Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle."— Zapis prezentacji:

1 Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

2 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Pakiet rozporządzeń wykonawczych Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – szkolenie w rzemiośle Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – szkolenie w rzemiośle

3 Udział organizacji rzemiosła w procesie konsultacji społecznych > opiniowanie projektu zmian do ustawy o systemie oświaty > opiniowanie projektów rozporządzeń wykonawczych

4 Istotne kwestie dla szkolenia w rzemiośle i potwierdzania kwalifikacji zawodowych możliwość organizacji nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (młodociani) trzyletni cykl kształcenia w ZSZ wymiar zajęć praktycznych w ZSZ (nie zwiększony, ale nie zmniejszony) dofinansowanie kosztów szkolenia i refundacje Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

5 Modernizacja systemu kształcenia zawodowego nowelizacja ustawy o systemie oświaty wejdzie w życie od 1.09.2011 r.

6 Formy spełniania obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 5a i 6c ustawy o systemie oświaty) Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy (młodociani pracownicy) 6c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1) (…), 2) przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

7 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty a)3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, Uczniowie-młodociani pracownicy kończą naukę zawodu egzaminem czeladniczym b) 3-letnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) 4-letnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

8 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty d) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, e) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym/znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

9 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Likwidacja liceum profilowanego dla młodzieży z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży; Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej ww. szkoły - (wygaszenie = stopniowa likwidacja) Likwidacja lub przekształcenie szkół uzupełniających dla młodzieży z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży; Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej ww. szkół.

10 Nowa zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży czas trwania nauki – 3 lata Kształcenie ogólne – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ZSZ (zał. nr 5 do rozp. z 23.12.2008 r. - DzU 2009/4/17): katalog przedmiotów ogólnokształcących – jak dla technikum i LO; dla wszystkich przedmiotów (oprócz j. polskiego i matematyki) ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego co dla technikum i LO w zakresie podstawowym; Kształcenie zawodowe – zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach, dla nauczanego zawodu; Możliwości dalszego kształcenia: kształcenie ogólne począwszy od klasy drugiej LO dla dorosłych – w celu uzyskania wykształcenia średniego; dalsze kształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji (przekwalifikowania).

11 Zmiany w art. 70b ustawy o systemie oświaty (ust. 7 i 11) DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (OKE lub Izba Rzemieślnicza) Do wniosku należy dołączyć: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku – uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej z młodocianym kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu tj.dyplom OKE lub Świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

13 Zawody nauczane w systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7) 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: zawody 3-kwalifikacyjne: 23, zawody 2-kwalifikacyjne: 72, zawody 1-kwalifikacyjne: 98, 7 zawodów artystycznych, w których nie wyodrębniono kwalifikacji; Dla 161 zawodów przewiduje się możliwość nauczania zarówno w systemie szkolnym (kształcenie w odpowiednim typie szkoły), jak i w formach kursowych (na kwalifikacyjnych kursach zawodowych).

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody w których szkoły prowadzą kształcenie kwalifikacje w których OKE przeprowadzają egzaminy kwalifikacje w których będą prowadzone kursy potwierdzające kwalifikacje zawody w których mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu nauki zawodu (ZSZ) zawody w których będą przeprowadzane egzaminy czeladnicze i mistrzowskie Kwalifikacje a zawód – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a egzaminy zawodowe

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania zawody pozaszkolne w których mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu nauki zawodu (ZSZ) zawody pozaszkolne w których będą przeprowadzane egzaminy czeladnicze i mistrzowskie Kwalifikacje a zawód – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a egzaminy zawodowe

16 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 16

17 ElektromechanikElektrykTechnik elektryk K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K3Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego zawód – kwalifikacja Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego zawód – kwalifikacja

18 Elektromechanik elektryk Technik elektryk Uzupełnianie kwalifikacji

19 Nowe symbole cyfrowe – dostosowane do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy; 15 nowych zawodów: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik renowacji elementów architektury, Stroiciel fortepianów i pianin, Technik budowy fortepianów i pianin, Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, Technik realizacji nagrań i nagłośnień, Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej, Technik procesów drukowania, Technik procesów introligatorskich, Wiertacz, Murarz-tynkarz, Wędliniarz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

20 Wykreślono 28 zawodów : Technik geofizyk, Technik hydrolog, Technik meteorolog, Technik poligraf, Technik urządzeń audiowizualnych, Technik dźwięku, Technik informacji naukowej, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Technik organizacji usług gastronomicznych, Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, Technik instrumentów muzycznych, Asystent operatora dźwięku, Renowator zabytków architektury, Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, Monter instrumentów muzycznych, Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Kucharz małej gastronomii Murarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Posadzkarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Malarz-tapeciarz Rzeźnik-wędliniarz Monter instalacji gazowych Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

