Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogusław Regulski Wiceprezes Zarz ą du IGCP Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogusław Regulski Wiceprezes Zarz ą du IGCP Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013."— Zapis prezentacji:

1 Bogusław Regulski Wiceprezes Zarz ą du IGCP Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013

2 Dyrektywa ETS – generalne ustalenia 2 coroczny wyj ś ciowy ogólny przydział uprawnie ń w systemie b ę dzie si ę zmniejszał niezale ż nie od wielko ś ci produkcji, wyj ś ciowy przydział uprawnie ń darmowych dla instalacji nast ą pi w oparciu o benchmarki produktowe oparte na grupie najbardziej efektywnych instalacji, ostateczna ilo ść przydzielonych uprawnie ń darmowych na dany rok dla instalacji jest corocznie korygowana w ten sposób, ż e udział bezpłatnych uprawnie ń b ę dzie sukcesywnie spadał a ż do zera w roku 2027, uprawnienia pozostałe instalacja b ę dzie musiała zakupi ć – dla zbilansowania potrzeb wynikaj ą cych ze standardu produkcji - na aukcji lub na wolnym rynku.

3 Dyrektywa ETS - wyjątki 3 Art Pa ń stwa członkowskie mog ą, po przeprowadzeniu konsultacji z prowadz ą cym instalacj ę, wył ą czy ć z zakresu systemu wspólnotowego instalacje, w przypadku których raportowane do wła ś ciwego organu emisje, z wył ą czeniem emisji z biomasy, w ka ż dym z trzech lat poprzedzaj ą cych Komisj ę na temat instalacji wynosiły mniej ni ż ton ekwiwalentu dwutlenku w ę gla i które podczas spalania maj ą nominaln ą moc ciepln ą poni ż ej 35 MW oraz które s ą obj ę te ś rodkami prowadz ą cymi do równowa ż nego wkładu na rzecz redukcji emisji…. Rz ą d przygotowuje w tej sprawie rozwi ą zania dla Polskie, o których wiemy tyle, ż e mog ą to by ć zwi ę kszone opłaty za gospodarcze korzystanie ze ś rodowiska w obszarze CO2

4 Gorąca konkluzja 4 Tak wi ę c, skoro cz ęść niezb ę dnych dla prowadzenia działalno ś ci uprawnie ń trzeba b ę dzie zakupi ć, koszt pozyskania uprawnie ń do emisji CO 2 staje si ę wa ż nym elementem kosztu działalno ś ci, podobnym w charakterze do innych elementów procesu produkcji energii, którego znaczenie b ę dzie rosło sukcesywnie wraz ze zmniejszaniem si ę udziału darmowych uprawnie ń przydzielanych w systemie dla instalacji.

5 Dyrektywa ETS - uprawnienia dla ciepłownictwa 5 Art. 10a ust 4 - Bezpłatne uprawnienia przydziela si ę sieciom ciepłowniczym, jak równie ż kogeneracji o wysokiej sprawno ś ci, okre ś lonej w dyrektywie 2004/8/WE, w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego popytu, w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu. W ka ż dym roku nast ę puj ą cym po roku 2013 całkowity przydział uprawnie ń dla takich instalacji w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej jest korygowany współczynnikiem liniowym, o którym mowa w art. 9.* * 1,74% corocznie w odniesieniu do liczby uprawnie ń z lat

6 Przydział darmowych uprawnień do emisji CO 2 6 Zasady zawiera sporz ą dzona na mocy art. 10a Dyrektywy Decyzja Komisji w sprawie ustanowienia przej ś ciowych zasad dotycz ą cych zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnie ń do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. Jej ostateczna wersja datowana jest na 27 kwietnia 2011.

