Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modern Years and Sports Kornelia L.. Since the beginning of the nineteenth century, sport and physical recreation begins intensively developed, mainly,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modern Years and Sports Kornelia L.. Since the beginning of the nineteenth century, sport and physical recreation begins intensively developed, mainly,"— Zapis prezentacji:

1 Modern Years and Sports Kornelia L.

2 Since the beginning of the nineteenth century, sport and physical recreation begins intensively developed, mainly, because he began to develop in a great industry, who hold a fatigue in the hard working people. People you need a movement, as a natural factor of active rest after hard work Od początku XIX wieku sport i rekreacja fizyczna zaczyna się intensywnie rozwijać, głównie, dlatego iż zaczął rozwijać się wielki przemysł, który niósł za sobą zmęczenie ciężko pracujących w nim ludzi. Ludzie ci potrzebowali ruchu, jako naturalnego czynnika czynnego odpoczynku po ciężkiej pracy.

3 It was founded in the nineteenth century and developed the most sports, without which today can not be circumvented. To właśnie w XIX wieku powstało i rozwinęło się najwięcej sportów, bez których dzisiaj nie można się obejść.

4 In Europe, the western areas are beginning to arise games, playground and recreation and later sports clubs and associations. W Europie zachodniej zaczynają powstawać tereny gier, zabaw i rekreacji a później kluby i zrzeszenia sportowe.

5 It the age XX: the development of the technique and formation of great industrial agglomerations and the skupisk of the population began to cause decay the fauny and florae and poisoning the atmosphere, in the degree the threatening life and the health the occupants of our globe. Wiek XX: rozwój techniki i powstawanie wielkich aglomeracji przemysłowych i skupisk ludności zaczęło powodować niszczenie fauny i flory i zatruwanie atmosfery, w stopniu zagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców naszego globu.

6 Problemy sportu i rekreacji stały się problemami międzynarodowymi. Sport i rekreacja weszły na stałe do systemu nauczania i wychowania. Do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych są specjaliści szkoleni na Akademiach i Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego. The problems of sport and recreation happened international problems. Sport and recreation entered on solid to the system teachings and educations. There are experts trained at Academies and Higher Schools Education Physical to the leadership of sport and recreational occupations.

7 Ruch sportowy rozwija się szczególnie mocno poza nauczaniem w szkołach. Powstaje mnóstwo klubów sportowych i turystycznych oraz najróżniejszych związków i organizacji sportowych. The sport movement develops beyond the teaching at schools particularly strongly. The lots of the clubs of sport and touristic and the most different relationships and sport organizations comes into being.

8 Dowiedziono, że tylko wysiłki fizyczne o znacznej intensywności mają istotny wpływ na wydolność fizyczną człowieka a więc jego zdrowie i siły. It was proved that only physical efforts about considerable intensity had the essential influence on the man physical efficiency and now his health and strengths.

9 Uprawianie jakiegokolwiek sportu staje się niejako stylem życia współczesnego człowieka. Growing any sport becomes the style of the present man life so to say.

10 Urządzenia sportowe stają się dostępne i powszechne, buduje się baseny, kąpieliska, zakłada lodowiska, na każdym osiedlu znajduje się przynajmniej jedno boisko, można też powszechnie korzystać z boisk przyszkolnych, które są otwarte. Zawody sportowe organizowane są w szkołach, klubach, przez zakłady pracy. Sport devices become accessible and general, he is builds pools, swimming pools, he founds ice rinks, one field is the most at least on every housing estate, one can also universally use the fields przyszkolnych which are open. The sport contest is organized at schools, clubs, through the institutions of the work.

11 We współczesnych czasach każdy może uprawiać wybraną dyscyplinę sportu. Every one can cultivate the chosen branch of the sport in present times.


Pobierz ppt "Modern Years and Sports Kornelia L.. Since the beginning of the nineteenth century, sport and physical recreation begins intensively developed, mainly,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google