Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 POMOC PUBLICZNA W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 POMOC PUBLICZNA W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata POMOC PUBLICZNA W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA Toruń, kwiecień 2009 roku

2 Co to jest pomoc publiczna?
Art. 87 ust. 1 TWE Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. System pomocy publicznej oparty jest na zasadzie wyjątku od reguły. Regułą jest zakaz!

3 Zasady wynikające z art. 87 ust. 1 TWE
Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej, o ile kumulatywnie spełnione są następujące warunki: ● Transfer ten skutkuje przysporzeniem dla danego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ● Transfer jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr (towarów, usług) ● Skutkiem transferu jest zakłócenie lub zagrożenie zakłócenia konkurencji ● Transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi

4 Dysponenci środków publicznych
● Administracja centralna ● Administracja samorządowa ● Agencje rządowe ● Przedsiębiorcy publiczni (przedsiębiorstwa państwowe, spółki skarbu państwa, spółki komunalne) ● Inne jednostki (m.in. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego) Oceny, czy dana transakcja jest przypisywalna władzy publicznej, dokonuje się poprzez zastosowanie tzw. „testu prywatnego inwestora” .

5 Korzyść ekonomiczna ● Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym
● Udzielanie pożyczek/kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej ● Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej ● Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku (np. gwarancje Skarbu Państwa)

6 Selektywność ● Konkretny podmiot gospodarczy ● Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki ● Podmioty działające w konkretnym regionie kraju ● Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług

7 Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową
● ETS wskazuje, że dla uznania, że występują zakłócenia konkurencji i wpływ na wymianę handlową nie jest konieczne wykazanie ich faktycznego występowania, wystarczy wskazanie możliwości ich wystąpienia. ● Za zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową bywa uznawane już samo wzmocnienie pozycji rynkowej wspomaganego przedsiębiorstwa (zob. wyrok ETS z r. w sprawie Philip Morris-Holland BV i Komisja Europejska C- 730/79), a stopień wpływu na handel i stopień zakłócenia konkurencji nie ma znaczenia dla dokonania oceny, czy w danym przypadku wchodzi w grę pomoc publiczna. ● Zdaniem Komisji Europejskiej przesłanka ta nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych i gdy kwota wsparcia jest niewielka. ● Zdaniem ETS nawet niewielka kwota pomocy na rzecz podmiotu działającego w lokalnej skali nie wyklucza zakłócenia konkurencji ( zob. orzeczenie z r. w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00).

8 Wyjątki od „zakazanej” pomocy publicznej
Art. 87 ust. 1 TWE – generalny zakaz udzielania przez Państwo Członkowskie pomocy publicznej, za wyjątkiem… ● Pomocy uznanej w Traktacie za zgodną ze wspólnym rynkiem (ust. 2): pomoc socjalna przyznana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, pomoc na naprawienie szkód spowodowanych m.in. klęskami żywiołowymi, pomoc dla niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem; ● Pomocy, która może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem (ust. 3): pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, pomoc przeznaczona na wspieranie ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania lub mającymi na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce danego Państwa Członkowskiego (np. projekty infrastrukturalne polegające na budowie dróg, szlaków transeuropejskich, podlegają indywidualnej notyfikacji KE)

9 Wyjątki od „zakazanej” pomocy publicznej c.d.
pomoc na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub dziedzin gospodarczych (pomoc o znaczeniu horyzontalnym np. badania i rozwój) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem (np. Hala Ludowa we Wrocławiu) Inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji (np. sektor stoczniowy, sektor górnictwa itp.)

10 Podstawowe zasady ● Transferowane zasoby – nie tylko bezzwrotne przekazanie środków z budżetu ● Przypisywalność transferu władzy publicznej – transfer nie musi być dokonywany bezpośrednio przez podmioty publiczne ● Nie każdy transfer stanowi przysporzenie (np. gdy całość korzyści przenoszona jest na ostatecznego odbiorcę), nie każde przysporzenie następuje na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ● Forma podmiotu otrzymującego transfer (wsparcie) nie ma znaczenia dla oceny, czy stanowi on pomoc publiczną – beneficjentem pomocy publicznej może i bardzo często jest podmiot publiczny

11 Beneficjent pomocy publicznej
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu IV rozdziału 1 TWE. Zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE zasady dotyczące pomocy publicznej mają zastosowanie wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność w warunkach konkurencji (przedsiębiorców). Okoliczność, czy działalność podmiotu ma charakter gospodarczy oceniana jest z punktu widzenia prawa wspólnotowego, a nie prawa krajowego.

