Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usprawnienie procesu komunikacji poprzez wykorzystanie Microsoft Office 2003 i technologii XML do automatyzacji przepływu danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usprawnienie procesu komunikacji poprzez wykorzystanie Microsoft Office 2003 i technologii XML do automatyzacji przepływu danych."— Zapis prezentacji:

1 Usprawnienie procesu komunikacji poprzez wykorzystanie Microsoft Office 2003 i technologii XML do automatyzacji przepływu danych

2 2 Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu Co to jest XML XML w Microsoft Office System InfoPath 2003 Korzyści Podsumowanie

3 3 Problemy – Case Study * Adval Tech –Odlewy z plastiku –450 stacji roboczych Potrzeby: –Obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem certyfikatu ISO 9001 –Automatyzacja przepływu danych biznesowych Wdrożone rozwiązanie –Microsoft Office InfoPath 2003 –SharePoint Products and Technologies Korzyści: –15% mniej czasu związanego z administracją i normami ISO 9001 –50% mniej czasu poświecone na zarządzanie sprzedawcami –Usprawnienie pracy grupowej –Uproszczenie procedur wewnętrznych *http://www.microsoft.com/resources/casestudies/

4 4 Tradycyjne dokumenty - problemy Trudny w użyciu Nieelastyczny Zwraca złe dane – nie sprawdza poprawności wprowadzonych danych Wypełnianie tradycyjnego formularza zajmuje dużo czasu. Nie oferuje on możliwości integracji z innymi systemami – wielokrotne przepisywanie tych samych danych Opracowany z myślą o wypełnianiu i drukowaniu - jego rozmiar musi być zgodny z rozmiarem papieru Nie zawsze aktualny – trudność w automatycznej aktualizacji

5 5 XML Co to jest XML XML – inteligentne aplikacje XML - Przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie informacji Microsoft Office System i format XML XML w Microsoft Office 2003 Scenariusze zastosowań

6 6 Co to jest XML? Język znaczników –używany do identyfikacji wewnętrznej struktury dokumentu –publikowany i rozwijany przez konsorcjum W3C Tagi XML –Definioują poszczególne elementy dokumentu –Definiują strukturę i zawartość dokumentu a nie tylko jego oprawę graficzną. –oddziela zawartość informacyjną dokumentu od jego prezentacji –Łatwiejsze zarządzanie treścią

7 7 Co to jest XML? Opublikowany standard –specyfikacja nie określa samych tagów –opisuje standardowy sposób definiowania tagów i relacji oraz dodawania znaczników do dokumentów. –elastyczny metajęzyk –Do zastosowania w każdym rodzaju dokumentu Skalowalność modelu –do bardzo prostych dokumentów tekstowych, –do bardzo złożonych informacji o strukturze hierarchicznej –tworzenie dokumentów półstrukturalnych, czyli dokumentów z wydzielonymi obszarami znaczeń, które stanowią odpowiedniki kolumn w bazie danych.

8 8 Co to jest XML Schematy XML. –definiują strukturę i typ danych, które może zawierać każdy element w dokumencie, –mogą być tworzone przez poszczególnych użytkowników, na poziomie całego przedsiębiorstwa lub na poziomie całej branży. –tworzenie schematów XML w celu definiowania i kwalifikowania zawartości informacyjnej na potrzeby dowolnych zastosowań. Tekstowy charakter –pliki w formacie XML zawierają wyłącznie tekst, –ułatwia tworzenie międzyplatformowych narzędzi i wymianę plików między aplikacjami –umożliwiając wymianę danych między aplikacjami, systemami i przedsiębiorstwami. –Wyświetlanie i edycja w dowolnym edytorze tekstu

