Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE"— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
Czym są, kto może założyć, jak założyć, jak prowadzić, jakie dają możliwości i jakie są ich ograniczenia

2 Spółdzielnie socjalne
„Spółdzielnie powinny obejmować niewielką liczbę dobrze znających się osób, darzących się zaufaniem.” F.W. Raiffeisen jeden z pionierów spółdzielczości kredytowej. Jako wójt, w celu ratowania miejscowych chłopów przed lichwą, założył w 1862 roku pierwszą w historii kasę pożyczkową. Spółdzielnie tworzone przez Raiffeisena opierały się przede wszystkim na czynniku wzajemnego zaufania i wzajemnej pomocy.

3 Historia powstania Spółdzielczość jako ruch społeczno - gospodarczy, powstała w połowie XX wieku w Europie Zachodniej i była formą zrzeszania się zarówno producentów jak i konsumentów. Zarówno w krajach euro-pejskich jak i pozaeuropejskich zaczęły masowo powstawać różne formy spółdzielni, takie jak: spożywców, wytwórcze, mieszkaniowe, oszczędno-ściowo – pożyczkowe, uczniowskie i inne. Były to dobrowolne zrzeszenia nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadziły wspólną działalność gos-podarczą, społeczną lub oświatowo - kulturalną.

4 Czym jest spółdzielnia socjalna?
Spółdzielnia jest autonomicznym zrzesze-niem osób, które zjednoczyły się dobro-wolnie w celu zaspokojenia swoich wspól-nych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współ-posiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

5 Czym jest spółdzielnia socjalna?
Spółdzielnia jest unikalną formą prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy, w sobie zarówno działalność ekonomiczną jak i duży szacunek dla swoich członków oraz kierunkowanie na ich rozwój. Dzięki temu spółdzielnia może być interesującym sposobem dla wielu osób na połączenie zdolności przedsiębiorczych wraz z rozwojem społecznym. Polskie prawodawstwo skłania się w kierunku promocji różnorodnych form działalności spółdzielczej skierowanych do młodych ludzi, tworzenia spółdzielni uczniowskich, studenckich czy socjalnych - jako szansy na zmniejszenie bezrobocia.

6 ZASADY ORGANIZOWANIA SPÓŁDZIELNI

7 Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa
Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy wypracował międzynarodowe zasady, za pomocą których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków Zasada autonomii i niezależności Zasada kształcenia, szkolenia, informacji Zasada współpracy między spółdzielniami Zasada troski o społeczność lokalną

8 1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpo-wiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej, rasowej, poli-tycznej czy religijnej.

9 2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Osoby pełniące funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek - jeden glos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny.

10 3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków
Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni. Jeśli członkowie otrzymują jakąś rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie z następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe poprzez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków.

11 4. Zasada autonomii i niezależności
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.

12 5. Zasada kształcenia, szkolenia, informacji
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak aby mogli oni efektywnie przyczynić się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa, a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną, o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych.

13 6. Zasada współpracy miedzy spółdzielniami
Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

14 7. Zasada troski o społeczność lokalną
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków.

15 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
Proces powstawania spółdzielni SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

16 DECYZJA O ZAŁOŻENIU SPÓŁDZIELNI ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI
Cel działalności DECYZJA O ZAŁOŻENIU SPÓŁDZIELNI Założyciele i członkowie spółdzielni Środki finansowe na założenie spółdzielni Statut spółdzielni ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI Deklaracje członkowskie Organy spółdzielni REGON PROCEDURY REJESTRACYJNE NIP KRS

17 1.1. CEL DZIAŁALNOŚĆI

18 Cel działalności Przedmiotem gospodarczej działalności każdej spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków spółdzielni. Zakres tej działalności gospodarczej może dotyczyć: produkcji, usług i handlu. Spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Należy zdecydować się na określenie profilu działalności naszej spółdzielni. Następujące czynniki maja wpływ na nasze plany zawodowe:

19 Rysunek 1. Czynniki wpływające na profil działalności przyszłej spółdzielni.
Odbiorcy naszych produktów lub usług Nasze kwalifikacje zawodowe Nasi konkurenci Profil działalności spółdzielni Techniczne możliwości naszej spółdzielni Konkurencyjność naszej oferty

20 Nasze kwalifikacje zawodowe
Należy tutaj uwzględnić przede wszystkim: - cechy osobowości; - umiejętności zawodowe; - doświadczenie w dziedzinie, w której chcemy działać.

