Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RELACJACH ZEWNETRZNYCH Julia Kluczyńska i Krzysztof Śliwiński Serock, 15 marca 2012 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RELACJACH ZEWNETRZNYCH Julia Kluczyńska i Krzysztof Śliwiński Serock, 15 marca 2012 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RELACJACH ZEWNETRZNYCH Julia Kluczyńska i Krzysztof Śliwiński Serock, 15 marca 2012 r. 1

2 Kontekst ? organizacja pozarządowa ? ? ? 2

3 Kontekst inne organizacje samorząd/ ministerstwa/ us organizacja pozarządowa darczyńcy wolontariusze podatnicy 1% 3

4 Co łączy wspomniane obszary? Odpowiedzialność Planowanie strategiczne Szeroko rozumiana sprawozdawczość 4

5 Odpowiedzialność osób prawnych Art. 38 KC Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Art. 416 KC Osoba prawna jest obowia ̨ zana do naprawienia szkody wyrza ̨ dzonej z winy jej organu. 5

6 Ale... W określonych przypadkach może powstać indywidualna lub solidarna odpowiedzialność członków organu zarządzającego i w bardzo wąskim zakresie członków KR/RF/ZF. 6

7 Zarząd - podstawy odpowiedzialności Prawo cywilne Prawo karne Prawo podatkowe i podatkowo – skarbowe Ustawa o rachunkowości Prawo pracy Prawo upadłościowe i naprawcze 7

8 Odpowiedzialność solidarna Co to oznacza? Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art.366 KL) 8

9 Odpowiedzialność solidarna Kiedy może powstać? Wyłącznie wtedy gdy wynika to z ustawy lub z umowy. 9

10 Przykład - podatki Art. 116a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – za zaległości podatkowe osób prawnych (czyli również organizacji pozarządowych) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. 10

11 Przykład - składki Art. 31. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio [...] oraz art ustawy - Ordynacja podatkowa. 11

12 Możliwości regresu Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach, może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (art.376 KC). 12

13 Odpowiedzialność członków wew. organów kontroli Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone swoim działaniem na zasadach ogólnych Podwyższona odpowiedzialność w OPP Odpowiedzialność karna w przypadku popełnienia przestępstwa 13

14 Odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów niedozwolonych Art.415 KC Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. 14

15 Domniemanie winy Przepisy o następującej budowie: Osoba x obowiązana jest do naprawienia szkody za […], chyba że nie ponosi winy 15

16 Przykład: Art.431 §1. Kto zwierzę chowa lub się nim posługuje obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. 16

17 OPP – art 27 b UDPPiW 1. Członek organu zarza ̨ dzaja ̨ cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji poz ̇ ytku publicznego oraz likwidator organizacji poz ̇ ytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkode ̨ wyrza ̨ dzona ̨ działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu organizacji poz ̇ ytku publicznego, chyba z ̇ e nie ponosi winy. 17

18 OPP – art 27 b UDPPiW 2. Członek organu zarza ̨ dzaja ̨ cego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji poz ̇ ytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowia ̨ zków dołoz ̇ yć staranności wynikaja ̨ cej z zawodowego charakteru swojej działalności. 18

19 OPP – art 27 b UDPPiW 3. Członek organu zarza ̨ dzaja ̨ cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji poz ̇ ytku publicznego, wykonuja ̨ cy swoje obowia ̨ zki społecznie, jest obowia ̨ zany dokładać przy tym nalez ̇ ytej staranności. 4. Jez ̇ eli szkode ̨, o której mowa w ust. 1, wyrza ̨ dziło kilka osób wspólnie, osoby te ponosza ̨ odpowiedzialność solidarna ̨. 19

20 Odpowiedzialność karna - przykład Art. 270 KK § 1. Kto, w celu uz ̇ ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego uz ̇ ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesie ̨ cy do lat 5. [...] 20

21 Art § 1 KK Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadza ̨ cej podobna ̨ działalność gospodarcza ̨ na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuja ̨ cych środkami publicznymi – kredytu, poz ̇ yczki pienie ̨ z ̇ nej, pore ̨ czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowia ̨ zania wynikaja ̨ cego z pore ̨ czenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pienie ̨ z ̇ nego na określony cel gospo-darczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczaja ̨ cy nieprawde ̨ albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotycza ̨ ce okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesie ̨ cy do lat 5. 21

22 § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew cia ̨ z ̇ a ̨ cemu obowia ̨ zkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji moga ̨ cej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na moz ̇ liwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. [...] 22

23 Odpowiedzialność karna na podstawie UoRach Art. 77. Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksia ̨ g rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych ksie ̨ gach nierzetelnych danych, 1) niesporza ̨ dzenia sprawozdania finansowego, sporza ̨ dzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom ła ̨ cznie. 23


Pobierz ppt "ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RELACJACH ZEWNETRZNYCH Julia Kluczyńska i Krzysztof Śliwiński Serock, 15 marca 2012 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google