7 Kilka definicji zawartych w Decyzji Artykuł 3: c) pod-instalacja obj ę ta wska ź nikiem emisyjno ś ci opartym na cieple oznacza czynniki produkcji, produkty i odpowiadaj ą ce im emisje, które nie s ą obj ę te zakresem pod-instalacji obj ę tej wska ź nikiem emisyjno ś ci dla produktów i które odnosz ą si ę do wytwarzania, importu z innej instalacji lub od innego odbiorcy obj ę tego systemem unijnym, lub do obu tych sytuacji, mierzalnego ciepła, które jest – zu ż ywane w granicach instalacji do wytworzenia produktów, uzyskania energii mechanicznej innej ni ż wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, do ogrzewania lub chłodzenia w obr ę bie instalacji, z wyj ą tkiem zu ż ycia do produkcji energii elektrycznej lub – eksportowane do innej instalacji lub innego podmiotu nieobj ę tego systemem unijnym, z wyj ą tkiem eksportu w celu produkcji energii elektrycznej;

8 Kilka definicji zawartych w Decyzji (cd) Artykuł 3: e)mierzalne ciepło oznacza przepływ netto ciepła transportowanego za po ś rednictwem identyfikowalnych ruroci ą gów lub kanałów przy zastosowaniu no ś nika ciepła, takiego jak w szczególno ś ci para, gor ą ce powietrze, woda, olej, metale ciekłe i sole, dla których zainstalowano lub mo ż na zainstalowa ć ciepłomierz; f) ciepłomierz oznacza miernik ciepła w rozumieniu zał ą cznika MI-004 do dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub ka ż de inne urz ą dzenie do pomiaru i zapisu ilo ś ci energii cieplnej produkowanej w oparciu o obj ę to ś ci i temperatury przepływu; g) niemierzalne ciepło oznacza ka ż de ciepło inne ni ż mierzalne ciepło;

9 Historyczny poziom działalności dla ciepła Artykuł 9 ust 3 Decyzji: Historyczny poziom działalno ś ci zwi ą zanej z ciepłem odnosi si ę do ś redniego rocznego historycznego importu z instalacji obj ę tej systemem unijnym mierzalnego ciepła zu ż ywanego w granicach instalacji do wytwarzania produktów, do produkcji energii mechanicznej innej ni ż wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, do ogrzewania lub chłodzenia, z wyj ą tkiem zu ż ycia do produkcji energii elektrycznej lub eksportu do instalacji lub innego odbiorcy nieobj ę tych systemem unijnym z wyj ą tkiem eksportu w celu produkcji energii elektrycznej, lub do produkcji tego ciepła, lub do jednego i drugiego w okresie odniesienia, i jest wyra ż ony w terad ż ulach na rok.

10 Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła na poziomie instalacji Artykuł 10 punkt 2b (i): Na potrzeby tych oblicze ń pa ń stwa członkowskie w pierwszej kolejno ś ci okre ś laj ą wst ę pn ą roczn ą liczb ę bezpłatnych uprawnie ń do emisji przydzielanych dla ka ż dej pod-instalacji oddzielnie w nast ę puj ą cy sposób: (……) W przypadku pod-instalacji obj ę tej wska ź nikiem emisyjno ś ci opartym na cieple wst ę pna roczna liczba bezpłatnych uprawnie ń do emisji przydzielanych na dany rok odpowiada warto ś ci tego wska ź nika emisyjno ś ci opartego na cieple dla mierzalnego ciepła, o której mowa w zał ą czniku I, pomno ż onej przez wła ś ciwy historyczny poziom działalno ś ci zwi ą zanej z ciepłem dla zu ż ycia mierzalnego ciepła;

11 Generalna zasada przydzielania darmowych uprawnień dla ciepła 11 Przydział darmowych uprawnie ń dla instalacji wytwarzaj ą cej ciepło, którego wielko ść jest mierzona, odbywa si ę z wykorzystaniem wska ź nika emisyjno ś ci ( benchmarku) ustalonego dla ciepła. (Zał ą cznik nr I cz ęść 3), który wynosi 0,0623 uprawnienia/GJ; Wielko ść przydziału ustala si ę w oparciu o median ę rocznej produkcji ciepła (historyczny poziom działalno ś ci HAL) z lat , albo z okresu je ż eli jest wy ż sza, z tym ż e ciepło musi by ć zmierzone i dostarczone jest do celów wytwarzania produktów, produkcji energii mechanicznej, dostarczenia ciepła do celów ogrzewania lub chłodzenia, z wyj ą tkiem ciepła zu ż ytego do produkcji energii elektrycznej.

