Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie."— Zapis prezentacji:

1 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

2 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Szpital Powiatowy w Sławnie powstał 1 kwietnia 2002r. przejmując zadania „marszałkowskiego” SPZOZ i „powiatowego” ZOZ w Darłowie. Pierwszym dyrektorem Szpitala Powiatowego w Sławnie był Andrzej Dąbrowski. Szpital w Sławnie działa na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/II/298/06 z dn. 31 stycznia 2006 z późniejszymi zmianami.

3 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Podstawowym zadaniem Szpitala jest leczenie osób wymagających hospitalizacji . Leczenie stacjonarne wykonywane jest w sposób ciągły z zapewnieniem całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz niezbędnych lekarstw i środków zaopatrzenia medycznego w oddziałach: chorób wewnętrznych z filią w Darłowie – łóżek: 50 chirurgiczno –ortopedycznym – łóżek: 30 ginekologiczno – położniczy – łóżek 30 reumatologii i rehabilitacji leczniczej – łóżek 30 intensywnej opieki medycznej i anastazjologii – łóżek 4 dziecięco-noworodkowy – łóżek 30

4 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych poradniach w zakresie: chirurgii otolaryngologii kardiologii ginekologii – położnictwa ortopedii reumatologii preluksacji a także pomocy doraźnej w ramach medycznych działań ratowniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

5 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Szpital Powiatowy w Sławnie ma podpisaną umowę z NFZ na następujące zespoły ratownictwa medycznego: Zespół specjalistyczny „S” – Sławno Zespół podstawowy „P” – Sławno Zespół specjalistyczny „S” - Darłowo Kontrakt z NFZ została zawarty na pierwsze półrocze 2011r.. Obszar działania zespołów ratownictwa medycznego obejmuje cały Powiat Sławieński. W 2010 roku odnotowano 4557 wyjazdów zespołów ratownictwa. Pogotowie przebadało także 245 pacjentów dla potrzeb policji.

6 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
W strukturze Szpitala przy oddziale reumatologii i rehabilitacji leczniczej jest także dział otwartej fizjoterapii ambulatoryjnej, z którego skorzystało w 2010 roku osób.

7 Rentowność Sprzedaży*
Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Ośrodki zadaniowe Przychody Koszty Wynik finansowy Rentowność Sprzedaży* Poradnie Specjalistyczne -3,08%

8 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Izba przyjęć – 4210 pacjentów

9 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
RENTOWNOŚĆ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W 2010R. Lp. Ośrodki zadaniowe Przychody Koszty Wynik finansowy Rentowność Sprzedaży* 1 2 3 4 5 6 I Lecznictwo Szpitalne -7,47% Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny z izbą przyjęć -14,59% Oddział Ginekologiczno-położniczy z noworodkami -4,50% Oddział Reumatologii 14,97% Oddział Dziecięcy 54 121 5,88% Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) -141,04% Oddział Wewnętrzny (Razem) -1,43% II Poradnie Specjalistyczne -3,08% III Ratownictwo medyczne 28,50% IV Rehabilitacja ambulatoryjna 92 859 59,99% V Laboratorium -5,86% VI Pozostałe -29,17% VII Szpital Powiatowy Ogółem -2 466 -0,01% * Rentowność sprzedaży = (wynik finansowy/przychody)*100%

10 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

11 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Z usług szpitala skorzystało także około 1200(18%) osób z poza Powiatu Sławieńskiego

12 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
SP ZOZ Szpital Powiatowy

13 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

14 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

15 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

16 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Na 2011 rok Szpital Powiatowy w podpisał kontrakt z NFZ na łączną wartość ,06 złotych(ratownictwo medyczne i poradnie specjalistyczne umowy na 6 miesięcy) co w przeliczeniu na miesięczne rozliczenie daje kwotę ,33 złotych. Zakładając, że podpisane umowy z NFZ na I półrocze na ratownictwo medyczne i poradnie specjalistyczne zostaną przedłużone na II półrocze 2011 roku wartość kontraktu wyniesie w granicach ,45zł

17 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Dane finansowe na Przychody ogółem ,58 Koszty ogółem ,93 Strata za rok ,35 (strata bilansowa) Majątek szpitala ,18 (środki trwałe) (wartość księgowa) Należności ogółem ,83 w tym : z tyt. dostaw i usług ,83 pozostałe ,00 (pożyczki ZFM, pozew INTER RISC)

18 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki ,47 (I Bank Nordea ,47 spłata ) (II Bank Nordea ,00 spłata ) Zobowiązania krótkoterminowe ,65 z tyt. kredytów i pożyczek ,62 kredyt w rachunku bieżącym ,62 pożyczka Starostwo ,00 z tyt. dostaw i usług ,83 wymagane na ,15 z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych ,45 ZUS za 12/ ,23 ZUS UKŁAD ,50 Podatek do US ,00 PFRON ,72 inne ,75 potrącenia z płac za 12/ ,75 odszkodowanie (pozew INTER RISC) ,00 Zobowiązania ogółem na ,12

19 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie

20 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej i braku płynności Szpital Powiatowy realizując zadania statutowe musi podejmować działania bieżące w zakresie remontów i inwestycji wynikających z obowiązku nałożonego decyzją WS-DNS /10 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie na 2011 rok w kwocie około 71 tys. złotych.

