Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynamika rozwoju województwa lubelskiego Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynamika rozwoju województwa lubelskiego Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu."— Zapis prezentacji:

1 Dynamika rozwoju województwa lubelskiego Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

2 Produkt krajowy brutto w ujęciu regionalnym Podstawową miarą rozwoju gospodarczego jest produkt krajowy brutto i jego dynamika. Na początku listopada Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował wyniki obliczeń wartości produktu krajowego brutto w układzie regionów (województw) i podregionów w 2007 roku. I chociaż jest to niemal dwuletnie opóźnienie to ze względu na treść i wagę tego wskaźnika warto przedstawić i zinterpretować wyniki tych obliczeń.

3 Wartość produktu krajowego brutto wytworzona w województwie lubelskim w 2007 roku W 2007 roku wartość wytworzonego w województwie lubelskim produktu krajowego brutto wyniosła 45361 mln zł. W porównaniu do 2006 roku była w cenach bieżących wyższa o 11,0%. Wytworzony w województwie lubelskim produkt krajowy brutto stanowił 3,9% produktu krajowego, co zważywszy na to, że ludność województwa stanowi 5,7% ludności Polski, oznacza że aktywność gospodarcza regionu jest znacznie niższa niż przeciętnie w kraju.

4 PKB na 1 mieszkańca W 2007 roku produkt krajowy brutto przeliczony na 1 mieszkańca w województwie lubelskim wyniósł 20913 zł (w Polsce 30873 zł) i stanowił zaledwie 67,7% średniej dla Polski a województwo lubelski zajęło pod tym względem 15 miejsce w kraju wyprzedzając jedynie o 0,2 punktu procentowego województwo podkarpackie. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim według parytetu siły nabywczej w 2006 roku w stosunku do średniej dla całej Unii Europejskiej stanowiła zaledwie 35,3%. Oznacza to, że za równowartość wytworzonego w 2006 roku w województwie PKB mieszkaniec mógł nabyć zaledwie jedną trzecią towarów i usług jakie mógł nabyć przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej.

5 Struktura PKB w województwie na tle kraju

6 Wydajność poszczególnych rodzajów działalności w województwie lubelskim na tle kraju w 2007 roku. Polska = 100 (%)

7 PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim na tle kraju w latach 1999 – 2007. Polska =100. Ceny bieżące

8 Zmiany dystansu województwa lubelskiego do województwa mazowieckiego pod względem PKB na 1 mieszkańca w latach 2000 – 2007. Polska = 100. Ceny bieżące.

9 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w Polsce w latach 2001 – 2007. Ceny bieżące

10 Dynamika PKB w 2007 roku w cenach bieżących i stałych Województwo Dynamika PKB Indeks cen PKB ceny bieżąceceny stałe Polska111,0106,8103,9 Dolnośląskie112,7109,5102,9 Kujawsko-pomorskie110,2106,5103,5 Lubelskie111,0105,2105,5 Lubuskie110,6105,6104,7 Łódzkie110,7106,1104,3 Małopolskie110,0101,0108,9 Mazowieckie111,6108,8102,6 Opolskie114,1108,0105,6 Podkarpackie109,5105,0104,3 Podlaskie112,0104,9106,8 Pomorskie111,3107,9103,2 Śląskie110,7109,3101,3 Świętokrzyskie112,0106,5105,2 Warmińsko-mazurskie109,3103,3105,8 Wielkopolskie110,4105,4104,7 Zachodniopomorskie109,4103,1106,1

11 Zmiany PKB w województwie lubelskim na tle kraju. Rok poprzedni = 100. Ceny stałe

12 Zmiany stóp wzrostu PKB w województwie lubelskim na tle kraju narastająco. Rok 2003 = 100. Ceny stałe

13 Podregiony Zgodnie z zaleceniami Eurostat i Komisji Europejskiej na potrzeby statystyki, podobnie jak w innych krajach członkowskich, w Polsce wyodrębniono podregiony – jednostki 3 poziomu według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), która została opracowana na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. W listopadzie 2007 roku dokonano kolejnego już podziału na podregiony, wyodrębniając 66 jednostek. W Polsce w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej podregiony nie są jednostkami administracyjnymi a tylko statystycznymi. W województwie lubelskim w wyniku nowego podziału liczba podregionów została zwiększona z trzech do czterech: bialski, chełmsko – zamojski, lubelski i puławski.

14 Podział województwa lubelskiego na podregiony

15 Podregion lubelski Zasadniczy podział przebiega pomiędzy podregionem lubelskim a pozostałymi podregionami. Podregion lubelski to zalążek przyszłej metropolii lubelskiej. Jest to obszar najsilniej zurbanizowany, ponad dwukrotnie gęściej zaludniony niż pozostałe podregiony, z nieco mniejszym udziałem ludzi starszych, o dwukrotnie większej liczbie spółek prawa handlowego na 1000 mieszkańców w porównaniu z pozostałymi regionami i o znacznie mniejszej niż w pozostałych podregionach stopie bezrobocia.

16 Pozostałe podregiony W pozostałych trzech podregionach dominuje ludność wiejska (jej udział w ogólnej liczbie mieszkańców przekracza 60%). Są to obszary słabo zaludnione. W podregionie bialskim gęstość zaludnienia jest ponad trzykrotnie mniejsza niż w podregionie lubelskim. W podregionie bialskim występuje też najwyższa stopa bezrobocia (w końcu 2008 roku 13,4%). Z kolei najmniej spółek prawa handlowego na 1000 mieszkańców występuje w podregionie puławskim.

