Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEOLOGIA PIELGRZYMOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEOLOGIA PIELGRZYMOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 TEOLOGIA PIELGRZYMOWANIA
ks. Maciej Ostrowski

2 Teologia pielgrzymowania
DROGA wyroki Boże ludzkie postępowanie życie oparte na Bożych przykazaniach

3 Teologia pielgrzymowania
WYJŚCIE DROGA CEL

4 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
„Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił ”. (Rdz 12, 1-2)

5 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
EXODUS IZRAELA „Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód…” (Wj 3, 7-8)

6 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
Niepokój Zawierzenie Bogu - Nadzieja Decyzja

7 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
„Na to powiedział Mojżesz: A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale? ”. (Wj 4, 1) „A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?”. (Wj 14, 10-11)

8 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
„Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie… Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.”. (2Kor 5, )

9 Teologia pielgrzymowania WYJŚCIE
Pragnienie pielgrzyma Zawierzenie Bogu - Nadzieja Decyzja Ukształtowanie motywu

10 Teologia pielgrzymowania DROGA
„Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze… Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych”. (1 Kor 10, )

11 Teologia pielgrzymowania DROGA
Umocnienie wiary Abrama (Abrahama) Ukonstytuowanie Ludu Bożego Przymierze z Bogiem Nadanie Prawa

12 Teologia pielgrzymowania DROGA
„Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat…” (Rdz 15, 18)

13 Teologia pielgrzymowania DROGA
„Pan rzekł do Mojżesza: Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć…” (Wj 24, 12) „Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. (Wj 6, )

14 Teologia pielgrzymowania DROGA
EXODUS DUCHOWY EXODUS

15 Teologia pielgrzymowania DROGA
„… co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz … i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”. (Ef 4, 22.24)

16 Teologia pielgrzymowania DROGA
TRUD DROGI NIEWYGODY WERYFIKACJA SIŁ DUCHA OCZYSZCZENIE INTENCJI PRÓBA WIARY

17 Teologia pielgrzymowania DROGA
BRAK STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA TYMCZASOWOŚĆ LUDZKIEGO ŻYCIA „Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań” (1P 2,11) „Trzeba więc, aby ci …którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7,31)

18 Teologia pielgrzymowania CEL
Kres drogi Wypełnienie zamierzeń Odpowiedź na pragnienia i pytania Zadowolenie, radość

19 Teologia pielgrzymowania CEL
Bóg wyznacza cel Osiągnięcie celu wypełnieniem Jego zamiarów

20 Teologia pielgrzymowania CEL
ZIEMIA OBIECANA JEROZOLIMA – ŚWIĘTE MIASTO ŚWIĄTYNIA

21 Teologia pielgrzymowania CEL
Ziemia Obiecana – Jerozolima – Świątynia  własność samego Boga  miejsce odpoczynku (Bóg dzieli się ze swym Ludem odpoczynkiem, pokojem, radością)  miejsce wolności

22 Teologia pielgrzymowania CEL
Ziemia Obiecana – Jerozolima – Świątynia  świadectwo wierności przymierzu  miejsce uświęcenia człowieka  Jedność kultu – jeden Bóg  gwarant trwania Narodu Wybranego

23 Teologia pielgrzymowania CEL
Ziemia Obiecana „Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści, i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie: Nie wejdą do miejsca mego odpoczynku”. (Ps 95, 10-11)

24 Teologia pielgrzymowania CEL
JEROZOLIMA „Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejsce Twego odpoczynku”. (Syr 36, 12)

25 Teologia pielgrzymowania CEL
Świątynia „Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pełna chwały … To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie ”. (Ps 132, 8. 14)

26 Teologia pielgrzymowania CEL
Góra Przybytku – symbol zbawienia – bliskość Boga „Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy …”. (Ps 15, 1-2)

27 Teologia pielgrzymowania CEL
Bramy świątyni – przejście do ponadziemskiej rzeczywistości „O jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba”. (Ps 15, 1-2)

28 Teologia pielgrzymowania CEL
Każde sanktuarium do którego pielgrzymujemy symbolem niebieskiego Jeruzalem, celu naszej ziemskiej pielgrzymki „już teraz jesteśmy w nadziei mieszkańcami przyszłego Królestwa”. (Jan Paweł II)

29 Teologia pielgrzymowania CEL
Sanktuarium symbolem  wiecznego odpoczynku w Bogu nadziei i ufności Bożej obietnicy zbawienia duchowej wolności jedności i powszechności Kościoła

30 Teologia pielgrzymowania CEL
Bramy sanktuarium / mury  granica między profanum i sacrum

31 Teologia pielgrzymowania
CHRYSTOLOGICZNE ASPEKTY PIELGRZYMOWANIA

32 Teologia pielgrzymowania Chrystologiczne aspekty
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (J 16, 28) „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10,38)

33 Teologia pielgrzymowania Chrystologiczne aspekty
Pielgrzymka drogą bliższego poznawania Chrystusa i wezwaniem do konsekwentniejszego pójścia za Nim „Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24)

34 Teologia pielgrzymowania
MARIOLOGICZNE ASPEKTY PIELGRZYMOWANIA

35 Teologia pielgrzymowania Mariologiczne aspekty
Maryja „Gwiazda przewodnia – Maris Stella” (JPII, Redemptoris Mater 7) W Osobie Maryi Kościół osiągnął już eschatologiczne wypełnienie (por. KK 65)

36 Teologia pielgrzymowania Mariologiczne aspekty
Pielgrzymka miłości i służby Maryi „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. (Łk 1, 39-40)

37 Teologia pielgrzymowania Mariologiczne aspekty
Maryja wierna Chrystusowi do końca „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. (J 19,25)

38 Teologia pielgrzymowania Mariologiczne aspekty
SANKTUARIA – MIEJSCA CZCI MARYI Maryja „przyświeca pielgrzymującemu Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy” (KK 68) Maryja „opiekuje się braćmi swego Syna pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na niebezpieczeństwa i trudy, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 62)

39 Teologia pielgrzymowania
EKLEZJOLOGICZNE ASPEKTY PIELGRZYMOWANIA

40 Teologia pielgrzymowania Eklezjologiczne aspekty
KOŚCIÓŁ PIELGRZYMUJĄCY KOŚCIÓŁ PIELGRZYMÓW (por. KK 49-50) „Trzy stany w Kościele: … jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały”. (KKK 954)

41 Teologia pielgrzymowania Eklezjologiczne aspekty
KOŚCIÓŁ POSŁANY DO ŚWIATA (MISYJNY) – pielgrzymuje przez świat, głosząc Ewangelię „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15) „Będziesz miłował Pana, Boga twego… pozostaną w twym sercu te słowa… będziesz o nich mówił … w podróży” (Pwt 6, 5-7)

42 Teologia pielgrzymowania Eklezjologiczne aspekty
„Przyglądając się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa, mamy z nowego tytułu pobudkę do szukania Miasta przyszłego (por. Hbr 13,14 i 11,10) i równocześnie poznajemy najpewniejszą drogę, po której wśród zmienności świata stosownie do właściwego każdemu stanu i warunków będziemy mogli dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do świętości”. (KK 50)

43 Teologia pielgrzymowania Eklezjologiczne aspekty
PIELGRZYMI WYCHODZĄ NA DROGI, BY BYĆ ŚWIADKAMI CHRYSTUSA „Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi” (Mt 5, )

44 Dziękuję za uwagę ks. Maciej Ostrowski


Pobierz ppt "TEOLOGIA PIELGRZYMOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google