Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy PROW 2014-2020 Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy PROW 2014-2020 Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowy PROW 2014-2020 Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r.

2 POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH) Beneficjent – Rolnik: prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, kierujący posiadanym gospodarstwem rolnym o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Cel działania: Pomoc będzie udzielana na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw. Działania, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa – poprawa konkurencyjności lub zwiększenie rentowności w wyniku restrukturyzacji. Restrukturyzacja to zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które prowadzą do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie o co najmniej 10% w ciągu 5 lat. (WARTOŚĆ DODANA BRUTTO = PRZYCHODY – (KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZTY POŚREDNIE) Wzrost wartości dodanej brutto może być dokonany poprzez innowacje, zmianę technologii produkcji lub profilu i skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu finalnego.

3 POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH) Koszty kwalifikowane: budowa lub modernizacja budynków lub budowli, zakup lub leasing nowych maszyn lub wyposażenia zakup lub budowa elementów infrastruktury technicznej, koszty ogólne związane z powyższymi wydatkami (honoraria, opłaty), koszty zakładania sadów i plantacji owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat oprogramowanie komputerowe, patenty, licencje, prawa autorskie itp. Brak wsparcia dla używanych maszyn. Warunki dostępu: wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest w przedziale od 10 tys. EUR do 200 tys. EUR, produkcja mleka – dodatkowe limity dotyczące liczby krów (nie dotyczą młodego rolnika): co najmniej 25 krów, co najmniej 15 krów i wzrost do 25 krów, rolnik posiadający ponad 300 ha nie może ubiegać się o wsparcie, beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie od dnia przyznania pomocy.

4 Wsparcie: Refundacja części kosztów kwalifikowanych: –do 60% dla młodych rolników –do 50% dla pozostałych Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć: 900 tys. zł – w przypadku operacji na rozwój produkcji prosiąt, 500 tys. zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych nie może przekroczyć 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych wynosi powyżej 50 tys. zł. Przewidywane preferencje dla operacji: Budowa lub modernizacja budynków inwentarskich lub magazynów paszowych Operacje wpływające na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczących prod. ekologicznej. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów lub redukcja emisji. POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH)

5 POMOC NA INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO/MARKETING I ROZWÓJ PRODUKTÓW ROLNYCH Beneficjent – osoba, firma lub jednostka organizacyjna, która: –posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, –jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Rolnik (domownik, małżonek) ubezpieczony w KRUS – wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa. Koszty kwalifikowane: Budowa lub modernizacja budynków; Zakup lub instalacja maszyn, wyposażenia, aparatury (służących do np. przetwarzania, przygotowania do sprzedaży, pomiarów); Urządzenia służące ochronie środowiska; Koszty ogólne (honoraria, opłaty); Oprogramowanie komputerowe, patenty, licencje, prawa autorskie itp. Wdrożenie procedury certyfikowanych systemów jakości.

6 Warunki przyznania pomocy: Przedsięwzięcie ma szansę przetrwania – biznesplan. Zakład spełnia standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska itp. Wspierane sektory przetwórcze: mleko, mięso, owoce i warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len i konopie, rośliny oleiste, rośliny wysokobiałkowe, produkty rolne na cele energetyczne, usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych. Przedsięwzięcia z zakresu sprzedaży hurtowej produktów rolnych. Wsparcie na nowe zakłady w przypadku naborów wniosków przez rolników. Rolnicy mogą finansować operacje dotyczące sprzedaży detalicznej. Proponowane kryteria wyboru: Działania prowadzone przez grupy lub organizacje producentów oraz ich związki lub spółdzielnie; działania prowadzone przez młodych rolników. Innowacyjność, ochrona środowiska, systemy jakości, rolnictwo ekologiczne. Powiaty o najwyższym bezrobociu. POMOC NA INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO/MARKETING I ROZWÓJ PRODUKTÓW ROLNYCH

7 Wsparcie: Refundacja 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji Maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł, natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w nie może być niższa niż 10 tys. zł.

8 TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE ROLNYM I LEŚNYM Beneficjent – grupa producentów rolnych i organizacja producentów rolnych, która powstanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Wsparcie: Płatność ryczałtowa zależna od wielkości sprzedaży przez 5 lat: Koszty kwalifikowane – nie są określane Rok działalności Wysokość wsparcia I rok10% II rok8% III rok6% IV rok5% V rok4% I rokII rokIII rokIV rokV rok 100 tys. EUR

9 Warunki przyznania pomocy: W skład grupy wchodzą producenci jednego produktu, którzy nie byli wcześniej członkami innej grupy producentów utworzonej dla tego produktu. Grupa składa się tylko z osób fizycznych. Wpisywanie się w definicję MSP. Przedłożenie biznesplanu. Brak wsparcia dla grup drobiowych. Proponowane kryteria wyboru: Grupy zorganizowane w formie spółdzielni. Duża liczba członków. Grupy zrzeszające członków, którzy objęli swoją produkcję dobrowolnym ubezpieczeniem. Kategorie produktów: –produkty objęte systemami jakości, szczególnie rolnictwo ekologiczne. –trzoda chlewna, bydło mięsne, owce i kozy –miód lub produkty pszczele –rośliny na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego. TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE ROLNYM I LEŚNYM

10 WSPARCIE INWESTYCJI W ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE, KTÓRYCH CELEM JEST OGRANICZENIE SKUTKÓW PRAWDOPODOBNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I KATASTROF Beneficjent – spółka wodna, której członkami są w większości rolnicy, lub związek spółek wodnych Cel pomocy: Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym nawilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny Wysokość wsparcia: Refundacja 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość wsparcia 500 tys. zł, minimalna 20 tys. zł. Koszty kwalifikowane: koszty zakupu lub leasingu nowego sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu licencji, patentów dotyczących sprzętu.