12 Przedsiębiorca w prawie wspólnotowym ● Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. ● Nie ma znaczenia forma prawna i źródła finansowania. ● Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). ● Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13 Działalność gospodarcza w orzecznictwie ETS
wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług za odpłatnością na relewantnym rynku (określonym geograficznie i asortymentowo) usługą w rozumieniu Traktatu WE (art. 50) są świadczenia wykonywane za wynagrodzeniem.

14 Warunki rynkowe ● Nadrzędnym celem przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) ● Mechanizmy zapewniające warunki rynkowe (wyłączające co do zasady wystąpienie pomocy publicznej): otwarty/ bezwarunkowy przetarg ● Chodzi o tryb przetargu, który umożliwia udział KAŻDEGO zainteresowanego podmiotu ● Tryby, które nie zapewniają warunków rynkowych – nie wyłączają wystąpienia pomocy publicznej: np. zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę. Czasami jednak warunki rynkowe są spełnione bez postępowania przetargowego np. sprzedaż akcji na giełdzie.

15 Analiza prowadzonej przez beneficjenta działalności z punktu widzenia pomocy publicznej – ocena możliwości prowadzenia działalności odpłatnej : organ administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym (jednostka samorządu terytorialnego, powiatowy urząd pracy itd.) Ryzyko wystąpienia pomocy publicznej związane jest z gospodarczym charakterem projektu. organizacja non-profit, wykonująca działalność społecznie użyteczną lub o misyjnym charakterze, przeznaczająca ewentualny zysk na rozwój podstawowej działalności nie nastawionej na zysk (fundacja, stowarzyszenie, związek pracodawców itd.) Podmioty z grupy „b” mogą prowadzić działalność odpłatną z założeniem, że zyski z tej działalności przekazywane są na działalność statutową. Analiza projektu czy istnieje możliwość prowadzenia działalności odpłatnej przy wykorzystaniu majątku sfinansowanego w ramach projektu. przedsiębiorca wg prawa krajowego (spółka prawa handlowego, przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne, spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza itd.) Podmioty te działają w celu osiągnięcia zysku. Zawsze będziemy przeprowadzać analizę występowania pomocy publicznej.

16 Kiedy nie wystąpi pomoc publiczna?
projekt dotyczy podmiotu działającego w warunkach monopolu naturalnego (brak konkurencji wynikającej z barier ekonomicznych, technologicznych np. sieci ciepłownicze, sieci wodno-kanalizacyjne) czy prawnego (np. część usług Poczty Polskiej), które uniemożliwiają wejście na rynek konkurenta, projekt dotyczy realizacji inwestycji w infrastrukturę, która jest lub będzie udostępniana otwarcie na zasadach niedyskryminacyjnych, projekt związany jest z realizacją zadań publicznych (np. krajowy system oświaty) lub zadań w ogólnym interesie gospodarczym (rekompensata z tytułu realizacji zadania publicznego), w przypadku projektów z zakresu turystyki, rekreacji czy kultury należy określić atrakcyjność projektu oraz zakres oddziaływania projektu, a więc do kogo kierowany jest projekt (w skali lokalnej czy regionalnej brak pomocy publicznej).

17 Poziomy pomocy publicznej
I poziom – etap przekazywania dofinansowania z RPO – stanowi transfer zasobów publicznych między instytucją zarządzającą (lub instytucją pośredniczącą) a beneficjentem II poziom – wiąże się z dysponowaniem przez beneficjenta produktami nabytymi lub wytworzonymi w ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami RPO - np. j.s.t. otrzymuje z RPO środki na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej (na I poziomie pomoc publiczna nie występuje), a następnie przekazuje infrastrukturę (produkt dofinansowania) do zarządzania spółce komunalnej (pomoc publiczna występuje na II poziomie) III poziom – wiąże się z wykorzystywaniem majątku wytworzonego lub nabytego w ramach projektu w celu dostarczania określonych świadczeń innym podmiotom (ostatecznym odbiorcom pomocy) – np. gmina wznosi budynek, przeznaczony na centrum wystawiennicze, w którym przedsiębiorcy z terenu gminy będą mogli eksponować swoje wyroby i oddaje go w nieodpłatne użytkowanie izbie gospodarczej – pod warunkiem, że izba gospodarcza nie będzie wykorzystywała budynku do żadnej innej działalności i całkowicie zrównoważy przychody z tytułu użytkowania z bezpośrednimi kosztami prowadzenia tego centrum - pomoc publiczna wystąpi wyłącznie na III poziomie – dla przedsiębiorców-odbiorców ostatecznych)

