Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE SEZONU KĄPIELISKOWEGO 2011 Mariola Bissinger Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE SEZONU KĄPIELISKOWEGO 2011 Mariola Bissinger Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE SEZONU KĄPIELISKOWEGO 2011 Mariola Bissinger Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

2 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 4 marca 2010r. (Dz. U. nr 44 poz. 253) wprowadziła wiele zmian w sposobie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach. Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego. Ustawa zmienia kryteria oceny jakości wody i narzuca obowiązek jej klasyfikacji. Wprowadza system zarządzania jakością wody w kąpielisku mający na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym wprowadza element przewidywania rożnego rodzaju zagrożeń

3 Kontrola urzędowa organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w bieżącym sezonie kąpieliskowym polegała na: –wyznaczeniu punktów pobierania próbek wody do badań z kąpieliska (wspólnie z organizatorami), –pobieraniu, transporcie i badaniu próbek wody z kąpieliska jedynie przed sezonem oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku, –ocenie kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, –wydawaniu ocen. Podsumowanie sezonu kąpieliskowego

4 Wszystkie kąpieliska w województwie wielkopolskim to kąpieliska śródlądowe, w większości zorganizowane na jeziorach. W sezonie kąpielowym 2011 na terenie województwa wielkopolskiego czynne były 23 kąpieliska (raportowane do Komisji Europejskiej) oraz 99 miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

5 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Kąpieliska na terenie woj. wielkopolskiego w sezonie kąpielowym 2011r powiatilość kąpielisknazwa kąpiliskanazwa akwenu kąpieliskowego chodzieski 1 Kąpielisko na Jeziorze Karczewnik w Chodzieży jezioro Karczewnik czarnkowski 1Lubaszjezioro Duże gnieźnieński 2 Winiaryjezioro Winiary Skorzęcinjezioro Niedzięgiel kościański 1Dębiec Nowyjezioro Woniejskie leszczyński 1Plaża Główna Osiecznajezioro Łoniewskie międzychodzki 4 Prusimskiejezioro Młyńskie TKKFjezioro Jaroszewskie OSiRjezioro Jaroszewskie Orzeszkowojezioro Kwileckie

6 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego obornicki 3 Kąpielisko Miejskie Rogoźniejezioro Rogozińskie Kąpielisko przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Przemysław Czarnecki ul. Za Jeziorem Rogoźno jezioro Rogozińskie Kąpielisko Nienawiszczjezioro Nienawiszcz Duże ostrowski 1Lidostaw Szperek pleszewski 1Gołuchówrzeka Ciemna poznański 6 Maltajezioro Malta Strzeszynjezioro Strzeszyńskie Rusałkajezioro Rusałka Kiekrz - Krzyżownikijezioro Kierskie Kapielisko w Niepruszewie nad Jeziorem Niepruszewskim jezioro Niepruszewskie Kąpielisko w Owińskachzbiornik pożwirowy,,A"w Owińskach śremski 2 Dolsk - plaża miejskajezioro Dolskie Wielkie Jarosławkijezioro Jarosławskie

7 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Zgodnie z nowymi przepisami organizator kąpieliska jest zobowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk – do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpieliskowy. Wniosek musi zawierać: –imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora, –nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska, –długość linii brzegowej kąpieliska, –przewidywaną, maksymalną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska, –termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska, –opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych. –pozwolenie wodno-prawne, –informacje dotyczące planowanego kąpieliska: –aktualny profil wody, –status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne), kąpielisko nowoutworzone, –sposób gospodarowania odpadami, –ocenę jakości wody i klasyfikacji wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, –udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

8 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały, obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków organizatorów kąpielisk oraz kąpielisk dla których gmina będzie organizatorem, który przekazuje najpóźniej do dnia 15 kwietnia do zaopiniowania właściwemu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

9 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego W roku 2011 do powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w województwie wielkopolskim wpłynęły 34 wnioski o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Pozytywnie rozpatrzono 30 wniosków. W powiecie chodzieskim, konińskim, rawickim oraz poznańskim zaopiniowano 4 wnioski negatywnie z uwagi na brak załączników wynikających z zapisu art. 34a ust.3 i 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz 2019, ze zm.). W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego pomimo pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu uchwały Rady Gminy władze samorządowe wycofały się z utworzenia kąpieliska na rzecz miejsca wykorzystywanego do kąpieli w powiecie kościańskim (2 kąpieliska), obornickim (1 kąpielisko) oraz wągrowieckim (4 kąpieliska). Z funkcjonujących w sezonie kąpielowym 23 kąpielisk 17 posiadało pozwolenie – wodno prawne oraz 21 kąpielisk posiadało opracowany profil wody.