21 Podstawowe cechy osobowościowe, to przede wszystkim:
- wiara we własne siły; - skłonność do ryzyka; - dążenie do wyznaczonego celu; - współpraca z ludźmi; - odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

22 Rozpatrując umiejętności zawodowe koncentrujemy się na:
- znajomości branży gospodarczej, w której będziemy działać; - umiejętności motywowania do pracy siebie i pracowników; - umiejętności słuchania innych; - dyplomacji; - łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi; - znajomości technik planowania.

23 Istotne są również nasze doświadczenia zawodowe, takie jak:
- rodzaj wykształcenia; - staż pracy; - dodatkowe kursy czy szkolenia; - nasze zainteresowania. Należy podkreślić, że brak kwalifikacji możemy zawsze zrekompensować czy to przez uzupełnienie wykształcenia lub przyjęcie do spółdzielni osób posiadających przydatne dla nas kwalifikacje.

24 Nasi klienci Odbiorcy naszych produktów lub usług, decydują o powodzeniu naszego działania. Musimy sobie odpowiedzieć na następujące pytania: - jaki będzie zasięg naszej działalności? - kto będzie odbiorcą naszych produktów lub usług? - jakie jest zapotrzebowanie na naszą działa lność?

25 Nasi konkurenci Konkurencyjność naszej oferty w stosunku do innych, to przede wszystkim: cena, jakość, nietypowość i oryginalność, sposób dystrybucji naszych produktów i usług.

26 Nasze możliwości Techniczne możliwości naszej spółdzielni wypo-sażenie, pracownicy, środki finansowe, siedziba, koszty związane z działalnością.

27 1.2 ZAŁOŻYCIELE I CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

28 Założycielami i członkami spółdzielni socjalnej mogą być :
Osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. - osoby bezdomne, - osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii, - osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego, - osoby chore psychicznie, - osoby zwalniane z zakładów karnych, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

29 cd. Osoby niepełnosprawne ______________________ Pozostałe osoby
w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ______________________________________________________________ Inne osoby niż wskazane w ust. 1 o ile liczba tych osób. Nie stanowi 50% ogólnej liczby założycieli Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego Kościelne osoby prawne

30 Uwaga! Założyciele spółdzielni, spełniający wymienione kryteria musza posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. zdolność do samo-dzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez dokonywanie czynności prawnych, np. przez zawieranie umów. Członkostwo w spółdzielni nabywają osoby: które ją utworzyły, które spełniają kryteria ustalone dla osób tworzących spółdzielnię socjalną, powyżej wskazane, nawet jeśli nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile tak stanowi statut spółdzielni socjalnej (wówczas reprezentowane są one przez przedstawiciela), oprócz bezrobotnych, niepełnosprawnych (z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) członkostwo spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie. Jednak liczba takich członków nie może być większa niż 50% członków spółdzielni socjalnej. Jest to o tyle ważne, gdyż przekroczenie tego limitu stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji. Na rzecz spółdzielni socjalnej pracę mogą wykonywać także wolontariusze (na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Spółdzielnia może zatrudnić osoby niebędące członkami przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa 50% członków spółdzielni.

31 Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną musza posiadać zaświadczenia, które wydają:
dla osób bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy; dla osób niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej.

32 Ustawa przewiduje, ze liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć – jeżeli założycielami są osoby fizyczne i dwa – jeżeli założycielami są osoby prawne. Natomiast maksymalna liczba członków nie może być większa niż pięćdziesiąt członków za wyjątkiem spółdzielni powstałej w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych.

33 Członkowstwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także pozostałe osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji (np. specjalista w danej branży), a których to kwalifikacji nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Nie mniej liczba takich osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków. Przekraczanie tego limitu stanowi podstawę do likwidacji spółdzielni.

34 W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, są one zobowiązane do zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust 1. w terminie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania spółdzielni. Osoby takie po upływie 12 miesięcy mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

35 1.3 ŚRODKI FINANSOWE NA URUCHOMIENIE SPÓŁDZIELNI

36 Dotacje Pożyczki Poręczenia
Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności poprzez: Dotacje Pożyczki Poręczenia Usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym ,

37 1.4 ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ

38 Spotkanie założycielskie
Na spotkaniu założycielskim spółdzielni socjalnej, założyciele spółdzielni podejmują następujące decyzje: - podjęcie uchwały o założeniu spółdzielni i uchwalenie jej statutu, - złożenie deklaracji członkowskich, - dokonanie wyboru wybieralnych organów spółdzielni.