18 Pomoc publiczna i co dalej?
Po stwierdzeniu występowania pomocy publicznej w projekcie należy sprawdzić czy projekt spełnia kryteria określone dla poszczególnych rodzajów pomocy publicznej. Wystąpienie pomocy publicznej w projekcie będzie miało wpływ na warunki udzielenia wsparcia, a w szczególności poziom dofinansowania i obowiązki jakie będzie miał spełnić beneficjent.

19 Kategorie pomocy publicznej
Pomoc regionalna Pomoc horyzontalna Pomoc sektorowa Pomoc de minimis – jako osobna kategoria, nie spełniająca zdaniem KE wszystkich przesłanek art. 87 ust. 1 TWE

20 Zwrot pomocy publicznej
Pomoc przyznana bezprawnie: pomoc nowa, wprowadzona w życie z naruszeniem procedury przewidzianej we właściwych rozporządzeniach MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej. Pomoc świadczona niezgodnie z przeznaczeniem: pomoc wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem warunków podpisanej umowy o udzieleniu pomocy.

21 Zwrot pomocy publicznej
Skutki dla podmiotów udzielających pomocy: brak skutków ewentualne odpowiedzialność służbowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skutki dla beneficjentów pomocy: zwrot pomocy niezgodnej zapłata odsetek zakaz udzielania nowej pomocy do czasu zwrotu.

22 Programy pomocowe dla RPO
Obowiązujące: rozporządzenie MRR z dn. 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO (Dz. U. Nr 185, poz. 1317) rozporządzenie MRR z dn. 2 października 2007 r r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach RPO (Dz. U. Nr 185, poz z późn. zm.) rozporządzenie MRR z dn. 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach RPO(Dz. U. Nr 193, poz z późn. zm.) rozporządzenie MRR z dn. 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO (Dz. U. Nr 193, poz z późn. zm.) W fazie projektu (planowane wejście w życie) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach RPO (II kw. 2009) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach RPO (marzec 2009) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (II kw. 2009) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach RPO (II kw. 2009) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach RPO (planowany termin wejścia w życie – do końca marca 2009 r.) rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO (planowany termin wejścia w życie – do końca marca 2009 r.)

23 Transport publiczny Generalnie dwie kategorie projektów:
I. Tworzenie lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego - m.in. drogi kołowe, tory tramwajowe, zajezdnie, dworce, przystanki 1. Infrastruktura stanowi własność publiczną (beneficjentem jest podmiot publiczny) – tworzenie takiej infrastruktury jest zadaniem państwa, działalność nie jest wykonywana w warunkach konkurencji – dofinansowanie z RPO nie stanowi pomocy publicznej 2. Infrastruktura stanowi własność odrębnego podmiotu utworzonego w celu realizacji ww. zadania publicznego – przy zachowaniu warunku, że: a. udostępnia on infrastrukturę za odpłatnością wszystkim zainteresowanym przewoźnikom na równych i niedyskryminujących zasadach b. dofinansowanie ze środków RPO pokrywa wyłącznie koszty realizacji projektu – nie będzie ono stanowiło pomocy publicznej 3. Infrastruktura stanowi własność przewoźnika i jest przez niego wykorzystywana do wykonywania przewozów – dofinansowanie z RPO stanowi pomoc publiczną

24 Transport publiczny c.d.
II. Zakup lub modernizacja taboru służącego do wykonywaniu przewozów – m.in. autobusy, szynobusy, tramwaje, wagony – dofinansowanie z RPO będzie stanowić pomoc publiczną dla podmiotów, które będą wykorzystywać ten tabor do wykonywania przewozów. Wykonywanie przewozów w odróżnieniu do tworzenia infrastruktury transportu publicznego jest działalnością konkurencyjną Rekompensata za świadczenie usług Rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym może zostać uznana za zgodną z art. 87 ust. 2 TWE i zwolniona z obowiązku notyfikacji po spełnieniu warunków określonych w Decyzji Komisji z dnia r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 TWE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (2005/842/WE).

