Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODNO-KANALIZACYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODNO-KANALIZACYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WODNO-KANALIZACYJNYCH
IGI-BIOPAX Sp. z o.o. PERSPEKTYWA ROZWOJU PROJEKTÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH W PPP mgr inż. Janusz Waś _________ Poznań, 07 października 2013 r.

2 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:
IGI-BIOPAX Sp. z o.o. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA: WYMOGI UE I POLSKIE REALIA PRAWNE DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ZIELONE OCZYSZCZALNIE W TECHNOLOGII „BIOPAX” FINANSOWANIE W PPP

3 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO
~ PRAWO UNIJNE MA PIERWSZEŃSTWO PRZED PRAWEM KRAJOWYM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ~

4 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Wstępując do UE Polska zobowiązała się wypełnić wytyczne dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Traktat Akcesyjny przewiduje, iż przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r.

5 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za „obszar wrażliwy” na eutrofizację spowodowaną zanieczyszczeniami ze ścieków komunalnych. Oznacza to, że ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu, niż w innych obszarach UE, w celu ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do Morza Bałtyckiego.

6 Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska
Do 31 grudnia 2015 r.: Wszystkie aglomeracje ≥ 2’000 RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o odpowiednim efekcie oczyszczania 2. Powinna być zapewniona co najmniej 75 % redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski 3. Aglomeracje < 2000 RLM powinny zostać wyposażone w oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie

7 IMPLEMENTACJA PRAWA UE
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska IMPLEMENTACJA PRAWA UE W celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Był on wielokrotnie później modyfikowany.

8 Zanieczyszczający płaci – kary i opłaty
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska Zanieczyszczający płaci – kary i opłaty Podmiot odprowadzający nienależycie oczyszczone ścieki do środowiska wodnego ponosi z tego tytułu podwyższone o 500% opłaty za korzystanie ze środowiska tak jak w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego [POŚ, art. 292] Polsce grozi nałożenie przez Komisję Europejską wysokich kar za naruszenie prawa UE.

9 Podsumowanie i wnioski
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska Podsumowanie i wnioski Kluczowe zobowiązanie: Wszystkie aglomeracje o RLM ≥ 2’000 zostaną wyposażone do dnia 31 grudnia 2015 r. w oczyszczalnie o wydajności odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń generowanemu przez aglomeracje i w zbiorcze systemy kanalizacyjne, zapewniające obsługę blisko 100 % RLM aglomeracji.

10 Podsumowanie i wnioski
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska Podsumowanie i wnioski Zagrożenia: Brak pełnej zgodności z dyrektywą 91/271/EWG Opóźnienia w realizacji zobowiązań na lata Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Konieczność weryfikacji obszarów aglomeracji

11 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG:
Artykuł 3 ustęp 1 Polska jako Państwo Członkowskie zobowiązała się wyposażyć wszystkie aglomeracje w system zbierania ścieków komunalnych: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad 15’000 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do aglomeracji o RLM między 2’000 a 15’000

12 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG:
Artykuł 3 ustęp 1 W przypadku odprowadzania ścieków komunalnych do wód, do których odprowadzane są ścieki, które na mocy art. 5 uznane zostały za „obszary wrażliwe” (99,7% powierzchni Polski) Państwa Członkowskie zapewniają, aby systemy zbierania zostały uruchomione najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r. dla aglomeracji o RLM większej niż 10’000. W przypadku, gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione [...] należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.

