Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI 19 marca 2013 Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI 19 marca 2013 Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin."— Zapis prezentacji:

1 TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI 19 marca 2013 Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin

2 Projekt,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap II Projekt na Indykatywnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

3 Charakterystyka Przedsięwzięcia 31 lipca 2009 – podpisanie pre-umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 30 czerwca 2010 – złożenie Wniosku o Dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 12 sierpnia 2011- aktualizacja Listy Indykatywnej Projektów Indywidualnych i podział Projektu na dwa etapy; 03 października 2011- podpisanie pre-umowy na realizację projektów pod nazwą: 1.,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I nr POIiŚ 2.1-18.1; 2.,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap II nr POIiŚ 2.1-18.2.

4 Charakterystyka Przedsięwzięcia Region Szczecińsko-Policki, Region Środkowo-Pomorski, Region Celowego Związku Gmin RXXI, Region Stargardzko-Wałecki, Region Południowo-Zachodni. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009 – 2012 uwzględnieniem perspektyw na lata 2013 – 2018 w celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami:

5 Charakterystyka Przedsięwzięcia W zmienionym w dniu 29.06.2012r. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 uwzględnieniem perspektyw na lata 2018 – 2023 podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami: Region Szczeciński Region CZG XXI Region szczecinecki, Region koszaliński, Akces do woj. lubuskiego.

6 Zgodność projektu z planami strategicznymi Miasta Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin w ramach RPO WZ - termin zakończenia 2014r. Lokalizacja ZTPO przy Ciepłowni FUB Koszalin Alternatywna lokalizacja ZTPO na Strefie Zorganizowanej Działalności Przemysłowej

7 Lokalizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Planowana lokalizacja ZTPO w Koszalinie: przy istniejącej Ciepłowni FUB Koszalin, powierzchnia działki 1,47 ha; lub na Strefie Zorganizowanej Działalności Przemysłowej (przy ul. H.Cegielskiego), na powierzchni trzech działek o łącznej wielkości 7,0119 ha.

8 Konsultacje społeczne W celu przedstawienia mieszkańcom rzetelnych informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania akceptacji społecznej dla jego realizacji, przeprowadzono w pierwszym półroczu 2010r. wieloetapowy proces konsultacji społecznych. Konsultacje skierowano do: lokalnych władz samorządowych, mieszkańców, mediów, Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE).

9 W ramach konsultacji społecznych podjęto działania informacyjne obejmujące: informacje prasowe oraz nietechniczne streszczenie dot. projektu skierowane do dziennikarzy specjalizującym się w tematyce dot. gospodarki odpadami, ogłoszenia w ogólnopolskich i miejscowych dziennikach o konsultacjach społecznych projektu, prowadzenie punktu konsultacyjnego, utworzenie witryny internetowej: www.odzyskenergii.com.pl, broszury, ulotki, plakaty, stojaki informacyjne przybliżające istotę projektu, wyjazdy studyjne na instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie Zachodniej dla przedstawicieli mediów oraz mieszkańców i POE. Konsultacje społeczne

10 Prowadzono również działania konsultacyjne z lokalnymi władzami samorządowymi, POE, zainteresowanymi grupami społecznymi, komitetami protestacyjnymi, prezentując główne tezy raportu oddziaływania ZTPO na środowisko. Zorganizowano spotkania Okrągłego Stołu Odpadowego z udziałem zainteresowanych grup społecznych. Konsultacje społeczne

11 Charakterystyka Przedsięwzięcia Etap I – Budowa Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych (SPOK) w Regionie Środkowopomorskim wraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji dla planowanej inwestycji, oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Etapu II Etap II – Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów (ZTPO), o wydajności do 92.000 Mg/rok.

12 Dofinansowanie Projektu Z wniosku o dofinansowanie z dnia 30.06.2010r. Wartość projektu ogółem: - 418.077.376 PLN w tym Fundusz Spójności:- 211.000.000 PLN Po aktualizacji listy indykatywnej w dniu 12.08.2011r. ETAP I - lista podstawowa Wartość projektu ogółem: - 50.000.000 PLN w tym Fundusz Spójności: - 42.500.000 PLN ETAP II – lista rezerwowa Wartość projektu ogółem: - 403.000.000 PLN w tym Fundusz Spójności:- 198.250.000 PLN

13 Rozważane są 4 lokalizacje: 1) Sianów, 2) Gwiazdowo 3) Trzesieka, 4) Korzyścienko. Dla Planowanych lokalizacji opracowano już Raporty o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko i wydano decyzje środowiskowe. Stacje Przeładunkowe Odpadów Komunalnych (SPOK)

14 Funkcjonowanie Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych W ramach budowy Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych zakłada się: Mechaniczną segregację komunalnych odpadów zmieszanych: Celem procesu segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych będzie wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych strumienia bogatego w składniki wysokoenergetyczne- tzw.,,frakcji wysokoenergetycznej oraz frakcji bogatej w składniki organiczne – tzw. biofrakcji. Planowane jest zainstalowanie następujących urządzeń do mechanicznej obróbki odpadów: 1) sita bębnowego, 2) przenośników taśmowych, 3) separatorów metali.

15 Funkcjonowanie Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych Wydzielona frakcja nadsitowa zostanie przekazana do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie; Wydzielona frakcja podsitowa zostanie skierowana do kompostowni.

16 Planowane rozwiązania instytucjonalne Budowa SPOKów – ETAP I Zakłada się upoważnienie do ponoszenia wydatków w projekcie dla właścicieli lokalizacji SPOK Gmina Miasto Koszalin podpisała również porozumienia z 3 SPOKami. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie – ETAP II Zakłada się wybór Partnera Prywatnego do zaprojektowania, budowy, sfinansowania oraz zarządzania ZTPO w Koszalinie. Realizacja projektu ETAP II planowana jest w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór partnera prywatnego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Z inicjatywy Gminy Miasto Koszalin porozumienia między gminne podpisało 36 gmin.

17 Schemat ideowy konfiguracji systemu oczyszczania spalin w ZTPO w Koszalinie

18 Osoba do kontaktu : Zenon Taterka Kierownik ds. projektu FS w zespole nr 3 JRP Telefon +48 94 348 87 98 E-mail zenon.taterka@um.man.koszalin.pl

19 Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin, POLSKA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI 19 marca 2013 Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google