Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenia bhp pracowników. Skutecznie działać może tylko ten pracownik, który: wie, umie i potrafi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenia bhp pracowników. Skutecznie działać może tylko ten pracownik, który: wie, umie i potrafi."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenia bhp pracowników

2 Skutecznie działać może tylko ten pracownik, który: wie, umie i potrafi

3 Szkolenia – definicje Szkolenie - proces zmieniania postawy, wiedzy i umiejętności pracowników poprzez uczenie się. Celem szkolenia jest pomoc organizacji w wykonaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych członków – pracowników.

4 Szkolenia bhp – kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom: 1.Zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 2. Poznania zasad i przepisów bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp, 3. Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

5 Przeprowadzić szkolenia na własny koszt i w godzinach pracy, Zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, Wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

6 Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń bhp:

7 Pracodawcę, a na jego zlecenie także przez: Jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów. Działalność szkoleniowa może być prowadzona przez:

8 Programy dla poszczególnych rodzajów szkolenia dla określonych grup stanowisk, Wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń, Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, Właściwy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bhp, Prowadzenie dokumentacji w postaci: - programów szkolenia, - dzienników zajęć, - protokołów z przebiegu egzaminów,, - rejestrów wydanych zaświadczeń. Pracodawcy oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp powinny zapewnić:

9 Szkolenie wstępne, obejmujące: - instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne), - instruktaż stanowiskowy(szkolenie wstępne na stanowisku pracy), - szkolenie podstawowe (szkolenie wstępne podstawowe), Szkolenie okresowe. Szkolenie w zakresie bhp prowadzone jest jako:

10 Instruktażu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, w trakcie którego odbywa się teoretyczne i praktyczne przekazywanie wiadomości w zakresie bhp, w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin, Seminarium – jw., obejmujące od 10 do 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, Samokształcenia kierowanego – jw. Obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę własną pracowników. Szkolenie w zakresie bhp prowadzone jest w formie:

11 Szkolenie wstępne przeprowadza się według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów), Szczegółowe zasady szkoleń zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 62 poz.285. Ramowe programy szkoleń zawarte są w załączniku do ww. rozporządzenia. Szkolenie wstępne:

12 Powinno zapoznać pracownika z: 1. podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy 2. przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 3. zasadami udzielania pierwszej pomocy, Instruktaż ogólny przechodzą: - wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, - studenci odbywający praktyki studenckie, - uczniowie szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Szkolenie wstępne ogólne:

13 Szkolenie wstępne przeprowadzają służby BHP, pracodawca lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego to 3 godz. Dla udokumentowania powinien być prowadzony rejestr instruktażu, Szkolenie wstępne ogólne kończy się wydaniem zaświadczenia, przechowywane w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne ogólne:

14

15

16 Powinno zapoznać pracownika z: 1. Zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku, 2. Sposobami ochrony przed zagrożeniami, 3. Metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przechodzą: - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośr. kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na zagrożenie zawodowe, - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których nastąpiły zmiany procesu technologicznego, organizacji pracy, wprowadzono substancje szkodliwe lub niebezpieczne, - studenci odbywający praktyki studenckie, - uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Szkolenie wstępne stanowiskowe:

17 Szkolenie wstępne stanowiskowe przeprowadza - osoba kierująca pracownikami służby BHP, - osoba wyznaczona przez pracodawcę, - osoba lub pracownicy wyznaczeni, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, - osoba przeszkolona w zakresie przeprowadzania instruktażu, Minimalny czas trwania instruktażu stanowiskowego to 8 godz. Szkolenie wstępne stanowiskowe kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia, przechowywanym w aktach osobowych pracownika, Zaleca się przeprowadzenie egzaminu (skład zespołu np. kierownik komórki, pracownik służby bhp, prowadzący instruktaż)

18

19 Jest szkoleniem jednorazowym, przeprowadzanym w okresie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku dla: 1. Pracodawców, 2. Osób kierujących pracownikami (kierownicy wydziałów, mistrzów, brygadzistów itp.), 3. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 4. Projektantów i konstruktorów, 5. Technologów, organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno-technicznych, 6. Pracowników służby bhp, 7. Pozostałych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, niebezpieczne dla zdrowia, 8. Pracowników, których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp. Szkolenie podstawowe:

20 Programy szkolenia ustalone dla poszczególnych grup pracowniczych, Czasy trwania szkoleń podstawowych: 1. Pracodawcówmin 30 godz, 2. Pracowników robotniczychmin 19 godz, 3. Projektantówmin 12 godz, 4. Konstruktorów maszynmin 15 godz, 5. Technologów, inż-techmin 72 godz, 6. Służby bhpmin 153 godz (40 ćw), 7. Administracyjno-biurowychmin 18 godz, Szkolenie kończy się EGZAMINEM, Ze szkolenia podstawowego zwolnieni są: technicy bezpieczeństwa, absolwenci studiów wyższych o specjalności bhp oraz studiów podyplomowych, inspektorzy pracy.

21 Szkolenie okresowe: Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Dotyczy osób, które przeszły szkolenie podstawowe, Częstotliwość szkoleń okresowych jak również czas trwania szkoleń określa pracodawca w porozumieniu z z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami załogi, jednak nie rzadziej niż: co 3 lata – w formie instruktażu – dla stanowisk robotniczych, co rok – w formie instruktażu – dla stanowisk robotniczych, na których występują szczególne zagrożenia wypadkowe, co 6 lat – dla pozostałych pracowników.

22 Szkolenie okresowe: Programy szkolenia ustalone dla poszczególnych grup pracowniczych, Czasy trwania szkoleń okresowych: 1. Pracodawcówmin 14 godz, 2. Osób kierujących pracown.min 19 godz, 3. Pracowników robotniczychmin 10 godz, 4. Technologów, inż-techmin 20 godz, 5. Służby bhpmin 32 godz (4 ćw), 6. Administracyjno-biurowychmin 10 godz, Szkolenie kończy się EGZAMINEM,

23

24 Szkolenie – dodatkowa dokumentacja: Dziennik lekcyjny kursu (seminarium) w zakresie bhp, Protokół z przebiegu egzaminu, Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia........ w dziedzinie bhp.


Pobierz ppt "Szkolenia bhp pracowników. Skutecznie działać może tylko ten pracownik, który: wie, umie i potrafi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google