9 9 Co to jest XML Technika arkuszy stylów Transformacja XSL-T (Extensible Style Sheet Language–Transformation) –definiowania formatu poszczególnych wystąpień, za pomocą transformacji XSL-T –tłumaczy dokumenty XML na format wymagany przez aplikacje, dla których przeznaczone są informacje z tego dokumentu –Najczęściej XSL-T tłumaczy oryginalny dokument XML na inny schemat XML (wymagany przez aplikację) lub na format HTML Dokument XML:

10 10 XML – inteligentne aplikacje Automatyzacja dowolnego zadania obejmującego pracę z dokumentami Wykorzystanie do tworzenia dokumentów (takich jak raporty, arkusze kalkulacyjne i formularze) schematu XML pozwala deweloperom tworzyć rozwiązania, które rozpoznają strukturę i znaczenie zawartości tych dokumentów oraz inteligentnie reagują na działania użytkownika. Może posłużyć do sprawdzania poprawności informacji lub danych podczas ich wprowadzania - pozwala uniknąć błędów i pomaga w czyszczeniu i ujednolicaniu danych.

11 11 XML – inteligentne aplikacje Własne schematy pozwalają tworzyć rozwiązania zestawiające struktury z ich procesami biznesowymi Zawartość informacyjna zostaje oddzielona od prezentacji Zdolność strukturalnego identyfikowania sekcji dokumentu Oprogramowanie klienckie rozumie treść dokumentu - możliwości pomocy użytkownikom podczas interakcji z dokumentami

12 12 XML - Przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie informacji Dokumenty XML pozwalają przechwycić więcej powstających na bieżąco wartościowych informacji, które zwykle pozostają zamknięte w dokumentach i plikach. Przechwycone informacje mogą być wielokrotnie wykorzystywany na wiele sposobów

13 13 XML - Przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie informacji Definiowanie własnego schematu XML daje firmom swobodę decydowania, jakie dane mają być przechwytywane i jaka ma być ich struktura. Schematy są odpowiednikami kolumn i tabel w bazie danych - dokumenty stają się źródłami informacji Dokumenty funkcjonujące na poziomie magazynu zapewniają firmom możliwość gromadzenia, analizowania, organizowania i ponownego wykorzystywania dokumentów oraz wiedzy z danej dziedziny Możliwość wyszukiwania określonych informacji oraz zbierania informacji z wielu różnych źródeł eliminuje wiele czasochłonnych i zwiększających ryzyko wprowadzenia błędów zadań związanych z tworzeniem i aktualizowaniem dokumentów.

14 14 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office Word 2003 Wbudowana w program Word 2003 obsługa języka XML –pozwala tworzyć bogate w informacje dokumenty przy użyciu definiowanych przez użytkownika schematów XML –umożliwia ponowne wykorzystywanie zawartości dokumentu na różnych urządzeniach, platformach systemowych i w różnych procesach. –Program Word może działać jako inteligentny klient oraz jako host aplikacji dokumentów inteligentnych.

15 15 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office Word 2003 Zapisywanie dokumentów programu Word w formacie XML –Obsługa XML jako macierzystego formatu plików –Obsługa definiowanych przez użytkownika schematów XML Systemy inteligentnych dokumentów –Pozwalają użytkownikom wykorzystywać w programie Word dane z usług sieci Web i efektywnie łączą ich stanowiska pracy ze źródłami danych w całym przedsiębiorstwie lub w Internecie. –interfejs programu Word (lub Excel) z intuicyjnym w obsłudze okienkiem zadań –Obsługa XML umożliwia tworzenie rozwiązań włączających niemal dowolną dynamiczną lub statyczną zawartość w formacie XML do dokumentu programu Word.

16 16 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office Excel 2003 Może działać jako inteligentny klient usług XML sieci Web i jako host systemów inteligentnych dokumentów,. Narzędzie graficzne ułatwiające mapowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie XML na zdefiniowany przez użytkownika schemat XML. Łatwe eksportowanie i importowanie danych z programu Excel do korporacyjnych magazynów danych lub usług sieci Web i odwrotnie.

