Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska Metody zabezpieczania i oczyszczania przed czynnikami środowiskowymi zanieczyszczającymi aerosferę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska Metody zabezpieczania i oczyszczania przed czynnikami środowiskowymi zanieczyszczającymi aerosferę."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona środowiska Metody zabezpieczania i oczyszczania przed czynnikami środowiskowymi zanieczyszczającymi aerosferę.

2 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Zadania mające na celu poprawę stanu sanitarno – higienicznego powietrza w Polsce Dalsza restrukturyzacja gospodarki; Podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia jej energochłonności i materiałochłonności; Podjęcie programu restrukturyzacji energetyki w celu zmniejszenia monopolistycznej roli węgla jako paliwa (w tym także podjęcie programu rozwoju energetyki jądrowej); Rozwój zdalnych cieci ciepłowniczych (lub zmianę medium grzewczego), w centrach dużych miast;

3 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Szybka realizacja programu ograniczania emisji gazów (zwłaszcza SO2) z zakładów energetyczno – ciepłowniczych; Poprawa skuteczności urządzeń odpylających w zakładach energetyki zawodowej i przemysłowej; Rozbudowa zakładów wzbogacania i odsiarczania paliw; Wprowadzanie zakazu rejestrowania pojazdów bez katalizatorów i stopniowe wycofywania benzyn ołowiowych;

4 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Wprowadzanie w przemyśle nowych technologii o znacznie niższych wskaźnikach emisji zanieczyszczeń; Realizacja programu znacznego wzrostu lesistości obszaru Polski; Doskonalenie mechanizmów prawnych i ekonomicznych wymuszających dbałość o stan środowiska; Zapewnienie spójności pomiędzy długotrwałą polityką ekologiczną państwa a bieżącą polityką gospodarczą.

5 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Rozwiązania w zakresie techniki i technologii dla zakładów już istniejących W asortymencie produkcji (wyeliminowanie produkcji najsilniej degradującej środowisko); W stosowanych surowcach (np. zmiana paliw na mniej zasiarczone); W technologii wytwarzania (np. zmiana technologii produkcji cementu);

6 Techniki i technologie w ochronie powietrza
W urządzeniach służących do wytwarzania (np. zmiana kotłów energetycznych tradycyjnych na fluidalne), a także hermetyzacji procesów (likwidacji emisji niezorganizowanej, jej skorelowanie i utylizacji), racjonalizacji zużycia surowców produkcyjnych i czynników energetycznych (w całym zakładzie) oraz instalacji urządzeń do redukcji wytworzonych zanieczyszczeń (oraz ewentualne zmiany w konstrukcji emitora).

7 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Możliwości ograniczania emisji dwutlenku siarki Stosowanie paliw o niewielkiej zawartości siarki; Zastępowanie paliwa węglowego gazem ziemnym; Budowa instalacji wzbogacania węgla; Instalowanie kotłów fluidalnych (pyłowych), umożliwiających związanie 80 – 90% siarki oraz ograniczających emisję azotu do atmosfery (z powodu niższej temperatury spalania).

8 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Odsiarczanie spalin przez przepuszczanie ich przez płyny alkaliczne (mokra metoda wapienna i amoniakalna). Stosowanie suchej metody wapiennej, polegającej na wprowadzeniu do komory paleniskowej kotła minerałów zawierających węglany wapnia i magnezu. Stosowanie metody radiacyjnej, polegającej na równoczesnym odsiarczaniu i odazotowaniu spalin. Metoda ta jest bardzo obiecująca, polega na przepływie spalin przez reaktory radiacyjne, gdzie w wyniku aktywizacji wiązką elektronów uzyskuje się nawozy azotowe – siarczan amonowy (NH4)2SO4 i azotan amonowy (NH4 NO3).

9 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń przez poprawę jakości węgla używanego w procesach energetycznych. Odsiarczanie węgla Odpirytowanie węgla Siarka w węglu może występować w dwóch postaciach: jako tzw. piryt, czyli siarczek żelaza oraz w postaci siarki organicznej, chemicznie związanej z węglem. Proporcje pomiędzy tymi dwoma rodzajami decydują z założenia o celowości i skuteczności odsiarczania. Znacznie trudniejsze (i kosztowniejsze) jest oddzielenie siarki organicznej, ale w węglu kamiennym jest jej na ogół mniej niż siarki w postaci siarczku żelaza.

