Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Strategie uczenia się Leszno 2015-06-03. 2 Zasady uczenie się z perspektywy poznawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Strategie uczenia się Leszno 2015-06-03. 2 Zasady uczenie się z perspektywy poznawczej."— Zapis prezentacji:

1 1 Strategie uczenia się Leszno 2015-06-03

2 2 Zasady uczenie się z perspektywy poznawczej

3 3 Uczenie si ę jest działaniem podejmowanym przez ucznia, wymaga aktywnego zaanga ż owania Optymalne uczenie si ę powinno uwzgl ę dni ć ju ż posiadan ą wiedz ę, uczenie jest kumulacyjne – posiadana wcze ś niej wiedza decyduje w 30% do 60% o r óż nicach w wynikach nauczania

4 4 cd.: Optymalne uczenie się ł ą czy przyswajanie koncepcji, umiej ę tno ś ci i kompetencji metakognitywnych (poznawanie własnych metod poznawania) Uczenie się buduje skomplikowane struktury wiedzy przez hierarchiczne organizowanie bardziej podstawowych jej elementów;

5 5 cd.: O ptymalne uczenie się wykorzystuje struktury świata zewnętrznego do tworzenia struktur wiedzy w umyśle, wymaga wykorzystywania szkolnej wiedzy w praktyce, uczestnictwa w życiu społecznym, udziału w dyskusjach, wymaga współpracy z innymi osobami uczącymi się

6 6 cd.cd. Uczenie jest wynikiem dynamicznej wzajemnej zależności między emocjami, motywacją a poznaniem, ma charakter indywidualny (zainteresowania, motywacje, emocje dotyczą indywidualnych cech ucznia) Uczenie wymaga czasu i wysiłku. Materiał opracowany na podstawie Pracy pod red. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides: Istota uczenia si ę. Wykorzystanie badań w praktyce. Publikacja OECD (Organizacja Wsp ó łpracy Gospodarczej i Rozwoju), wydanie polskie Wolters Kluwer, 2013.

7 7 JOHN KELLER MODEL ARCS JOHN KELLER MODEL ARCS SATYSFAKCJA satisfaction PEWNOŚĆ confidence ZNACZENIE relevance UWAGA attention AR S C

8 8 Punktem wyj ś cia do dalszych działań jest ustalenie tego, co uczniowie wiedz ą i potrafi ą po podj ę tych przez nauczyciela działaniach Po to aby: Nauczyciel m ó gł zmodyfikować dalsze nauczanie, Uczeń otrzymał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

9 9 Definicja OK sformułowana przez P.Blacka i D.Williama „Ocena funkcjonuje kształtująco, o ile informacje dotyczące uczniów są zbierane, interpretowane i wykorzystywane przez nauczycieli, uczniów i ich rówieśników w celu podejmowania decyzji dotyczących kolejnych kroków nauczania, które będą lepsze lub lepiej uzasadnione niż decyzje, które podjęliby wobec braku takich informacji”2009 r.

10 10 Trzy pytania, kt ó re s ą podstaw ą do sformułowania strategii uczenia si ę W jakim kierunku uczeń zmierza? Na jakim etapie procesu uczenia znajduje si ę uczeń? Co nale ż y zrobi ć, aby uczeń osi ą gn ą ł cel?

11 11 5 strategii istotnych dla oceniania kształtującego W jakim kierunku zmierza uczeń? Na jakim etapie procesu uczenia się znajduje się w tej chwili? Co należy zrobić aby uczeń osiągnął cel? Rozumienie i uzgodnienie z uczniami celów uczenia się (intencji) i kryteriów sukcesu (1) Organizowanie dyskusji klasowych, działań i zadań zapewniających dowody na to, że uczenie się faktycznie ma miejsce (2) Zapewnienie informacji zwrotnych, które sprawiają że uczeń czyni postępy (3) Aktywizacja uczniów jako wzajemnych zasobów nauczania. (4) Aktywizacja uczniów jako właścicieli swojego uczenia się (5)

12 12 I.Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II.Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. III.Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów. IV.Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności. V.Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się. V strategii istotnych dla oceniania kształtującego

13 13 I strategia Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu

14 14 Lepiej się uczę, jeśli wiem, po co i czego mam się nauczyć

15 15 Cele uczenia si ę, wyznaczaj ą kierunek uczenia si ę. Opisuj ą j ę zykiem zrozumiałym i przyjaznym dla uczni ó w porcj ę informacji, umiej ę tno ś ci i procesy logicznego my ś lenia, kt ó re zostan ą przez ucznia zgł ę bione i rozwini ę te podczas jednej, konkretnej lekcji.

