Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje zaawansowane w Wordzie  Kompozycja stron  Tabele  Korespondencja seryjna  Grafika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje zaawansowane w Wordzie  Kompozycja stron  Tabele  Korespondencja seryjna  Grafika."— Zapis prezentacji:

1

2 Funkcje zaawansowane w Wordzie  Kompozycja stron  Tabele  Korespondencja seryjna  Grafika

3 Sekcje dokumentu rozmiar i orientację strony, marginesy, obramowanie stron, źródło papieru w drukarce, wyrównywanie w pionie, nagłówki i stopki, numerowanie stron, kolumny, numerowanie wierszy, miejsce druku przypisów. Sekcje to oddzielne fragmenty dokumentu, pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obszarze jednej strony. Dla każdej sekcji można niezależnie ustawić następujące elementy formatowania:

4 Podział dokumentu na sekcje Dokument stanowi jedną sekcję, dopóki użytkownik nie umieści w nim znaku końca sekcji. Podział dokumentu na sekcje można zrealizować, wybierając z menu Wstaw-Znak podziału... Znak niedrukowany, symbolizujący podział na sekcje Opcje umożliwiające dzielenie dokumentu na sekcje Dokument został podzielony na trzy sekcje, z których każda ma inne parametry ustawienia strony

5 Formatowanie stron Po otwarciu okna nowego dokumentu program Word przyjmuje domyślne ustawienia opcji układu strony. Z podstawowych należałoby wymienić:  kartka formatu A4, w ustawieniu pionowym,  wszystkie marginesy wielkości 2,5 cm,  brak obramowania strony,  brak numeracji wierszy. Funkcje umożliwiające zmianę ustawień standardowych zostały rozmieszczone na 4 kartach.

6 Ustawienia strony

7 Podział dokumentu na strony Ten fragment tekstu powinien rozpocząć się od nowej strony

8 „Twardy” i „miękki” koniec strony Miejsce, w którym edytor sam wstawia znak końca strony, w zależności od zdefiniowanego układu strony, nazywa się „miękkim” końcem strony. „Miękki” podział strony, widoczny tylko w widoku normalnym Użytkownik może wymusić w dowolnym miejscu wcześniejsze zakończenie strony; takie zakończenie to „twardy” koniec strony. „Twardy” podział strony, widoczny również w widoku układu strony

9 Nagłówek i stopka Nagłówek i stopka to teksty lub inne obiekty, które powtarzają się w całym dokumencie, u góry lub u dołu każdej strony. Dostęp do odpowiednich funkcji formatujących można uzyskać wywołując menu Widok - Nagłówek i stopka. W efekcie pojawi się pasek narzędzi: Tekst nagłówka na pierwszym planie Tekst dokumentu w tle

10 Pasek narzędzi Nagłówek i stopka Pokazuje nagłówek następnej sekcji Pokazuje nagłówek poprzedniej sekcji Przełącza pomiędzy nagłówkiem i stopką Wyłączenie/włączenie wyświetlania tekstu głównego Wywołanie okna dialogowego Ustawienia strony, karta Układ Wstawienie bieżącego czasu Wstawienie bieżącej daty Wywołanie okna dialogowego Format numeru strony Wstawienie całkowitej liczby stron Wstawienie do nagłówka/stopki aktualnego numeru strony

11 Różne nagłówki/stopki Wybór przycisku Ustawienia strony wywołuje kartę Układ Wykorzystanie odpowiednich opcji w tym oknie dialogowym umożliwia tworzenie różnych nagłówków/stopek na stronach parzystych i nieparzystych; umożliwia również odmienne zdefiniowanie tych tekstów na pierwszej stronie dokumentu (np. na stronie tytułowej brak).

12 Numerowanie stron Jeżeli u góry lub u dołu strony ma zostać umieszczony tylko numer strony nie jest konieczne wywoływanie plecenia Nagłówek i stopka z menu Widok, wystarczy wybrać polecenie Numery stron z menu Wstaw. Wybór przycisku Format... rozwija okno dialogowe pozwalające dostosować format numeracji do potrzeb dokumentu.