13 DYREKTYWA RADY nr 91/271/EWG:
Artykuł 4 ustęp 1 Państwa Członkowskie zapewniają, aby ścieki komunalne przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu oczyszczeniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu w następujących okresach: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji o RLM ponad 15’000 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji o RLM 10’000 do 15’000 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do zrzutów do wód słodkich i estuariów, z aglomeracji o RLM 2’000 do 10’000

14 BRAK PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG
DYREKTYWA RADY 91/271/EWG PROJEKT RAPORTU KZGW Art. 5 ustęp 2 Zapis ujęty w art. 5.4 dyrektywy 91/271/EWG pozwala na stosowanie podwyższonego usuwania tylko na oczyszczalnia powyżej 15’000 RLM, pod warunkiem osiągnięcia do końca roku 2015, co najmniej 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego, w stosunku do całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń w kraju. Państwa Członkowskie, zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed odprowadzeniem do obszarów wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż określone w art. 4 … w odniesieniu do wszystkich zrzutów z aglomeracji o RLM wynoszącej ponad 10’000 Art. 5 ustęp 4 Alternatywnie wymagania wobec poszczególnych oczyszczalni określone w ust. 2 i 3 mogą mieć zastosowania do obszarów wrażliwych w przypadku gdy można wykazać, że minimalne zmniejszenie całkowitego ładunku ścieków doprowadzonych do wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych na tym obszarze wynosi co najmniej 75% w odniesieniu do fosforu ogólnego i co najmniej 75% w odniesieniu do azotu ogólnego.

15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.
(Dz.U. Nr. 137 poz. 984) w sprawie…

16 Wyliczona redukcja ładunku z aglomeracji
Według raportu sporządzonego przez KZGW dla Ministerstwa Środowiska: Wyliczona redukcja ładunku z aglomeracji z 2011r. Wartość żądana Zanieczyszczenia biodegradowalne 76,0% 86,0% Azot ogólny 61,1% 75,0% Fosfor ogólny 61,8% Oznacza to, że podwyższona norma usuwania azotu i fosforu ogólnego (azot ogólny 15mg/l, fosfor ogólny 2mg/l) odnosi się już do oczyszczalni powyżej 10’000 RLM! (Dyrektywa Rady 91/271/EWG Art.5 ustęp 2).

17 DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO ??? Ponad 50% ludności Polski mieszka w miejscowościach poniżej 15’000 RLM* W związku z tym i mylną interpretacją prawa unijnego ponad połowa ścieków komunalnych nie ma usuwanych związków biogennych! * Artykuł „Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przepływowym reaktorze biologicznym”, prof. UZ dr hab. inż. Zofia Sadecka, mgr inż. Janusz Waś

18 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

19 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

20 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

21 Czy Wasze oczyszczalnie spełniają unijne wymagania?

22 Oczyszczalnie ścieków mogą wyglądać zupełnie inaczej...

23 ZIELONE OCZYSZCZALNIE

24 ZIELONE OCZYSZCZALNIE

25 ZIELONE OCZYSZCZALNIE

26 ZIELONE OCZYSZCZALNIE - PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA

27 JAK TO MOŻLIWE ?

28 Nowy system napowietrzania
złoty medal na targach POLEKO 2003 w Poznaniu - zmusiliśmy bąbelki powietrza, żeby płynęły w dół

29 Samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy
(główna nagroda na targach WOD-KAN 2003 w Bydgoszczy) hybrydowy, cyrkulacyjny, samosterowny reaktor biologiczny

30 DODATKOWO: Sztuczna rzeka – jako III stopień doczyszczania i naturalizacji ścieków oczyszczonych Kompaktowość – umieszczenie wszystkich urządzeń ciągu technologicznego w jednym budynku Hermetyzacja – oddzielenie procesu od warunków atmosferycznych i oddzielenie otoczenia od procesu

31 JAKIE SĄ EFEKTY ?

32 Ścieki surowe Ścieki oczyszczone

33 Ścieki surowe Ścieki oczyszczone

34 INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII
WSZYSTKO DZIĘKI INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