21 Wykreślone zawody z klasyfikacji szkolnej, ale zostają w klasyfikacji zawodów rynku pracy Kucharz małej gastronomii – kucharz Murarz - Murarz-tynkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych + Monter sieci komunalnych = monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Posadzkarz, + Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + Malarz-tapeciarz = monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Rzeźnik-wędliniarz = wędliniarz

22 ZAWODY ; w których kształci szkoła do refundacji w których szkoli się młodocianych SZKOŁA - zawody, w których kształci szkoła ustala dyrektor szkoły: w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy (od 1.09.2012 r.). REFUNDACJE - zawody, w który może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu ustala marszałek po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia (SZKOLNE I POZASZKOLNE) EGZAMINY - zawody, w których można zatrudnić młodocianego w celu nauki (SZKOLNE i POZASZKOLNE) - zawody rzemieślnicze dla których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze (rozporządzenie RM)

23 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH kluczowy dokument w organizacji kształcenia zawodowego i egzaminowania

24 Struktura rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 22 Treść Rozporządzenia Załącznik Struktura Rozporządzenia CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III CZĘŚĆ I

25 Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego - kluczowy element reformy Podstawa programowa kształcenia w zawodach wskazuje oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędne dla wykonywania zadań zawodowych; wyodrębnia w zawodach konkretne kwalifikacje; określa warunki realizacji kształcenia, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; stanowi punkt odniesienia dla programów nauczania, kryteriów ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych, w tym egzaminów czeladniczych

26 OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 26 Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: 1.ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A) 2.BUDOWLANY (B) 3.ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E) 4.MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M) 5.ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R) 6.TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T) 7.MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z) 8.ARTYSTYCZNY (S) W obrębie każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna.

27 Struktura: Część I Tabela 1 27

28 Struktura: Części II Załącznika 28 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Szkoła Policealna OBSZAR BUDOWLANY (B) …

29 Część II: EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 29 BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy; PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo; KPS – kompetencje personalne i społeczne; OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

30 Część II: 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 30 (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

31 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA 31 PKZ(A.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich Uczeń: 1) sporządza szkice i rysunki fryzur; 2) sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia; 3) rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych; 4) rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości; 5) charakteryzuje budowę i fizjologię włosów; 6) rozpoznaje uszkodzenia włosów; 7) charakteryzuje budowę i funkcje skóry; 8) rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy; 9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich; 10) rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich; 11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich. 12) określa wyposażenie salonu fryzjerskiego; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

32 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA 32 PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych… Uczeń: 1)posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; 2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; 3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; 4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); 5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; 6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; 7) ………….

33 Część III. OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Zasadnicza Szkoła Zawodowa FRYZJER 514101 33 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 3) wykonywania strzyżenia włosów; 4) wykonywania stylizacji fryzur.

34 34 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.k) 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie fryzjer w części II: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; Część III FRYZJER 514101

35 35 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Część III FRYZJER 514101 1 ) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 800 godz.

36 36 Od Rozporządzenia do Podstawy Programowej kształcenia w konkretnym zawodzie Podstawa Programowa Ogólne cele kształcenia zawodowego Część I Obszar kształcenianp. A ZSZ, T lub SP 1.Cele kształcenia w zawodzie: 2.Efekty kształcenia: 1)efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 2)efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru…, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 3)efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie… 3. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie. 4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. 5. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. z części III z części II z części III

37 Dziś zgodnie z regulacjami prawnymi program w szkole przedstawia nauczyciel (nauczyciele), a dopuszcza do realizacji w tej konkretnej szkole jej dyrektor ! program – szkolne plany nauczania

38 Zasady tworzenia programów nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe Skąd program nauczania w szkole? Może zostać: Wybrany Wybrany i udoskonalony (zmodyfikowany) Skonstruowany w samej szkole

39 Treści a sposoby osiągania efektów Nauczyciel: porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności; wybiera i proponuje formy oraz metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły Źródło: Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. www.men.gov.pl

40 Typy programów kształcenia zawodowego Program przedmiotowy Program modułowy Program blokowy Program o innym układzie treści

41 SZPN - zadania Dyrektora szkoły Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Załącznik nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ § 2. Statut szkoły zasadniczej zawiera w szczególności: 13) Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu opracowaną i uzgodnioną, odpowiednio z pracodawcami lub ich organizacjami oraz placówkami prowadzącymi kształcenie praktyczne dla uczniów tej szkoły zasadniczej.