12 Generalna zasada przydzielania darmowych uprawnień dla ciepła (cd) 12 Wynika z artykułu 10 punkt 4 Decyzji: Dla danego roku okresu wst ę pna wielko ść przydziału jest korygowana współczynnikiem ustalonym dla ka ż dego roku okresu zgodnie z zasad ą ogóln ą ustalon ą w art. 10a ust 11 i okre ś lon ą w Zał ą czniku VI do Decyzji. Dla poszczególnych lat współczynniki te s ą nast ę puj ą ce: 2013 – 0, – 0, – 0, – 0, – 0, , – 0, – 0,3000

13 Generalna zasada przydzielania darmowych uprawnień dla ciepła (cd)* gdzie: F H,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ HAL H – historyczny poziom produkcji w TJ/rok EF – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI * Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version

14 Przydział darmowych uprawnień dla ciepła wg zasady ogólnej w warunkach polskich 14

15 Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła wg zasady ogólnej w warunkach polskich Rok Średni wskaźnik emisyjny [upr/GJ] Przydział darmowych uprawnień wg benchmarku gazowego [upr/GJ] Deficyt uprawnień [upr/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 15 Euro [Euro/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 40 Euro [Euro/GJ] 20130,1120,0510,0620,932, ,1120,0460,0671,002, ,1120,0420,0711,072, ,1120,0370,0761,133, ,1120,0330,0801,203, ,1120,0280,0841,273, ,1120,0230,0891,333, ,1120,0190,0931,403, ,1120,0000,1121,684,48

16 Specjalne zasady dla ciepła dostarczanego do gospodarstw domowych 16 W Decyzji z dnia 15 grudnia 2010 r. pojawia si ę definicja prywatnego gospodarstwa domowego ( artykuł 3 punkt q) jako – lokal mieszkalny, w którym osoby podejmuj ą działania, indywidualnie lub grupowo, maj ą ce na celu zaopatrzenie ich w mierzalne ciepło Dla tak zdefiniowanej grupy odbiorców ciepła ustalona została inna metoda okre ś lania ilo ś ci uprawnie ń do emisji (opisana w artykule 10 punkt 3 Decyzji), która oznacza mo ż liwo ść przyj ę cia w roku 2013 dla tego ciepła rzeczywistych wska ź ników emisyjnych dla ciepła, je ż eli emisja powstała przy produkcji tego ciepła jest wy ż sza od ustalonej wst ę pnie na podstawie benchmarku gazowego.

17 Prywatne gospodarstwo domowe – przypadki* Budynki w przewa ż aj ą cej mierze u ż ywane przez osoby fizyczne dla celów mieszkalnych np. domy, mieszkania, apartamenty,…- w tym przypadku zaliczone jest całe ciepło dostarczone do budynku; Budynki cz ęś ciowo u ż ywane przez osoby fizyczne do celów mieszkalnych - w tym przypadku konieczne b ę dzie wydzielenie strumienia ciepła dostarczonego do cz ęś ci mieszkalnej; PROBLEM – jaka jest granica pomi ę dzy tymi formami – zakłada si ę, ż e zgodnie z logik ą połowa liczby, powierzchni itp. – do ustalenia w przepisach krajowych. NIE S Ą zakwalifikowane do tej grupy inne budynki np. szpitale, domy opieki, hotele ale te ż banki, sklepy, biurowce, szkoły itp.. * Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version

18 Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła - gospodarstwa domowe Artykuł 10 ust 3 Decyzji: O ile mierzalne ciepło jest eksportowane do prywatnych gospodarstw a wst ę pna roczna liczba uprawnie ń do emisji, okre ś lona zgodnie z ust. 2 lit.b) ppkt (i), na rok 2013 jest ni ż sza ni ż ś rednie roczne emisje historyczne zwi ą zane z produkcj ą mierzalnego ciepła eksportowanego do prywatnych gospodarstw domowych przez dan ą pod-instalacj ę w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wst ę pna roczna liczba uprawnie ń do emisji na rok 2013 zostanie dostosowana w oparciu o t ę ró ż nic ę. Ka ż dego roku w okresie wst ę pna roczna liczba uprawnie ń do emisji okre ś lona zgodnie z ust. 2 lit. b) ppkt. (i) jest dostosowywana, o ile wst ę pna liczba rocznych uprawnie ń do emisji dla danego roku jest ni ż sza ni ż warto ść procentowa wy ż ej wymienionych ś rednich rocznych historycznych emisji. Ta warto ść procentowa w roku 2014 wyniesie 90 % i b ę dzie si ę zmniejsza ć o 10 % w ka ż dym kolejnym roku.

