Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródło: BCMM 1 www.bcmm.com.pl opinie turystów zagranicznych na temat palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce raport z badań sondażowych październik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródło: BCMM 1 www.bcmm.com.pl opinie turystów zagranicznych na temat palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce raport z badań sondażowych październik."— Zapis prezentacji:

1 Źródło: BCMM 1 www.bcmm.com.pl opinie turystów zagranicznych na temat palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce raport z badań sondażowych październik 2011 r.

2 Źródło: BCMM 2 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

3 Źródło: BCMM 3 WSTĘP Cele badawcze: głównym celem badań była identyfikacja postaw turystów zagranicznych wobec palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce Metodologia badawcza: badanie zrealizowane zostało metodą samodzielnie wypełnianej przez respondenta ankiety (w obecności ankietera BCMM) na próbie 750 turystów zagranicznych. Dobór próby miał charakter kwotowy (kontrolowany ze względu na płeć i wiek respondentów), do badania rekrutowano osoby w wieku 18 lat i więcej, przebywające w Polsce nie dłużej niż 3 miesiące, które podczas swojego pobytu odwiedziły lokal gastronomiczno- rozrywkowy. Kwotowy dobór próby rekomendowany został przez Stowarzyszenie MANKO, kwoty opracowano na podstawie dostępnych danych Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kwestionariusze ankietowe dostępne były w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Struktura realizacji próby nie odbiega znacząco od próby zakładanej stąd nie ma konieczności poddania danych procedurze ważenia. próba zakładanapróba zrealizowana kobieta 45,4%46,1% mężczyzna 54,6%53,9% 18-34 lat 43,5%41,1% 35-44 lat 20,0%21,7% 45-54 lat 13,6%16,3% 55 lat i więcej 22,9%20,9%

4 Źródło: BCMM 4 WSTĘP Metodologia badawcza c.d.: W badaniu wzięło udział 65,8% osób zaproszonych do badania (ogółem ankieterzy podjęli próbę rozmowy z 1140 turystami zagranicznymi). Kontrola terenowa badania prowadzona była przez koordynatora obecnego przez cały okres realizacji badania. Cele i hipotezy badawcze oraz kwestionariusz ankietowy opracowany został przez Stowarzyszenie MANKO, BCMM dokonała nieznacznych zmian w konstrukcji ankiety. Termin i miejsce realizacji: 14-16 oraz 23 wrzesień 2011 roku, Kraków, Rynek Starego Miasta Uwagi: niniejszy raport został przygotowany dzięki dotacji Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (ang. World Lung Foundation). Za treść niniejszego raportu wyłączną odpowiedzialność ponoszą jego autorzy i w żadnych okolicznościach treść niniejszego raportu nie może być uznawana za odzwierciedlenie stanowiska Międzynarodowej Unii ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc (Unii) lub Darczyńców.

5 Źródło: BCMM 5 PODSUMOWANIE Wśród turystów zagranicznych, którzy wzięli udział w badaniu, dominują osoby młodsze, w wieku do 34 lat (41%). Nieznacznie więcej jest mężczyzn (54%) niż kobiet (46%). Respondenci najczęściej zatrzymują się w Polsce przez okres do 1 tygodnia (74%). Dla 71% badanych była to pierwsza wizyta w Polsce, a ponad 91% planuje odwiedzić ponownie nasz kraj w przyszłości. Co czwarty badany turysta zagraniczny w Krakowie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a co dziewiąty z Niemiec. Znaczący udział wśród respondentów mają również odwiedzający z USA (9%), Hiszpanii (6%), Irlandii (5%), Holandii (4%) i Francji (4%). Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych korzysta z oferty gastronomicznej restauracji (88%) i kawiarni (70%), co drugi respondent odwiedza bary lub puby. Relatywnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się dyskoteki (22%) i kluby muzyczne (12%). Ponad połowa respondentów, podczas pobytu w Polsce, zatrzymała się w hotelu, co piąty badany nocuje w hostelu, a co szósty w prywatnym mieszkaniu. 70% respondentów deklaruje, że nie pali papierosów. Około 30% badanych wskazuje, iż obecnie pali regularnie bądź okazjonalnie. Odsetek palących respondentów jest wyższy wśród mężczyzn (34%) oraz osób w wieku 18-34 lat (37%) i 35-44 lat (36%). Zdecydowana większość (72%) turystów zagranicznych popiera zakaz palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Zakaz palenia popiera większa liczba badanych kobiet (77%) niż mężczyzn (67%). Wraz z wiekiem rośnie również wśród badanych odsetek zwolenników przepisów zabraniających palenia (popiera zakaz 67% osób w wieku 18-34 lat a 85% - w wieku 55 lat i więcej). Natomiast przeciwnicy takiego zakazu to przede wszystkim osoby aktualnie palące papierosy. Działania mające na celu zmianę postaw wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych powinny aktywnie być prowadzone wśród mężczyzn oraz osób w wieku do 44 lat.

