Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna osoby niepełnosprawnej Prezentacja stanowi własność autora i może służyć osobom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna osoby niepełnosprawnej Prezentacja stanowi własność autora i może służyć osobom."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna osoby niepełnosprawnej Prezentacja stanowi własność autora i może służyć osobom z niej korzystającej tylko do użytku własnego. Prezentacja nie stanowi porady prawnej i pełnią jedynie funkcję pomocniczą oraz wyjaśniającą.

2 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna – kodeks cywilny Odpowiedzialność cywilna – kodeks cywilny Odpowiedzialność karna – kodeks karny, kodeks wykroczeń, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Odpowiedzialność karna – kodeks karny, kodeks wykroczeń, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

3 Andrzej Stankiewicz 2013 Niepełnosprawność trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (art. 2 pkt 10) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych); trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (art. 2 pkt 10) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);

4 Andrzej Stankiewicz 2013 Niepełnosprawność – stopnie art. 4 ustawy o rehabilitacji (…) Lekki Lekki Umiarkowany Umiarkowany Znaczny Znaczny Niezdolność do samodzielnej egzystencji Niezdolność do samodzielnej egzystencji Stosunek orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do stopnia niepełnosprawności (art. 5 ustawy) Stosunek orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do stopnia niepełnosprawności (art. 5 ustawy)

5 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) - zakres Odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (art. 361 par. 1 kc) – adekwatny związek przyczynowy Odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (art. 361 par. 1 kc) – adekwatny związek przyczynowy Przyczynienie (art. 362 kc) Przyczynienie (art. 362 kc) Straty, które poszkodowany poniósł Straty, które poszkodowany poniósł Korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono Korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono

6 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna Deliktowa (z czynów niedozwolonych) – art. 415-449 kc Deliktowa (z czynów niedozwolonych) – art. 415-449 kc Kontraktowa (umowna) – art. 450-497 kc i dalsze Kontraktowa (umowna) – art. 450-497 kc i dalsze

7 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność kontraktowa Pełna zdolność do czynności prawnych – odpowiedzialność istnieje Pełna zdolność do czynności prawnych – odpowiedzialność istnieje Ograniczona zdolność do czynności prawnych – odpowiedzialność ograniczona Ograniczona zdolność do czynności prawnych – odpowiedzialność ograniczona Brak zdolności do czynności prawnych – brak odpowiedzialności Brak zdolności do czynności prawnych – brak odpowiedzialności

8 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność kontraktowa – zakres Naprawienie szkody (art. 471 kc) za niewykonanie zobowiązania lub zwłokę Naprawienie szkody (art. 471 kc) za niewykonanie zobowiązania lub zwłokę Odsetki (art. 481 kc) Odsetki (art. 481 kc) Kara umowna (art. 483 kc) Kara umowna (art. 483 kc)

9 Andrzej Stankiewicz 2013 Wady oświadczenia woli Nieważność oświadczenia woli (art. 82 kc)– osoba składająca oświadczenie z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (w szczególności choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego, chociażby nawet przemijające, zaburzenia czynności psychicznych) Nieważność oświadczenia woli (art. 82 kc)– osoba składająca oświadczenie z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (w szczególności choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego, chociażby nawet przemijające, zaburzenia czynności psychicznych)

10 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kc) Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kc) WINA - naganna decyzja człowieka, odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu. WINA - naganna decyzja człowieka, odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu. Sprawcy bezprawnego czynu stawia się więc zarzut, że jego decyzja była naganna w konkretnej sytuacji. Winę można przypisać podmiotowi prawa, kiedy istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego (tzw. zarzucalność postępowania) – wyrok SN z 26.09.2003 r., IV CK 32/02. Sprawcy bezprawnego czynu stawia się więc zarzut, że jego decyzja była naganna w konkretnej sytuacji. Winę można przypisać podmiotowi prawa, kiedy istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego (tzw. zarzucalność postępowania) – wyrok SN z 26.09.2003 r., IV CK 32/02. Przewidywanie i wola – stosunek psychiczny sprawcy do czynu i skutków Przewidywanie i wola – stosunek psychiczny sprawcy do czynu i skutków winę może ponosić tylko osoba działająca z odpowiednim rozeznaniem, a więc poczytalna i dojrzała psychicznie. Stan niepoczytalności wyłącza odpowiedzialność opartą na winie (art. 425, 426 kc). winę może ponosić tylko osoba działająca z odpowiednim rozeznaniem, a więc poczytalna i dojrzała psychicznie. Stan niepoczytalności wyłącza odpowiedzialność opartą na winie (art. 425, 426 kc).

11 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa Art. 425 kc – niepoczytalność Art. 425 kc – niepoczytalność Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. § 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy. Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. § 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy. - Aktualny jest pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w wyroku z 8 października 1956 r., 4 CR 520/56, LexPolonica nr 359939 (OSN 1957, nr IV, poz. 107), w myśl którego, jeżeli ktoś, mimo niedorozwoju psychicznego, znajduje się w takim stanie, że można mu przypisać winę, to odpowiada za szkodę, którą wyrządził. Jest to konsekwencją tego, iż odpowiedzialność cywilna za szkodę nie zależy od stopnia winy, a wyłączenie tej odpowiedzialności jest możliwe tylko wówczas, gdy w ogóle winy przypisać nie można. - Aktualny jest pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w wyroku z 8 października 1956 r., 4 CR 520/56, LexPolonica nr 359939 (OSN 1957, nr IV, poz. 107), w myśl którego, jeżeli ktoś, mimo niedorozwoju psychicznego, znajduje się w takim stanie, że można mu przypisać winę, to odpowiada za szkodę, którą wyrządził. Jest to konsekwencją tego, iż odpowiedzialność cywilna za szkodę nie zależy od stopnia winy, a wyłączenie tej odpowiedzialności jest możliwe tylko wówczas, gdy w ogóle winy przypisać nie można.

