Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWA ROZWOJU PROJEKTÓWWODNO-KANALIZACYJNYCH W PPP mgr inż. Janusz Waś _________ Poznań, 07 października 2013 r. IGI-BIOPAX Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWA ROZWOJU PROJEKTÓWWODNO-KANALIZACYJNYCH W PPP mgr inż. Janusz Waś _________ Poznań, 07 października 2013 r. IGI-BIOPAX Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWA ROZWOJU PROJEKTÓWWODNO-KANALIZACYJNYCH W PPP mgr inż. Janusz Waś _________ Poznań, 07 października 2013 r. IGI-BIOPAX Sp. z o.o.

2 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA: WYMOGI UE I POLSKIE REALIA PRAWNE DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ZIELONE OCZYSZCZALNIE W TECHNOLOGII BIOPAX FINANSOWANIE W PPP IGI-BIOPAX Sp. z o.o.

3 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO ~ PRAWO UNIJNE MA PIERWSZEŃSTWO PRZED PRAWEM KRAJOWYM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ~

4 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Wstępując do UE Polska zobowiązała się wypełnić wytyczne dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Traktat Akcesyjny przewiduje, iż przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

5 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za obszar wrażliwy na eutrofizację spowodowaną zanieczyszczeniami ze ścieków komunalnych. Oznacza to, że ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu, niż w innych obszarach UE, w celu ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do Morza Bałtyckiego. Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

6 Do 31 grudnia 2015 r.: 1.Wszystkie aglomeracje 2000 RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o odpowiednim efekcie oczyszczania 2. Powinna być zapewniona co najmniej 75 % redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski 3.Aglomeracje < 2000 RLM powinny zostać wyposażone w oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

7 W celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Był on wielokrotnie później modyfikowany. IMPLEMENTACJA PRAWA UE Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

8 Podmiot odprowadzający nienależycie oczyszczone ścieki do środowiska wodnego ponosi z tego tytułu podwyższone o 500% opłaty za korzystanie ze środowiska tak jak w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego [POŚ, art. 292] Polsce grozi nałożenie przez Komisję Europejską wysokich kar za naruszenie prawa UE. Zanieczyszczający płaci – kary i opłaty Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

9 Kluczowe zobowiązanie: Wszystkie aglomeracje o RLM 2000 zostaną wyposażone do dnia 31 grudnia 2015 r. w oczyszczalnie o wydajności odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń generowanemu przez aglomeracje i w zbiorcze systemy kanalizacyjne, zapewniające obsługę blisko 100 % RLM aglomeracji. Podsumowanie i wnioski Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

10 Zagrożenia: Brak pełnej zgodności z dyrektywą 91/271/EWG Opóźnienia w realizacji zobowiązań na lata 2005-2010 Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Konieczność weryfikacji obszarów aglomeracji Podsumowanie i wnioski Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

11 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG: Polska jako Państwo Członkowskie zobowiązała się wyposażyć wszystkie aglomeracje w system zbierania ścieków komunalnych: –najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad 15000 –najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do aglomeracji o RLM między 2000 a 15000 Artykuł 3 ustęp 1

12 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG: W przypadku odprowadzania ścieków komunalnych do wód, do których odprowadzane są ścieki, które na mocy art. 5 uznane zostały za obszary wrażliwe (99,7% powierzchni Polski) Państwa Członkowskie zapewniają, aby systemy zbierania zostały uruchomione najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r. dla aglomeracji o RLM większej niż 10000. W przypadku, gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione [...] należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska. Artykuł 3 ustęp 1

13 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG: –najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji o RLM ponad 15000 –najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji o RLM 10000 do 15000 –najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do zrzutów do wód słodkich i estuariów, z aglomeracji o RLM 2000 do 10000 Artykuł 4 ustęp 1 Państwa Członkowskie zapewniają, aby ścieki komunalne przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu oczyszczeniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu w następujących okresach:

14 BRAK PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG Państwa Członkowskie, zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed odprowadzeniem do obszarów wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż określone w art. 4 … w odniesieniu do wszystkich zrzutów z aglomeracji o RLM wynoszącej ponad 10000 PROJEKT RAPORTU KZGW DYREKTYWA RADY 91/271/EWG Zapis ujęty w art. 5.4 dyrektywy 91/271/EWG pozwala na stosowanie podwyższonego usuwania tylko na oczyszczalnia powyżej 15000 RLM, pod warunkiem osiągnięcia do końca roku 2015, co najmniej 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego, w stosunku do całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń w kraju. Art. 5 ustęp 2 Art. 5 ustęp 4 Alternatywnie wymagania wobec poszczególnych oczyszczalni określone w ust. 2 i 3 mogą mieć zastosowania do obszarów wrażliwych w przypadku gdy można wykazać, że minimalne zmniejszenie całkowitego ładunku ścieków doprowadzonych do wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych na tym obszarze wynosi co najmniej 75% w odniesieniu do fosforu ogólnego i co najmniej 75% w odniesieniu do azotu ogólnego.

15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr. 137 poz. 984) w sprawie…

16 Wyliczona redukcja ładunku z aglomeracji z 2011r. Wartośćżądana Zanieczyszczenia biodegradowalne 76,0%86,0% Azot ogólny61,1%75,0% Fosfor ogólny61,8%75,0% Według raportu sporządzonego przez KZGW dla Ministerstwa Środowiska: Oznacza to, że podwyższona norma usuwania azotu i fosforu ogólnego (azot ogólny 15mg/l, fosfor ogólny 2mg/l) odnosi się już do oczyszczalni powyżej 10000 RLM! (Dyrektywa Rady 91/271/EWG Art.5 ustęp 2).

17 * Artykuł Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przepływowym reaktorze biologicznym, prof. UZ dr hab. inż. Zofia Sadecka, mgr inż. Janusz Waś W związku z tym i mylną interpretacją prawa unijnego ponad połowa ścieków komunalnych nie ma usuwanych związków biogennych! DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO ??? Ponad 50% ludności Polski mieszka w miejscowościach poniżej 15000 RLM*

18 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

19 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

20 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

21 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

22 Oczyszczalnie ścieków mogą wyglądać zupełnie inaczej...

23 ZIELONE OCZYSZCZALNIE

24

25

26 ZIELONE OCZYSZCZALNIE - PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA

27 JAK TO MOŻLIWE ?

28 złoty medal na targach POLEKO 2003 w Poznaniu - zmusiliśmy bąbelki powietrza, żeby płynęły w dół Nowy system napowietrzania

29 (główna nagroda na targach WOD-KAN 2003 w Bydgoszczy) hybrydowy, cyrkulacyjny, samosterowny reaktor biologiczny Samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy

30 DODATKOWO: Sztuczna rzeka Sztuczna rzeka –jako III stopień doczyszczania i naturalizacji ścieków oczyszczonych Kompaktowość Kompaktowość –umieszczenie wszystkich urządzeń ciągu technologicznego w jednym budynku Hermetyzacja Hermetyzacja – oddzielenie procesu od warunków atmosferycznych i oddzielenie otoczenia od procesu