25 Porty lotnicze Tworzenie i modernizacja infrastruktury portów lotniczych – m.in. terminali, pasów startowych – dofinansowanie z RPO co do zasady będzie stanowiło pomoc publiczną (w zakresie, w jakim odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej) II. Działania związane z bezpieczeństwem, kontrolą ruchu lotniczego, policją, służbą celną – wchodzą w zakres realizacji prerogatyw państwa, działania nie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej – dofinansowanie nie będzie stanowiło pomoc publicznej, pod warunkiem, że nie będzie wykorzystane dla wsparcia działalności gospodarczej

26 Instytucje otoczenia biznesu
I. Przygotowywanie terenów pod inwestycje – realizowane przez j.s.t. jako jedna z prerogatyw władzy publicznej – dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej II. Tworzenie inkubatorów technologicznych i przedsiębiorczości – dofinansowanie stanowi pomoc publiczną III. Świadczenie przedsiębiorcom usług szkoleniowych, doradczych, z zakresu transferu technologii – dofinansowanie stanowi pomoc publiczną IV. Tworzenie i wzmacnianie inicjatyw klastrowych – niepodleganie zasadom pomocy publicznej przez tzw. koordynatora klastra ma miejsce pod warunkiem przetransferowania całego wsparcia na ostatecznych odbiorców – podmiotów uczestniczących w inicjatywie klastrowej V. Tworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – pomoc publiczna nie wystąpi pod warunkiem przetransferowania przez fundusz otrzymanego wsparcia na ostatecznych odbiorców – przedsiębiorców (analogicznie jak w pkt IV)

27 Krajowy system edukacji i jednostki naukowe
Tworzenie infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności edukacyjnej - jeżeli jednostka edukacyjna realizująca projekt prowadzi działalność wyłącznie w ramach krajowego systemu edukacji to dofinansowanie z RPO nie będzie stanowiło pomocy publicznej (orzeczenie ETS w sprawie 263/86 Humbel Edel: > nauczanie w ramach krajowego systemu edukacji nie ma charakteru usługi w rozumieniu art. 50 TWE, > poprzez krajowy system edukacji państwo realizuje obowiązki wobec ludności w dziedzinie kulturalnej, socjalnej i edukacyjnej, > system jest z zasady finansowany ze środków publicznych, > nie ma znaczenia fakt, że niekiedy rodzice lub uczniowie ponoszą opłaty (wpisowe), pokrywające częściowo wydatki związane z działaniem systemu) II. Tworzenie infrastruktury szkolnictwa wyższego służącej prowadzeniu badań naukowych, a także dofinansowanie takich badań – dofinansowanie z RPO nie będzie stanowiło pomocy publicznej III. Tworzenie infrastruktury szkolnictwa wyższego służącej świadczeniu usług polegających na prowadzeniu badań na zlecenie i samo prowadzenie takich badań na zlecenie – dofinansowanie z RPO podlega zasadom pomocy publicznej

28 Ochrona zdrowia i lecznictwo uzdrowiskowe
Tworzenie i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Zgodnie z orzecznictwem ETS wykonywanie usług medycznych kwalifikowane jest jako działalność gospodarcza niezależnie od tego, czy koszty świadczonych usług są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta, czy też przez władze publiczne bądź fundusze zdrowia (orzeczenie ETS C-157/99 B.S.M. Geraets-Smits/Stichting Ziekenfonds). – w przypadku publicznych ZOZ (100 proc. usług zakontraktowanych z NFZ) – dofinansowanie z RPO nie podlega zasadom pomocy publicznej (adresowane co do zasady do obywateli polskich oraz świadczone są w ramach systemu stworzonego w ramach zadań państwa dot. ochrony zdrowia obywateli, nawet jeśli są częściowo płatne należą do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych ustalonego prze władze państwa) – w przypadku niepublicznych ZOZ – dofinansowanie w zakresie działań/ poddziałań dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia odnosi się wyłącznie do tej części projektu, który służy realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ (metoda proporcji) - pod warunkiem, że dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na działalność zakontraktowaną z NFZ – nie stanowi pomocy publicznej II. Tworzenie infrastruktury uzdrowiskowej – sytuacja szczególna – zakłady lecznictwa uzdrowiskowego mogą świadczyć usługi poza kontraktem z NFZ nawet jeżeli są publicznymi ZOZ-ami – dofinansowanie z RPO będzie stanowić pomoc publiczną