10 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Nieopłacalne jest odsiarczanie węgla brunatnego przede wszystkim, dlatego, że zawarte w tym paliwie związki mineralne w postaci popiołu mogą wiązać w procesie energetycznego spalania nawet do 50% siarki organicznej. Najlepszą metodą zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez spalanie węgla brunatnego jest jego gazyfikacja. Uzyskiwany w jej wyniku gaz może być używany w elektrowni, w której do wytwarzania energii elektrycznej stosowana jest kombinacja turbin gazowych i parowych.

11 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Odsiarczanie węgla Jest jednym z tańszych sposobów ograniczania emisji tego pierwiastka do atmosfery. Ogranicza ilość odpadów powstających w miejscu spalania tego paliwa. Zmniejsza koszty transportu.

12 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Odpirytowanie węgla. Może odbywać się dwiema metodami: flotacyjną i grawitacyjną. Flotacja polega na wykorzystaniu właściwości przylepiania się drobno zmielonych cząstek węgla do pęcherzyków powietrza i wypływania wraz z nimi w postaci piany na powierzchnię wody. Proces ten powoduje usunięcie około 40% siarczku żelaza zawartego w węglu. Metoda grawitacyjna polega na rozdzieleniu węgla i pirytu w specjalnych młynach węglowych i separatorach. W ten sposób usuwa się do 80% siarki pirytowej. Uzyskany siarczek żelaza może służyć do produkcji kwasu siarkowego i czystego żelaza.

13 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Technologie „końca rury”. Ze względu na stan skupienia oddzielanych zanieczyszczeń urządzenia oczyszczające dzieli się na: Urządzenia do oddzielania z gazu rozdrobnionych zanieczyszczeń stałych (pyłu), zwane odpylaczami; Urządzenia do oddzielania kropelek cieczy (mgieł); Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych.

14 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Urządzenia odpylające: Cyklony, niekiedy łączone w całe baterie cyklonów i multicyklonów; Odpylacze filtrujące – działające na zasadzie oddzielania pyłów od gazu podczas przepływu przez materiał porowaty np. tkaniny, włókniny, flice, bibuły; Odpylacze mokre – działające na zasadzie wymywania pyłów za pomocą cieczy;

15 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Elektrofiltry – wykorzystujące oddziaływanie pola elektrostatycznego na zanieczyszczenie zawieszone w gazach. Stosowane są na ogół dla oczyszczania bardzo dużych ilości gazów; Komory osadnicze – stosowane do oczyszczania zgrubnego przy bardzo dużych ilościach pyłu, np. cementowego, metalurgicznego.

16 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych Klasyfikacja w zależności od stosowanych metod oczyszczania: Urządzenia absorpcyjne; Urządzenia adsorpcyjne; Urządzenia do katalicznego utleniania i redukcji; Urządzenia do spalania płomieniem; Urządzenia skraplające; Urządzenia kompresyjne.

17 Techniki i technologie w ochronie powietrza – metody usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza
Metody absorpcyjne polegają na przenoszeniu masy z fazy gazowej do ciekłej przez warstwę graniczną. Stosuje się przy tym absorbery powierzchniowe, rozpryskowe, absorbery mechaniczne, absorbery barbotażowe i kolumny wypełnione. Metody te stosuje się do usuwania gazów zarówno dobrze, jak i źle rozpuszczonych.

18 Techniki i technologie w ochronie powietrza – metody usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza
Metody adsorpcyjne polegają na koncentracji zanieczyszczeń na powierzchni ciała stałego. Najczęściej jako adsorbent stosuje się węgiel aktywny oraz silikażel. Proces przebiega w zbiornikach cylindrycznych ustawionych poziomo lub pionowo. Metody te służą do usuwania różnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych

19 Metody katalitycznego utleniania i redukcji
Techniki i technologie w ochronie powietrza – metody usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza Metody katalitycznego utleniania i redukcji Wykorzystują zjawisko katalitycznego przyspieszania reakcji chemicznych. Jako katalizatory stosowane są niektóre metale, półprzewodniki oraz niektóre sole. Metody te stosuje się do usuwania tlenków węgla i azotu, formaldehydu i siarki w związkach organicznych.

