Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt aktywizacji środowisk lokalnych i współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koordynator projektu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt aktywizacji środowisk lokalnych i współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koordynator projektu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt aktywizacji środowisk lokalnych i współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koordynator projektu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

2 Community Policing to filozofia policji społecznej. Opiera się na założeniu, że skuteczne zwalczanie przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy Policji z członkami społeczności lokalnej. Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Podkreśla on konieczność zapewnienia „mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo”. Źródła

3 Filozofia policji społecznej - Community Policing wyznacza cztery zasadnicze elementy: - - organizowanie prewencji kryminalnej na bazie wspólnot lokalnych, - - zastąpienie patroli zmotoryzowanych przez piesze i podejmowanie przez nie poza działaniem reaktywnym, także działań nie związanych z bezpośrednim niebezpieczeństwem, - - zwiększenie odpowiedzialności przed wspólnotą lokalną za podejmowane działania, - decentralizacja kierowania w policji pozwalająca na elastyczne dostosowanie metod pracy policyjnej do potrzeb lokalnych. Community Policing

4 Obszary działania rządowego programu Razem Bezpieczniej: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, w środkach komunikacji publicznej, w działalności gospodarczej, w ruchu drogowym, ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami i dewastacją oraz nielegalnym wywozem za granicę.

5 WSPÓLNE OSIEDLA to kampania społeczna promująca filozofię Community Policing oraz inicjatywy społeczne podejmowane w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Umożliwia partnerską współpracę mieszkańców, Policji i innych służb miejskich poprzez aktywne zaangażowanie ludzi i instytucji w rozwiązywanie problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa.

6 poprawa bezpieczeństwa na danym terenie poprzez określanie i rozwiązywanie problemów związanych z patologią i przestępczością, zakłócaniem porządku publicznego oraz poprawa jakości życia w województwie łódzkiem. Cel główny:

7 aktywizacja policjantów zajmujących się prewencją kryminalną, przedstawicieli organów samorządowych i organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na danym terenie. identyfikacja i rozwiązywanie problemów występujących w społecznościach lokalnych. Cele pośrednie:

8 Strategię Lizbońską przyjętą przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 roku Strategię Rozwoju Kraju 2007 – 2015 Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 Priorytety Komendanta Głównego Policji – „Skuteczne zapobieganie i eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych” Strategię Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na lata 2007 – 2009 Założenia Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Cele kampanii wpisują się w:

9 inspirowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na: - współpracę społeczności lokalnej z Policją - nadrzędność działań kreatywnych nad represyjnymi - zmianę świadomości społecznej Cele można osiągnąć poprzez:

10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Miasta Łodzi Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Partnerzy kampanii:

11 Realizacja kampanii: Diagnoza sytuacji dotyczącej zagrożeń na obszarze województwa łódzkiego. Tworzenie koalicji na rzecz propagowania założeń programu „Razem Bezpiecznej”. Przeprowadzenie skutecznej kampanii promującej włączanie się lokalnych inicjatyw profilaktycznych, poprzez: plakaty, ulotki, periodyki, tablice reklamowe, linki na stronach internetowych komend powiatowych/miejskich i urzędów administracji samorządowej do www.wspolneosiedla.pl

12 Realizacja kampanii cd. Utworzenie strony internetowej zawierającej: - informacje z realizacji lokalnych przedsięwzięć prewencyjnych (programy i akcje), - wojewódzką mapę zagrożeń (charakterystyka terenu, bieżąca analiza zagrożeń, miejsca zagrożone ze społecznego punktu widzenia) - fora dyskusyjne, sondaże. Przedstawiciele prewencji kryminalnej będą mieli możliwość administrowania strony, zamieszczanie podejmowanych przez nich inicjatyw. Organizowanie szkoleń w zakresie budowy programów prewencyjnych, przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji, pozyskiwania funduszy unijnych i współpraca z mediami. Wyróżnianie i nagradzanie za kreatywność i inicjatywę własną najlepszego koordynatora programu prewencyjnego.

13 MATERIAŁY PROMOCYJNE Logotyp Tablice bilboardowe Plakaty Tramwaj Strona WWW Teczka Informacyjna Biblioteka Bezpieczeństwa – książeczki informacyjne

14 LOGO

15 Bilbord 1 Pani Halinka – REAGUJE…

16 Bilbord 2 Łuki - REAGUJE

17 Bilbord 3 Pan Mietek - REAGUJE

18 Bilbord 4 Kowalscy z Kluską - REAGUJĄ

19 Banner

20 Roll up

21 Tramwaj

22 Biblioteka Bezpieczeństwa

23 Teczka informacyjna

24 Strona www

25 Mapa zagrożeń

26

27 Partnerzy programów lokalnych (powiatowych i gminnych): Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin Rady Osiedli Wspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnie Mieszkaniowe Straże Miejskie i Gminne Straż Pożarna Szkoły Media Inne instytucje, fundacje, stowarzyszenia

28 Propozycje realizacji programów lokalnych: Diagnoza sytuacji dotyczącej zagrożeń na danym obszarze osiedla, wspólnoty, rejonu oraz realnych potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa. Analiza problematyki zwalczania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Pozyskanie partnerów i powołanie Zespołów zadaniowych. Utworzenie koalicji lokalnych (Dzielnicowy/Kierownik Rewiru Dzielnicowych i wyłonieni liderzy wolontariusze) oraz określenie zasad współpracy.

29 Propozycje realizacji programów lokalnych (cd) : Realizacja projektu Patrol Osiedlowy. Organizowanie cyklicznych spotkań szkoleniowych dla dzielnicowych i liderów wyłonionych wśród społeczności lokalnych, poświęconych wymianie informacji, doświadczeń. Wykształcanie w społeczeństwie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. Promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych a zmniejszających anonimowość. Tworzenie tzw. „bezpiecznych przestrzeni”.

30 Propozycje realizacji programów lokalnych (cd) : Nawiązanie współpracy ze środowiskiem „seniorów”. Realizacja projektów: „Bezpieczna szkoła i droga do szkoły”, „Bezpieczny sposób na nudę”, „Bezpieczny biznes”. Przeprowadzenie skutecznej promocji programu, co przyczyniłoby się do zainteresowania założeniami projektu lokalnych środowisk i służb odpowie- dzialnych za bezpieczeństwo. Ewaluacja programu

31 Rola Wydziału Prewencji KWP w Łodzi Organizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy zajmujących się problematyką prewencji kryminalnej. Udzielanie porad w zakresie podejmowanych inicjatyw. Pomoc w zakresie zachęcania lokalnych samorządów do danego przedsięwzięcia. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi i Urzędem Marszałkowskim w celu organizacji konkursu na najbardziej kreatywnego koordynatora programu prewencyjnego. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dotację finansową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Razem Bezpieczniej” Koordynacja i nadzór nad projektami lokalnymi.

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt aktywizacji środowisk lokalnych i współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Koordynator projektu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google