16 16 Nauczyciel powinien zastanowi ć si ę : 1.Po co uczy danego tematu lub po co zadaje zadanie np..do samodzielnego wykonania? 2.Jaki efekt chce osi ą gn ąć i w jakim czasie? 3.Jak dany temat ł ą czy si ę z wiedz ą ju ż przez uczni ó w nabyt ą ? 4.Po czym pozna, ż e cel zostanie osi ą gni ę ty (kryteria)?

17 17 Imperium Aleksandra Macedońskiego Temat lekcji: Po co chcę ich tego nauczyć? Co moi uczniowie już wiedzą na ten temat? Jaką wiedzę chcę przekazać? Jakie umiejętności, z jakiego poziomu poznawczego chcę kształtować?

18 18 Co się przydaje? Taksonomia umiejętności poznawczych PAMIĘĆ ↓ ROZUMIENIE ↓ WYJAŚNIANIE ↓ ZASTOSOWANIE ↓ ANALIZOWANIE SYNTEZA ↓ OCENIANIE B. Bloom

19 19 Temat lekcji : Imperium Aleksandra Macedońskiego Cel w j ę zyku ucznia: Po lekcji: Potrafi ę wyjaśnić dlaczego 12 letnie rządy jednego człowieka mogły zmienić cały starożytny świat. Podzieli ć si ę tajemnic ą cel ó w z uczniami

20 20 PRZERWA! – Czas na gotowanie! Przepis na zupę pomidorową

21 21 Ustalenie, na co będziemy zwracać uwagę w trakcie pracy. Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty. Ustalanie kryteriów sukcesu

22 22 znam jeden skutek wojny peloponeskiej, który przyczynił się do umocnienie się Macedonii znam datą i miejsce bitwy, która zakończyła okres „Grecji niepodległej” potrafię wskazać na mapie terytoria, które zajął w czasie swoich wypraw Aleksander Macedoński potrafię podać argumenty za wielkością Aleksandra oraz krytycznie oceniające jego działania; wymieniam 3 podobieństwa i różnice pomiędzy kulturą helleńską a hellenistyczną Podboje Aleksandra Macedońskiego

23 23 Technika pierwszej strategii Praca wzorcowa Nauczyciel pokazuje uczniom dobrze wykonaną pracę i pyta ich: Dlaczego ta praca jest dobra? Uczniowie wraz z nauczycielem tworzą kryteria sukcesu dobrej pracy.

24 24 Dlaczego ta praca jest dobra? Napisz zaproszenie na projekcję filmu.

25 25 Kryteria oceniania Zastosowano wszystkie elementy zaproszenia: –kogo zapraszamy, –na co zapraszamy, –dokąd zapraszamy, –kiedy się odbędzie, –kto zaprasza, - treść napisana starannie, - nie ma błędów ortograficznych i gramatycznych.

26 26 Jakie trudności łączą się z celami? Rozmowa w parach.

27 27 Za du ż o cel ó w na jedn ą lekcj ę ; Brak planowania przed lekcj ą cel ó w; Brak sformułowania zrozumiałego dla ucznia celu; Formułowanie cel ó w odnosz ą cych si ę tylko do wiedzy; Brak czasu na podawanie celu podczas lekcji; Niesprawdzanie, czy cel został osi ą gni ę ty; Brak dialogu z uczniami na temat cel ó w; Formułowanie cel ó w w postaci czynno ś ci a nie efekt ó w

28 28 Jak w odniesieniu do pierwszej strategii wygl ą da w tej chwili moja praktyka? Dokonaj samooceny:

29 29 II strategia Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, daj ą cych informacje, czy i jak uczniowie si ę ucz ą.