6 Źródło: BCMM 6 PODSUMOWANIE Obowiązywanie przepisów zakazujących palenia ma wpływ na ocenę atrakcyjności odwiedzanych miejsc – ponad połowa badanych postrzega takie placówki, gdzie obowiązuje zakaz palenia papierosów, jako bardziej atrakcyjne, 14% ma przeciwne zdanie. Te wskaźniki mogą zostać wykorzystane w działaniach skierowanych do zarządzających lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi, których oferta kierowana jest głównie do turystów zagranicznych. Uregulowania dotyczące palenia papierosów w lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych są istotne dla respondentów - ponad połowa z nich, wybierając placówkę, kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów w nim. Co trzeci badany zwraca uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu, co piąty na dostępność palarni. Umieszczenie widocznego oznakowania w tym zakresie dla turystów zagranicznych w placówkach gastronomicznych lub rozrywkowych może wpłynąć na skrócenie czasu wyboru lokalu a więc wzrost jego konkurencyjności na rynku. Respondenci wskazują, iż istotnym problemem w odwiedzonych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych w Polsce jest narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego - blisko 40% badanych turystów zagranicznych deklaruje, iż spotkało się z taką sytuacją. Wśród osób niepalących odsetek ten przekracza 42%. Oznaczać to może, iż wydzielone palarnie lub sale dla palących nie są w wystarczający sposób wentylowane bądź przepisy dotyczące palenia nie są przestrzegane. Problem narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego potwierdza fakt, że ponad 13% respondentów, podczas pobytu w Polsce, opuściło lokal gastronomiczny lub rozrywkowy z uwagi na dyskomfort tym spowodowany. Działania kierowane do placówek, które nie przestrzegają przepisów antynikotynowych, mogą koncentrować się na prezentacji wartości utraconych przychodów związanych z opuszczaniem lokali przez klientów zagranicznych. Oznakowanie lokali gastronomicznych i rozrywkowych o zakazie palenia nie jest dostatecznie widoczne. Około 37% turystów zagranicznych deklaruje, iż nie dostrzegło takiej informacji w żadnym z odwiedzonych lokali, a 44% wskazuje, iż zakaz palenia widoczny był tylko w niektórych placówkach. Należy zatem zweryfikować sposób prezentacji informacji o zakazie / możliwości palenia kierowanej do turystów zagranicznych.

7 Źródło: BCMM 7 PODSUMOWANIE Jednym z determinantów wyboru miejsca zakwaterowania są uregulowania dotyczące palenia papierosów - dwie trzecie respondentów, dokonujących wyboru miejsca noclegu w Polsce, zwracało na nie uwagę. Większość z nich kierowała się informacją o objęciu miejsca zakwaterowania całkowitym zakazem palenia. Należy zatem rozważyć działania komunikacyjne, skierowane do zarządzających obiektami noclegowymi, podkreślające znaczenie informacji dla potencjalnych klientów o uregulowaniach związanych z paleniem. Problem narażenia badanych turystów zagranicznych na bierne wdychanie dymu tytoniowego dotyczy również miejsc noclegowych - co siódmy badany wskazał, że spotkał się z taką sytuacją. Narażenie na bierne palenie relatywnie częściej deklarowały osoby zatrzymujące się w mieszkaniach prywatnych (18%) i hostelach (18%) w porównaniu do respondentów nocujących w hotelach (11%).

8 Źródło: BCMM 8 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

9 Źródło: BCMM 9 PROFIL RESPONDENTA - TURYSTY ZAGRANICZNEGO Wśród turystów zagranicznych, którzy wzięli udział w badaniu, dominują osoby młodsze, w wieku do 34 lat. Nieznacznie więcej jest mężczyzn niż kobiet. Respondenci najczęściej zatrzymują się w Polsce przez okres do 1 tygodnia. Dla 71% badanych była to pierwsza wizyta w Polsce, a ponad 91% planuje odwiedzić ponownie nasz kraj w przyszłości. % kobieta 46,1% mężczyzna 53,9% 18-34 lat 41,1% 35-44 lat 21,7% 45-54 lat 16,3% 55 lat i więcej 20,9% pobyt w Polsce do 1 tygodnia 74,0% pobyt w Polsce 1-2 tygodnie 18,4% pobyt w Polsce 2-4 tygodnie 4,3% pobyt w Polsce 1-3 miesięcy 3,3% to jest pierwszy pobyt w Polsce 70,8% to jest kolejny pobyt w Polsce 29,2% przyjadę ponownie do Polski 91,5% nie przyjadę ponownie do Polski 8,5% n=750

