Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE PROMUJĄCE INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ „SUBWENCJA EKOLOGICZNA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE PROMUJĄCE INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ „SUBWENCJA EKOLOGICZNA”"— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE PROMUJĄCE INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ „SUBWENCJA EKOLOGICZNA”
mgr Tomasz Bystroński Wójt Gminy Nowosolna Województwo Łódzkie Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Biebrzańskie Forum Samorządowe Gmin i Powiatów Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

2 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Rozwój gmin ze względu na dochód na 1 mieszkańca na terenach prawnie chronionych i terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podstawy prawne : - tereny chronione – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póz. zm.) - Specjalne Strefy Ekonomiczne - ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z póz. zm.) Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

3 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Gminy posiadające na swoim terenie obszary Natura – 1300 gmin, ilość gmin w Polsce – 2479 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

4 Zróżnicowanie procentowe terenów Natura 2000 w poszczególnych gminach
Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

5 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Parki Narodowe i Krajobrazowe w gminach w Polsce – udział procentowy tych terenów w stosunku do powierzchni całkowitej danej gminy Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

6 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Typy parków w poszczególnych gminach w Polsce Parki Narodowe – 23, Parki Krajobrazowe 120 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

7 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Wskaźnik G w gminach, w których występują tereny chronione : Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Natura 2000 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

8 Tereny chronione bez terenów natura 2000 na tle wskaźnika G
Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

9 Położenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

10 Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na wskaźnik G w gminach
Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

11 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Czy rozwiązaniem dla gmin, które świadczą usługi samorządowe dla mieszkańców takie jak : zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, oświatowe, komunikacji zbiorowej, kulturalne, sportowe, ochrony zdrowia a posiadają na swoim terenie obszary chronione w tym Natura jest subwencja ekologiczna. Czy subwencja ekologiczna zrównoważy rozwój gmin w stosunku do gmin posiadających na swoim terenie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

12 Samorządowa inicjatywa obywatelska 2011 roku
Propozycje do projektu założeń do projektu ustawy o subwencji ekologicznej i innych środkach wspierających rozwój obszarów chronionych. Samorządowa inicjatywa obywatelska 2011 roku

13 Część I Wprowadzenie Istota problemu. Badania nad rozwojem gospodarczym terenów chronionych. Dochody samorządu lokalnego. Rozwój samorządów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych a rozwój samorządów w terenach chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Natura 2000). Przykłady z innych krajów … Aktualny stan prawny. Kontekst międzynarodowy : prawo UE, dyrektywy 2.1.1.Akty prawne UE (dyrektywy, it.) Polskie regulacje 2.2.1.Ustawy i inne obowiązujące polskie akty prawne 2.2.2…………………………………………………………………………………………………………………..…….… Konieczność ustanowienia nowych regulacji 3.1. Brak regulacji prawnej ( rozwoju terenów chronionych) 3.2. Konieczna jest ustawowa regulacja. 3.3. Prace nad ustawą……………………………………………………………………………………..……… powinny uwzględniać……………………………………………………………………………………………………………… 3.4. Projekt założeń do projektu ustawy ………………………………………………………………………………. jest przewidziany w programie prac legislacyjnych np. : Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej na ………………………2011 rok. Możliwość podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie celu. ( Jeżeli są wymienić – moim zdaniem nie ma) Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana ustawa : - samorządy gminne korzystające z subwencji. Skutki finansowe Wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje dodatkowe wydatki lub przesunięcie środków dla budżetu państwa i budżetów j.s.t. (wsparcie procentowe subwencji) – podobnie jak w tzw. Schetynówkach Nie wywoła skutków finansowych dla np. właścicieli gruntów chronionych.

14 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Część II Propozycje rozstrzygnięć niezbędne do opracowania projektu ustawy. Zakres podmiotowy projektowanej regulacji. Rozwiązania projektowanej ustawy będą skierowane do podmiotów, które można podzielić na podmioty uprawnione i podmioty zobowiązane do podjęcia stosownych działań. Podmiotami uprawnionymi będą samorządy. Podmiotami zobowiązanymi do podjęcia stosownych działań będą organy administracji publicznej (państwowe i samorządowe) Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zakres przedmiotowy projektowanej regulacji Projektowana ustawa będzie regulować zakres, zasady i sposób dofinansowania samorządów położonych na terenach chronionych. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

15 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Uzasadnienie Sprawy lub podmioty, które nie zostaną objęte regulacjami projektowanej ustawy Uregulowania projektowanej ustawy będą odnosić się przede wszystkim do samorządów położonych na terenach chronionych w tym Natura 2000 Określenia zawarte w projektowanej ustawie, które wymagają zdefiniowania W projektowanej ustawie przewidziany zostanie słownik pojęć podstawowych. W szczególności ustawa zdefiniuje pojęcia : 1). Tereny chronione Przepisy merytoryczne Uprawnienia j.s.t ……… Sposób wykorzystania środków j.s.t. (na usługi samorządowe np. oświata, kultura, sport, infrastruktura techniczna).  Uzasadnienie  Np. regulacje dotyczące zwiększenia ochrony terenów oraz wzmocnienia warunków życia mieszkańców terenów chronionych. Rada Ochrony Środowiska – organ doradczy ministra właściwego ds. ochrony środowiska i.t.p…………………………………………………………………………… Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