30 30 Nauczanie i uczenie si ę jest procesem dwustronnym

31 31 Nauczanie jest skazane z góry na porażkę, jeśli: uczeń nie mo ż e zapyta ć nauczyciela o to co wydaje mu si ę niejasne, ani prosi ć o wyja ś nienie tego co sprawia mu trudno ść ; nauczyciel nie otrzymuje ż adnych sugestii odno ś nie tego, jak został zrozumiany przez ucznia.

32 32 Monitorowanie W II strategii nauczyciel w sposób ciągły monitoruje stan wiedzy i umiejętności uczniów i nie przechodzi dalej, jeśli jego uczniowie nie są na to gotowi

33 33 Techniki drugiej strategii karty ABCD Karta Myślę/czuję zdania podsumowujące Przemyślenie: Dobrze że..., ale następnym razem … ruchoma tarcza termometr pytania uczniów pytanie do uczniów

34 34 Pytania to najpopularniejsza forma interakcji między nauczycielem a uczniem; to stały element każdej lekcji; to stawianie uczniom wyzwań; poprzez pytanie mamy wpływ na postępy ucznia, zadawanie pytań to najszybszy i najbardziej dostępny sposób, by ocenić proces uczenia się, sposób, w jaki pytania zadają nauczyciele, jest wzorem zadawania pytań przez uczniów.

35 35 Pytania są ważnym elementem II strategii. Nauczyciel powinien przygotować do lekcji przynajmniej jedno pytanie, które dotyczy wyższych poziomów, ale również wzmacnia cele i zachęca uczniów do podjęcia wysiłku szukania odpowiedzi. Kluczowa rola pytania kluczowego

36 36 Kluczowa rola pytania kluczowego Temat: Imperium Aleksandra Macedońskiego. 1.W jaki pokojowy spos ó b mo ż esz przyczyni ć si ę do przekazania ludziom z odmiennych kr ę g ó w kulturowych ( region ó w, narod ó w, ale r ó wnie ż z innych subkultur lub z innego pokolenia np. ludziom starszym) wa ż nych dla Ciebie warto ś ci, zasad lub pomysł ó w? 2. W jaki spos ó b wsp ó łcze ś ni ludzie pragn ą cy pokoju mog ą wymienia ć si ę swoimi dorobkiem kulturalnym ? 3. Jakie skutki niesie za sob ą spos ó b rozwi ą zania problemu jakie zaprezentował Aleksander Macedońskie „ rozwi ą zuj ą c w ę zeł gordyjski ” ?

37 37 Co zrobić, aby uczniowie pytali a nauczyciele odpowiadali, a nie odwrotnie?

38 38 Aż jedna trzecia (27proc.)spośród 2,6 tys. pracodawców przepytanych przez McKinseya twierdzi, że pomimo starań nie udało im się zatrudnić pracowników na stanowiskach, które stworzyli z myślą o ludziach młodych. Wakaty blokują rozwój firm i przynoszą straty. Tomasz, 34 letni właściciel małej firmy doradczej: - Długo szukałem pracowników. Większość kandydatów miała problem z obsługą pakietu Office, nie potrafiła wyciągać wniosków, określać priorytetów i organizować sobie pracy. Najgorsze, że w ogóle nie zadawali pytań, co praktycznie uniemożliwiało uzupełnienie wiedzy. 74 proc. Szkół uważa, że dobrze przygotowuje absolwentów. Raport McKinseya 2014

39 39 Nie masz pytań, nie szukasz odpowiedzi

40 40 - Curiosita – nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki Leonardo da Vinci Przemierzam kraj, pragn ą c wyja ś ni ć sprawy, kt ó rych nie rozumiem. Sk ą d na szczytach g ó r bior ą si ę muszle, odciski korali i wodorost ó w zwykle wyst ę puj ą cych w morzu? Dlaczego grzmot trwa dłu ż ej od swej przyczyny i czemu błyskawica jawi si ę oczom z chwil ą powstania a grzmot, by si ę przemie ś ci ć wymaga czasu? W jaki spos ó b r óż ne koła powstaj ą na wodzie wok ó ł miejsca uderzonego przez kamień i jak ptak utrzymuj ę si ę w powietrzu? Te pytania i inne niezwykłe spostrze ż enia anga ż uj ą moje my ś li

41 41 Burza pytań! Temat lekcji: Kr ó l jest nagi! Czego chcieliby ś cie si ę dowiedzie ć na ten temat?