10 Źródło: BCMM 10 KRAJ POCHODZENIA n=750 Co czwarty badany turysta zagraniczny w Krakowie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a co dziewiąty z Niemiec. Znaczący udział wśród respondentów mają również odwiedzający z USA, Hiszpanii, Irlandii, Holandii i Francji. pozostałe - Belgia 2,9%; Austria 2,8%; Włochy 2,7%; Norwegia 2,7%; Izrael 2,3%; Australia 2,3%; Węgry 2,1%; Szwecja 1,7%; Czechy 1,6%; Brazylia 1,6%; Portugalia 1,3%; Japonia 1,2%; Kanada 1,2%; Malta 0,8%; Turcja 0,8%; Słowacja 0,7%; Finlandia 0,7%; Meksyk 0,5%; Malezja 0,4%; Rosja 0,4%; Nowa Zelandia 0,4%; Dania 0,4%; Słowenia 0,4%; Indie 0,4%; Chiny 0,4%; Argentyna 0,3%; Grecja 0,3%; RPA 0,3%; Szwajcaria 0,3%; Tajwan 0,3%; Serbia 0,3%; Łotwa 0,3%; Ukraina 0,3%; Białoruś 0,3%; Indonezja 0,1%; Rumunia 0,1%; Litwa 0,1%; Wietnam 0,1%; Albania 0,1%; Maroko 0,1%; Hong Kong 0,1%; Singapur 0,1%; Iran 0,1%; Palestyna 0,1%; Korea Północna 0,1%; Kazachstan 0,1%

11 Źródło: BCMM 11 ODWIEDZANE LOKALE GASTRONOMICZNO- ROZRYWKOWE ORAZ MIEJSCE ZAKWATEROWANIA n=750 odwiedzone lokale gastronomiczno-rozrywkowe% restauracje 88,4% kawiarnie 70,0% bary / puby 52,8% dyskoteki / kluby muzyczne 21,7% kluby nocne 12,3% inne lokale gastronomiczno-rozrywkowe 15,6% miejsce zakwaterowania w hotelu 52,1% w hostelu 20,5% w prywatnym mieszkaniu 16,3% w pensjonacie 4,4% w innym miejscu 5,6% nie dotyczy (1 dniowa wycieczka bez noclegu) 1,1% Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych korzysta z oferty gastronomicznej restauracji i kawiarni, co drugi respondent odwiedza bary lub puby. Relatywnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się dyskoteki i kluby muzyczne. Ponad połowa respondentów, podczas pobytu w Polsce, zatrzymała się w hotelu, co piąty badany nocuje w hostelu, a co szósty w prywatnym mieszkaniu.

12 Źródło: BCMM 12 PALENIE PAPIEROSÓW 70% respondentów deklaruje, że nie pali papierosów. Około 30% badanych wskazuje, iż obecnie pali regularnie bądź okazjonalnie. Odsetek palących respondentów jest wyższy wśród mężczyzn oraz osób w wieku 18-34 lat i 35-44 lat. n=750 ogółemkobietamężczyzna18-34 lat35-44 lat45-54 lat 55 lat i więcej n= 750346404308163122157 palę regularnie 15,3%12,1%18,1%20,5%16,0%12,3%7,0% palę okazjonalnie 14,0%11,8%15,8%16,6%20,2%13,1%3,2% paliłem w przeszłości 23,1%24,6%21,8%13,3%22,1%23,8%42,7% nigdy nie paliłem papierosów 47,6%51,4%44,3%49,7%41,7%50,8%47,1%

13 Źródło: BCMM 13 ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAKAZU PALENIA W KRAJU ZAMIESZKANIA RESPONDENTA Ponad 80% badanych turystów pochodzących z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Irlandii wskazuje, iż w ich krajach obowiązuje całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomicznych. Respondenci z Niemiec, USA i Holandii mają różne stanowiska co przepisów ograniczających palenie w miejscach publicznych w ich krajach. kraj zamieszkania respondenta : n obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz palenia, ale są dostępne palarnie/sale dla palących palenie jest dozwolone w lokalach gastronomicznych nie wiem Wielka Brytania 18682,3%10,2%3,2%4,3% Niemcy 86 48,8%47,7% 1,2%2,3% USA 69 53,6%33,3% 7,2%5,8% Hiszpania 4185,4%12,2%0,0%2,4% Irlandia 3582,9%14,3%0,0%2,9% Holandia 30 53,3%43,3% 0,0%3,3%