17 Najlepiej i najsłabiej rozwinięte gospodarczo podregiony (NTS3) w Polsce w 2007 roku. Ceny bieżące. Miejsce w PolscePodregion (NTS3) Region – województwo NTS2 PKB na 1 mieszkańca, gdy Polska =100 (%) 1Miasto st. WarszawaMazowiecki305,1 2Miasto PoznańWielkopolskie202,2 3Legnicko – głogowskiDolnośląskie168,8 4Miasto KrakówMałopolskie158,5 26LubelskiLubelskie85,1 60KrośnieńskiPodkarpackie61,4 61TarnowskiMałopolskie60,9 62Chełmsko – zamojskiLubelskie59,5 63BialskiLubelskie59,0 64PuławskiLubelskie58,9 65PrzemyskiPodkarpackie57,3 66NowosądeckiMałopolskie56,5

18

19 Struktura tworzenia PKB w podregionach W podregionach bialskim i chełmsko – zamojskim znacznie większe znaczenie w tworzeniu PKB ma rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo, w podregionie puławskim przemysł i budownictwo a w podregionie lubelskim pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i firm.

20 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w podregionach na tle kraju. Polska = 100. Ceny bieżące (%).

21 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w podregionach na tle województwa w latach 1999 – 2007. Województwo = 100

22 Zróżnicowanie PKB na 1 mieszkańca w Polsce w 2007 roku L. p.Województwo Wskaźnik zróżnicowania w punktach procentowych 1mazowieckie145,5 2wielkopolskie121,3 3małopolskie119,0 4dolnośląskie82,5 5pomorskie75,2 6zachodniopomorskie71,4 7śląskie60,2 8łódzkie51,7 9kujawsko - pomorskie50,3 10lubelskie38,6 11opolskie34,0 12podlaskie31,3 13warmińsko - mazurskie25,2 14podkarpackie24,1 15świętokrzyskie18,9 16lubuskie0,8

23 Zmiany wskaźnika zróżnicowania PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w latach 1999 – 2007

24 Komentarz do regionalnej polityki spójności Analizując zmiany PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych podregionach w czasie można mówić o realizacji pewnych elementów polityki spójności na terenie województwa lubelskiego. Najszybciej rozwijał się region o najniższym PKB na 1 mieszkańca (puławski) a region o najwyższym PKB na 1 mieszkańca (lubelski) nawet nieco zmniejszył przewagę nad pozostałymi. Spada znaczenia podregionu bialskiego, który w chwili tworzenia województwa charakteryzował się drugim w województwie PKB na 1 mieszkańca a w 2007 roku znalazł się, po okresie systematycznego spadku, na ostatnim miejscu. Wszystko to jednak odbywa się przy pogłębiającym się dystansie nie tylko do najlepszych województw ale i do średniej w kraju.

25 Podział produktu krajowego brutto. Dochody gospodarstw domowych Dochody pierwotne brutto w sektorze gospodarstw domowych składają się z dochodów związanych z pracą najemną (obejmujących całkowite koszty związane z zatrudnieniem ponoszone przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne, tj. wynagrodzenia łącznie ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconymi przez pracowników, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców i inne koszty związane z zatrudnieniem), dochodu mieszanego brutto oraz dochodów z tytułu własności. W 2007 roku dochody pierwotne brutto gospodarstw domowych w województwie lubelskim wyniosły 52544 mln zł co stanowiło 4,2% dochodów krajowych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody pierwotne brutto wyniosły w województwie 15004 zł i w porównaniu do średniej w kraju stanowiły 74,4%.

26 Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych. Dochody do dyspozycji to dochody pierwotne skorygowane są podatki (zmniejszenia) i świadczenia społeczne (zwiększenia). W 2007 roku dochody do dyspozycji brutto były w województwie lubelskim o 1883 mln zł wyższe niż dochody pierwotne a to oznacza, że województwo lubelskie w relatywnie większym stopniu korzysta z pomocy społecznej niż inne regiony. W 2007 roku dochody do dyspozycji były wyższe od dochodów pierwotnych w 9 województwach a niższe w 7 województwach, przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, że to w województwie lubelskim nadwyżka dochodów do dyspozycji nad pierwotnymi była najwyższa (zwiększenie o 5,8%). W konsekwencji udział województwa w dochodach do dyspozycji Polski jest wyższy niż w dochodach pierwotnych (odpowiednio 4,6% wobec 4,2%).

27 Dochody do dyspozycji na 1 mieszkańca Oczywiście nadwyżka szeroko pojętej pomocy społecznej nad płaconymi podatkami nie jest w stanie całkowicie zniwelować dystansu do przeciętnej dla Polski ale dochody do dyspozycji gospodarstw domowych przeliczone na 1 mieszkańca w 2007 roku stanowiły 81,5% średniej dla Polski i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 8,3% (średnio w kraju wzrost wyniósł 7,2%). Województwo lubelskie jest nadal na 15 miejscu w Polsce ale podkarpackie wyprzedza o 4,5 punktu procentowego.

28 Porównanie wskaźników tworzenia i podziału produktu krajowego brutto. Polska = 100.

29 Zmiany tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w województwie lubelskim na tle kraju w latach 2001 – 2007. Rok poprzedni = 100.

30 Skumulowane zmiany tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w województwie lubelskim na tle kraju w latach 2001 – 2007. Rok 2000 = 100.

31 Co dalej ? Relacja pomiędzy stopami wzrostu realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, średnioroczną wartością barometru nastrojów gospodarczych i PKB w cenach stałych w województwie lubelskim. W latach 2000 -2007: współczynnik korelacji pomiędzy wynagrodzeniami a PKB wyniósł r=0,9074, natomiast pomiędzy barometrem a PKB r=0,6043

32 Barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego. Alfabet wychodzenia z kryzysu.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dynamika rozwoju województwa lubelskiego Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google