21 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Oprócz przedstawionych niezbędnych remontów, które w większości Szpital jest w stanie sam wykonać poważnym problemem finansowym staje się zakup nowego sprzętu medycznego, którego zakupu należy dokonać w bieżącym roku, gwarantując tym samym bezpieczne funkcjonowanie Szpitala i zachowanie standardów w lecznictwie.

22 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Nazwa sprzętu Przybliżony koszt ssaki medyczne szt. 5 17 000,00 zł pompy infuzyjne szt. 8 20 000,00 zł wyposażenie trzech sal operacyjnych /narzędzia, wiertarki, osprzęt/ ,00 zł KTG /aparat do monitorowania płodu/ 15 000,00 zł stanowisko do resuscytacji noworodków USG dla oddziału wewnętrznego 70 000,00 zł respirator na oddział intensywnej terapii ,00 zł łóżka na oddział intensywnej terapii 2 szt. 30 000,00 zł defibrylatory 12 kanałowe szt. 3 automatyka do agregatu prądotwórczego 90 000,00 zł ŁĄCZNY KOSZT ,00 zł

23 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Należy także pamiętać o zakupie dwóch ambulansów sanitarnych, których koszt zakupu oscyluje w kwocie ok. 800 tys. zł.

24 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
To tylko potrzeby bieżące w 2011 roku ale nie można nie widzieć potrzeb długofalowych wynikających z wymagań jakim powinien odpowiadać Szpital wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011(Dz. U. Nr 31 poz. 158), które zobowiązuje Szpital do przeprowadzenia zmian techniczno-sanitarnych do 31 grudnia 2016r. W tym celu Uchwałą Zarządu Powiatu Sławieńskiego Nr CXXXIII/371/09 z dnia 13 listopada 2009 roku powołano zespół do oceny zgodności technicznej pomieszczeń i urządzeń Szpitala powiatowego w Sławnie z wymogami Ministra Zdrowia.

25 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Została również opracowana ocena możliwości i dostosowania Szpitala Powiatowego w Sławnie do wymagań techniczno-sanitarnych objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z której jasno wynika, że należy niezwłocznie przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej budowy nowego bloku, gdyż budynki, pomieszczenia i infrastruktura Szpitala Powiatowego w Sławnie w chwili obecnej mimo wielu remontów i dostosowań nie mają potencjału pozwalającego na dostosowanie ich do w/w. wymagań techniczno-sanitarnych. Należy niezwłocznie przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego - koszt ok. 250 tys. zł. Całkowity koszt budowy przewiduje się ok mln zł.

26 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie
Podsumowanie Z przedstawionej analizy sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie wynika, że bieżące trudności finansowe i brak płynności spowodowane jest ogromnymi kosztami zobowiązań kredytowych. Na ten cel Szpital przeznaczył w 2010r. sumę ,68 zł w tym odsetki 561 tys. zł.

27 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Wnioski
Wielkość kontraktu z NFZ i możliwości kadrowo-lokalowe nie pozwalają rozszerzyć zakresu działalności Szpitala o inne zakresy działalności o wyższej rentowności(kardiologia inwazyjna, okulistyka itp.). Pozbycie się zobowiązań wymaganych z tytułu dostaw i usług w kwocie ,15 zł pozwoliło by na zaoszczędzenie kwoty około 300 tys. zł z konieczności zapłaty odsetek.

28 Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie Wnioski cd.
Spłata układów ratalnych ZUS i PFRON w 2011 roku uwolni budżet Szpitala z kwoty zobowiązania o kwotę 350 tys. zł. Reorganizacja ratownictwa medycznego pozwoli zaoszczędzić kwotę 220 tys. zł. Zakup dwóch nowych karetek pozwoli uzyskać oszczędności rzędu 70 tys. zł przeznaczonych na bieżące remonty, które będą rosły. Niezbędna jest pomoc samorządów lokalnych w zakresie zakupu sprzętu medycznego wynikająca z bieżącej eksploatacji i inwestycji przystosowujących Szpital do wymogów Rozporządzeń Ministra Zdrowia do roku 2016.

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google