14 Źródło: BCMM 14 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

15 Źródło: BCMM 15 POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych popiera zakaz palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. n=750

16 Źródło: BCMM 16 POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH Zakaz palenia popiera większa liczba badanych kobiet niż mężczyzn. Wraz z wiekiem rośnie również wśród badanych odsetek zwolenników przepisów zabraniających palenia. Natomiast przeciwnicy takiego zakazu to przede wszystkim osoby aktualnie palące papierosy. Działania mające na celu zmianę postaw wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych powinny aktywnie być prowadzone wśród mężczyzn oraz osób w wieku do 44 lat. npopieramnie popieramnie wiem kobiety 34676,9%16,2%6,9% mężczyźni 40467,3%24,5%8,2% 18-34 lat 30866,6%27,3%6,2% 35-44 lat 16366,3%21,5%12,3% 45-54 lat 12274,6%15,6%9,8% 55 lat i więcej 15785,4%10,8%3,8% palący 22044,1%40,5%15,5% niepalący 53083,2%12,5%4,3%

17 Źródło: BCMM 17 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH Obowiązywanie przepisów zakazujących palenia ma wpływ na ocenę atrakcyjności odwiedzanych miejsc – ponad połowa badanych postrzega takie placówki, gdzie obowiązuje zakaz palenia papierosów, jako bardziej atrakcyjne, 14% ma przeciwne zdanie. Te wskaźniki mogą zostać wykorzystane w działaniach skierowanych do zarządzających lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi, których oferta kierowana jest głównie do turystów zagranicznych. n=750 Źródło : BCMM

18 18 Większy odsetek badanych kobiet uznaje miejsca, w których obowiązuje zakaz palenia za bardziej atrakcyjne. Podobnie, postrzeganie atrakcyjności miejsc wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Wśród osób palących dominuje grupa uznających obowiązywanie przepisów antynikotynowych w miejscach publicznych za nie wpływające na ocenę odwiedzonych miejsc. n postrzegam takie miejsca jako bardziej atrakcyjne uważam, że są one przez to mniej atrakcyjne zakaz palenia nie ma wpływu na moją ocenę tego miejsca kobieta 34654,9%14,7%30,3% mężczyzna 40447,8%13,1%39,1% 18-34 lat 30843,8%14,6%41,6% 35-44 lat 16355,8%10,4%33,7% 45-54 lat 12250,0%17,2%32,8% 55 lat i więcej 15761,1%13,4%25,5% palący 22023,6%17,7%58,6% niepalący 530 62,5%12,3%25,3% WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH Źródło : BCMM

19 19 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO Uregulowania dotyczące palenia papierosów w lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych są istotne dla respondentów - ponad połowa z nich, wybierając placówkę, kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów w nim. Co trzeci badany zwraca uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu, co piąty na dostępność palarni. Umieszczenie widocznego oznakowania w tym zakresie dla turystów zagranicznych w placówkach gastronomicznych lub rozrywkowych może wpłynąć na skrócenie czasu wyboru lokalu a więc wzrost jego konkurencyjności na rynku. n=474, osoby mające wpływ na wybór odwiedzonych lokali

20 Źródło: BCMM 20 Przepisy dotyczące palenia są stosunkowo częściej brane pod uwagę, podczas wyboru placówek gastronomicznych lub rozrywkowych, przez kobiety oraz osoby w wieku 55 lat i więcej. Szczególnie istotne są również dla osób niepalących – wśród takich respondentów blisko dwie trzecie kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów podczas wyboru lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego. n zwracałem uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu zwracałem uwagę na dostępność w lokalu palarni lub sali dla osób palących nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów kobieta 232 37,9%22,4%39,7% mężczyzna 24230,6%19,4%50,0% 18-34 lat 19120,4%22,0%57,6% 35-44 lat 11231,3%23,2%45,5% 45-54 lat 7544,0%21,3%34,7% 55 lat i więcej 9657,3%15,6%27,1% palący 2205,0%25,0%70,0% niepalący 53044,1%19,5%36,4% WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO

21 Źródło: BCMM 21 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO Respondenci wskazują, iż istotnym problemem w odwiedzonych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych w Polsce jest narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego - blisko 40% badanych turystów zagranicznych deklaruje, iż spotkało się z taką sytuacją. Wśród osób niepalących odsetek ten przekracza 42%. Oznaczać to może, iż wydzielone palarnie lub sale dla palących nie są w wystarczający sposób wentylowane bądź przepisy dotyczące palenia nie są przestrzegane. n=750 - wśród osób niepalących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 42,1% - wśród osób palących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 32,7%