17 17 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office Access 2003 Wyodrębnianie danych w formacie XML z tabel w bazie danych Z poziomu programu Access użytkownicy mogą przeglądać tabele bazy danych i wybierać z nich dane do eksportu. Access umożliwia bezpośredni import danych z uwzględnieniem wskazanych definicji schematów XML (XSD) lub tworzenie arkuszy stylów XSL-T,

18 18 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office FrontPage® 2003 Umożliwia tworzenie witryn sieci Web sterowanych danymi, przedstawiających dynamiczny obraz informacji z systemów korporacyjnych lub lokalnych magazynów danych. Pełny zestaw narzędzi do tworzenia i edytowania stron sieci Web połączonymi z różnorodnymi źródłami danych: –w plikami XML zgodnymi ze schematami XML, –bazami danych –usługami XML sieci Web. Kontrola sposób prezentacji danych za pomocą arkuszy stylów XSL Oparte na arkuszach XSL-T widoki danych obejmują zgodne ze standardem przemysłowym narzędzia do tworzenia raportów, obsługujące sortowanie, grupowanie, filtrowanie i ewentualne formatowanie danych.

19 19 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office Visio® 2003 Umożliwia integrowanie informacji z bazy danych z diagramem. Diagramy zapisane jako pliki programu Visio w formacie XML mogą zawierać dane XML zgodne ze schematem Informacje zawarte w schematach mogą być następnie analizowane w celu pobrania z nich odpowiednich danych. Deweloperzy mogą tworzyć rozbudowane rozwiązania do modelowania procesów biznesowych, które kojarzą dane z dowolnego źródła XML z określonymi kształtami lub elementami diagramu.

20 20 Microsoft Office System i format XML Microsoft Office InfoPath 2003 Wykorzystuje metafory formularzy do przechwytywania informacji Program InfoPath umożliwia użytkownikom zbieranie informacji z predefiniowaną strukturą i wielokrotne wykorzystywanie ich w procesach biznesowych. Interfejs programu InfoPath ułatwia tworzenie i zbieranie informacji w oparciu o model zdefiniowany przy użyciu języka XML. Dostępne są wszystkie funkcje, których można wymagać od pakietu formularzy, w tym możliwość definiowania struktury i sprawdzania poprawności danych Łatwość obsługi

21 21 Problem: Jak uzyskać lepszy wgląd w informacje biznesowe Formularz IT Internet Sprzedawca Pracownik merytoryczny Zarząd Farma serwerowa

22 22 Rozwiązanie: XML w Office Formularz Internet Pracownik merytoryczny Sprzedawca Farma serwerowa Research Task Pane InfoPath Access and Excel Word InfoPath Excel Zarząd IT

23 23 XML w Microsoft Office System umożliwia… Pobranie konkretnych danych z dokumentów do automatycznego przetwarzania Ułatwiony dostęp do danych w kontekście konkretnego dokumentu Zwiększenie efektywności pracy z danymi strukturalnymi Wielokrotne przetwarzanie zawartości dokumentów do analiz i ponownego użycia Automatyzację generowania raportów i agregowania dokumentów w repozytoriach …a wszystko to w znanym, prostym, wygodnym środowisku Word, Excel i Access!

24 24 XML w Microsoft Office 2003 Scenariusze zastosowań Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi Raporty marketingowe i dotyczące marki Przetwarzanie roszczeń z tytułu ubezpieczenia Przepływ informacji między instytucjami rządowymi

25 25 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych W wielu branżach wdraża właściwe dla tych branż schematy Standaryzacja upraszcza kwestie zgodności z obowiązującymi przepisami, sprawozdawczością, a także ułatwia wymianę danych między partnerami i przedsiębiorstwami z tej samej branży.