29 Turystyka i rekreacja I. Tworzenie i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury – oprócz budowy i utrzymania takiej infrastruktury z wyposażeniem, również promocja i rozpowszechnianie informacji turystycznej, projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa turystów – dofinansowanie z RPO nie będzie stanowiło pomocy publicznej pod warunkiem, że korzystanie z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu lub z usług informacyjnych oferowanych w ramach projektu będzie nieodpłatne II. Świadczenie usług turystycznych – m.in. usług hotelowych, gastronomicznych, czy rekreacyjnych – dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną

30 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
I. Rozwój i poprawa infrastruktury kultury – m.in. budowa lub przebudowa infrastruktury kulturalnej (biblioteki publiczne, ośrodki kultury, amfiteatry, sale koncertowe i wystawowe), zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, tworzenie systemów informacji kulturalnej II. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – rewitalizacja, renowacja lub konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków , konserwacja zabytkowych muzealiów, archiwaliów, zbiorów filmowych, rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek w oparciu o zbiory zabytkowe (decyzja KE z r. N 106/2005 dot. wsparcia dla Hali Ludowej we Wrocławiu) – dofinansowanie z RPO projektów dotyczących działalności kulturalnej wykonywanej przez instytucje kultury, kościoły, samorządy i inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej – działalności w warunkach konkurencji nie będzie stanowiło pomocy publicznej

31 Mieszkalnictwo Adaptacja (renowacja) budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych na lokale socjalne, mieszkania chronione, domy dla bezdomnych lub noclegownie – dofinansowanie z RPO nie będzie stanowiło pomocy publicznej Renowacja części wspólnych budynków, gdzie beneficjentem jest wspólnota mieszkaniowa – dofinansowanie z RPO nie podlega zasadom pomocy publicznej – wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, jest jedynie formą organizacji właścicieli poszczególnych lokali w celu wspólnego zarządzania nieruchomością – nie prowadzi działalności polegającej na oferowaniu lokali mieszkalnych na sprzedaż lub wynajem III. Renowacja części wspólnych budynków, gdzie beneficjentami są: gminy, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe (właściciele budynków, którzy mogą prowadzić działalność na rynku mieszkaniowym) – dofinansowanie z RPO będzie stanowiło pomoc publiczną

32 Gospodarka odpadami I. Gospodarka wodno-ściekowa – m.in. budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – dofinansowanie z RPO nie będzie stanowiło pomocy publicznej (niezależnie od tego, czy gmina wykonuje te zadania w formie zakładu budżetowego, czy w formie spółki komunalnej) – podmiot działa w warunkach monopolu naturalnego. II. Gospodarka odpadami Transport odpadów - odbiór i wywóz ścieków lub odpadów przy użyciu środków transportu, takich jak śmieciarki i wozy asenizacyjne oraz w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów – dofinansowanie takich projektów, w szczególności polegających na nabyciu lub modernizacji takich środków transportu, czy też budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji instalacji do zagospodarowania odpadów co do zasady będzie stanowiło pomoc publiczną. Infrastruktura składowisk odpadów - wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami może zakłócić konkurencję i wpłynąć na warunki wymiany handlowej między państwami członkowskimi UE. MRR opracowało projekt „Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych j.s.t. w gospodarce odpadami”. Wytyczne te wymagają akceptacji KE. Projekt Wytycznych został już przesłany do Komisji. Przewidywane rozwiązanie: pomoc zgodna z art. 86 ust. 2 TWE. Najważniejsze założenia Wytycznych: pomoc udzielana jako rekompensata za świadczenie usług publicznych; maksymalna wysokość pomocy odpowiada wartości luki finansowej; operator musi zostać specjalnie zobowiązany przez organ publiczny(j.s.t.) do świadczenia usług publicznych.