22 Źródło: BCMM 22 OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO Problem narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego potwierdza fakt, że ponad 13% respondentów, podczas pobytu w Polsce, opuściło lokal gastronomiczny lub rozrywkowy z uwagi na spowodowany tym dyskomfort. Działania kierowane do placówek, które nie przestrzegają przepisów antynikotynowych, mogą koncentrować się na prezentacji wartości utraconych przychodów związanych z opuszczaniem lokali przez klientów zagranicznych. n=750 wśród respondentów, którzy świadomie deklarują, iż byli narażeni na bierne wdychanie dymu tytoniowego (39,3% badanych) odsetek osób, które wyszły z lokalu wynosi : 24,1%

23 Źródło: BCMM 23 OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO Wśród badanych osób niepalących, odsetek osób, które zdecydowały się na opuszczenie lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego z powodu narażenia na bierne palenie wynosi 16%. Odsetek ten jest również wyższy w grupie osób starszych oraz wśród mężczyzn. n wyszedłem z lokalu, bo przeszkadzał dym tytoniowy nie zdarzyło mi się wyjść z lokalu kobieta 34611,6%88,4% mężczyzna 40415,1%84,9% 18-34 lat 30810,7%89,3% 35-44 lat 16314,7%85,3% 45-54 lat 12216,4%83,6% 55 lat i więcej 15715,3%84,7% palący 2208,2%91,8% niepalący 53015,7%84,3%

24 Źródło: BCMM 24 ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH Oznakowanie lokali gastronomicznych i rozrywkowych o zakazie palenia nie jest dostatecznie widoczne. Około 37% turystów zagranicznych deklaruje, iż nie dostrzegło takiej informacji w żadnym z odwiedzonych lokali, a 44% wskazuje, iż zakaz palenia widoczny był tylko w niektórych placówkach. Należy zatem zweryfikować sposób prezentacji informacji o zakazie / możliwości palenia kierowanej do turystów zagranicznych. n=750

25 Źródło: BCMM 25 ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH Nawet wśród osób palących papierosy, którzy z pewnością w większym stopniu zwracają uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące palenia, poziom oznakowania lokali gastronomicznych i rozrywkowych budzi zastrzeżenia – ponad 72% palaczy nie dostrzegło takiej informacji w ogóle lub tylko w wybranych lokalach. n we wszystkich odwiedzonych lokalach w niektórych odwiedzonych lokalach, ale nie w każdym nie widziałem takiej informacji w żadnym odwiedzonym lokalu palący 22027,7%50,9%21,4% niepalący 53015,8%40,8%43,4% palę regularnie 11536,5%44,3%19,1% palę okazjonalnie 10518,1%58,1%23,8% paliłem w przeszłości 17316,8%42,2%41,0% nigdy nie paliłem papierosów 35715,4%40,1%44,5%

26 Źródło: BCMM 26 Jednym z determinantów wyboru miejsca zakwaterowania są uregulowania dotyczące palenia papierosów - dwie trzecie respondentów, dokonujących wyboru miejsca noclegu w Polsce, zwracało na nie uwagę. Większość z nich kierowała się informacją o objęciu miejsca zakwaterowania całkowitym zakazem palenia. Należy zatem rozważyć działania komunikacyjne, skierowane do zarządzających obiektami noclegowymi, podkreślające znaczenie informacji dla potencjalnych klientów o uregulowaniach związanych z paleniem. n=361, osoby mające wpływ na wybór miejsca zakwaterowania WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

27 Źródło: BCMM 27 Ponad 70% badanych osób niepalących zwraca uwagę na przepisy dotyczące palenia papierosów w miejscach zakwaterowania, większość z nich preferuje obiekty objęte całkowitym zakazem palenia. Zakaz palenia w miejscu zakwaterowania jest również szczególnie ważny dla respondentów w wieku 45 lat i więcej. n=361, osoby mające wpływ na wybór miejsca zakwaterowania WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA n zwracałem uwagę na dostępność palarni lub pokojów dla osób palących zwracałem uwagę na objęcie tego miejsca całkowitym zakazem palenia nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów kobieta 16621,1%48,8%30,1% mężczyzna 19521,5%42,1%36,4% 18-34 lat 15425,3%29,9%44,8% 35-44 lat 7122,5%42,3%35,2% 45-54 lat 5320,8%56,6%22,6% 55 lat i więcej 8313,3%68,7%18,1% palący 9034,4%14,4%51,1% niepalący 27117,0%55,4%27,7%

