Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2011 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2011 roku"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2011 roku
Zielona Góra, 19 grudnia 2011 r.

2 Posiedzenia WZ, Rad Powiatowych i Zarządu LIR
Podstawa prawna działania LIR - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. O izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, ze zm.) W dniu 3 kwietnia odbyły się wybory powszechne na IV kadencję LIR, wybrano 137 delegatów, w tym 20 pań delegatek. 1. W roku 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie LIR w dniu r. 2. Zarząd LIR odbył w 2011 r. 15 posiedzeń, z tego 6 poprzedni Zarząd III kadencji i 9 posiedzeń od kwietnia 2011r. Zarząd IV kadencji. Zarząd zorganizował 2 posiedzenia Lubuskiego Forum Rolniczego (skupiającego związki i organizacje rolnicze), 3. W 2011 r. w 12 powiatach odbyły się 33 posiedzenia Rad Powiatowych Najwięcej posiedzeń zwołały Rady Powiatowe: Strzelecko-Drezdenecka -5, Międzyrzecka- 4, najmniej – Wschowska i Nowosolska po 1, Na posiedzenia zapraszano przedstawicieli lokalnych instytucji rolniczych i okołorolniczych, którzy dzielili się z rolnikami aktualnymi informacjami oraz rozwiązywano interwencje zgłaszane przez rolników.

3 Zestawienie wydanych do ANR opinii w sprawie obrotu ziemią w woj
Zestawienie wydanych do ANR opinii w sprawie obrotu ziemią w woj. lubuskim Odział Terenowy LIR w Gorzowie Wlkp. Lp Wyszczególnienie Ogółem Uwagi 1. Wnioski o zastosowanie trybu przetargu ograniczonego 10 2. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 15 3. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow. powyżej 100 ha 2 4. Opinie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz nadleśnictw - 5. Przedłużenie umowy dzierżawy 1

4 w tym 14 w trybie bezprzetarg.
Zestawienie wydanych do ANR opinii w sprawie obrotu ziemią w woj. Lubuskim-cd Centrala LIR w Zielonej Górze Lp Wyszczególnienie Ogółem Uwagi 1. Opinie w spr. warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej 2 2. Wnioski o zastosowanie trybu przetargu ograniczonego 16 ----- 3. Opinie w sprawie restrukturyzacji gospodarstw rolnych przeznaczonych do sprzedaży 7 4. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow. powyżej 100 ha w tym 14 w trybie bezprzetarg. 5. Przedłużenie umowy dzierżawy 1 6. 7. 8. Opinie w sprawie restrukturyzacji gosp. rolnych Opinie w sprawie przekazania gruntów dla rzecz nadleśnictw Inne 3

5 Ważniejsze spotkania i przedsięwzięcia zorganizowane lub współorganizowane przez LIR
Wyjazd studyjny na Tagi „Grune Woche” r., dofinansowanie z KSOW Wyjazd studyjny kobiet wiejskich do Brukseli r.- współorganizacja LIR Wyjazd studyjny do Niemiec organizowany przez LZGPRIG „Zwiedzanie biogazowni rolniczych” r.- współorganizacja LIR Wyjazd studyjny „Wymiana doświadczeń lubuskich grup producentów rolnych” r. - współorganizacja LIR Wyjazd studyjny lubuskich rolników do Nadrenii pt. „Wizyta gospodarcza rolników lubuskich w Niemczech - nowoczesne technologie, sieć sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa”, dofinansowanie z KSOW, r. Wyjazd studyjny do Brandenburgii z dofinansowaniem z FWPN pt. „Spotkania i warsztaty szkoleniowe z przedsiębiorczości mieszkańców wsi  Landu Brandenburgii  i polskich rolników – wymiana doświadczeń winiarskich i turystyki wiejskiej” r. Organizacja imprezy promocyjnej - Lubuskich Dni Żywności i „Pikniku Zbożowego” w VIII 2011r.