39 Statut spółdzielni Statut spółdzielni powinien przede wszystkim obejmować: - nazwę spółdzielni, jej siedzibę oraz czas trwania; - przedmiot działalności; - wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość nakładów, - prawa i obowiązki członków; - zasady i tryb przyjmowania członków; - zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał; - zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni; - zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat.

40 1.4.2. Deklaracje członkowskie
Członkiem spółdzielni zostaje się w wyniku złożenia deklaracji przez przystępującego do spółdzielni. W momencie zakładania spółdzielni, wszyscy założyciele stają się automatycznie jej członkami. Natomiast w przypadku istniejącej spółdzielni socjalnej - musi być podjęta uchwala o przyjęciu na członka przez organ spółdzielni wskazany w statucie.

41 Deklaracja członkowska powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko; - miejsce zamieszkania; - oświadczenie woli o przystąpieniu do spółdzielni; - zobowiązanie do wpłacenia wpisowego określonego w statucie; - dane co do ilości zadeklarowanych udziałów; - inne dane określone w statucie spółdzielni; - podpis składającego deklaracje.

42 Spółdzielnia powinna prowadzić rejestr swych członków, który obejmuje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania członka, datę nawiązania członkostwa, liczbę zadeklarowanych udziałów, wysokość obowiązującego członka wpisowego i datę jego wpłacenia, wzmiankę o wypowiedzeniu członkostwa, wykluczeniu lub wykreśleniu członka oraz ustaniu członkostwa.

43 Wybory organów Organami spółdzielni są: - Walne Zgromadzenie; - Rada Nadzorcza; - Zarząd.

44 Najważniejszym organem spółdzielni socjalnej jest Walne Zgromadzenie.
Założyciele spółdzielni w momencie uchwalenia statutu stanowią Walne Zgromadzenie, które wybiera ze swego grona Radę Nadzorczą i Zarząd.

45 W spółdzielniach liczących do 15 członków nie jest wymagane powoływanie Rady Nadzorczej. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Kwestie te powinien rozstrzygać statut spółdzielni. Członek Rady Nadzorczej musi być członkiem spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej.

46 1.5 PROCEDURY REJESTRACYJNE

47 Procedury rejestracyjne
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Zgłoszenie identyfikacyjne- wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

48 1.5.1. Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
Spółdzielnia jest zobowiązana do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz do posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych do celów statystycznych. Wniosek o nadanie tego numeru składa się w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego siedzibę ma wnioskodawca. Spółdzielnia ma obowiązek posługiwania się numerem REGON w kontaktach urzędowych i handlowych oraz obowiązek umieszczania tego numeru na drukach i pieczątkach.

49 1.5.2. Zgłoszenie identyfikacyjne- wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Spółdzielnia podlega obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymuje Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Warunkiem otrzymania NIP jest dokonanie zgłoszenia indentyfikacyjnego, którego dokonuje się jeden raz, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydawanej przez urząd skarbowy. Podobnie jak numer REGON, NIP należy ujawniać na pieczątkach oraz na wszelkich dokumentach, zwłaszcza związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych i finansowych.

50 1.5.3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Rejestr sądowy określić można jako księgę prowadzoną przez sąd, która służy do ujawniania przewidzianych przez prawo okoliczności dotyczących podmiotów podle-gających obowiązkowi wpisu. Szczególna rola KRSu polega na tym, że dokonywane w nim wpisy nie mają wyłącznie charakteru informacyjnego. Co więcej, ustawodawca wiąże z takim wpisem wiele skutków prawnych. Za przykład może posłużyć domniemanie prawdziwości wpisu, tzn. przyjmuje się, że treść wpisu odpowiada prawdzie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego, pozwala uniknąć negatywnych skutków działań nieuczciwego kontrahenta. Innym, równie ważnym skutkiem jest nabycie osobowości prawnej z chwilą rejestracji.

51 KRS Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów szczególnych:
- Rejestr przedsiębiorców; - Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakładów opieki zdrowotnej; - Rejestr dłużników niewypłacalnych.

