Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje zaawansowane w Wordzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje zaawansowane w Wordzie"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje zaawansowane w Wordzie
Kompozycja stron Tabele Korespondencja seryjna Grafika

2 Sekcje dokumentu Sekcje to oddzielne fragmenty dokumentu, pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obszarze jednej strony. Dla każdej sekcji można niezależnie ustawić następujące elementy formatowania: rozmiar i orientację strony, marginesy, obramowanie stron, źródło papieru w drukarce, wyrównywanie w pionie, nagłówki i stopki, numerowanie stron, kolumny, numerowanie wierszy, miejsce druku przypisów.

3 Podział dokumentu na sekcje
Dokument stanowi jedną sekcję, dopóki użytkownik nie umieści w nim znaku końca sekcji. Podział dokumentu na sekcje można zrealizować, wybierając z menu Wstaw-Znak podziału... Dokument został podzielony na trzy sekcje, z których każda ma inne parametry ustawienia strony Opcje umożliwiające dzielenie dokumentu na sekcje Znak niedrukowany, symbolizujący podział na sekcje

4 Formatowanie stron Po otwarciu okna nowego dokumentu program Word przyjmuje domyślne ustawienia opcji układu strony. Z podstawowych należałoby wymienić: kartka formatu A4, w ustawieniu pionowym, wszystkie marginesy wielkości 2,5 cm, brak obramowania strony, brak numeracji wierszy. Funkcje umożliwiające zmianę ustawień standardowych zostały rozmieszczone na 4 kartach.

5 Ustawienia strony

6 Podział dokumentu na strony
Ten fragment tekstu powinien rozpocząć się od nowej strony

7 „Twardy” i „miękki” koniec strony
Miejsce, w którym edytor sam wstawia znak końca strony, w zależności od zdefiniowanego układu strony, nazywa się „miękkim” końcem strony. „Miękki” podział strony, widoczny tylko w widoku normalnym Użytkownik może wymusić w dowolnym miejscu wcześniejsze zakończenie strony; takie zakończenie to „twardy” koniec strony. „Twardy” podział strony, widoczny również w widoku układu strony

8 Tekst nagłówka na pierwszym planie
Nagłówek i stopka Nagłówek i stopka to teksty lub inne obiekty, które powtarzają się w całym dokumencie, u góry lub u dołu każdej strony. Dostęp do odpowiednich funkcji formatujących można uzyskać wywołując menu Widok - Nagłówek i stopka. W efekcie pojawi się pasek narzędzi: Tekst nagłówka na pierwszym planie Tekst dokumentu w tle

9 Pasek narzędzi Nagłówek i stopka
Pokazuje nagłówek następnej sekcji Pokazuje nagłówek poprzedniej sekcji Przełącza pomiędzy nagłówkiem i stopką Wyłączenie/włączenie wyświetlania tekstu głównego Wywołanie okna dialogowego Ustawienia strony, karta Układ Wstawienie bieżącego czasu Wstawienie bieżącej daty Wywołanie okna dialogowego Format numeru strony Wstawienie całkowitej liczby stron Wstawienie do nagłówka/stopki aktualnego numeru strony

10 Różne nagłówki/stopki
Wybór przycisku Ustawienia strony wywołuje kartę Układ Wykorzystanie odpowiednich opcji w tym oknie dialogowym umożliwia tworzenie różnych nagłówków/stopek na stronach parzystych i nieparzystych; umożliwia również odmienne zdefiniowanie tych tekstów na pierwszej stronie dokumentu (np. na stronie tytułowej brak).

11 Numerowanie stron Jeżeli u góry lub u dołu strony ma zostać umieszczony tylko numer strony nie jest konieczne wywoływanie plecenia Nagłówek i stopka z menu Widok, wystarczy wybrać polecenie Numery stron z menu Wstaw. Wybór przycisku Format... rozwija okno dialogowe pozwalające dostosować format numeracji do potrzeb dokumentu.