16 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Uzasadnienie Przepisy uprawniające do wydania aktów prawnych Projektowana ustawa będzie zawierać przepisy upoważniające do wydawania aktów prawnych. Upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w zakresie sposobu naliczania corocznie subwencji ekologicznej i.t.pl. Przepisy przejściowe W projektowanej ustawie nie planuje się ustanowienia przepisów przejściowych Przepisy dostosowujące Podstawowym założeniem projektowanej ustawy jest stworzenie stanu prawnego pozwalającego zapewnić odpowiedni poziom wsparcia j.s.t. mającego na celu wyrównanie szans rozwoju społeczności lokalnej zamieszkującej na terenach chronionych Przepisy o odpowiedzialności karnej i karno – administracyjnej W projektowanej ustawie nie planuje się ustanowienia przepisów o odpowiedzialności karnej i karno – administracyjnej. Przepisy o wejściu ustawy w życie Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

17 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Część III ocena przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno – gospodarczych regulacji, dokonana stosownie do przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanej ustawy ( OSR) Cel wprowadzenia ustawy. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie stanu prawnego dla zrównoważonego rozwoju zarówno dla ochrony przyrody jak i umożliwienia korzystania z dóbr społeczno – ekonomicznych przez mieszkańców. Podmioty, na które oddziaływuje projekt ustawy : 1). Mieszkańcy zamieszkujący tereny chronione 2). Polska przyroda 3). Administracja publiczna (państwowa i samorządowa) Wpływ regulacji na : Sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że z subwencji skorzysta 1 300 gmin położonych na terenach chronionych (parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, tereny Natura 2000). Zakładając, ze średnio każda gmina otrzyma około 500 000 zł. ( w zależności ile hektarów jest w gminie terenów chronionych), kwota zabezpieczająca subwencję wyniesie 650 000 000 zł rocznie Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

18 Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok
Rynek pracy Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na rynek pracy. Część środków przeznaczonych na budowę infrastruktury pobudzi miejscowy rynek pracy. Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości będzie oddziaływać w podobny sposób jak na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. …………………………………………………i rozwój regionalny. Zakłada się, że wzrośnie rozwój społeczno – gospodarczy na terenach chronionych, będzie on jednak zgodny z planami ochrony danego terenu. Pozwoli na rozwój infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna regionów o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projektowana regulacja zostanie przekazana do konsultacji następującym podmiotom : 1. 17. Związkowi Gmin Wiejskich RP Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione w toku dalszych prac. Ponadto projekt założeń do ustawy zostanie przedstawiony do zaopiniowania partnerom społecznym związanym ze środowiskiem naturalnym. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prac ( Dz. U. Nr 169 poz z późn. zm. ), projekt zostanie sprawdzony pod względem zgodności z przepisami Unii Europejskiej. Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

19 INICJATYWA USTAWODAWCZA – GRUPA 100 000 OBYWATELI
MARSZAŁEK SEJMU PIERWSZE CZYTANIE ODRZUCENIE PROJEKTU NA POSIEDZENIU SEJMU NA POSIEDZENIU KOMISJI LUB SKIEROWANIE PROJEKTU DO ROZPARZENIA PRZEZ WŁAŚCIWE KOMISJE PRACA W KOMISJACH MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA PODKOMISJI DRUGIE CZYTANIE PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA, DEBATA I ZGŁASZANIE POPRAWEK ODRZUCENIE PROJEKTU TRZECIE CZYTANIE PRZEDSTAWIENIE DODATKOWEGO SPRAWOZDANIA KOMISJI GŁOSOWANIE ODRZUCENIE PROJEKTU UCHWALENIE USTAWY Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

20 GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
NIE ZGŁASZA POPRAWEK ZGŁASZA POPRAWKI LUB WNIOSEK O ODRZUCENIE USTAWY SENAT MARSZAŁEK SEJMU SEJM KOMISJE SEJMOWE , SPRAWOZDANIE KOMISJI GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIU SEJMU ODRZUCENIE WNIOSKU SENATU O ODRZUCENIE USTAWY PRZYJĘCIE WNIOSKU SENATU O ODRZUCENIE USTAWY ODRZUCENIE POPRAWEK SENATU PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU USTAWA UPADA MARSZAŁEK SEJMU PREZYDENT Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

21 PREZYDENT PODPISUJE USTAWĘ I ZARZĄDZA JEJ OGŁOSZENIE
SKŁADA WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE USTAWY TZW. VETO PREZYDENCKIE WYSTĘPUJE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI USTAWY Z KONSTYTUCJĄ SEJM, KOMISJE SEJMOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI TRYBUMAŁ KONSTYTUCYJNY STWIERDZA ZGODNOŚĆ USTAWY Z KONSTYTUCJĄ TRYBUMAŁ KONSTYTUCYJNY STWIERDZA NIEZGODNOŚĆ USTAWY Z KONSTYTUCJĄ GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIU SEJMU PONOWNE UCHWALENIE USTAWY USTAWA UPADA USTAWA UPADA PREZYDENT PODPISUJE USTAWĘ I ZARZĄDZA JEJ OGŁOSZENIE PUBLIKACJA W DZIENNIKU USTAW RP Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok

22 Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Dziękuję za uwagę mgr Tomasz Bystroński Wójt Gminy Nowosolna Województwo Łódzkie Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Biebrzańskie Forum Samorządowe Gmin i Powiatów Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 12 grudnia 2011 rok


Pobierz ppt "OPRACOWANIE PROMUJĄCE INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ „SUBWENCJA EKOLOGICZNA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google