28 Źródło: BCMM 28 Obowiązujące przepisy dotyczące palenia są szczególnie ważne dla osób nocujących w hotelach w porównaniu do respondentów zatrzymujących się w hostelach. WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA zakwaterowani w hotelach n=226 zakwaterowani w hostelach n=89

29 Źródło: BCMM 29 Problem narażenia badanych turystów zagranicznych na bierne wdychanie dymu tytoniowego dotyczy również miejsc noclegowych - co siódmy badany wskazał, że spotkał się z taką sytuacją. n=742 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA - wśród osób niepalących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 12,6% - wśród osób palących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 15,5%

30 Źródło: BCMM 30 Narażenie na bierne palenie relatywnie częściej deklarowały osoby zatrzymujące się w mieszkaniach prywatnych i hostelach w porównaniu do respondentów nocujących w hotelach. NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA miejsce zakwaterowania respondenta : n byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie wiem nie dotyczy (dopiero przyjechałem) w hotelu 39110,7%77,5%9,5%2,3% w hostelu 15417,5%70,1%9,7%2,6% w prywatnym mieszkaniu 12218,0%75,4%5,7%0,8% w pensjonacie 3312,1%78,8%9,1%0,0% w innym miejscu 4211,9%66,7%19,0%2,4%

31 Źródło: BCMM 31 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

32 Źródło: BCMM 32 npopieramnie popieramnie wiem ogółem 75071,7%20,7%7,6% kobieta 34676,9%16,2%6,9% mężczyzna 40467,3%24,5%8,2% 18-34 lat 30866,6%27,3%6,2% 35-44 lat 16366,3%21,5%12,3% 45-54 lat 12274,6%15,6%9,8% 55 lat i więcej 15785,4%10,8%3,8% Europa Północna 26275,2%19,1%5,7% Europa Zachodnia 18975,7%14,3%10,1% Europa Południowa 8267,1%29,3%3,7% USA i Kanada 7870,5%15,4%14,1% Azja 5168,6%21,6%9,8% Europa Środkowo-Wschodnia 4748,9%44,7%6,4% pozostałe 4173,2%24,4%2,4% pierwszy pobyt w Polsce 53171,6%19,6%8,9% kolejny pobyt w Polsce 21972,1%23,3%4,6% palę regularnie 11540,0%50,4%9,6% palę okazjonalnie 10548,6%29,5%21,9% paliłem w przeszłości 17383,8%10,4%5,8% nigdy nie paliłem papierosów 35782,9%13,4%3,6% POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH

33 Źródło: BCMM 33 n postrzegam takie miejsca jako bardziej atrakcyjne uważam, że są one przez to mniej atrakcyjne zakaz palenia nie ma wpływu na moją ocenę tego miejsca ogółem 75051,1%13,9%35,1% kobieta 34654,9%14,7%30,3% mężczyzna 40447,8%13,1%39,1% 18-34 lat 30843,8%14,6%41,6% 35-44 lat 16355,8%10,4%33,7% 45-54 lat 12250,0%17,2%32,8% 55 lat i więcej 15761,1%13,4%25,5% Europa Północna 26257,3%14,1%28,6% Europa Zachodnia 18951,9%12,7%35,4% Europa Południowa 8248,8%13,4%37,8% Europa Środkowo-Wschodnia 4746,8%12,8%40,4% USA i Kanada 7841,0%16,7%42,3% Azja 5145,1%5,9%49,0% pozostałe 4143,9%24,4%31,7% pierwszy pobyt w Polsce 53150,8%12,6%36,5% kolejny pobyt w Polsce 21951,6%16,9%31,5% palę regularnie 11523,5%25,2%51,3% palę okazjonalnie 10523,8%9,5%66,7% paliłem w przeszłości 17361,3%11,6%27,2% nigdy nie paliłem papierosów 35763,0%12,6%24,4% WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH Źródło : BCMM