35 OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

36 SYSTEM NAPOWIETRZANIA ASD AERATORY STRUMIENIOWE DENNE

37 SYSTEM NAPOWIETRZANIA ASD

38 Cechy charakterystyczne systemu napowietrzania ASD
małe zapotrzebowanie na energię elektryczną, eliminacja mieszadeł z komór nitryfikacji, duża sprawność i elastyczność systemu napowietrzania, nie mniejsza niż 3 kgO2/kWh, brak dławienia powietrza w dyszach (nie ma strat ciśnienia), wykorzystanie zjawiska turbulencji do napowietrzania i mieszania bez niszczenia struktury kłaczka - sprawniejszy proces i lepsza sedymentacja w osadniku wtórnym, prostota konstrukcji gwarantująca bezawaryjną pracę, absolutna odporność na korozję, brak ruchomych części mechanicznych zanurzonych pod powierzchnią cieczy, łatwość montażu, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, niski koszt inwestycyjny, system napowietrzania ukierunkowuje przepływ, wymusza cyrkulację i mieszanie, przez co eliminuje strefy zagniwania osadu w komorze reaktora, specjalna konstrukcja dysz uniemożliwia ich zatkanie, zablokowanie lub zdławienie wypływu powietrza - są one absolutnie bezawaryjne, wieloletnia gwarancja.

39 Samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy

40 Zalety oczyszczalni projektowanych i budowanych w technologii „BIOPAX”
niskie koszty inwestycyjne (mniejsze kubatury w porównaniu do innych technologii), niskie koszty eksploatacyjne (eliminacja zbędnych mocy, minimalizacja zatrudnienia), wysoki stopień oczyszczania przez cały rok, nawet zimą w każdej strefie klimatycznej, gwarancja uzyskania rewelacyjnych efektów oczyszczania i uzyskania efektu ekologicznego, prowadzenie procesu w obiekcie izolowanym od otoczenia, brak uciążliwych zapachów i aerozoli, brak strefy ochronnej (nie wymagana), własny, opatentowany, bezawaryjny i bardzo sprawny system napowietrzania ASD, prostota obsługi - samosterowny proces, wysoka niezawodność działania, naturalny proces mechaniczno-biologiczny z trzecim hydroponicznym stopniem oczyszczania, który w sytuacjach awaryjnych stanowi bufor zabezpieczający, duża odporność na skokowe obciążenia, łatwość uruchomienia oczyszczalni nawet po kilkudniowym braku napowietrzania (awarii), możliwość pracy wyłącznie na ściekach dowożonych, krótki cykl inwestycyjny, bardzo mała powierzchnia zabudowy terenu, atrakcyjna forma architektoniczna, możliwość pełnienia funkcji centrum ekologicznego - oczyszczalnia taka jest miejscem życia wielu roślin wodnych i przybrzeżnych, a także zwierząt.

41 Modernizacja oczyszczalni SBR
PROJEKT SBR BIOPAX Przepływ [m3/d] 300 800 Moc zainstalowana [kW] 47 31 Kubatura całkowita reaktora [m3] 1260 960

42 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne
projekt oczyszczalni w technologii tradycyjnej

43 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne
projekt kompaktowej oczyszczalni w technologii BIOPAX

44 Różnice w projektowaniu BIOPAX a inne
porównanie projektu w technologii tradycyjnej i technologii BIOPAX projekty są W TEJ SAMEJ SKALI !!!

45 Podsumowanie i wnioski
Raport autorstwa Julii Majewskiej - Ministerstwo Środowiska Podsumowanie i wnioski Zagrożenia: Brak pełnej zgodności z dyrektywą 91/271/EWG Opóźnienia w realizacji zobowiązań na lata Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Konieczność weryfikacji obszarów aglomeracji

46 Partnerstwo Publiczno Prywatne
Podsumowanie i wnioski Niemal wyczerpane środki unijne – konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji Jednym z takich źródeł finansowania jest Partnerstwo Publiczno Prywatne

47 Firma BIOPAX-WBWW oraz Irlandzka Grupa Inwestycyjna utworzyły nową spółkę IGI BIOPAX Sp. z o.o., która w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oferuje: projektowanie, finansowanie, budowę/modernizację, eksploatację zbudowanych / zmodernizowanych oczyszczalni ścieków.

48 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Janusz Waś
IGI BIOPAX Sp. Z o.o. ul. Piękna 68 Warszawa tel.:


Pobierz ppt "WODNO-KANALIZACYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google