Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska Techniki i technologie w ochronie litosfery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska Techniki i technologie w ochronie litosfery."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona środowiska Techniki i technologie w ochronie litosfery

2 Rekultywacja gleb – kierunki rekultywacji

3

4 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Zabiegi techniczne Kształtowanie terenu zasypywanie wyrobisk, wyrównanie hałd, doprowadzenie do takiego stanu, w którym ilość wody i powietrza w glebie wystarczy, aby mogły rosnąć na niej rośliny, pokrycie gleby warstwą gleby żyznej o grubości, zapewniającej rozwój na niej jakiekolwiek rośliny.

5 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Rekultywacja terenu po wyrobisku w Kunowie

6 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Rekultywacja terenu po wyrobisku w Kunowie

7 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Rekultywacja terenu po wyrobisku w Kunowie

8 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Zabiegi techniczne Neutralizacja szkodliwych środków - doprowadzanie do stanu, w którym bardzo szkodliwe substancje nie są już groźne dla życia roślin i organizmów glebowych. Dekoncentracja (rozrzedzenie) - polega to na wymieszaniu gleby skażonej przez bardzo trujące substancje z glebą nieskażoną na dużej powierzchni.

9 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gleb – podstawowe zabiegi Zabiegi biologiczne Nawożenie organiczne, mineralne, nawozy zielone; Zabiegi agrotechniczne; Wprowadzenie roślinności pionierskiej, czyli takiej, która może rosnąć w bardzo złych warunkach i powoli przygotowywać odpowiednie warunki dla roślin bardziej wymagających.

10 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gruntu Rekultywacja gruntów obejmuje: zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych i zniszczonych w wyniku eksploatacji górniczej wykorzystywanie zwałowisk skał płonnych i wyrobisk popiaskowych.

11 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja gruntu Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie

12 Techniki i technologie w ochronie litosfery – hałd i składowisk odpadów – podstawowe zabiegi Hałda w Rydułtowach, drzewostan powstał w wyniku samo-zalesieniaRydułtowach

13 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja hałd i składowisk odpadów. Rekultywacja hałd i składowisk odpadów obejmuje: Przykrycie odpadów czaszą lub geomembraną i warstwą ziemi, na której jest nasadzana roślinność. Przykrycie odpadów czaszą lub geomembraną i warstwą ziemi, na której jest nasadzana roślinność. Odgazowywanie hałd i składowisk, polega na wprowadzaniu instalacji odgazowniczej, i wykorzystanie gazu do wytwarzania energii cieplnej. Odgazowywanie hałd i składowisk, polega na wprowadzaniu instalacji odgazowniczej, i wykorzystanie gazu do wytwarzania energii cieplnej.

14 Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja hałd i składowisk odpadów.

15 Stały monitoring nieczynnych składowisk z zakazem jakiegokolwiek wykorzystania tego terenu (żwirowiska, piaskownie, glinianki itp.). Technologia cieczowo-gazowa rekultywacji hałd odpadów komunalnych stałych. Pozwala na całkowitą likwidację zagrożenia ekologicznego (np. zatrucia wód gruntowych), umożliwia wykorzystanie terenu pod inwestycje lub wręcz uprawę ziemi gdyż zasadowość (ph) zrekultywowanego gruntu jest obojętne.

16 Techniki i technologie w ochronie litosfery – kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków Infrastrukturalny Rolniczy

17 Techniki i technologie w ochronie litosfery – kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków Leśny Rekreacyjny

18 Techniki i technologie w ochronie litosfery - kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków Kierunek rolny o o Wprowadzanie rośliny wzbogacającej glebę w azot i materię organiczną, przy wysokich – o ile to możliwe – efektach ekonomicznych (tj. dużej opłacalności uprawy). o Przygotowana powierzchnia może być zagospodarowana jako trwałe pastwisko lub przeznaczona do uprawy rolnej