26 26 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Przykład w scenariuszu –FDIC (Federalny Fundusz Gwarancyjny Depozytów) –SEC (Komisja Giełdy i Papierów Wartościowych) Sytuacja –branża usług finansowych - surowe wymagania w zakresie sprawozdawczości –obowiązek sporządzania i składania wielu sprawozdań finansowych zgodnych z ustalonymi wzorami –Na podstawie sprawozdań opracowywane są inne raporty –Informacje są przekazywane innym podmiotom –Gruntowne prześwietlenie rynków finansowych wskazało potrzebę terminowej i dokładnej sprawozdawczości.

27 27 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Wyzwania –Przygotowywane dla komisji SEC raporty i sprawozdania przyjmują niezliczone formy w różnych formatach standardowych. –W sektorze spółek giełdowych sprawozdania i analizy są rozprowadzane za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych –Sama liczba sprawozdań zmusza do automatyzacji procesów ich składania i publikowania.

28 28 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Rozwiązanie - XML –ustanowienie standardów reprezentacji danych i innych informacji typowych dla sprawozdań finansowych. –opracowanie aplikacji lub zautomatyzowane procesów, które wyodrębnią i sformatują odpowiednie dane zgodnie z wymaganiami sprawozdawczymi różnych instytucji rządowych. –zastosowanie standardowego schematu XML umożliwi pełną automatyzację procesów akceptacji, weryfikacji, normalizacji i archiwizacji dokumentów. –Właściwa dokumentom w formacie XML przenośność pozwala zautomatyzować proces składania sprawozdań i deklaracji za pośrednictwem sieci Web lub bezpiecznych połączeń sieciowych. –Dane XML mogą być także w łatwy sposób publikowane i dostarczane innym instytucjom

29 29 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Zastosowanie standardowego schematu umożliwia sprawdzanie poprawności danych finansowych Dzięki aplikacjom XML, na przykład aplikacji Microsoft Office Excel 2003, analitycy przygotowujący raporty i pracujący na co dzień z danymi finansowymi mogą przejść na przemysłowy standard XML

30 30 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Aplikacje obsługujące format XML umożliwiają wczytywanie informacji finansowych wprost do aplikacji, Dyrektor finansowy sporządzający skonsolidowane sprawozdanie obejmujące wiele oddziałów firmy może na przykład w łatwy sposób zagregować przychody rzeczywiste Firmy badające finanse spółek prywatnych i publicznych udostępniają dane tych spółek swoim analitykom, wykorzystując rozwiązanie używające standardowego schematu XML dla sprawozdań finansowych i inteligentnego modułu klienta opartego na programie Excel

31 31 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Komórki w arkuszu Excel są przypisane różnym elementom dokumentu XML. Arkusz wczytuje listę spółek do okienka zadań programu Excel i automatycznie wprowadza pojedyncze lub zagregowane wyniki do odpowiednich komórek dla spółek wybranych przez analityka.

32 32 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych Po zakończeniu analizy w okienku zadań programu Microsoft Office Word 2003 wyświetlane są dane XML do przygotowania dynamicznego sprawozdania gotowego do przekazania klientowi Zarówno arkusz programu Excel, jak i dokument programu Word 2003 dynamicznie reagują na zmiany wartości i formatu danych przychodzących Kiedy dane się zmienią, analitycy muszą tylko odświeżyć jeden z plików, aby od razu zaktualizować informacje w odpowiednich miejscach sprawozdania.

33 33 Zgodność z przepisami i przygotowywanie danych finansowych W skrócie –Schematy będące standardem przemysłowym zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości oraz umożliwiają wymianę danych z partnerami gospodarczymi i innymi organizacjami. –Dokumenty w formacie XML umożliwiają instytucjom automatyzację procesów składania oraz przetwarzania sprawozdań i innych deklaracji. –Przeznaczone dla użytkowników indywidualnych narzędzia obsługujące język XML automatyzują proces tworzenia standardowych sprawozdań. –Dzięki oznakowaniu wszystkich danych tagami języka XML, analitycy mogą w łatwy sposób agregować informacje z różnych źródeł na potrzeby analiz i modelowania.