12 Przypisy Przypisami nazywamy teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Ten sam dokument może zawierać zarówno przypisy dolne, jak i przypisy końcowe – na przykład w przypisach dolnych mogą znajdować się komentarze, a w przypisach końcowych wykazy bibliograficzne. Przypisy wstawia się poleceniem Przypisy... z menu Wstaw. Okno dialogowe umożliwiające formatowanie przypisów Opcje wyboru rodzaju przypisu

13 Symbole w tekście odsyłacz do przypisu separator tekst przypisu Symbole można wstawiać, korzystając z różnych zestawów znaków związanych z określoną czcionką Symbole, czyli znaki których nie można wstawić z klawiatury, wstawia się korzystając z funkcji Symbol... z menu Wstaw

14 Redagowanie tekstów z użyciem stylów
Redagując długie dokumenty warto pokusić się o sformułowanie własnych stylów lub wykorzystanie stylów zdefiniowanych w Wordzie. Jest to znaczne ułatwienie w formatowaniu dokumentu i prowadzi do zachowania jednolitego układu tekstu. Styl znaku Styl akapitu Lista używanych aktualnie stylów, związanych z formatem znaków lub akapitów. Znaki wewnątrz akapitu mogą mieć swój własny styl odmienny od stylu znaków całego akapitu.

15 Tworzenie stylu użytkownika
Pole nazwy stylu Wybór rodzaju stylu Wybór przycisku Nowy... pozwala użytkownikowi tworzyć własne style Wybór odpowiedniej opcji rozwija okna dialogowe pozwalające określić formaty stylu

16 Definiowanie i stosowanie stylu
1 3 2 Definiowanie i stosowanie stylu

17 Tworzenie spisu treści
Word daje możliwość automatycznego tworzenia spisu treści, aby tę metodę zastosować należy przestrzegać pewnych zasad: wszystkie tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny mieć nadane określone style: Nagłówek1, Nagłówek2, Nagłówek3 itd. powinna być zachowana hierarchia tych stylów. Spis treści powstaje po ustawieniu punktu wstawiania w miejscu, gdzie spis treści ma być umieszczony i wybór z menu Wstaw funkcji Indeks i spisy... Przycisk Opcje daje dodatkowe możliwości zmian hierarchii nagłówków.

18 Tabele - wstawianie tabeli
Tabelę można wstawić stosując przycisk Wstaw tabelę ze Standardowego paska narzędzi Przeciągnięcie myszką po diagramie określa liczbę kolumn i wierszy tabeli lub poleceniem Wstaw tabelę... z menu Tabela Okno dialogowe Wstaw tabelę daje więcej możliwości wstępnych ustaleń dotyczących tabeli

19 Rysowanie tabeli Rysuj tabelę Gumka
Wybór ze Standardowego paska narzędzi przycisku Tabele i krawędzie wyświetli pasek narzędzi Tabele i krawędzie i uaktywni przycisk Rysuj tabelę Rysuj tabelę Gumka W trakcie rysowania tabeli kursor przyjmuje kształt Ołówka; w czasie usuwania krawędzi kursor przyjmuje kształt Gumki. Metoda tworzenia tabeli przez rysowanie jest szczególnie przydatna przy konstruowaniu tabel o złożonej strukturze.

20 Znaczniki tabeli Znacznik przesuwania tabeli Przenieś kolumnę tabeli
Znacznik końca wiersza Znacznik końca komórki Uchwyt zmiany rozmiaru tabeli Dopasuj wiersz tabeli

21 Pasek narzędzi Tabele i krawędzie
Wyrównywanie tekstu w komórce w pionie i w poziomie Rozłóż wiersze równomiernie Rozłóż kolumny równomiernie Włącza okno Autoformatowanie tabeli Orientacja tekstu w komórce Sortowanie zawartości tabeli rosnąco Sortowanie zawartości tabeli malejąco Sumowanie zawartości zaznaczonych komórek Ołówek Gumka Lista rozwijalna stylu linii Lista rozwijalna grubości linii Kolor obramowania Lista rozwijalna Krawędzie i linie Kolor wypełnienia komórki Lista rozwijalna Wstaw tabelę Scal zaznaczone komórki Podziel komórki

22 Formatowanie tabeli 1

23 Zaznaczanie elementów tabeli
Cała tabela Jedna kolumna Jeden wiersz Jedna komórka

24 Szerokość kolumn/wysokość wierszy
1 metoda 2 metoda 3 metoda

25 Dzielenie i scalanie komórek
Scal komórki Podziel komórkę 2 3

26 Przycisk Zmień kierunek tekstu
4 5

27 Wyrównywanie tekstu w komórkach
Kierunek tekstu pionowy 6 Kierunek tekstu poziomy

28 Krawędzie 7

29 Wypełnienie komórek 8

30 Modyfikacja tabeli Jeśli w trakcie pracy z tabelą okaże się, że jej struktura jest nieodpowiednia, można ją modyfikować, wybierając z menu Tabela funkcję Wstaw lub Usuń.