19 Techniki i technologie w ochronie litosfery - kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków Kierunek leśny o o Na etapie przedplonowym zakłada się plantacje roślin drzewiastych. o o W pierwszej kolejności wprowadza się gatunki pionierskie, które charakteryzują się małymi wymaganiami edaficznymi i dużą odpornością na skażenia przemysłowe. Gatunki te powinien cechować również szybki wzrost. o o Przygotowana powierzchnia może być zagospodarowana jako trwałe pastwisko lub przeznaczona do uprawy rolnej

20 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Rekultywacja wód powierzchniowych Ekologiczno-inżynierskie podejście, mające na celu odnowę zdegradowanego środowiska wodnego. Powinna ona: Posiadać charakter integralny, to znaczy dany ciek czy zbiornik wodny wraz z przynależnym ekosystemem powinny tworzyć jedną całość, odporną na ewentualne stresy, wynikające z działającego nań środowiska (okresowe wezbrania, obniżony poziom tlenu, itp.),

21 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Uwzględniać strukturę fizyczną danego cieku, sprzyjającą rozwojowi pożądanej flory i fauny. Zmiany morfologiczne, prostowanie koryt, odcięcia od ekosystemów mogą sprzyjać degradacji, Brać pod uwagę wpływ użytkowników obszaru zlewni na dany obiekt wodny. Dotyczy to oddziaływania przemysłu, zabudowy miejskiej, ośrodków handlowych,

22 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Odzwierciedlać możliwości zlewni w aspekcie jej naturalnej samoodnowy, Opierać się na ścisłych wytycznych, metodologii ich wprowadzania oraz prawidłowej kontroli działań prowadzonych w celu poprawy sytuacji.

23 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Uwzględniać wszystkie przyczyny zaistniałej sytuacji, szczególnie te, które bezpośrednio spowodowały degradacje: zrzuty toksycznych ścieków, zmiany użytkowania terenów, zwiększona powierzchnia nawierzchni trwałych w stosunku do terenów zielonych, likwidacja terenów podmokłych itp.,

24 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Rekultywacja zbiorników wodnych może opierać się na sprawdzonych przykładach z innych rejonów kraju lub z zagranicy. Adaptowanie rozwiązań należy, zatem prowadzić z zachowaniem ostrożności. W procesie odnowy, należy uwzględniać równie ewentualne aspekty związane z planami przyszłościowymi dla danego terenu.

25 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych Specjaliści uczestniczący w pracach nad zdegradowanym środowiskiem: Z dziedziny ekologii, Z dziedziny biologii środowiska wodnego, Z dziedziny hydrologii, hydrauliki, Z dziedziny geomorfologii, Z dziedziny inżynierii budowlanej, Z dziedziny planowania przestrzennego, komunikacji oraz socjologii.

26 Rekultywacja wód powierzchniowych Techniki i technologie w ochronie litosfery - Rekultywacja wód powierzchniowych W celu poprawy stanu jeziora stosuje się techniki: Przemywania, Aeracji, Wytrącania nutrientów i ich deaktwacji, Usuwanie osadów dennych - bagrowanie, Koszenie roślinności, Odławianie ryb,.Usuwanie sestonu.

27 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Przemywanie. Polega na dostarczaniu doń czystej wody, ubogiej w substancje odżywcze. Wymaga to istnienia w pobliżu jeziora źródła takiej wody. Przesył wody z większej odległości byłby bardzo kosztowny. Wymiana wody w jeziorze powinna dokonywać się kilka razy w roku. Przesył wody z większej odległości byłby bardzo kosztowny. Wymiana wody w jeziorze powinna dokonywać się kilka razy w roku. Odmianą tradycyjnego przemywania jeziora jest odprowadzenie silnie zeutryfizowanych wód hypolimnionu i wprowadzenie na ich miejsce dobrze natlenionych wód pochodzących spoza jeziora.