19 Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła - gospodarstwa domowe (cd) W kolejnych latach, wst ę pna ilo ść uprawnie ń spadałaby o 10 % w stosunku do roku 2013 według zasady: 2013 – 100 % 2014 – 90% 2015 – 80% 2016 – 70% 2017 – 60% 2018 – 50% 2019 – 40% 2020 – 30%

20 Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła - gospodarstwa domowe (cd)* F H,preliminary, households – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ HAL H, households – historyczny poziom produkcji dla gospodarstw domowych w TJ/rok HF – wska ź nik korekcyjny dla emisji ciepła dla gospodarstw domowych Emissions households – mediana wska ź nika emisyjno ś ci produkcji ciepła z lat EF Non-exposed – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI * Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version

21 Przydział darmowych uprawnień dla ciepła - gospodarstwa domowe w warunkach polskich 21

22 Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła - gospodarstwa domowe w warunkach polskich Rok Średni wskaźnik emisyjny [upr/GJ] Przydział darmowych uprawnień dla ciepła gospod. domow. [upr/GJ] Deficyt uprawnień [upr/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 15 Euro [Euro/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 40 Euro [Euro/GJ] 20130,1120,0900,0220,340, ,1120,0730,0390,581, ,1120,0590,0530,802, ,1120,0460,0660,992, ,1120,0350,0771,163, ,1120,0280,0841,273, ,1120,0230,0891,333, ,1120,0190,0931,403, ,1120,0000,1121,684,48

23 Efekty Decyzji - konkluzja 23 Korzystniejsze warunki ustalania przydziałów uprawnie ń dla ciepła dotyczy ć b ę d ą jedynie ciepła dostarczonego do gospodarstw domowych. Zgodnie z Wytycznymi …. do puli ciepła dostarczanego dla gospodarstw domowych zaliczy ć mo ż na jedynie ciepło dostarczone do obiektów mieszkalnych. Pozostały strumie ń ciepła b ę dzie uzyskiwał darmowe uprawnienia do emisji według benchmarku gazowego. Ostateczny efekt systemu przydziału dla instalacji ciepłowniczej zale ż ał b ę dzie od udziału ciepła dostarczanego gospodarstwom domowym w ogólnej strukturze dostaw ciepła z instalacji. Łatwym do ustalenia jest fakt, ż e punkt startu indywidualnego wska ź nika emisyjnego instalacji w roku 2013 b ę dzie tym lepszy, im wi ę kszy b ę dzie ten ż e udział.

24 Przydział darmowych uprawnień dla ciepła – dla statystycznej instalacji ciepłowniczej w warunkach polskich* *Przyjęto 75 % udziału ciepła dla gospodarstw domowych

25 Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła dla statystycznej instalacji ciepłowniczej Rok Średni wskaźnik emisyjny [upr/GJ] Przydział darmowych uprawnień dla ciepła [upr/GJ] Deficyt uprawnień [upr/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 15 Euro [Euro/GJ] Koszt deficytu wg ceny uprawnień 40 Euro [Euro/GJ] 20130,1120,0800,0320,491, ,1120,0660,0460,681, ,1120,0540,0580,862, ,1120,0440,0681,032, ,1120,0340,0781,173, ,1120,0280,0841,273, ,1120,0230,0891,333, ,1120,0190,0931,403, ,1120,0000,1121,684,48

26 Zasady przydzielania darmowych uprawnień a rodzaje przepływów ciepła* * Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version

27 Idea określona w preambule Decyzji 21) Je ś li mierzalne ciepło jest wymieniane mi ę dzy co najmniej dwiema instalacjami, przydział bezpłatnych uprawnie ń do emisji powinien by ć oparty na zu ż yciu ciepła przez instalacj ę i uwzgl ę dnia ć ryzyko ucieczki emisji. Dlatego te ż w celu zagwarantowania, ż e liczba przydzielanych bezpłatnych uprawnie ń do emisji jest niezale ż na od struktury dostaw ciepła, uprawnienia do emisji nale ż y przydziela ć konsumentowi ciepła. Jednak nie zawsze stosowana!!