6 Ważniejsze spotkania i przedsięwzięcia zorganizowane lub współorganizowane przez LIR - cd
Wyjazd studyjny rolników z opolskich i wielkopolskich grup producentów rolnych z Lubuskim Zrzeszeniem Grup Producentów Rolnych do lubuskich i zachodniopomorskich podmiotów rolnych - wymiana doświadczeń, Uczestnictwo w targach, seminariach, kiermaszach, turniejach wsi w Kalsku, Gliśnie, Sielinku oraz na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych: Jasnogórskich i Prezydenckich w Spale. Delegaci LIR pracowali w ponad 93 komisjach szacujących straty klęskowe, powołanych przez Wojewodę oraz komisjach szacujących szkody łowieckie

7 Organy, w których LIR reprezentuje rolników
Regionalnej Radzie Ochrony Środowiska przy RDOŚ, Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego przy LODR, Wojewódzki Fundusz Gruntów Rolnych (zlikwidowany), Rada Gospodarki Wodnej Regionu Warty, Odry, Lubuski Sejmik Gospodarczy, Rada Programowa OPZL, Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa, Gorzowski Rynek Hurtowy, Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian w Lubinicku,

8 Organy, w których LIR reprezentuje rolników-cd
Państwowa Inspekcja Pracy – Porozumienie o współpracy w zakresie BHP w rolnictwie indywidualnym (olimpiada bhp), W Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia poprzez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pakt na Rzecz Zatrudnienia, Współpraca ze związkami i organizacjami branżowymi - Lubuskie Forum Rolnicze, Lokalne Grupy Działania i Grupy Rybackie, Konsultacje planów ochrony środowiska w strefach „Natura 2000”, LIR uczestniczyła w sieci KSOW, gdzie pozyskuje wsparcie na różne działania (szkolenia, konferencje, wyjazdy studyj.)

9 Skład Powiatowych Rad Zatrudnienia
Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – przy WUP w Zielonej Górze -Andrzej Kuziemski Skład Powiatowych Rad Zatrudnienia Gorzowski – brak; Krośnieński -Andrzej Kuziemski Międzyrzecki -Elżbieta Kukla; Nowosolski -Piotr Trojanowski; Słubicki -Sabina Kwiek, Strzelecko-drezdenecki – brak; Sulęciński - Edward Sosulski; Świebodziński -Tadeusz Swaryczewski; Wschowski – brak; Zielonogórski - Stanisław Myśliwiec Żagański - Andrzej Sawicki; Żarski - Marian Dziwulski

10 Stanowiska i wystąpienia Zarządu LIR - w sprawie:
- Szeroka akcja lobbingowa (media, delegaci, gminy) w sprawie obniżenia wysokiego wskaźnika ceny żyta (wg GUS -74,18 zł) do celów podatku rolnego. LIR wydała 54 opinie do uchwał gmin w tym 14 negatywnych. Stanowisko w spr. rozszerzenia programu pomocowego dla gospodarstw poszkodowanych klęskami, w tym klęską suszy, braku dostatecznej melioracji podstawowej i szczegółowej, Wyjaśnienia interpretacji tzw. PEG, obszarów ewidencyjno-gospodarczych uznanych do dopłat, uregulowań w dopłatach rolnośrodowiskowych, obsad w uprawach sadowniczych, w spr. przyśpieszenia ścieżki prywatyzacji małych powierzchniowo działek, w tym przylegających do gruntów rolników - kontynuacja Naliczania zawyżonych czynszów dzierżawnych gruntów przewyższających o kilkaset % zapisane w wieloletnich umowach z ANR, zmiany monitoringu suszy, czyli zwiększenia liczby punktów monitorujących opady atmosferyczne, co będzie miało wpływ na szacowanie klimatycznego bilansu wodnego – do IUNiG i MRiRW - kontynuacja, projektu o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (brak zgody na wyłączenia 30% gruntów z dzierżawionych nieruchomości) – w tej spr. Stanowisko Forum Rolniczego, Objęcia ubezpieczeniem jeleniowatych w warunkach fermowych- odmowa

11 Organizacja szkoleń dla rolników
W ramach projektu szkoleniowego z KRIR finansowanego ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadzono seminarium nt. „Produkcja biogazu rolniczego - korzyści i zagrożenia”- Kalsk r. Impreza edukacyjno-integracyjna „Jak to z chlebem było ...” organizowana przez LIR w partnerstwie honorowym ze Stowarzyszem Polesia - dofinansowanie z KSOW, Białków r. „Piknik Zbożowy” w ramach projektu z KRIR dofinansowanego przez Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych r. Warsztaty szkoleniowe organizowane przez LIR pn.„Warsztaty przedsiębiorczości kobiet wiejskich – Moja kreatywność – Mój zysk”, dofinansowanie z KSOW r., przeszkolono 25osób Szkolenia w ramach realizacji projektu pt. „Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie rolnym oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL)” październik-listopad 2011r., dofinansowanie z KSOW, przeszkolono 250 osób Realizacja projektu edukacyjno-wydawniczego nt. „Ochrona środowiska i ekologia” - cykl artykułów dofinansowany z WFOŚiGW.