34 34 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO n zwracałem uwagę na dostępność w lokalu palarni lub sali dla osób palących zwracałem uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów ogółem 47420,9%34,2%44,9% kobieta 23222,4%37,9%39,7% mężczyzna 24219,4%30,6%50,0% 18-34 lat 19122,0%20,4%57,6% 35-44 lat 11223,2%31,3%45,5% 45-54 lat 7521,3%44,0%34,7% 55 lat i więcej 9615,6%57,3%27,1% Europa Północna 19316,6%38,9%44,6% Europa Zachodnia 10722,4%25,2%52,3% Europa Południowa 4825,0%39,6%35,4% Europa Środkowo-Wschodnia 2623,1%34,6%42,3% USA i Kanada 4916,3%36,7%46,9% Azja 2343,5%21,7%34,8% pozostałe 2825,0%32,1%42,9% pierwszy pobyt w Polsce 32819,2%33,8%47,0% kolejny pobyt w Polsce 14624,7%34,9%40,4% palę regularnie 6333,3%3,2%63,5% palę okazjonalnie 5715,8%7,0%77,2% paliłem w przeszłości 11020,0%37,3%42,7% nigdy nie paliłem papierosów 24419,3%47,1%33,6%

35 Źródło: BCMM 35 n byłem narażony na bierne wdychanie nie byłem narażony na bierne wdychanie nie wiem ogółem 75039,3%48,4%12,3% kobieta 34637,9%50,6%11,6% mężczyzna 40440,6%46,5%12,9% 18-34 lat 30847,4%41,6%11,0% 35-44 lat 16329,4%54,6%16,0% 45-54 lat 12241,0%46,7%12,3% 55 lat i więcej 15732,5%56,7%10,8% Europa Północna 26237,8%50,0%12,2% Europa Zachodnia 18932,3%54,5%13,2% Europa Południowa 8234,1%51,2%14,6% Europa Środkowo-Wschodnia 4744,7%34,0%21,3% USA i Kanada 7850,0%42,3%7,7% Azja 5151,0%41,2%7,8% pozostałe 4151,2%41,5%7,3% pierwszy pobyt w Polsce 53139,0%48,4%12,6% kolejny pobyt w Polsce 21940,2%48,4%11,4% palę regularnie 11537,4%50,4%12,2% palę okazjonalnie 10527,6%48,6%23,8% paliłem w przeszłości 17336,4%53,8%9,8% nigdy nie paliłem papierosów 35744,8%45,1%10,1% NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO

36 Źródło: BCMM 36 n wyszedłem z lokalu, bo przeszkadzał dym tytoniowy nie zdarzyło mi się wyjść z lokalu ogółem 75013,5%86,5% kobieta 34611,6%88,4% mężczyzna 40415,1%84,9% 18-34 lat 30810,7%89,3% 35-44 lat 16314,7%85,3% 45-54 lat 12216,4%83,6% 55 lat i więcej 15715,3%84,7% Europa Północna 26211,8%88,2% Europa Zachodnia 18911,6%88,4% Europa Południowa 8214,6%85,4% Europa Środkowo-Wschodnia 4717,0%83,0% USA i Kanada 7819,2%80,8% Azja 519,8%90,2% pozostałe 4119,5%80,5% pierwszy pobyt w Polsce 53110,7%89,3% kolejny pobyt w Polsce 21920,1%79,9% palę regularnie 11511,3%88,7% palę okazjonalnie 1054,8%95,2% paliłem w przeszłości 17312,7%87,3% nigdy nie paliłem papierosów 35717,1%82,9% OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO

37 Źródło: BCMM 37 n widziałem we wszystkich odwiedzonych lokalach widziałem zakaz tylko w niektórych odwiedzonych lokalach nie widziałem zakazu w żadnym odwiedzonym lokalu ogółem 75019,3%43,7%36,9% kobieta 34618,5%43,9%37,6% mężczyzna 40420,0%43,6%36,4% 18-34 lat 30819,8%43,8%36,4% 35-44 lat 16321,5%52,1%26,4% 45-54 lat 12218,9%45,1%36,1% 55 lat i więcej 15716,6%33,8%49,7% Europa Północna 26214,9%39,3%45,8% Europa Zachodnia 18921,7%47,1%31,2% Europa Południowa 8225,6%48,8%25,6% Europa Środkowo-Wschodnia 4729,8%55,3%14,9% USA i Kanada 7811,5%44,9%43,6% Azja 5119,6%49,0%31,4% pozostałe 4126,8%24,4%48,8% pierwszy pobyt w Polsce 53118,8%42,4%38,8% kolejny pobyt w Polsce 21920,5%47,0%32,4% palę regularnie 11536,5%44,3%19,1% palę okazjonalnie 10518,1%58,1%23,8% paliłem w przeszłości 17316,8%42,2%41,0% nigdy nie paliłem papierosów 35715,4%40,1%44,5% ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH

38 Źródło: BCMM 38 n zwracałem uwagę na dostępność palarni lub pokojów dla osób palących zwracałem uwagę na objęcie tego miejsca całkowitym zakazem palenia nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów ogółem 36121,3%45,2%33,5% kobieta 16621,1%48,8%30,1% mężczyzna 19521,5%42,1%36,4% 18-34 lat 15425,3%29,9%44,8% 35-44 lat 7122,5%42,3%35,2% 45-54 lat 5320,8%56,6%22,6% 55 lat i więcej 8313,3%68,7%18,1% Europa Północna 14016,4%45,7%37,9% Europa Zachodnia 8326,5%39,8%33,7% Europa Południowa 3423,5%41,2%35,3% Europa Środkowo-Wschodnia 2722,2%44,4%33,3% USA i Kanada 4124,4%53,7%22,0% Azja 1533,3%46,7%20,0% pozostałe 2114,3%52,4%33,3% pierwszy pobyt w Polsce 25919,7%45,6%34,7% kolejny pobyt w Polsce 10225,5%44,1%30,4% palę regularnie 5543,6%10,9%45,5% palę okazjonalnie 3520,0% 60,0% paliłem w przeszłości 8116,0%54,3%29,6% nigdy nie paliłem papierosów 19017,4%55,8%26,8% WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

39 Źródło: BCMM 39 n byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie wiem nie dotyczy (dopiero przyjechałem) ogółem 74213,5%75,1%9,4%2,0% kobieta 34613,3%76,0%9,0%1,7% mężczyzna 39613,6%74,2%9,8%2,3% 18-34 lat 30617,3%70,3%9,5%2,9% 35-44 lat 1627,4%80,2%12,3%0,0% 45-54 lat 12116,5%73,6%7,4%2,5% 55 lat i więcej 1539,8%80,4%7,8%2,0% Europa Północna 26210,3%79,4%9,5%0,8% Europa Zachodnia 18614,5%74,2%9,1%2,2% Europa Południowa 8214,6%73,2%8,5%3,7% Europa Środkowo-Wschodnia 4413,6%68,2%13,6%4,5% USA i Kanada 7816,7%71,8%9,0%2,6% Azja 5117,6%68,6%9,8%3,9% pozostałe 3915,4%76,9%7,7%0,0% pierwszy pobyt w Polsce 52712,0%76,5%9,3%2,3% kolejny pobyt w Polsce 21517,2%71,6%9,8%1,4% palę regularnie 11517,4%64,3%15,7%2,6% palę okazjonalnie 10413,5%67,3%16,3%2,9% paliłem w przeszłości 1729,3%81,4%7,0%2,3% nigdy nie paliłem papierosów 35114,2%77,8%6,6%1,4% NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA

40 Źródło: BCMM 40 STRUKTURA PRÓBY ogółemkobietamężczyzna18-34 lat35-44 lat45-54 lat 55 lat i więcej n= 750346404308163122157 palę regularnie 15,3%12,1%18,1%20,5%16,0%12,3%7,0% palę okazjonalnie 14,0%11,8%15,8%16,6%20,2%13,1%3,2% paliłem w przeszłości 23,1%24,6%21,8%13,3%22,1%23,8%42,7% nigdy nie paliłem papierosów 47,6%51,4%44,3%49,7%41,7%50,8%47,1% Europa Północna 34,9%39,0%31,4%24,7%36,2%46,7%44,6% Europa Zachodnia 25,2%25,7%24,8%30,8%18,4%18,0%26,8% Europa Południowa 10,9%8,4%13,1%14,3%14,7%6,6%3,8% Europa Środkowo-Wschodnia 6,3%4,9%7,4%7,1%9,2%5,7%1,9% USA i Kanada 6,8%10,7%10,1%8,1%8,6%5,7%3,2% Azja 10,4%7,2%6,4%7,8%9,8%13,1%14,0% pozostałe 5,5%4,0%6,7%7,1%3,1%4,1%5,7% Europa Północna - Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania Europa Zachodnia – Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Belgia, Szwajcaria Europa Południowa – Włochy, Hiszpania, Malta, Grecja, Portugalia, Serbia, Albania Europa Środkowo Wschodnia – Czechy, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Rosja, Ukraina, Słowacja, Słowenia, Białoruś, Azja – Japonia, Wietnam, Turcja, Hong Kong, Izrael, Indie, Chiny, Singapur, Iran, Malezja, Palestyna, Tajwan, Korea Północna, Kazachstan Pozostałe – Australia, Brazylia, Meksyk, Argentyna, RPA, Nowa Zelandia, Maroko USA i Kanada – USA i Kanada


Pobierz ppt "Źródło: BCMM 1 www.bcmm.com.pl opinie turystów zagranicznych na temat palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce raport z badań sondażowych październik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google