31 JAKIE SĄ EFEKTY ?

32 Ścieki surowe Ścieki oczyszczone

33 Ścieki surowe Ścieki oczyszczone

34 WSZYSTKO DZIĘKI INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

35 OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

36 SYSTEM NAPOWIETRZANIA ASD AERATORY STRUMIENIOWE DENNE

37 SYSTEM NAPOWIETRZANIA ASD

38 Cechy charakterystyczne systemu napowietrzania ASD małe zapotrzebowanie na energię elektryczną, eliminacja mieszadeł z komór nitryfikacji, duża sprawność i elastyczność systemu napowietrzania, nie mniejsza niż 3 kgO 2 /kWh, brak dławienia powietrza w dyszach (nie ma strat ciśnienia), wykorzystanie zjawiska turbulencji do napowietrzania i mieszania bez niszczenia struktury kłaczka - sprawniejszy proces i lepsza sedymentacja w osadniku wtórnym, prostota konstrukcji gwarantująca bezawaryjną pracę, absolutna odporność na korozję, brak ruchomych części mechanicznych zanurzonych pod powierzchnią cieczy, łatwość montażu, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, niski koszt inwestycyjny, system napowietrzania ukierunkowuje przepływ, wymusza cyrkulację i mieszanie, przez co eliminuje strefy zagniwania osadu w komorze reaktora, specjalna konstrukcja dysz uniemożliwia ich zatkanie, zablokowanie lub zdławienie wypływu powietrza - są one absolutnie bezawaryjne, wieloletnia gwarancja.

39 Samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy

40 Zalety oczyszczalni projektowanych i budowanych w technologii BIOPAX niskie koszty inwestycyjne (mniejsze kubatury w porównaniu do innych technologii), niskie koszty eksploatacyjne (eliminacja zbędnych mocy, minimalizacja zatrudnienia), wysoki stopień oczyszczania przez cały rok, nawet zimą w każdej strefie klimatycznej, gwarancja uzyskania rewelacyjnych efektów oczyszczania i uzyskania efektu ekologicznego, prowadzenie procesu w obiekcie izolowanym od otoczenia, brak uciążliwych zapachów i aerozoli, brak strefy ochronnej (nie wymagana), własny, opatentowany, bezawaryjny i bardzo sprawny system napowietrzania ASD, prostota obsługi - samosterowny proces, wysoka niezawodność działania, naturalny proces mechaniczno-biologiczny z trzecim hydroponicznym stopniem oczyszczania, który w sytuacjach awaryjnych stanowi bufor zabezpieczający, duża odporność na skokowe obciążenia, łatwość uruchomienia oczyszczalni nawet po kilkudniowym braku napowietrzania (awarii), możliwość pracy wyłącznie na ściekach dowożonych, krótki cykl inwestycyjny, bardzo mała powierzchnia zabudowy terenu, atrakcyjna forma architektoniczna, możliwość pełnienia funkcji centrum ekologicznego - oczyszczalnia taka jest miejscem życia wielu roślin wodnych i przybrzeżnych, a także zwierząt.

41 Modernizacja oczyszczalni SBR PROJEKTSBRPROJEKTBIOPAX Przepływ [m 3 /d]300800 Moc zainstalowana [kW]4731 Kubatura całkowita reaktora [m 3 ] 1260960

42 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne projekt oczyszczalni w technologii tradycyjnej

43 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne projekt kompaktowej oczyszczalni w technologii BIOPAX

44 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne porównanie projektu w technologii tradycyjnej i technologii BIOPAX projekty są W TEJ SAMEJ SKALI !!!

45 Zagrożenia: Brak pełnej zgodności z dyrektywą 91/271/EWG Opóźnienia w realizacji zobowiązań na lata 2005-2010 Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Konieczność weryfikacji obszarów aglomeracji Podsumowanie i wnioski Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska

46 Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Podsumowanie i wnioski Jednym z takich źródeł finansowania jest Partnerstwo Publiczno Prywatne

47 IGI BIOPAX Sp. z o.o Firma BIOPAX-WBWW oraz Irlandzka Grupa Inwestycyjna utworzyły nową spółkę IGI BIOPAX Sp. z o.o., która w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oferuje: projektowanie, finansowanie, budowę/modernizację, eksploatację zbudowanych / zmodernizowanych oczyszczalni ścieków.

48 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Janusz Waś IGI BIOPAX Sp. Z o.o. ul. Piękna 68 00-672 Warszawa biuro@biopax.com.pl tel.: 608 473 246


Pobierz ppt "PERSPEKTYWA ROZWOJU PROJEKTÓWWODNO-KANALIZACYJNYCH W PPP mgr inż. Janusz Waś _________ Poznań, 07 października 2013 r. IGI-BIOPAX Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google