34 34 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi Sytuacja –Producenci dużych urządzeń przemysłowych rutynowo kierują terenowe zespoły serwisowe do przeprowadzania napraw u klienta. –Naprawy te mogą trwać od tygodnia do nawet wielu miesięcy Wyzwania –Podczas każdej naprawy producenci gromadzą duże ilości danych, –Inżynierowie i zespoły serwisowe zwykle gromadzą te dane w postaci papierowych dokumentów –serwis terenowy nie ma stałego połączenia z Internetem –Dane wykorzystywane na wiele sposobów, w tym również do generowania raportów poserwisowych –Tworzenie tych raportów często zajmuje pracownikom serwisu dużo czasu –Dopiero po przedstawieniu klientowi raportu poserwisowego można mu wystawić fakturę –producenci przetwarzają dane we własnych systemach –dane zostają zarchiwizowane jako część historii danego klienta.

35 35 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi

36 36 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi Rozwiązanie XML –Wdrożenie rozwiązania opartego na języku XML umożliwi precyzyjne przechwycenie mnóstwa informacji oraz efektywne zarządzanie tymi informacjami. –papierowe formularze zostają zastąpione przez komputer przenośny z zainstalowanym programem Microsoft Office InfoPath 2003 oraz szczegółowe instrukcje serwisu i eksploatacji, tworzone i aktualizowane w formacie dokumentów programu Word 2003 z wykorzystaniem wspólnego schematu XML.

37 37 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi Rozwiązanie XML –Formularze aplikacji InfoPath 2003 umożliwiają serwisantom przechwytywanie dokładnych danych, takich jak statystyki wydajności sprzętu, informacje o eksploatacji w miejscu pracy oraz potrzeby dotyczące napraw i konserwacji. –Formularz elektroniczny jest definiowany przez schemat XML opracowany przez firmę specjalnie na potrzeby takich danych –Schemat umożliwia sprawdzanie poprawności danych w czasie rzeczywistym

38 38 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi Rozwiązanie XML cd.. –Po zaimportowaniu pozyskanych przez serwisanta danych do programu Word możliwa będzie inteligentna nawigacja w podręcznikach serwisowych. –Podczas synchronizacji komputera przenośnego z komputerem stacjonarnym w biurze dokument XML zawierający dane z serwisu u klienta jest przesyłany do usługi sieci Web. Usługa ta dodaje dane do głównej bazy danych i inicjuje za pośrednictwem programu Microsoft BizTalk® Server kilka powiązanych procesów, w tam fakturowanie, generowanie raportów dla klienta oraz analizę naprawy.

39 39 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi –Tagi XML w nieprzetworzonych danych źródłowych umożliwiają inteligentnej aplikacji automatyczne wyodrębnienie odpowiednich uwag i danych w celu utworzenia zbliżonej do ostatecznej wersji raportu dla klienta oraz faktury. –Dane można równie dobrze wyodrębnić później i wykorzystać na potrzeby zagregowanej analizy trendów w interwencjach serwisowych dla danego rodzaju urządzenia lub do zaktualizowania obliczeń średniego czasu reakcji na awarię dla konkretnej kategorii produktu.

40 40 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi –Opcję zapisania raportu z tagami XML lub wprowadzenia elementów informacyjnych z tego dokumentu do relacyjnej bazy danych, która rozpoznaje tagi XML i zapewnia znaczną skalowalność. –W każdym wypadku dane można w dalszym ciągu przeszukiwać, sortować lub agregować zgodnie z tagami XML wstawianymi automatycznie jeszcze podczas przechwytywania danych przez serwisanta w terenie.