10 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Porównanie sezonu kąpieliskowego 2010 i Przed sezonemPo sezonie 114 obiektów (67 raportowanych do Unii Europejskiej), w tym: 98 kąpielisk zorganizowanych, 16 kąpielisk niezorganizowanych 79 zgłoszonych obiektów, w tym: 30 kąpielisk (raportowanych do Unii Europejskiej) 48 miejsc wykorzystywanych do kąpieli nadano 8 nowych kodów kąpieliska w Unii Europejskiej (NUMID) 122 zgłoszonych obiektów, w tym: 23 kąpieliska (raportowane do Unii Europejskiej) 99 miejsc wykorzystywanych do kąpieli

11 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej (nie mniej niż cztery próbki w sezonie kąpieliskowym), w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. W woj. wielkopolskim w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono 76 badań jakości wody z kąpielisk.

12 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonywała badanie próbek wody w kąpieliskach przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku. zgodnie z art. 163 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz 2019, ze zm.).

13 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Z uwagi na przekroczenie wskaźnika Escherichia coli oraz zakwit sinic jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w kąpieliskach: kąpielisko Miejskie w Rogoźnie - jezioro Rogozińskie (powiat obornicki) kąpielisko przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Przemysław - jezioro Rogozińskie (powiat obornicki) kąpielisko Nienawiszcz - jezioro Nienawiszcz Duże (powiat obornicki) kąpielisko Strzeszyn - jezioro Strzeszyńskie (powiat poznański) kąpielisko Rusałka - jezioro Rusałka (powiat poznański) kąpielisko Kiekrz – Krzyżowniki - jezioro Kierskie (powiat poznański)

14 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Przykładowe zestawienie raportowania danych o kąpielisku Data kontoli/ badania

15 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Za zapewnienie podjęcia szybkich i właściwych środków zarządzania w sytuacjach wywierających niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku, oraz zdrowie osób kapiących się odpowiada organizator kąpieliska, który zamieszczał i aktualizował informacje na tablicy umieszczonej w bliskim sąsiedztwie kąpieliska zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 91, poz. 527).

16 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Kąpielisko na jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu

17 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego były zamieszczane co tydzień (w piątek) na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w sekcji Serwis kąpieliskowy (na podstawie otrzymywanych meldunków z PSSE). Pierwszy komunikat wydano r. natomiast komunikat kończący sezon pojawił się na stronie internetowej r. W trakcie trwania sezonu letniego przygotowano łącznie 13 komunikatów oraz każdorazowo w przypadku zmiany jakości wody w kąpielisku lub miejscu wykorzystywanym do kąpieli wydawany był aneks do komunikatu.

18 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Przykładowy komunikat : Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Poznań ul. Noskowskiego 23 tel. (061) fax (061) K O M U N I K A T Nr 8/ 2011 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt.1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, ze zm.), art. 156 ust. 1 pkt. 8 i ust. 2 oraz art. 163 ust 1. pkt 1a Ustawy Prawo Wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz ze zm. ), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli informuje o jakości wody w 23 kąpieliskach oraz 99 miejscach wykorzystywanych do kąpieli, na terenie województwa wielkopolskiego: Woda przydatna do kąpieli Tymczasowy zakaz kąpieli -Woda przydatna do kąpieli - Tymczasowy zakaz kąpieli

19 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego POWIAT POZNAŃSKI KĄPIELISKA L.p.Nazwa kąpieliskaNazwa akwenuAdres kąpieliska Ocena jakości wody 1Jezioro Maltańskie ul. Wiankowa 3, Poznań 2Jezioro Rusałka ul. Wiślana 14, Poznań 3Jezioro Strzeszyńskie ul. Koszalińska 15, Poznań 4Jezioro Kierskie ul. Nad Jeziorem 21, Poznań 5Jezioro Niepruszewskie ul.Poznańska, Niepruszewo 6AKWEN TROPICANAzbiornik pożwirowyOwińska

20 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego MIEJSCA WYKORZYTYWANE DO KĄPIELI L.p. Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli Nazwa akwenu Adres miejsca wykorzystywanego do kąpieli Ocena jakości wody 7Jezioro Kórnickie ul. Leśna 6, Kórnik 8Jezioro Bnińskie Błażejewko, przy ośr. wczas. 9Jezioro Skrzyneckie Duże Mościenica 10Jezioro Lusowskie ul. Ogrodowa, Lusowo 11Jezioro Biezdruchowskie ul. Kiszkowska 15, Pobiedziska 12Jezioro Kamińsko Kamińsko 13 Jezioro Stęszewsko- Kołatkowskie Stęszewko, gm. Pobiedziska

21 Podsumowanie sezonu kąpieliskowego Opracowywano również arkusze dotyczące informacji o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, przesyłając je w każdą środę do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w formie kapserwu, który był dostępny na stronie internetowej: w formie tabel zbiorczych dla każdego województwa.http://www.gis.gov.pl/?dep=967 W województwie wielkopolskim sezon kąpieliskowy zakończono 23 września 2011 r.


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE SEZONU KĄPIELISKOWEGO 2011 Mariola Bissinger Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google