52 KRS Sądami rejestrowymi są sądy rejonowe (gos-podarcze) obejmujące swą właściwością obszar województwa lub jego część. Istnieje również Centralna Informacja KRS-u (w systemie informa-tycznym), której oddział funkcjonuje przy każdym sądzie rejestrowym. Centralna Informacja za opłatą wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia, które mają moc dokumentu sądowego. Zasadą jest, że wpisy do KRS-u podlegają ogło-szeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

53 W celu rejestracji w KRS należy złożyć następujące dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu wraz z uiszczeniem opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku o wpis dołącza się notarialnie poświadczone lub złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni. W sytuacji gdy wnioskodawca składa pierwszy wniosek o wpis należy dołączyć statut spółdzielni. Dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółdzielni. Protokół spotkania założycielskiego spółdzielni (dotyczącego wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej). Lista obecności spotkania założycielskiego. Zaświadczenia z UP/Centrum Pomocy Rodzinie

54 KRS Wniosek o wpis, sąd rejestrowy musi rozpoznać w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, a jeżeli występują przeszkody dla dokonania wpisu - w ciągu 7 dni od ich usunięcia. Jeżeli zaś rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania wnioskodawcy lub innych uczestników postępowania - w ciągu l miesiąca. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, tzn. w przypadku spółdzielni - w ciągu 7 dni od dnia uchwalenia statutu.

55 PLUSY I MINUSY

56 PLUSY: Możliwość uzyskania dotacji, pożyczek, doradztwa
zwolnienie z opłat sądowych przy wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; propozycja art. 6 ust. 3; część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy przez okres 36 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika na w ramach spółdzielczej umowy o pracę.

57 PLUSY c.d. możliwość uczestniczenia w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej. nabywanie na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja z Funduszu Pracy może być przeznaczona m.in. na : refundację kosztów wyposażenia, refundację od 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, jednak nie przekraczających wysokości przeciętnego wynagrodzenia, refundację kosztów badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub wykonywania pracy na podstawie umowy aktywizacyjnej.

58 Plusy c.d. zwolnienie dochodów przeznaczonych na cele działalności spółdzielni z podatku dochodowego od osób prawnych. ponadto, pomimo braków odpowiednich przepisów w obowiązującym prawie, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie spółdzielni z opłat sądowych przy wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku, gdy założycielami są osoby bezrobotne. w ramach udzielonego dofinansowania osoba bezrobotna musi nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy. Po 12 miesiącach ciągłego nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenia z organów rejestrowych potwierdzające ten fakt. W przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności nie prowadzenia działalności gospodarczej ponad 12 miesięcy bądź nie rozliczenia w wyznaczonym terminie środków zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone, beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni. Dodatkowe informacje można uzyskać we właściwym Urzędzie Pracy.

59 MINUSY: podział środków i majątku likwidowanej spółdzielni socjalnej; przewiduje się, że tylko część majątku spółdzielni (nie więcej niż 50%) podczas likwidacji może być przekazana członkom spółdzielni; pozostała większość przechodzi na Fundusz Pracy; ograniczenia w dysponowaniu nadwyżką bilansową; członkowie spółdzielni socjalnej nie mogą w sposób dowolny dysponować tą nadwyżką; projekt ustawy określa limity przeznaczania nadwyżki na podstawowe cele spółdzielni – fundusz zasobowy oraz działalność społeczną i oświatowo-kulturalną (propozycja art. 10 ust. 1 – nadwyżka bilansowa przeznaczana na: a) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%; b) cele związane z działalnością reintegracji społecznej i zawodowej , kulturalną oraz oświatową – nie mniej niż 40%).

60 Likwidacja spółdzielni socjalnej
Likwidacja spółdzielni następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w przypadku gdy: Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej nie jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu zawodowej i społecznej integracji Spółdzielnie socjalne zatrudnia osoby niebędące członkami lub przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji, liczba tych jest większa niż jedna na pięciu członków spółdzielni. Całość nadwyżki bilansowej nie została przeznaczona na fundusz zasobowy spółdzielni przez walne zgromadzenie. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proporcjonalnie do wskaźnika niepełnosprawnych udziałowców i zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

61 Podstawowe akty prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych
ustawa o spółdzielniach socjalnych ustawa prawo spółdzielcze ustawa o zatrudnieniu socjalnym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawa prawo działalności gospodarczej rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o zwrot opłacanych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu


Pobierz ppt "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google