41 41 Świadczenie usług serwisowych i zarządzanie nimi W skrócie –Formularze z obsługą formatu XML umożliwiają serwisantom efektywne przechwytywanie dokładnych danych w terenie. –Inteligentne aplikacje prowadzą użytkowników przez proces realizacji zadania oraz udostępniają przydatne informacje na podstawie kontekstu i zawartości. –Wstępne oznakowanie tagami danych zbieranych w terenie pozwala na automatyzację procesu gromadzenia i analizy danych za pomocą usługi sieci Web. –Systemy inteligentnych dokumentów automatyzują tworzenie dokumentów i inne procesy dotyczących danych zebranych w terenie.

42 42 InfoPath 2003 – rozwiązanie problemów tradycyjnych formularzy Prostsze niż kiedykolwiek łączenie ludzi, informacji i procesów Dostęp do informacji znajdujących się w niekompatybilnych, wcześniej niedostępnych aplikacjach Obniżenie nieefektywnego powtarzania wpisywania danych Bardziej efektywna współpraca z członkami zespołu Bardziej elastyczne i dokładne zbieranie informacji

43 43 InfoPath Obsługuje: –skomplikowane formularze ze strukturami hierarchicznymi, –tekst w dowolnej postaci, –tabele, –opcjonalne lub powtarzające się bloki, –sprawdzanie poprawności danych, –zestawianie danych –formularze z wieloma widokami Upraszcza: –wprowadzanie danych –Przechwytywanie danych –Tworzenie rozwiązania przesyłające dane z komputerów stacjonarnych do systemów zaplecza za pośrednictwem usług XML sieci Web

44 44 InfoPath - cechy Wydajniejsze i dokładniejsze gromadzenie informacji –Proste tworzenie rozbudowanych, dynamicznych formularzy w trybie WYSIWG –Gromadzenie informacji spełniających kryteria biznesowe –Gromadzenie informacji, które będą spójne i zgodne z potrzebami zespołu lub organizacji. Dzielenie informacji w obrębie procesów biznesowych i w obrębie organizacji –Wielokrotne wykorzystanie zgromadzonych informacji –Integrowanie informacji z serwerami i bazami danych firmy dzięki obsłudze w programie InfoPath standardu XML. –Integracja z dowolnymi procesami biznesowymi firmy dzięki obsłudze usług sieciowych oraz dzięki interoperatywności z bazami danych.

45 45 InfoPath - cechy Elastyczniejsze zarządzanie informacjami –Łatwe tworzenie i modyfikacja formularzy, –Intuicyjna praca z formularzami jak z innymi dokumentami –Funkcjonalność po stronie klienta (formatowanie RTF, Autokorekta, obsługa tabeli i obrazów czy sprawdzanie pisowni itp) –Utrwalanie istotnych informacji dzięki możliwości wstawiania powtórzonych sekcji i opcjonalnych pól, gdy formularz jest wypełniony. Wykorzystaj istniejące inwestycje w IT –Możliwość wykorzystania istniejących inwestycji, aby zmniejszyć koszty wdrażania programu InfoPath. –Znany z pakietu Office interfejs użytkownika, pozwala na zminimalizowanie kosztów szkoleń. –Nowe rozwiązania oparte na formularzach mogą być automatycznie instalowane i aktualizowane w tle

46 46 InfoPath a papierowe formularze InfoPathPapierowy formularz Większa efektywność Informacje wprowadzone w formularzach InfoPath mogą być przekazywane dalej w dowolnej formie Muszą być ręcznie wprowadzone do systemu (ryzyko błędu) Możliwość wielokrotnego wykorzystania Z uwagi na wykorzystanie standardu XML dane mogą być wielokrotnie wykorzystywane w wielu systemach Dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie dopiero po wprowadzeniu ich do systemu Możliwość formatowania danych InfoPath wspiera RTF oraz sprawdzanie poprawności wprowadzonych informacji Tekst powinien by wprowadzony w jednolitym formacie, ze względu na późniejsze trudności w elektronicznej obróbce. Szybsza aktualizacja InfoPath oferuje automatyczną aktualizacje formularzy Konieczność ponownego wydruku raportu