13 Przypisy Przypisami nazywamy teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Ten sam dokument może zawierać zarówno przypisy dolne, jak i przypisy końcowe – na przykład w przypisach dolnych mogą znajdować się komentarze, a w przypisach końcowych wykazy bibliograficzne. Przypisy wstawia się poleceniem Przypisy... z menu Wstaw. Opcje wyboru rodzaju przypisu Okno dialogowe umożliwiające formatowanie przypisów

14 Symbole w tekście odsyłacz do przypisu separator tekst przypisu Symbole, czyli znaki których nie można wstawić z klawiatury, wstawia się korzystając z funkcji Symbol... z menu Wstaw Symbole można wstawiać, korzystając z różnych zestawów znaków związanych z określoną czcionką

15 Redagowanie tekstów z użyciem stylów Redagując długie dokumenty warto pokusić się o sformułowanie własnych stylów lub wykorzystanie stylów zdefiniowanych w Wordzie. Jest to znaczne ułatwienie w formatowaniu dokumentu i prowadzi do zachowania jednolitego układu tekstu. Lista używanych aktualnie stylów, związanych z formatem znaków lub akapitów. Znaki wewnątrz akapitu mogą mieć swój własny styl odmienny od stylu znaków całego akapitu. Styl akapitu Styl znaku

16 Tworzenie stylu użytkownika Wybór przycisku Nowy... pozwala użytkownikowi tworzyć własne style Pole nazwy stylu Wybór rodzaju stylu Wybór odpowiedniej opcji rozwija okna dialogowe pozwalające określić formaty stylu

17 Definiowanie i stosowanie stylu 1 2 3

18 Tworzenie spisu treści Word daje możliwość automatycznego tworzenia spisu treści, aby tę metodę zastosować należy przestrzegać pewnych zasad:  wszystkie tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny mieć nadane określone style: Nagłówek1, Nagłówek2, Nagłówek3 itd.  powinna być zachowana hierarchia tych stylów. Spis treści powstaje po ustawieniu punktu wstawiania w miejscu, gdzie spis treści ma być umieszczony i wybór z menu Wstaw funkcji Indeks i spisy... Przycisk Opcje daje dodatkowe możliwości zmian hierarchii nagłówków.

19 Tabele - wstawianie tabeli Tabelę można wstawić stosując przycisk Wstaw tabelę ze Standardowego paska narzędzi lub poleceniem Wstaw tabelę... z menu Tabela Przeciągnięcie myszką po diagramie określa liczbę kolumn i wierszy tabeli Okno dialogowe Wstaw tabelę daje więcej możliwości wstępnych ustaleń dotyczących tabeli

20 Rysowanie tabeli Wybór ze Standardowego paska narzędzi przycisku Tabele i krawędzie wyświetli pasek narzędzi Tabele i krawędzie i uaktywni przycisk Rysuj tabelę Rysuj tabelę Gumka W trakcie rysowania tabeli kursor przyjmuje kształt Ołówka; w czasie usuwania krawędzi kursor przyjmuje kształt Gumki. Metoda tworzenia tabeli przez rysowanie jest szczególnie przydatna przy konstruowaniu tabel o złożonej strukturze.

21 Znaczniki tabeli Przenieś kolumnę tabeli Uchwyt zmiany rozmiaru tabeli Znacznik końca komórki Znacznik końca wiersza Dopasuj wiersz tabeli Znacznik przesuwania tabeli

22 Pasek narzędzi Tabele i krawędzie 1. Ołówek 2. Gumka 3. Lista rozwijalna stylu linii 4. Lista rozwijalna grubości linii 5. Kolor obramowania 6. Lista rozwijalna Krawędzie i linie 7. Kolor wypełnienia komórki 8. Lista rozwijalna Wstaw tabelę 9. Scal zaznaczone komórki 10. Podziel komórki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11. Wyrównywanie tekstu w komórce w pionie i w poziomie 12. Rozłóż wiersze równomiernie 13. Rozłóż kolumny równomiernie 14. Włącza okno Autoformatowanie tabeli 15. Orientacja tekstu w komórce 16. Sortowanie zawartości tabeli rosnąco 17. Sortowanie zawartości tabeli malejąco 18. Sumowanie zawartości zaznaczonych komórek

23 Formatowanie tabeli 1

24 Zaznaczanie elementów tabeli Cała tabela Jedna kolumna Jeden wiersz Jedna komórka

25 Szerokość kolumn/wysokość wierszy 1 metoda 2 metoda 3 metoda

26 Dzielenie i scalanie komórek Podziel komórkę Scal komórki 2 3

27 4 Kierunek tekstu Przycisk Zmień kierunek tekstu 5

28 Wyrównywanie tekstu w komórkach Kierunek tekstu pionowy Kierunek tekstu poziomy 6

29 Krawędzie 7

30 Wypełnienie komórek 8

31 Modyfikacja tabeli Jeśli w trakcie pracy z tabelą okaże się, że jej struktura jest nieodpowiednia, można ją modyfikować, wybierając z menu Tabela funkcję Wstaw lub Usuń.