28 Przepływ pomiędzy dwiema instalacjami ETS

29 Darmowe uprawnienia otrzymuje tylko odbiorca ciepła. Jeżeli posiada benchmark produktowy: gdzie: F P,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM P – benchmark produktowy w EUA/ton ę HAL P – historyczny poziom produkcji w tonach/rok EF C – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI Jeżeli nie ma benchmarku produktowego: gdzie: F H,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ HAL H – historyczny poziom konsumpcji ciepła w TJ/rok EF C – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI

30 Przepływ pomiędzy instalacją ETS a non-ETS

31 Darmowe uprawnienia otrzymuje producent ciepła gdzie: F H,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ HAL H – historyczny poziom produkcji ciepła dla instalacji non-ETS w TJ/rok EF – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI, gdy instalacje odbiorcze nie s ą w grupie nara ż onych na ucieczk ę emisji

32 Przepływy pomiędzy instalacjami non-ETS a ETS

33 Artykuł 13 Decyzji: Je ż eli pod-instalacja obj ę ta wska ź nikiem emisyjno ś ci dla produktów obejmuje mierzalne ciepło importowane z instalacji lub innego odbiorcy nieobj ę tego systemem unijnym, wst ę pn ą roczn ą liczb ę uprawnie ń do emisji przydzielanych bezpłatnie dla danej pod-instalacji obj ę tej wska ź nikiem emisyjno ś ci dla produktów, okre ś lonej na mocy art. 10 ust. 2 lit. a) zmniejsza si ę o ilo ść ciepła historycznie importowanego z instalacji lub innego odbiorcy nieobj ę tego systemem unijnym w danym roku, pomno ż onej przez warto ść wska ź nika emisyjno ś ci opartego na cieple dla mierzalnego ciepła, okre ś lon ą w zał ą czniku I.

34 Przepływy ciepła pomiędzy instalacjami non-ETS a ETS Ciepło dostarczone z instalacji non-ETS nie otrzymuje darmowych uprawnień. Jeżeli instalacja ETS ma benchmark produktowy ilość darmowych uprawnień zostaje skorygowana proporcjonalnie do dostarczonego z zewnątrz ciepła. gdzie: F P,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM P – benchmark produktowy w EUA/ton ę HAL P – historyczny poziom produkcji w tonach/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ H import – historyczny poziom konsumpcji ciepła wynikaj ą cy z poziomu produkci w TJ/rok EF C – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI Jeżeli instalacja nie ma benchmarku produktowego, nie ma podstaw do przydziału darmowych uprawnień.

35 Przepływ od producenta ciepła ETS do jego dystrybutora

36 Przepływ ciepła od producenta ciepła ETS do jego dystrybutora Uprawnienia na produkcj ę ciepła w cało ś ci otrzymuje producent wg zasady ogólnej, uwzgl ę dniaj ą c podział na gospodarstwa domowe i pozostałe przypadki; Instalacja ETS odbieraj ą ca ciepło od dystrybutora zmniejsza swój przydział produktowy o przydziały otrzymane w cieple gdzie: F H,preliminary – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM p – benchmark produktowy (EUA/tonę) HAL p – historyczny poziom produkcji (tony) BM H – benchmark dla ciepła (EUA/TJ) H import – import ciepła od dystrybutora (TJ/rok) Ef c - wskaźnik korekcyjny zależny od tego, czy instalacja jest czy nie jest narażona na carbon lekage

37 Przepływ ciepła od producenta ciepła ETS do jego dystrybutora Przy analizowaniu strumieni ciepła pomi ę dzy ró ż nymi typami instalacji nale ż stosowa ć zasady odpowiednie dla danego typu instalacji odbiorczej z zastosowaniem odpowiednich wska ź ników korekcyjnych wynikaj ą cych z ucieczki emisji. O tym czy instalacja jest nara ż ona wiedz ą sami zainteresowani.