31 Autoformatowanie tabeli

32 Korespondencja seryjna
Edytor Word umożliwia szybkie tworzenie dokumentu seryjnego. Dokument taki powstaje w wyniku połączenia dokumentu głównego z bazą danych. Dokument seryjny Tabela danych Dokument główny Baza danych może być utworzona w tabeli Worda, można również ją utworzyć w programie Microsoft Excel, Microsoft Access lub wykorzystać listę kontaktów programu Microsoft Outlook. Wzorzec dokumentu składa się z jednakowej dla wszystkich zestawów treści oraz pól, których wartości pobierane są z bazy danych.

33 Tabela danych Plik danych to tabela z nagłówkami w kolumnach. Każda kolumna powinna zawierać pole, które będzie używane w dokumencie głównym, jako pole korespondencji seryjnej. Rekord danych Nazwa pola Pole danych

34 Formularz danych Wprowadzanie, modyfikację danych oraz wyszukiwanie informacji można usprawnić korzystając z funkcji Formularz danych – pasek narzędzi Baza danych

35 Modyfikacja struktury bazy danych
Zmiana struktury, polegająca na usunięciu, dodaniu pola lub zmianie nazwy możliwa jest w oknie dialogowym Zarządzaj polami, które pojawia się po wybraniu przycisku z paska narzędzi Baza danych

36 Łączenie dokumentu głównego z bazą danych
Z poziomu dokumentu tekstowego, który ma przyjąć funkcję dokumentu głównego korespondencji seryjnej wywołuje się z menu Narzędzia – opcję Korespondencja seryjna... W efekcie zostanie otwarte okno dialogowe Pomocnika korespondencji seryjnej. Łączenie pliku dokumentu tekstowego z bazą danych przebiega w trzech krokach.

37 Wybór rodzaju dokumentu seryjnego
Krok 1 – dokument główny Wybór rodzaju dokumentu seryjnego Jeśli korespondencja seryjna poprzedzona jest utworzeniem dokumentu tekstowego należy wybrać Aktywne okno, jeśli nie należy wybrać przycisk Nowy dokument główny

38 Krok 2 – baza danych

39 Edycja dokumentu głównego
W miejscu ustawienia kursora pojawi się wybrane pole bazy danych

40 Zastosowanie pola programu Word
Szare tło tekstu oznacza pole

41 Krok 3 - filtrowanie rekordów
Jeśli nie wszystkie rekordy bazy danych mają podlegać połączeniu z dokumentem głównym należy zastosować filtrowanie danych. Wybór przycisku Opcje kwerend... daje możliwość filtrowania i sortowania danych.

42 Drukowanie dokumentu seryjnego
Wybór przycisku Pokaż scalone dane umożliwia przeglądanie kolejnych dokumentów z widocznymi informacjami z wybranych rekordów Przycisk Scal na drukarkę spowoduje akcję drukowania tylu dokumentów, ile zostało połączonych w wyniku filtrowania rekordów (opcje kwerend)

43 Scalanie listu seryjnego
Word oprócz możliwości scalenia dokumentu w czasie drukowania, daje również możliwość utworzenia nowego dokumentu o standardowej nazwie Korespondencja seryjna1, który jest wynikiem scalenia i składa się z tylu dokumentów, ile zostało wybranych rekordów. Przycisk Scal w nowy dokument

44 Grafika w Wordzie Gotowy clipart z galerii Pole tekstowe
Obiekt WordArt Obiekt graficzny Linia

45 Gotowa grafika Wstawianie klipu

46 Formatowanie grafiki W narożnikach i w środku krawędzi zaznaczonego obiektu pojawiają się „chwytaki”, które umożliwiają zmianę rozmiaru rysunku Funkcje związane z formatowaniem obiektów graficznych znajdują się w menu Format-Rysunek...

47 Narzędzia z paska Rysowanie
Zaznacz obiekty Dowolny obrót Linia Pole tekstowe Strzałka Elipsa Prostokąt

48 Formatowanie obiektów graficznych
Kolor linii Styl kreskowania Styl linii Styl strzałki

49 Obiekt WordArt

50 The end Autokształty Przyciski z grupy Objaśnienia Autokształt z grupy
Przycisk Autokształty z paska narzędzi Rysowanie Autokształt z grupy Strzałki blokowe The end


Pobierz ppt "Funkcje zaawansowane w Wordzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google