32 Autoformatowanie tabeli

33 Korespondencja seryjna Edytor Word umożliwia szybkie tworzenie dokumentu seryjnego. Dokument taki powstaje w wyniku połączenia dokumentu głównego z bazą danych. Dokument seryjny Tabela danych Dokument główny Wzorzec dokumentu składa się z jednakowej dla wszystkich zestawów treści oraz pól, których wartości pobierane są z bazy danych. Baza danych może być utworzona w tabeli Worda, można również ją utworzyć w programie Microsoft Excel, Microsoft Access lub wykorzystać listę kontaktów programu Microsoft Outlook.

34 Tabela danych Plik danych to tabela z nagłówkami w kolumnach. Każda kolumna powinna zawierać pole, które będzie używane w dokumencie głównym, jako pole korespondencji seryjnej. Nazwa pola Rekord danych Pole danych

35 Wprowadzanie, modyfikację danych oraz wyszukiwanie informacji można usprawnić korzystając z funkcji Formularz danych – pasek narzędzi Baza danych Formularz danych

36 Modyfikacja struktury bazy danych Zmiana struktury, polegająca na usunięciu, dodaniu pola lub zmianie nazwy możliwa jest w oknie dialogowym Zarządzaj polami, które pojawia się po wybraniu przycisku z paska narzędzi Baza danych

37 Łączenie dokumentu głównego z bazą danych Z poziomu dokumentu tekstowego, który ma przyjąć funkcję dokumentu głównego korespondencji seryjnej wywołuje się z menu Narzędzia – opcję Korespondencja seryjna... W efekcie zostanie otwarte okno dialogowe Pomocnika korespondencji seryjnej. Łączenie pliku dokumentu tekstowego z bazą danych przebiega w trzech krokach.

38 Krok 1 – dokument główny Wybór rodzaju dokumentu seryjnego Jeśli korespondencja seryjna poprzedzona jest utworzeniem dokumentu tekstowego należy wybrać Aktywne okno, jeśli nie należy wybrać przycisk Nowy dokument główny

39 Krok 2 – baza danych

40 Edycja dokumentu głównego W miejscu ustawienia kursora pojawi się wybrane pole bazy danych

41 Zastosowanie pola programu Word Szare tło tekstu oznacza pole

42 Krok 3 - filtrowanie rekordów Jeśli nie wszystkie rekordy bazy danych mają podlegać połączeniu z dokumentem głównym należy zastosować filtrowanie danych. Wybór przycisku Opcje kwerend... daje możliwość filtrowania i sortowania danych.

43 Drukowanie dokumentu seryjnego Wybór przycisku Pokaż scalone dane umożliwia przeglądanie kolejnych dokumentów z widocznymi informacjami z wybranych rekordów Przycisk Scal na drukarkę spowoduje akcję drukowania tylu dokumentów, ile zostało połączonych w wyniku filtrowania rekordów (opcje kwerend)

44 Scalanie listu seryjnego Word oprócz możliwości scalenia dokumentu w czasie drukowania, daje również możliwość utworzenia nowego dokumentu o standardowej nazwie Korespondencja seryjna1, który jest wynikiem scalenia i składa się z tylu dokumentów, ile zostało wybranych rekordów. Przycisk Scal w nowy dokument

45 Grafika w Wordzie Gotowy clipart z galerii Pole tekstowe Obiekt WordArt Obiekt graficzny Linia

46 Gotowa grafika Wstawianie klipu

47 Formatowanie grafiki W narożnikach i w środku krawędzi zaznaczonego obiektu pojawiają się „chwytaki”, które umożliwiają zmianę rozmiaru rysunku Funkcje związane z formatowaniem obiektów graficznych znajdują się w menu Format-Rysunek...

48 Narzędzia z paska Rysowanie Zaznacz obiekty Dowolny obrót Linia Strzałka Prostokąt Elipsa Pole tekstowe

49 Formatowanie obiektów graficznych Kolor linii Styl linii Styl kreskowania Styl strzałki

50 Obiekt WordArt

51 Autokształty Przycisk Autokształty z paska narzędzi Rysowanie The end Przyciski z grupy Objaśnienia Autokształt z grupy Strzałki blokowe


Pobierz ppt "Funkcje zaawansowane w Wordzie  Kompozycja stron  Tabele  Korespondencja seryjna  Grafika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google