Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Andrzej Kalisz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska Konferencja III Forum Rynku Pracy 21 – 22 marzec 2013, Wrocław 2

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Sytuacja na rynku pracy Bezrobocie w styczniu 2013r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2.295,7 tys. osób Stopa bezrobocia to 14,2% ludności aktywnej zawodowo Liczba bezrobotnych była o 158,9 tys. (tj. o 7,4%) wyższa, niż przed miesiącem. W ujęciu rocznym wzrosła o 179,2 tys. (tj. o 7%) Stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do grudnia 2012 roku o 0,8% i o 1% w stosunku do stycznia 2012r. 3

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Bezrobocie w styczniu 2013r. W stosunku do grudnia 2012 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Również w porównaniu ze styczniem 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach. Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosiła 14,3%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 169 tys. Najwyższa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (22,2%), a najniższa w województwie wielkopolskim (10,6%). 4

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Struktura bezrobotnych: Kobiety 1.155,9 tys. Mężczyźni1.139,9 tys. Długotrwale bezrobotni1.127,6 tys. (49,1%) Do 25 roku życia 456,9 tys.(19,9%) Powyżej 50 roku życia 516,6 tys.(22,5%) Bez wykształcenia średniego 1.127,6 tys.(49,1%) 5

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Ogółem wyłączono z ewidencji 159 tys. osób, tj. 7,4% z końca ubiegłego miesiąca 78,3 tys. (49,3%) podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy, 6,6 tys. rozpoczęło szkolenia i staże, 43,8 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, 10,6 tys. dobrowolnie zrezygnowało, 2,1 tys. nabyło prawa emerytalne i rentowe. 6

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: Ukończyła 18 rok życia, Nie ukończyła 65 roku życia w przypadku kobiet i 67 roku życia w przypadku mężczyzn, Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia, Jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie. 7

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Rzeczywista skala bezrobocia Według analiz urzędu pracy nawet 60% zarejestrowanych bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy. Dla wielu bezrobotnych jedyną motywacją rejestrowania się jest chęć pozyskania prawa do ubezpieczenia. Konieczność zajmowania się wszystkimi zarejestrowanymi bezrobotnymi zwiększa koszty i obniża efektywność funkcjonowania urzędów pracy. Postulat powszechnego dostępu do ubezpieczenia. 8

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Potencjał publicznych służb zatrudnienia 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy 341 Powiatowych Urzędów Pracy Według stanu na 31 grudnia 2011r. w urzędach pracy zatrudnionych było łącznie osób, w tym osób w urzędach powiatowych Na stanowiskach kluczowych Pośredników pracy3.676 osób(w 2007r osób) Doradców zawodowych osób(w 2007r osób) Na jednego kluczowego pracownika przypada od 150 do ponad 300 bezrobotnych. Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych. 9

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Aktywne polityki rynku pracy Pośrednictwo zawodowe Doradztwo zawodowe Szkolenia Rożne formy subsydiowania zatrudnienia: Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Zwalniają- to znaczy będą przyjmować. Lejzorek Rojtszwaniec ( Ilia Erenburg – Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca )

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Raport Manpower group (Luty 2013r.) Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia - I kwartał 2013r. Spośród 750 badanych pracodawców: 9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 15% planuje redukcję etatów, 73% brak zmian personalnych. Prognoza zatrudnienia jest na najniższym poziomie od II kwartału 2008r., kiedy to rozpoczęto prowadzenie badań w Polsce 12

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Raport Manpower group (Luty 2013r.) Największy optymizm w sektorach transport/logistyka/komunikacja (+11%) oraz handel detaliczny i hurtowy (+10%). Największy pesymizm w sektorach kopalnie/przemysł wydobywczy (-7%) oraz budownictwo i produkcja przemysłowa (po -6%). W zestawieniu z wynikami dla I kwartału 2012r. prognozy są niższe w 8 z 10 badanych sektorów. 13

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Rynek Pracodawcy? Liczby dokumentujące stan faktyczny rynku pracy, a także prezentowane prognozy pozwalają na sformułowanie poglądu, że mamy do czynienia z rynkiem Pracodawcy. Mimo to 20% pracodawców wskazuje w badaniach na brak właściwych pracowników, jako istotną barierę rozwoju przedsiębiorstwa. Czterech na dziesięciu pracodawców ma trudności z znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Brakuje zarówno inżynierów różnej specjalności, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. 14

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Problemy z obsadzeniem wolnych miejsc pracy Brak kompetencji (wiedzy i umiejętności), Niska motywacja, Postawa roszczeniowa, Niedopasowanie kwalifikacji pomiędzy podażą, a popytem na rynku pracy wynika z nieodpowiedniej struktury kształcenia w szkołach i uczelniach. 15

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Kandydatom do pracy brakuje: Adekwatnego do potrzeb rynku pracy wykształcenia, Umiejętności zawodowych, Kompetencji ogólnych, Umiejętności pracy w zespołach zadaniowych, Samoorganizacji, Umiejętności komunikacyjnych, Doświadczenia, Motywacji. Pracodawcy oczekują, że pracownik wdroży się do pracy bez specjalnych szkoleń. 16

17 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Sposoby poszukiwania pracowników Ogłoszenia w prasie50% Dotychczasowi pracownicy, znajomi, rodzina42,1% Powiatowe Urzędy Pracy41,1% Internet38,1% Baza CV28,4% Organizowanie staży i praktyk12,8% Komercyjne agencje pośrednictwa 7,0% Giełdy pracy 5,5% Rekrutacja w szkołach 3,6% 17

