości poczynionych inwestycji i ilości nowo utworzonych miejsc pracy.

32 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (IV)

33 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA V Kraków Business Park – widok w środku

34 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (VI) PIERWSZA PRYWATNA STACJA KOLEJOWA przy Kraków Business Park

35 WZROST GOSPODARCZY W WIELU SEKTORACH

36 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

37 Procedura zakładania działalności gospodarczej (I) Wypełnienie wniosku-zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wg. książki PKD, która jest dostępna na stronach internetowych Urzędu statystycznego (www.stat.gov.pl) lub w Urzędzie. Wypełnienie wniosku-zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wg. książki PKD, która jest dostępna na stronach internetowych Urzędu statystycznego (www.stat.gov.pl) lub w Urzędzie.www.stat.gov.pl Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej do gminnej ewidencji decyduje miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej do gminnej ewidencji decyduje miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

38 Procedura zakładania działalności gospodarczej (II) Wypełnienie oświadczenie o braku zakazu wykonywania określonej we wniosku zgłoszenia działalności zgodnie z art.7c pkt.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz z póź. zm.) Wypełnienie oświadczenie o braku zakazu wykonywania określonej we wniosku zgłoszenia działalności zgodnie z art.7c pkt.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz z póź. zm.)

39 Procedura zakładania działalności gospodarczej (III) Po dokonaniu wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej – przedsiębiorca odbiera zaświadczenie o dokonaniu wpisu i jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w oddziale ZUS na podstawie Rozp. RM z dnia 29 stycznia 1990r. (Dz.U. Nr7,poz. 41z póź. zm.) Po dokonaniu wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej – przedsiębiorca odbiera zaświadczenie o dokonaniu wpisu i jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w oddziale ZUS na podstawie Rozp. RM z dnia 29 stycznia 1990r. (Dz.U. Nr7,poz. 41z póź. zm.)

40 Procedura zakładania działalności gospodarczej (IV) Wystąpienie przedsiębiorcy do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. Wyki 3 z wnioskiem RG-1 o nadanie numeru ewidencyjnego REGON Wystąpienie przedsiębiorcy do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. Wyki 3 z wnioskiem RG-1 o nadanie numeru ewidencyjnego REGON

41 Procedura zakładania działalności gospodarczej (V) Zgłoszenie w Drugim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2 w celu nadania numeru identyfikacyjnego NIP-1 oraz dokonanie wyboru formy opodatkowania przy zgłoszeniu działalności gospodarczej. Zgłoszenie w Drugim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2 w celu nadania numeru identyfikacyjnego NIP-1 oraz dokonanie wyboru formy opodatkowania przy zgłoszeniu działalności gospodarczej.

42 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Na terenie gminy Zabierzów obecnie zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy Zabierzów obecnie zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów wciąż rośnie, w 2006 r. liczba podmiotów wynosiła Liczba podmiotów wciąż rośnie, w 2006 r. liczba podmiotów wynosiła Jest to efekt dogodnego położenia gminy Zabierzów w bliskiej odległości Krakowa, posiadania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, bogatej infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej. Jest to efekt dogodnego położenia gminy Zabierzów w bliskiej odległości Krakowa, posiadania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, bogatej infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.


Pobierz ppt "GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.. POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google