Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście Leader w wybranych krajach UE oraz możliwości współpracy LGD na poziomie europejskim Urszula Budzich-Szukała PREPARE – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście Leader w wybranych krajach UE oraz możliwości współpracy LGD na poziomie europejskim Urszula Budzich-Szukała PREPARE – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Podejście Leader w wybranych krajach UE oraz możliwości współpracy LGD na poziomie europejskim Urszula Budzich-Szukała PREPARE – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej Radom-Pionki, 25 maja 2007 r.

2 Zarys prezentacji LEADER w starych i nowych krajach członkowskich Mainstreaming podejścia LEADER w nowym okresie programowania w wybranych krajach UE Sieciowanie LGD na poziomie europejskim

3 Leader w UE-15 (1) Metoda, znana od dawna m.in. w krajach skandynawskich, angażowania całej społeczności w rozwiązywanie lokalnych problemów Od 1991 roku wprowadzana w formie eksperymentu w krajach UE (Leader, Leader II, Leader+) Objęła blisko połowę obszarów wiejskich UE i połowę ludności wiejskiej

4 Leader w UE-15 (2) W starej UE powstało ponad 1000 LGD W obszarach objętych Leaderem udało się stworzyć miejsca pracy (wg. ostrożnych szacunków co najmniej 100.000) i dodatkowe źródła dochodu oraz zahamować wyludnianie się wsi Buduje pozytywny wizerunek UE i funduszy unijnych, pomaga przełamać bezradność Pomaga pozyskać inne środki Wiele krajów UE uruchomiło podobne programy z własnych środków

5 Leader w nowych krajach członkowskich Nie jest Inicjatywą Wspólnotową i początkowo nie był przewidziany dla nowych krajów W grudniu 2002 ustalono, że może być uwzględniony w programach operacyjnych 2004-2006 jako działanie Wybrane przez 6 krajów przystępujących w 2004 roku (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry)

6 Leader w nowych krajach a IW LEADER - najważniejsze różnice Mniejsze środki przypadające na LGD Ze względu na pochodzenie środków – trudniejsze uzyskiwanie zaliczek Wymóg posiadania przez LGD osobowości prawnej od samego początku LGD nie mogą wybierać projektów (wyjątki: Litwa, niektóre programy czeskie, Bułgaria) ani finansować inwestycji Późne uruchomienie oficjalnego procesu sieciowania

7 Leader 2007-2013: ile środków na poszczególne osie, w tym na oś Leader? (dane wstępne, w %) (1) Oś 1Oś 2Oś 3Oś 4 Anglia108010>5 Austria1080105 Irlandia108055 Finlandia11.2 (7.8) 73.6 (81.7) 12.9 (8.9) 5.3 (3.7) Niemcy25-3138-4423-285-7 Francja40-4545-5010-15 razem z osią 3 Hiszpania50-5530-3510-1510

8 Ile środków na poszczególne osie, w tym na oś Leader? (dane wstępne, w %) (2) Oś 1Oś 2Oś 3Oś 4 Portugalia45-5535-4510-20 razem z osią 3 Rumunia452527.52.5 Estonia40392110 Słowacja135312.53 Litwa43.7838.1814.495.99 Polska41.732.219.91.7 (4.6)

9 Leader a pozostałe osie (przykłady) Finlandia – LGD wdrażają w całości oś 3 i 4, częściowo oś 1 i 2 Słowacja – w całości oś 3 i 4 Austria – w całości oś 3 i 4, wybrane działania z osi 1 Andaluzja – LGD wdrażają wszystkie osie i przygotowują odrębne strategie dla każdej z nich Polska – w całości oś 4, wybrane działania z osi 3

10 Innowacyjne rozwiązania mainstreamingu podejścia Leader Austria – metoda lokalnego partnerstwa wykorzystana dla wzmocnienia procesu tworzenia Lokalnych Agend 21 finansowanych z działania Odnowa wsi Portugalia – tworzenie partnerstw branżowych (obejmujacych wszystkie podmioty zainteresowanych daną branżą np. przetwórstwa) dysponujących grantem globalnym jako warunek korzystania z osi 1

11 Typologia LGD w zależności od struktury wdrażania Inspiracja: Robert Lukesch, Austria LGD jako inkubator, przecierający szlaki dla innych działań (przykład – Austria) LGD jako podstawa systemu tworzenia i wdrażania całej polityki obszarów wiejskich (przykład – Finlandia, Hiszpania) LGD łączy różne źródła finansowania i kieruje je na rozwój lokalny (Portugalia, Grecja)

12 Modele finansowania LGD (1) Model scentralizowany (LGD wybiera projekty i przekazuje rekomendacje do instytucji wdrażającej, która weryfikuje wniosek) – zdejmuje odpowiedzialność z LGD ale może powodować opóźnienia, dublowanie pracy i utratę autonomii LGD

13 Modele finansowania LGD (2) Model zdecentralizowany (grant globalny) – środki są w dyspozycji LGD, która wybiera projekty, płaci i sprawozdaje instytucji zarządzającej; duża odpowiedzialność za administrację i wysokie ryzyko po stronie LGD

14 Modele finansowania LGD (3) Model pośredni (najczęstszy): weryfikacja formalna powierzona instytucji pośredniczącej (może to być jeden z partnerów LGD z sektora publicznego) – np. w Finlandii LGD wybiera projekty pod względem merytorycznym, a korekty prawomocności i płatności dokonuje Centrum Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego dla danego obszaru

15 Współpraca LGD na poziomie europejskim Formalnie: Punkt Kontaktowy Leader+ na zlecenie Komisji Europejskiej (działalność informacyjna i szkoleniowa) ELARD – European Leader Association for Rural Development (Europejskie Stowarzyszenie LGD) – członkami jest ponad 600 LGD z 9 krajów, ale łączy przede wszystkim nieformalne sieci krajowe LGD (lobbing, wymiana doświadczeń) PREPARE – Partnership for Rural Europe (Partnerstwo dla Wsi Europejskiej)

16 Czym jest PREPARE? Cel: budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, szczególnie w nowych krajach UE i krajach sąsiedzkich Zrzesza krajowe sieci organizacji wiejskich ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii (polskim partnerem PREPARE jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich)

17 PREPARE a Leader Promowanie podejścia Leader i lobbing na poziomie UE (członkostwo w Komitecie Doradczym ds. Rozwoju Wsi) Stymulowanie wymiany doświadczeń (np. ostatnie doroczne spotkanie PREPARE – tzw. PREPARE Gathering – w Czechach było poświęcone Leaderowi) Wiele organizacji partnerskich PREPARE pełni rolę formalnych lub nieformalnych sieci LGD w swoich krajach


Pobierz ppt "Podejście Leader w wybranych krajach UE oraz możliwości współpracy LGD na poziomie europejskim Urszula Budzich-Szukała PREPARE – Partnerstwo dla Wsi Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google