12 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa Art. 426 kc – małoletni Art. 426 kc – małoletni Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę nie uchyla odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (por. art. 433-436) lub na zasadzie słuszności (por. uwagi do art. 428) nie uchyla odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (por. art. 433-436) lub na zasadzie słuszności (por. uwagi do art. 428) granica 13 lat, o której mowa w art. 426, dotyczy chwili wyrządzenia szkody. Małoletni, który w chwili wyrządzenia szkody nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę także wówczas, gdy w chwili wyrokowania jest już pełnoletni (art. 426 k.c.) (wyrok SN z 22 marca 1996 r., II CKN 36/96, niepubl.). granica 13 lat, o której mowa w art. 426, dotyczy chwili wyrządzenia szkody. Małoletni, który w chwili wyrządzenia szkody nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę także wówczas, gdy w chwili wyrokowania jest już pełnoletni (art. 426 k.c.) (wyrok SN z 22 marca 1996 r., II CKN 36/96, niepubl.).

13 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa – wina w nadzorze Art. 427 kc - kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Art. 427 kc - kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

14 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa – na zasadzie słuszności Art. 428 kc - gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Art. 428 kc - gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

15 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa za zwierzęta (art. 431 kc) – na zasadzie winy za zwierzęta (art. 431 kc) – na zasadzie winy za wyrzucenie, wylanie, spadnięcie (art. 433 kc) – na zasadzie ryzyka za wyrzucenie, wylanie, spadnięcie (art. 433 kc) – na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji (art. 436 kc) – na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji (art. 436 kc) – na zasadzie ryzyka

16 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa Ograniczenie wysokości odszkodowania (art. 440 kc) Ograniczenie wysokości odszkodowania (art. 440 kc) Solidarna (art. 441 kc) Solidarna (art. 441 kc) Przedawnienie (art. 442(1) kc) Przedawnienie (art. 442(1) kc) - szkoda majątkowa - 3 lata (nie dłużej niż 10), - szkoda majątkowa - 20 lat – zbrodnia i występek, - szkoda na osobie – nie wcześniej niż 3 lata od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia

17 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność deliktowa na osobie (art. 444 kc) – wszelkie koszty, koszty leczenia, przygotowania do innego zawodu (inwalida), renta, renta tymczasowa na osobie (art. 444 kc) – wszelkie koszty, koszty leczenia, przygotowania do innego zawodu (inwalida), renta, renta tymczasowa zadośćuczynienie za krzywdę, dziedziczenie roszczenia (art. 445 kc) zadośćuczynienie za krzywdę, dziedziczenie roszczenia (art. 445 kc)

18 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność karna Kodeks karny Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks wykroczeń Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

19 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność karna Zasada winy: Zasada winy: - art. 1 par. 3 kk (nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu) – wyrok SN III KK 58/2002 - art. 1 par. 3 kk (nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu) – wyrok SN III KK 58/2002 -art. 1 par. 2 kw -art. 1 par. 2 kw Wina – ujemnie oceniany (naganny) stosunek sprawcy do realizacji rzeczywistości objętej znamionami czynu zabronionego Wina – ujemnie oceniany (naganny) stosunek sprawcy do realizacji rzeczywistości objętej znamionami czynu zabronionego

20 Andrzej Stankiewicz 2013 Negatywne przesłanki winy Niepoczytalność – art. 31 par 1 kk Niepoczytalność – art. 31 par 1 kk Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Stan wyższej konieczności – art. 26 par.2 kk Stan wyższej konieczności – art. 26 par.2 kk usprawiedliwione urojenie okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę (art. 29), usprawiedliwione urojenie okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę (art. 29), Wiek – poniżej 17 lat (w niektórych przypadkach poniżej 15 lat) – art. 10 par 1 i 2 kk Wiek – poniżej 17 lat (w niektórych przypadkach poniżej 15 lat) – art. 10 par 1 i 2 kk

21 Andrzej Stankiewicz 2013 Środki zabezpieczające Środki nielecznicze (pozbawienie praw publicznych, przepadek przedmiotów w przypadku niepoczytalności) Środki nielecznicze (pozbawienie praw publicznych, przepadek przedmiotów w przypadku niepoczytalności) Środki lecznicze i izolacyjne: Środki lecznicze i izolacyjne: - (art. 94 kk) zakład psychiatryczny (czyn popełniony w stanie niepoczytalności), - (art. 93 kk) zakład zamknięty lub leczenie ambulatoryjne (czyn zabroniony związany z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym)

22 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność nieletnich Nieletni: W zakresie demoralizacji – poniżej 18 lat – postępowanie opiekuńczo-wychowawcze W zakresie demoralizacji – poniżej 18 lat – postępowanie opiekuńczo-wychowawcze O czyny karalne (przestępstwa) – od 13 do 17 lat – postępowanie poprawcze O czyny karalne (przestępstwa) – od 13 do 17 lat – postępowanie poprawcze Wykonanie środków wychowawczych lub poprawczych – do 21 lat Wykonanie środków wychowawczych lub poprawczych – do 21 lat

23 Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność nieletnich Środki wychowawcze Środki wychowawcze Środki poprawcze Środki poprawcze


Pobierz ppt "Andrzej Stankiewicz 2013 Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna osoby niepełnosprawnej Prezentacja stanowi własność autora i może służyć osobom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google