42 42 III strategia Zapewnienie informacji zwrotnych, które sprawiają, że uczeń czyni postępy

43 43 Czego dowiedziałaś się jako uczeń autor pracy? Co zrobiłeś dobrze? Co jest do poprawy? Jak powinnaś/powinieneś poprawić? Jaką dostałaś/dostałe ś wskazówkę do dalszej pracy?

44 44 Struktura informacji zwrotnej Cztery elementy: 1.Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia. 2.Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia. 3.Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę. 4.wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

45 45 NAUCZYCIEL UCZEŃ UCZEŃ UCZEŃ sobie samemu Wiele kierunków przekazywania informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów.

46 46 Pierwsza zasada IZ Informacja zwrotna jest mało ucząca dla ucznia jeżeli nie odnosi się do wcześniej przyjętych i ujawnionych uczniom kryteriów sukcesu. Uczniowie powinni wiedzieć przed przystąpieniem do pracy, w jaki sposób będzie ona oceniana.

47 47 Druga zasada IZ Informacja zwrotna jest dialogiem nauczyciela z uczniem. Dialogiem, mającym pomóc uczniowi w uczeniu się.

48 48 Określenia korzyści i trudności związanych z informacją zwrotną. trudności korzyści

49 49 Korzyści Uczeń koncentruje się na komentarzu i na własnej nauce. Uczeń dostaje informację co zrobił dobrze i to buduje jego poczucie wartości. Uczeń otrzymuje wskazówki dotyczące poprawy i może ją wy konać z sukcesem. Uczeń otrzymuje wskazówki do swojego dalszego rozwoju, Uczeń nie skupia się na otrzymaniu najlepszego stopnia i nie porównuje się z innymi uczniami.

50 50 Trudności Jeżeli nauczyciele nie znajdą własnego rozwiązania na podawanie uczniom IZ i wykorzystują wyłącznie np..formę listu do ucznia to cały proces może być czasochłonny. Utrzymanie zasady, że sformułowania IZ odnoszą się wyłącznie do wcześniej podanych i ustalonych z uczniami kryteriów.

51 51 Trudności cd. Stosowanie informacji zwrotnej łącznie z oceną wyrażoną stopniem. Kłopot może sprawiać zachowanie ciągłości w informacji zwrotnej dotyczącej jednej pracy ucznia. Uczeń może zgubić pracę zawierającą komentarz nauczyciela a nauczyciel może nie pamiętać, jakich wskazówek udzielił już wcześniej uczniowi.

52 52 Radzenie sobie z trudnościami Praca w parach. Moje rekomendacje

53 53 Kto jeszcze mówi dzisiaj o strategiach uczenia się ?

54 54 Dlaczego ocenianie kształtujące? 54 Widoczne uczenie się (Visible Learning) Profesor John Hattie University of Auckland, Nowa Zelandia, University of Melbourne, Australia, –15 lat badań, –synteza 800 meta-analiz badań edukacyjnych, –52 tysiące badań, –na 200 mln uczniów.

55 55

56 56 Co działa? Co ma duży wpływ? InterwencjaLiczba badańRozmiar wpływu Zapewnienie oceny kształtującej 300,90 Informacja zwrotna 12870,73 Pozytywne relacje nauczyciel- uczeń 2290,72 Doskonalenie nauczycieli 5370,62 Cele będące wyzwaniem 6040,56 Pozytywny wpływ rówieśników 120,53 Zaangażowanie rodziców 7160,51 Uczenie się w małych grupach 780,49 Motywacja 3270,48 56

57 57 Wymagania państwa Zalecane warunki realizacji podstawy programowej „Uczący się mózg”

58 58 literatura Inne: C.Moss, S.Brookhart, Cele uczenia si ę. Jak pom ó c uczniom zrozumie ć ka ż d ą lekcj ę R.Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania

59 59 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Strategie uczenia się Leszno 2015-06-03. 2 Zasady uczenie się z perspektywy poznawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google