20 Techniki i technologie w ochronie powietrza – metody usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza
Metody spalania płomieniem bezpośrednim prowadzą do przekształcenia palnych składników zawartych w odrazach, a stosowane są głównie do usuwania par węglowodorów. Metoda kompresyjna polega na zmniejszeniu objętości odgazów przez sprężanie, aż do przekroczenia koncentracji nasycenia, co umożliwia kondensację.

21 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Technologie niezagrażające środowisku. W ostatnim okresie coraz popularniejsze stają się takie źródła energii, jak: promieniowanie słoneczne, siła wiatru, energia wnętrza Ziemi (tzw. energia geotermalna), energia przypływów i odpływów mórz.

22 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Energetyka słoneczna. Najmniej znana forma energii. Ze względu na charakter rozkładu gęstości strumienia energii promieniowania, jego strukturę istnieją pewne ograniczenia w możliwościach jego wykorzystania, zwłaszcza w okresie zimowym. W kilku regionach kraju stosowane są kolektory słoneczne (cieczowe i powietrzne).

23 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Kolektory powietrzne mają najczęściej zastosowanie w rolnictwie do suszenia płodów rolnych. Ogólną ich ilość ocenia się na 50 – 60 szt. a ich powierzchnię na 6000 m2. Są one wykorzystywane średnio przez 300 – 600 godzin rocznie. Kolektory cieczowe znajdują zastosowanie przede wszystkim do podgrzewania wody w mieszkaniach, domkach kempingowych, letniskowych obiektach sportowych i rekreacyjnych, w budynkach inwentarskich, paszarniach, a także do podgrzewania wody w zbiornikach, basenach oraz wody technologicznej w małych zakładach przemysłowych.

24 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Energetyka wiatrowa Za wybitnie korzystny dla rozwoju energetyki wiatrowej można uznać obszar wybrzeża Bałtyku. Podobne warunki występują na terenie województwa suwalskiego, nieco gorsze w środkowej Polsce. Energetyka wodna. Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntów i niewielkie spadki terenów.

25 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Moc aktualnie istniejących elektrowni wodnych może być zwiększona o 20-30% poprzez modernizację agregatów prądotwórczych. Wobec obecnie niewielkiego stopnia wykorzystania istniejącego potencjału technicznego ma szansę w przyszłości na dalszy rozwój. Praktycznie jedynymi obiektami hydroenergetycznymi, których ilość stale wzrasta, są małe elektrownie wodne, budowane przeważnie na istniejących (często zdewastowanych) stopniach wodnych.

26 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Do grupy małych elektrowni wodnych zalicza się obiekty o mocy zainstalowanej poniżej 500 kW. Niewielkie zasoby wodne Polski powodują, iż znaczna część małych elektrowni wodnych dysponuje mocami zainstalowanymi poniżej 100 kW. Są one szansą poprawy fatalnego współczynnika regulacji odpływu, zwłaszcza na mniejszych rzekach. Istotne znaczenie ma również lokalna retencja wód.

27 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Biomasa. Jej udział w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce rośnie z roku na rok. Biomasa może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol). Energetyczne wykorzystanie biopaliw stałych jest najszybciej rozwijającym się rodzajem energetyki odnawialnej w Polsce

28 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Wody geotermalne Na obszarze Polski wykorzystywane były od dawna do celów leczniczych. W ostatnich latach w kraju zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie możliwości wykorzystania wód geotermalnych do celów grzewczych. Zasoby wód geotermalnych koncentrują się głównie na obszarze niżowym (w pasie od Szczecina do Łodzi), w rejonie grudziądzko-warszawskim oraz w rejonie Przedkarpackim.

29 Techniki i technologie w ochronie powietrza
W Polsce działają obecnie dwie instalacje geotermalne w Bańskiej na Podhalu (4,5 MW, docelowo 70 MW), w Pyrzycach koło Szczecina (15 MW, docelowo 50MW), a także planowane jest uruchomienie trzeciej instalacji w Mszczonowie koło Warszawy (7,3 MW).