18 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Sposoby poszukiwania pracowników Przedsiębiorstwa średnie i duże deklarują, że korzystają przeciętnie z większej liczby sposobów poszukiwania pracowników i w szerszym zakresie rekrutują pracownika przy pomocy zewnętrznych pośredników. Przedsiębiorstwo mikro i małe częściej korzystają ze strategii poleconego pracownika. 18

19 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Sposoby poszukiwania nowych pracowników, a wielkość przedsiębiorstwa MikroMałeŚrednieDuże Przez Powiatowe Urzędy pracy29,5%35,9%51,4%46,9% Przez komercyjnych pośredników4,1% 3,7% 8,9%15% Za pośrednictwem krewnych, znajomych, dotychczasowych pracowników56,1%43,2%35%37,5% 19

20 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Struktura właścicielska przedsiębiorstw FirmyPolskieZagraniczne PUP41,5%22,6% Komercyjni pośrednicy5,8%35,8% Staże i praktyki12%24% Zagraniczne firmy zdecydowanie częściej korzystają z pomocy niepublicznych pośredników pracy. 20

21 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Pośrednictwo pracy Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pośrednictwo pracy prowadzone przez urzędy pracy jest nieodpłatne. Kontakt z urzędem pracy jest najczęściej stosowanym sposobem poszukiwania zatrudnienia przez polskich bezrobotnych. Także pracodawcy najczęściej korzystają z pośrednictwa pracy oferowanego przez publiczne służby zatrudnienia. Przy wyborze często dominuje kryterium kosztu, a nie efektywności pośrednictwa. 21

22 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia W I kwartale 2012 roku statystyczny bezrobotny poszukiwał pracy przez 10,9 miesiąca. Tendencje pozytywne: w 2006 r.- 18 miesięcy w 2008 r.- 12,3 miesiąca w 2011 r.- 9,9 miesiąca Co czwarta oferta zatrudnienia, która trafia do Urzędu Pracy pozostaje niewykorzystana dłużej, niż miesiąc. Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych. 22

23 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia W styczniu 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64 tys. ofert pracy (przed rokiem było to 49 tys.) W styczniu 2013r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy, niż w grudniu 2012r. i styczniu 2012r. Powiatowym Urzędom Pracy udaje się znaleźć właściwych kandydatów na ok. 50% zgłoszonych do nich miejsc pracy. Jest to wskaźnik porównywalny do skuteczności agencji niepublicznych. 23

24 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia Duża część ofert pracy skierowanych do Urzędów Pracy do oferty niewymagające wysokich kwalifikacji. Sprzyja to utrwalaniu się fałszywego wizerunku publicznych pośredników, jako dostarczycieli taniej, niewykwalifikowanej i często nisko zmotywowanej siły roboczej. Kierowanie niezmotywowanych kandydatów o kwalifikacjach i doświadczeniu niezgodnym z ofertą wiąże się z niepotrzebnymi kosztami po stronie pracodawcy, a zarazem może generować zniechęcenie pracodawców do pośrednictwa PUP-ów. 24

25 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców) 1.Skupienie się na stronie podażowej (bezrobotni) kosztem strony popytowej (pracodawcy) : a.Ograniczenie działania powiatowych urzędów pracy do aktywizacji bezrobotnych; b.Brak wystarczającej i usystematyzowanej wiedzy na temat potrzeb pracodawców ; c.Brak inicjatyw w pozyskiwaniu ofert od pracodawców. 2.Ograniczona współpraca pomiędzy kluczowymi aktorami działającymi na regionalnym rynku pracy (np. organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, szkoły i uczelnie, organizacje biznesowe), 25

26 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców) 3.Specyficzny profil ofert pracy kierowanych do urzędów pracy, 4.Specyficzny profil klientów urzędów pracy- zarejestrowanych bezrobotnych, 5.Redukcja środków Funduszu Pracy, przeznaczonego na działania aktywizujące, 6.Nie zawsze wystarczające umiejętności pracowników służb pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, 7.Sztywność procedur realizowanych przez urzędy pracy, nie uwzględniających specyfiki poszczególnych regionów, 8.Ograniczona współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, 26

27 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców) 9.Ukierunkowanie działań urzędów pracy w stronę polityki socjalnej, zamiast polityki prorozwojowej, 10.Względnie niska efektywność wykorzystania funduszy publicznych przeznaczanych na wsparcie rynku pracy, 11.Brak indywidualnego podejścia do osoby poszukującej pracy w zakresie jej umiejętności, osobowości i predyspozycji zawodowych. 27

28 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego pośrednictwa pracy Działania zewnętrzne Stymulowanie wzrostu gospodarczego, Znoszenie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, Doskonalenie systemu szkolnictwa, Odblokowanie środków finansowych z Funduszu Pracy, Weryfikacja rzeczywistej liczby bezrobotnych, 28

29 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego pośrednictwa pracy Działania wewnętrzne Rozszerzenie współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z uczestnikami rynku pracy, w tym szczególnie z pracodawcami, Ukierunkowanie urzędów pracy na prorozwojowe aktywne polityki kosztem działań o charakterze socjalnym, Rozwinięcie współpracy z urzędami pracy w województwie i poza nim, Indywidualizacja podejścia do bezrobotnych, Zintensyfikowanie współpracy z niepublicznymi agencjami pracy (zlecanie części zadań). 29

30 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, Wrocław, mail: tel./fax tel. kom Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D Dresden 30


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google