42 SzPN -Podstawa prawna: Kluczowe zagadnienia dotyczące ramowych programów nauczania zawarte są: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.) Załącznik nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 42

43 W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców: I rok nauki – 2 dni II rok nauki – 2 dni III rok nauki – 3 dni Ramowy plan nauczania

44 Ustawa o rzemiośle

45 Dwie zmiany w ustawie o rzemiośle w sierpniu 2011 r. ustawa o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw: nowa treść delegacji dla rozporządzenia o egzaminach podstawy programowe kształcenia w zawodach ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - nowy art. wprowadzający honorowy tytuł Mistrz Rzemiosł Artystycznych Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej

46 Prace nad projektem rozporządzenia Przygotowywane materiały do suplementu EUROPASS Prace nad przygotowaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach pozaszkolnych Prace nad przygotowaniem standardów wymagań egzaminacyjnych – na bazie podstaw programowych kształcenia w zawodzie Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej

47 Suplementy EUROPASS do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich Suplementy EUROPASS do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

48 Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.)

49 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej Istotne wydarzenia w ostatnim okresie: 24.01. 2012 - spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki 8.02.2012 - spotkanie z Przew. Sejmowej Komisji Gospodarki 20.02.2012 - spotkanie z Panią Krystyną Szumilas Minister Edukacji Narodowej (Gliwice) 1.03.2012 - posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Przyszłość zawodów rzemieślniczych 20.04.2012 – konferencja naukowa ZRP i NOT z udziałem Sekretarza Stanu Tadeusza Sławińskiego

50 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej Udział w pracach związanych z tworzeniem Polskich Ram Kwalifikacji Opiniowanie aktów prawnych – z obszarów edukacji i spraw społecznych Współpraca z Centralnym Instytutem Pracy Współpraca z Główną Inspekcją Pracy Współpraca z NOT Opinie do KE – UEAPME (Szanse dla młodzieży)

51 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej Promocja nauki w rzemiośle (FUNDUSZ OŚWIATOWY) informator dla gimnazjalistów Konkursy film o nauce zawodu ogólnopolskie szkolenie oświatowe z udziałem przedstawicieli MEN i FRSE nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych

52 Instrumenty ekonomiczne refundacje – dofinansowanie Temat na posiedzeniach TK, NRZ refundacje - termin w rozporządzeniu do 2013 r. (rozporządzenie KE o pomocy publicznej) zmniejszone środki dla osób niepełnosprawnych w planie FP na 2012 r. - 270 mln zł podejście MPiPS wojewódzkie listy zawodów do refundacji zawody nadwyżkowe umowy o refundacje z klauzulą o możliwości zmniejszenia intensywności refundacji zwiększa się liczba młodocianych (wg MPiPS ponad 148 tys. (w rzemiośle niewiele ponad 84,3 tys.)

53 Instrumenty ekonomiczne refundacje – dofinansowanie Fundusz Pracy jest obiektem zainteresowania w ramach poszukiwania wsparcia dla młodych bezrobotnych i osób starszych (wydłużony wiek emerytalny)

54 LICZBY szkolenie i egzaminy w rzemiośle zmniejsza się liczba zakładów szkolących i uczniów w rzemiośle 201120102009 Zakłady szkolące uczniów26 07826 66226 847 Uczniowie w rzemiośle 84 34890 66993 814 Egzaminy czeladnicze 34 25134 67431 378 Egzaminy mistrzowskie 4.1483 1883 102

55 Dlaczego rzemieślnicy rezygnują ze szkolenia uczniów Szkolenie uczniów jest dużą odpowiedzialnością dla rzemieślnika i obciążeniem, wynikającym z potrzeby spełnienia dodatkowych obowiązków W uzasadnionym przekonaniu szkolących rzemieślników czas przeznaczony na kształcenie praktyczne jest niewystarczający Szkolący rzemieślnicy w trakcie realizacji nauki zawodu mogą korzystać z instrumentów wsparcia w postaci refundacji, ale zakres formalnych obciążeń związanych z uzyskaniem tego wsparcia Szkolący rzemieślnicy podobnie, jak inni pracodawcy, mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkolenia, ale ryzyko Postęp techniczny, nowoczesne technologie, sprzęt i urządzenia, które wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji, a w konsekwencji - w niektórych zawodach technicznych - pole działania młodocianego pracownika staje się ograniczone

56 Zmiany - zadania organizacji rzemiosła Nadzór organizacji rzemiosła nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych należy traktować w szerszym kontekście, niż zmiany w systemie oświaty niezbędna aktywność organizacji rzemiosła we współpracy ze szkołami zawodowymi i jednostkami samorządu terytorialnego

57 Dziękuję za uwagę Jolanta Kosakowska


Pobierz ppt "Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google