38 Przepływ od producenta do gospodarstw domowych

39 F H,preliminary, households – wst ę pny przydział uprawnie ń w EUA/rok BM H – benchmark dla ciepła w EUA/TJ HAL H, households – historyczny poziom produkcji dla gospodarstw domowych w TJ/rok HF – wska ź nik korekcyjny dla emisji ciepła dla gospodarstw domowych Emissions households – mediana emisyjno ś ci produkcji ciepła z lat EF Non-exposed – wska ź nik korekcyjny z Zał ą cznika nr VI

40 Zasady ustalania poziomu emisji historycznej Emisje historyczne dotycz ą ce ciepła dostarczanego do gospodarstw domowych s ą ustalane jako mediana rocznych emisji z lat 2005 – 2008 zwi ą zanych z produkcj ą ciepła dla gospodarstw domowych. Je ż eli nie wszystko ciepło wyprodukowane z ź ródle ETS dostarczane jest do gospodarstw domowych, emisj ę przypisan ą tej cz ęś ci produkcji wyznacza si ę nast ę puj ą co: gdzie: Emissions Households - emisja dla gospodarstw domowych Emissions Heat - emisja z produkcji ciepła Q Households – ciepło dostarczone do sieci dla gospodarstw domowych Q produced – ciepło wyprodukowane w źródle

41 Zasady ustalania poziomu emisji historycznej dla elektrociepłowni gdzie: Em CHP,Heat – emisja z elektrociepłowni ustalona dla ciepła, Em CHP – emisja całkowita z elektrociepłowni, η heat – sprawność produkcji ciepła w źródle ustalona jako stosunek produkcji ciepła do energii dostarczonej w paliwie, η ref,heat – sprawność referencyjna produkcji ciepła w układzie rozdzielonym, η ref,el – sprawność referencyjna produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym, η el - sprawność produkcji energii elektrycznej w źródle ustalona jako stosunek produkcji energii elektrycznej do energii dostarczonej w paliwie

42 Wartości referencyjne sprawności produkcji rozdzielonej* W ę giel kamiennyW ę giel brunatnyPaliwa ciekłeGaz ziemny Energia elektryczna 44,2%41,8%44,2%52,5% Ciepło w wodzie, parze 88%86%89%90% *bazują na wielkościach określonych w Decyzji Komisji UE z dnia 21 grudnia 2006

43 Charakter danych Dane musz ą by ć wiarygodne i sprawdzalne, Ciepło musi by ć zmierzone odpowiednimi urz ą dzeniami pomiarowymi, Ilo ś ci ciepła musz ą by ć przyporz ą dkowane do wszystkich przypadków instalacji odbiorczych, Emisje wzi ę te do analizy musz ą by ć zweryfikowane, Warto ś ci wzi ę te do analizy s ą medianami z okresów bazowych

44 SUGESTIE do zbierana danych Powinno si ę zwróci ć do ka ż dego odbiorcy o informacje na temat charakteru odbioru ciepła; W przypadku odbiorców przemysłowych pod k ą tem : czy instalacja podlega ETS czy te ż nie, ponadto czy podlega ucieczce emisji czy nie; W przypadku ciepła do ogrzewania powinno si ę uzyska ć informacj ę na temat tego, jaki charakter ma budynek podł ą czony do danego licznika ciepła

45 SUGESTIE do zbierana danych W przypadku ciepła do ogrzewania i ciepłej wody w budynkach powinno si ę uzyska ć informacj ę na temat tego, jaki charakter ma budynek podł ą czony do danego licznika ciepła: - mieszkalny w cało ś ci lub w cz ęś ci - klasycznie niemieszkalny – dom kultury, sklep, szkoła, szpital itp. W przypadku mieszkalnego w cz ęś ci - nale ż y uzyska ć w miar ę dokładn ą informacj ę - jaka cz ęść budynku jest mieszkalna – najlepiej liczona kubatur ą z proporcjonalnym udziałem cz ęś ci wspólnej.

46 SUGESTIE do zbierana danych Elementem wpływaj ą cym na udro ż nienie relacji pomi ę dzy dostawcami ciepła a odbiorcami jest mo ż liwo ść uzyskania darmowych dla tego ciepła, a wi ę c ni ż szych kosztów dostawy ciepła. Póki co innych elementów wpływaj ą cych na popraw ę nie ma – rz ą d nic nie wymy ś lił póki co. Z tego wzgl ę du – zostali ś my sami sobie – zbierajmy jak najszybciej – je ś li co ś zostanie w mi ę dzyczasie zrobione to b ę dziemy do przodu!!


Pobierz ppt "Bogusław Regulski Wiceprezes Zarz ą du IGCP Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google