33 Społeczeństwo informacyjne
Generalnie cztery kategorie projektów (1) Tworzenie infrastruktury służącej przesyłowi danych (sieci telekomunikacyjnych) (2) Tworzenie zdolności do świadczenia usług drogą elektroniczną u przedsiębiorców oraz w instytucjach publicznych (3)Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających produkcję lub zarządzanie - pomoc publiczna wystąpi wówczas, gdy projekt dofinansowany środkami programu operacyjnego jest związany z wykonywaniem działalności konkurencyjnej

34 Społeczeństwo informacyjne c.d.
(4) Przesył danych przez sieci telekomunikacyjne – projekty polegające tworzeniu lub modernizacji sieci telekomunikacyjnej – działalność wykonywana w warunkach konkurencji - dofinansowanie z RPO udzielone podmiotowi wykonującemu taką działalność (operatorowi sieci) będzie stanowiło pomoc publiczną Wyłączenie pomocy publicznej - dofinansowanie na budowę lub modernizację sieci telekomunikacyjnej zostanie udzielone podmiotowi, który nie jest i nie będzie operatorem sieci.

35 Społeczeństwo informacyjne c.d.
Z powyższego wynika, że inwestycje samorządu terytorialnego w sieci szerokopasmowe nie będą objęte zasadami pomocy publicznej gdy: 1. będą dotyczyć infrastruktury wewnętrznej jst (sieci LAN urzędu, infrastruktura bezpieczeństwa, itp.) 2. będą dotyczyć infrastruktury przeznaczonej dla potrzeb funkcjonowania gminy/miasta (sieci MAN dla potrzeb administracji samorządowej, jej jednostek organizacyjnych, podmiotów komunalnych, dostęp do zasobów urzędów i jego jednostek organizacyjnych via publiczne hot-spoty, PIAP-y, wspomaganie zarządzania kryzysowego, edukacji, opieki medycznej czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego),

36 Społeczeństwo informacyjne c.d.
3. będą dotyczyć budowy sieci szerokopasmowych (lokalnych, regionalnych itp.) wykorzystywanych do celu opisanego w pkt 2 i jednocześnie udostępniane będą operatorom telekomunikacyjnym dla zwiększenia możliwości świadczenia przez nich usług dla klienta końcowego przy zachowaniu zasady open access network polegającej na niedyskryminującym dostępie do sieci dla każdego z operatorów, który zgłosi taki zamiar. Brak dyskryminacji opiera się na jednolitym cenniku dla wszystkich operatorów, identycznych zasadach organizacyjnych oraz warunkach technicznych dla każdego z zainteresowanych operatorów.

37 Społeczeństwo informacyjne c.d.
A contrario – regulacjom dotyczącym pomocy publicznej podlegać mogą projekty: 1. dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej służącej samorządowi (jako operatorowi) do świadczenia usług dostępu do Internetu klientom końcowym (niezależnie czy będzie to darmowy dostęp do Internetu czy usługa odpłatna), 2. polegające na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez operatorów dla świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku, gdy operatorzy będą wybierani przez samorząd w sposób dyskryminujący (np. gdy operatorem telekomunikacyjnym wyłącznym zostanie np. spółka prawa handlowego powołana przez samorząd, operatorzy dominujący, itp.).

38 Energetyka Generalnie trzy kategorie projektów:
I. Budowa lub przebudowa infrastruktury i urządzeń służących do produkcji, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej, w tym z odnawialnych źródeł energii II. Budowa lub przebudowa infrastruktury i urządzeń służących do produkcji lub przesyłu gazu ziemnego III. Zakup lub modernizacja urządzeń służących do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej pomoc publiczna będzie wyłączona w sytuacji istnienia monopolu naturalnego, w tym przypadku będzie dotyczyć zarządzania (utrzymywania i udostępniania innym podmiotom) sieci ciepłowniczych - np. w przypadku zakupu urządzeń (pkt III) przy założeniu, że zakup jest inwestycją konieczną z punktu widzenia zarządzania siecią natomiast tworzenie infrastruktury stanowi działalność konkurencyjną – dofinansowanie z RPO będzie stanowiło pomoc publiczną

39 Departament Polityki Regionalnej kontakt:
tel , fax

40 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 POMOC PUBLICZNA W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google