30 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Energetyka jądrowa. Dyskusyjny sposób zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery Metoda oparta na rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych. Metoda ta ma wielu zwolenników i przeciwników.

31 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Zwolennicy energetyki jądrowej Wskazują na brak emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu w procesie pozyskiwania energii. Dowodzą, że wstrzymanie globalnych zmian klimatycznych, spowodowane m.in. emisją do atmosfery ogromnych ilości CO2, będzie możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu tego typy elektrowni.

32 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Przeciwnicy energetyki jądrowej Twierdzą, że nie jest to bezpieczna technologia, powołując się na przykład awarii w Czarnobylu i wielu innych elektrowniach jądrowych na świecie. Przekonują, że nie ma bezpiecznych i jednoznacznie pewnych metod utylizacji odpadów promieniotwórczych powstających podczas pracy elektrowni jądrowych.

33 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Zagospodarowanie przestrzenne Właściwa lokalizacja obiektów przemysłowych i nowych miast Budując obiekty, które potencjalnie mogą być źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery, konieczne jest uwzględnienie możliwości zmniejszenia lub zwiększenia stężeń substancji szkodliwych niektórych zależności od lokalizacji źródeł emisji. Lokalizując emitory prostopadle do kierunku najczęściej wiejących wiatrów, uzyskuje się dobre warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Jednakże przy zmianie kierunków wiatrów o 900 może to doprowadzić do pokrywania się smug spalin, co grozi przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń na tym obszarze.

34 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych stężeń zachodzi również wtedy, gdy źródło emisji zlokalizowane jest na dnie doliny. Przy pewnych warunkach rozkładu temperatury w atmosferze może dojść do wytworzenia się warstwy inwersyjnej, uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

35 Techniki i technologie w ochronie powietrza
W niektórych wypadkach istotne jest stworzenie strefy izolacji przestrzennej pomiędzy źródłem emisji a miejscem podlegającym szczególnej ochronie. Celem tego typu stref jest nie tylko zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do granic określonych normami (gdyż to zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem musi nastąpić na granicy zakładu), lecz również optyczne oddzielenie chronionego obszaru od źródła emisji.

36 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Tego typu bariery znajdują szczególne zastosowanie w obszarach turystycznych w oddzielaniu szkół, szpitali czy domów opieki od obiektów odprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Właściwe ustalenie konturu i lokalizacji strefy izolacyjnej oraz właściwy skład gatunkowy roślin tworzących pas zieleni może dodatkowo zmniejszyć poziom zanieczyszczenia. Jest to związane ze zdolnością roślinności do pochłaniania zanieczyszczeń. Zdolność pochłaniania zmienia się w czasie i zimą jest znacznie mniejsza.

37 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Metody fizyczne i środki chemiczne stosowane w odkażaniu powietrza Działanie wysokiej temperatury (umieszczenie płomieni palników gazowych w strumieniu przepływającego powietrza); Sprężanie powietrza (zaistnienie adiabatycznych warunków powoduje podwyższenie temperatury); Jonizacja powietrza (wytworzenie pola elektromagnetycznego, powoduje elektrostatyczną sedymentację rozproszonych cząstek na elektrodzie); Naświetlanie promieniami jonizującymi i nadfioletowymi (promienie UV o zakresie długości fal 200 – 280 nm).

38 Techniki i technologie w ochronie powietrza
Środki chemiczne Są nimi gazy, których działanie sprowadza się do przenikania do wnętrza mikroorganizmów i doprowadzenia do powstania w nich zmian nieodwracalnych. Mogą to być też pary lub rozpylane aerozole, które kondensując się na powierzchni bakterii uszkadzają błonę komórkową, a przenikając do wnętrza – również i jego cytoplazmę. Do najczęściej używanych preparatów stosowanych w celu odkażania powietrza należą te, które zawierają glikole (np. etylenowy i butylenowy) oraz tlenek etylenu. Ozonowanie powietrza działa również odkażająco, lecz w praktyce rzadko bywa stosowane.


Pobierz ppt "Ochrona środowiska Metody zabezpieczania i oczyszczania przed czynnikami środowiskowymi zanieczyszczającymi aerosferę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google