28 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Aeracja. Sztuczna aeracja jeziora polega na wprowadzeniu doń powietrza. Jednym ze skutków jest poprawa warunków tlenowych w hypolimnionie, a innym – wymuszenie cyrkulacji wody w jeziorze w celu uzyskania określonych efektów biologicznych. W technice aeracji stosuje się aeratory np. aeratory pulweryzacyjne

29 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Aeracji wody jeziornej dokonuje się bez naruszenia naturalnej stratyfikacji jeziora, bądź z jej naruszeniem. Natlenienie wód hypolimnionu uzyskuje się w praktyce przez wprowadzenie do wody przewodu, za pośrednictwem, którego tłoczone jest powietrze. Przypomina to natlenianie wody w akwarium z rybami.

30 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Schemat działania aeratora – w jeziorze głębokim (pow. 10 m).

31 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Aerator pulweryzacyjny pracujący na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku

32 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Usuwanie osadów dennych. Usunięcie osadów dennych jest zabiegiem bardzo kosztownym. Bagrowanie dna powoduje ponadto niebezpieczeństwo takiego wzruszenia osadów, że znaczne ładunki fosforu przejdą do wody. Usunięcie osadów przy spuszczonej wodzie jest znacznie łatwiejsze, sprzyja też oksydacji.

33 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Bagrowanie

34 Bagrowanie

35 Bagrowanie

36 Koszenie roślinności litoralnej i odłów ryb. J Jest atrakcyjną metodą usuwania fosforu. Jednym ze sposobów usuwania roślinności jest metoda polegająca na sztucznym obniżaniu poziomu wody w jeziorze. Zimą następuje zlodzenie jeziora i wmarznięcie łodyg roślinnych w lód. Podwyższenie stanu wody powoduje wyrwanie roślin z korzeniami. Po stopnieniu pokrywy lodowej pływające szczątki roślinne są zbierane i odprowadzane poza jezioro.

37 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Odławianie sestonu. W praktyce odławianie sestonu może polegać na dopompowywaniu go w specjalnych urządzeniach. Technika ta wymaga jednak wielkiej pracy i często zaangażowania, zwłaszcza w przypadku dużych jezior, pokaźnych środków finansowych. W jeziorach zaporowych odprowadzenie zooplanktonu można uzyskać przez wpuszczanie wody dolnymi przepustami wtedy, gdy jego zagęszczenie jest największe przy dnie.

38 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Biomanipulacja. Biomanipulacja polega na ingerencji w łańcuchy troficzne organizmów w celu ograniczenia populacji lub też całkowitej eliminacji poszczególnych grup organizmów. W systemach jezior zeutrofizowanych dąży się najczęściej do ograniczenia występowania nadmiernie rozmnożonych organizmów fitoplanktonowych i niektórych makrofitów.

39 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Biomanipulacja. Wprowadzenie do jeziora tołpygi białej – typowej przedstawicielki ryb fitoplanktonożernych, sprzyja ograniczeniu rozwoju fitoplanktonu. Podobnie wprowadzenie amura może okazać się skuteczne w likwidacji nadmiernie rozrośniętej roślinności makrofizycznej.

40 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Metody chemiczne rekultywacji jezior – precypitacja, Strącanie związków fosforu, a tym samym usuwanie części tego biogennego pierwiastka z obiegu i ograniczenie przyrostu masy glonów, oraz stosowanie algicydów – czyli środków chemicznych z grupy herbicydów stosowanych do zwalczania glonów

41 Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Techniki i technologie w ochronie litosfery - Techniki stosowane w rekultywacji jeziora Rekultywacja rzek Dokonuje się przez zintensyfikowanie ich naturalnej zdolności do oczyszczania budowę progów i kaskad zwiększających aerację, regulacje biegu rzek oraz eliminowanie zastoisk, gdzie łatwo może dojść do wyczerpania się tlenu.


Pobierz ppt "Ochrona środowiska Techniki i technologie w ochronie litosfery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google