Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.

2 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW

3

4 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW (I)
Polska Województwo Małopolskie (jedna z największych gmin wiejskich) Powiat Krakowski (jedna z 17 gmin) bezpośrednio graniczy z miastem Kraków (pełni funkcję „sypialni”)

5 POŁOŻENIE GMINY ZABIERZÓW (II)
MPL Kraków AIRPORT Międzynarodowy szlak kolejowy Zgorzelec – Katowice - Medyka Autostrada A4 Kraków-Katowice Droga krajowa Kraków – Krzeszowice - Trzebinia

6 PANORAMA GMINY

7 DOLINA BOLECHOWICKA

8 DOLINA BOLECHOWICKA

9 ZABYTKI KULTURY

10 PAŁAC W BALICACH

11 SPORT I REKREACJA KRYTA PŁYWAKLNIA W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM W ZABIERZOWIE

12 STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH MIEJSCE TERAPI I WYPOCZYNKU

13

14

15 STADION SPORTOWY W ZABIERZOWIE

16 WYDARZENIA GMINNE GMINNE DOŻYNKI 2007

17 WYSTAWA SZTUKI NOWOCZESNEJ SCKiP - GALERIA

18 WSPÓŁPRACA POLSKO- AMERYKAŃSKA

19 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIECIA GMIN PARTNERSKICH
WARSZTAY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2007

20 Charakterystyka Gminy (I)
Gmina wiejska Gmina przemysłowo-usługowa Siedziba władz - Zabierzów Liczba sołectw - 23 Powierzchnia – 99,59 km2 Liczba ludności – ok. 23 tys. Gęstość zaludnienia – 222 osoby/ km2 Liczba podmiotów gospodarczych

21 Charakterystyka Gminy (II)
Rezerwaty przyrody - 3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków - 17 Stanowiska archeologiczne – 18 Łączna długość dróg – 637,28 km Długość sieci wodociągowej – 331 km Długość sieci sanitarnej ,4 km Liczba oczyszczalni – 5 Przedszkola publiczne - 1

22 Charakterystyka Gminy (III)
Przedszkola niepubliczne - 3 Szkoły podstawowe – 10 Gmimnazja – 3 Podkrakowski System Teleinformatyczny Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny (hala widowiskowo-sportowa 36 x 18 m, basen – 6 torów

23 ZADANIA WŁASNE GMINY (I)
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

24 ZADANIA WŁASNE GMINY (II)
lokalny transport zbiorowy ochrona zdrowia, pomoc społeczna (w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze) gminne budownictwo mieszkaniowe edukacja publiczna

25 ZADANIA WŁASNE GMINY (III)
kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocja gminy, kultura fizyczna i turystyka, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

26 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2007
Dochody własne I Podatki i opłaty 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 Przychody z tytułu opłacenia karty podatkowej 100961 3 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych II Inne dochody własne 984850 B Dotacje i subwencje III Subwencje IV Dotacje i dofinansowania Dochody ogółem

27 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW - BALICE

28 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW - BALICE

29 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (I)
Na terenie Gminy Zabierzów istnieje specjalna strefa ekonomiczna, która jest częścią strefy pn. „Krakowski Park Technologiczny” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz ze zm.)

30 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (II)
W ramach strefy „Krakowski Park Technologiczny” wyznaczono podstrefę Zabierzów, obejmującą tereny położone w Rząsce, w rejonie skrzyżowania autostrady A-4 z drogą krajową nr 79. Następnie wydane zostało rozporządzenie rady Ministrów z dnia r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17,poz. 97).

31 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (III)
Zgodnie z tymi aktami, strefa ma działać do dnia r., na jej obszarze udziela się przedsiębiorcom ulg w podatku dochodowym od osób prawnych (lub fizycznych), w zakresie odpowiadającym wartości poczynionych inwestycji i ilości nowo utworzonych miejsc pracy.

32 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (IV)

33 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA V
Kraków Business Park – widok w środku

34 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA (VI)
PIERWSZA PRYWATNA STACJA KOLEJOWA przy Kraków Business Park

35 WZROST GOSPODARCZY W WIELU SEKTORACH

36 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

37 Procedura zakładania działalności gospodarczej (I)
Wypełnienie wniosku-zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wg. książki PKD, która jest dostępna na stronach internetowych Urzędu statystycznego ( lub w Urzędzie. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej do gminnej ewidencji decyduje miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

38 Procedura zakładania działalności gospodarczej (II)
Wypełnienie oświadczenie o braku zakazu wykonywania określonej we wniosku zgłoszenia działalności zgodnie z art.7c pkt.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz z póź. zm.)

39 Procedura zakładania działalności gospodarczej (III)
Po dokonaniu wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej – przedsiębiorca odbiera zaświadczenie o dokonaniu wpisu i jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w oddziale ZUS na podstawie Rozp. RM z dnia 29 stycznia 1990r. (Dz.U. Nr7,poz. 41z póź. zm.)

40 Procedura zakładania działalności gospodarczej (IV)
Wystąpienie przedsiębiorcy do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. Wyki 3 z wnioskiem RG-1 o nadanie numeru ewidencyjnego REGON

41 Procedura zakładania działalności gospodarczej (V)
Zgłoszenie w Drugim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2 w celu nadania numeru identyfikacyjnego NIP-1 oraz dokonanie wyboru formy opodatkowania przy zgłoszeniu działalności gospodarczej.

42 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie gminy Zabierzów obecnie zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów wciąż rośnie, w 2006 r. liczba podmiotów wynosiła Jest to efekt dogodnego położenia gminy Zabierzów w bliskiej odległości Krakowa, posiadania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, bogatej infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.


Pobierz ppt "GMINA ZABIERZÓW Zabierzów, 16 listopada 2007 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google