47 47 InfoPath a tradycyjne dokumenty tekstowe InfoPath Tradycyjne dokumenty tekstowe Połączenia do procesów biznesowych Dzięki zapisowi danych w standardzie XML zebrane w formularzach dane mogą być wykorzystywane w różnych systemach Format dokumentu jest tworzony pod jeden dedykowany system Możliwość wielokrotnego wykorzystania InfoPath umożliwia dwukierunkową komunikację z ADO.NET and Web services Brak możliwości dwukierunkowej wymiany informacji

48 48 InfoPath a formularze Web InfoPathformularze Web Możliwość wielokrotnego wykorzystania Z uwagi na wykorzystanie standardu XML dane mogą być wielokrotnie wykorzystywane w wielu systemach Możliwe, tylko jeżeli dane wysyłane są w formacie XML Możliwość formatowania danych InfoPath wspiera RTFBrak możliwości formatowania danych. Sprawdzanie poprawności sprawdzanie poprawności wprowadzonych informacji w czasie rzeczywistym Proste możliwości sprawdzania poprawności, po wysłaniu formularza Elastyczne wypełnianie formularza Możliwość zapisania nie wypełnionego do końca formularza i uzupełnienia go w przyszłości. Możliwość wypełnienia offline i późniejsza synchronizacji Konieczność natychmiastowego wypełnienia formularza. Brak możliwości wypełniania offline

49 49 InfoPath a systemy dedykowane InfoPathSystemy dedykowane Kosz wdrożeniaSzybkie i nieskomplikowane wdrożenie, intuicyjne narzędziaskills, łatwe aktualizacje Potrzeba zespołu developerskiego, duże inwestycje czasu i środków finansowych, potrzebne wysokie kwalifikacje Wielofunkcyjne i elastyczne środowisko Bogate możliwości formatowania danych. Możliwość wielokrotnego przetwarzania tych samych danych w wielu systemach. Intuicyjny interface Mała elastyczność, trudna rozbudowa Zwiększenie produktywności Szybkie i łatwe tworzenie i modyfikacja formularzy Trudnie i kosztowne przerabianie formularzy

50 50 InfoPath 2003 Adam, sprzedawca, oszczędza czas i energię używając InfoPath do aktualizacji rezultatów jego działań sprzedażowych.

51 51 Programowane okienko SmartDoc Tagi XML definiowane przez użytkownika Sprawdzanie poprawności w czasie rzeczywistym Uprawnienia na poziomie użytkownika Ponowne użycie zawartości ze źródeł XML

52 52 Definiowanie formularza Data(XML) SolutionDefinition(XSF) Views(XSLT) Schema(XSD) DefaultData(XML) Business Logic (JS, DLL) InfoPath Form Template (XSN) URL or URN

53 53 Projektowanie formularz Pola standardowe Pola tekstowe Pola tekstu sformatowanego Pola list Lista rozwijalna Wybór daty Pole wyboru Przycisk opcji Obraz Obraz odręczny

54 54 Projektowanie formularza Pola dodatkowe Tabele powtarzalne Sekcje Listy

55 55 Projektowanie formularza i kontrola Sprawdzanie poprawności Sprawdzanie poprawności XML Schema W oparciu o skrypty Kompleksowe sprawdzanie Sprawdza dane wprowadzone przez użytkownika Sprawdza dane wprowadzone przez skrypty Mniej elastyczne Uruchamia okno dialogowe I lub LUB Generuje ostrzeżenie OnBeforeChange OnValidate OnAfterChange

56 56 Praktyczne pokazy na żywo Tworzenie Formularza Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych Publikowanie formularz w witrynie SPS Źródła danych w InfoPath 2003


Pobierz ppt "Usprawnienie procesu komunikacji poprzez wykorzystanie Microsoft Office 2003 i technologii XML do automatyzacji przepływu danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google