12 Szkolenia, projekty organizowane przez LIR - cd.
Warsztaty szkoleniowe organizowane przez LIR pn.„Warsztaty przedsiębiorczości kobiet wiejskich – Moja kreatywność – Mój zysk”, dofinansowanie z KSOW r., przeszkolono 25osób Szkolenia w ramach realizacji projektu pt. „Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie rolnym oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL)” październik-listopad 2011r., dofinansowanie z KSOW, przeszkolono 250 osób Realizacja projektu edukacyjno-wydawniczego nt. „Ochrona środowiska i ekologia” - cykl artykułów dofinansowany z WFOŚiGW. W konsorcjum z LODR organizacja szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie z PROW nt. „Szkolenia z zakresu wzajemnej zgodności dla rolników z woj. Lubuskiego”. Złożyliśmy w 2011 projekt do EFS na działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw dot. szkoleń na obszarach wiejskich pt. „Uzupełnij CV o nowe kwalifikacje!”- odp. odmowna

13 Porady prawne W każdy wtorek w Biurze LIR w Zielonej Górze i w środę w OT w Gorzowie Wlkp. rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej porady prawnej. Najczęściej porady dotyczyły: szkód w uprawach z tytułu klęsk- suszy, wymoknięcia, a przede wszystkim szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, spraw związanych z dzierżawami gruntów pomiędzy rolnikami i od ANR, dopłat bezpośrednich i interpretacji ARiMR, budowy inwestycji z zakresu OZE na gruntach rolnych, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, darowizn, spraw związanych z rejestrami gruntów.

14 „Rolniczy Puls” biuletyn dwumiesięcznik LIR
W wielu sprawach pomocnym doradcą było nasze pismo „Rolniczy Puls”(nakład 3 tys. egz.), w którym oprócz informacji z zakresu funkcjonowania samorządu rolniczego, umieszczano wywiady i informacje o regulacjach prawnych, technologiach upraw, alternatywnych źródłach dochodów oraz WPR. Koszt druku 1 wydania pisma wynosi ok. 3,6 tys. PLN i w połowie pokrywany jest ze środków zewnętrznych –reklam, artykułów sponsorowanych. (wydano już od początku 80 numerów pisma o ilości stron)

15 Pozostałe informacje - Przedstawicielki LIR uczestniczyły w konferencjach Krajowego Forum Kobiet Wiejskich, Przedstawiciele LIR brali udział w audycjach w mediach (prasa, radio, TVP) w udzielaniu informacji dla rolników, LIR organizowała także kolonię zimową w Zakopanem (25 dzieci)i letnią dla dzieci rolników nad Bałtykiem (2 turnusy- 53) z pozyskanych na ten cel środków Funduszu Składkowego KRUS, Na wniosek LIR odznaczono 27 rolników i osób działających na rzecz rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz 8 delegatów LIR odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”.

16 Pozostałe informacje cd.
Przy LIR działa spółka z o.o. „Rolnictwo Lubuskie”, utrzymująca się z pozyskiwania reklam, organizacji szkoleń, wypożyczania GPS-ów,która wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe LIR: W 2011 roku pozyskała z reklam 24 tys.PLN, zakupiła do wykorzystania w biurze LIR sprzęt biurowy na kwotę 4,2 tys. PLN (rzutnik multimedialny, drukarka, Fax, ekran, dyktafon, obiektyw fotograficzny, materiały biurowe) LIR fundowała wiele nagród rzeczowych w przedsięwzięciach dotyczących wsi i rolnictwa – w konkursie wieńców dożynkowych, turniejach wsi, olimpiadzie bhp w rolnictwie indywidualnym, przeglądach zespołów ludowych, kryształowej koniczyny, wystawie koni, itp.,

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2011 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google