11 WSPARCIE INWESTYCJI W ODTWARZANIE GRUNTÓW ROLNYCH I PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF Beneficjent – rolnik Cel działania: Pomoc jest udzielana na materialne i niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Pomoc jest przeznaczana na odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, z wyłączeniem budynków i budowli, do których rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego. W przypadku klęsk związanych z chorobami zwierząt jest możliwe przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska. Wysokość wsparcia: Zwrot 80% kosztów kwalifikowanych operacji – maksymalnie 300 tys. zł. Wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości szkód spowodowanych w odpowiednim potencjale rolniczym.

12 WSPARCIE INWESTYCJI W ODTWARZANIE GRUNTÓW ROLNYCH I PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF Koszty kwalifikowane: koszty budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynków i budowli, koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn i urządzeń, koszty zakupu lub budowy elementów infrastruktury technicznej, koszty ogólne związane z wydatkami z powyższych punktów (dokumentacja, nadzór inwestorski, kierowanie robotami budowlanymi), koszty zakupu oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, koszty odtwarzania zniszczonych sadów lub plantacji krzewów owocowych, owocujących dłużej niż 5 lat, koszty zakupu zwierząt wchodzących w skład stada podstawowego. Warunek przyznania pomocy: W gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub w wyniku działań podjętych w celu zwalczania lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolniczego. Nie udziela się wsparcia z tytułu utraty dochodu z powodu klęski żywiołowej.

13 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW Beneficjent – osoba, które nie ukończyła 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem. Co świadczy o byciu kierującym gospodarstwem: zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, wystąpienie o płatności bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika spełnia warunki: nie prowadzi gospodarstwa jako kierujący, nie otrzymał premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2007-2013.

14 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW Koszty kwalifikowane – nie są określane Warunki: kwalifikacje zawodowe i staż pracy w rolnictwie (możliwość uzupełnienia wykształcenia w okresie 36 miesięcy) powierzchnia gospodarstwa równa co najmniej średniej krajowej oraz nie większa niż 300 ha, przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa stanowi własność beneficjenta, jest w użytkowaniu wieczystym lub jest dzierżawione z zasobu ANR lub JST, wielkość ekonomiczna od 13 tys. EUR do 150 tys. EUR, nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, w wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 10%, prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, zobowiązanie podleganiu KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

15 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW Wsparcie: Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł. Wypłacana w dwóch ratach: I rata zostanie wypłacona w terminie do 9 miesięcy, po spełnieniu przez beneficjenta warunków, na podstawie których została wydana decyzja. II rata zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu. Kryteria wyboru wniosków mogą uwzględniać: wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

16 POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Beneficjent – osoba fizyczna, która jest beneficjentem działania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki: ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek lub domownik, gospodarstwo rolne, w którym pracuje ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. EUR, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano gospodarstwu płatność do gruntów rolnych, gospodarstwo jest położone w miejscowości leżącej w gminie wiejskiej, lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Koszty kwalifikowane – nie określa się

17 POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Wysokość wsparcia: Premia 100 tys. zł wypłacana w dwóch ratach – 80% i 20%. Zobowiązania beneficjenta: prowadzenie działalności na terenie gminy wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (również samozatrudnienie), rejestracja działalności w odpowiednim systemie lub rejestrze, podleganie ZUS, niepodleganie pod KRUS. Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

18 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Beneficjent – rolnik będący osobą fizyczną Wsparcie: Płatność jednorazowa. Roczna stawka pomocy stanowi 120% rocznej płatności bezpośredniej, którą otrzymałby rolnik w systemie dla małych gospodarstw. Płatność przysługuje za rok, w którym zostało przekazane gospodarstwo, i za lata następne do 2020 r. włącznie. Cel operacji: Pomoc przyznawana jest rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw i trwale przekazują swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Warunki: Pomoc dla tych rolników, którzy przynajmniej od jednego roku kwalifikują się do systemu płatności dla małych gospodarstw. W drodze sprzedaży lub darowizny gospodarstwo należy przekazać innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa nie będzie się podlegać pod KRUS. Rolnik przejmujący gospodarstwo musi osiągnąć po przejęciu tego gospodarstwa powierzchnię równą co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w województwie.

19 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną w KRUS, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. Cel działania: Restrukturyzacja gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej, w szczególności w wyniku zmiany profilu produkcji. Koszty kwalifikowane – nie określa się.

20 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW Warunki przyznania pomocy: prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych, rolnik jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, wielkość ekonomiczna gospodarstwa mniejsza niż 10 tys. EUR, pomocy nie przyznaje się na inwestycje dotyczące plantacji roślin energetycznych. Wsparcie: Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w dwóch ratach. Zobowiązania: prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie, wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. EUR (minimalnie o 20%).

21 ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku. Koszty kwalifikowane: koszty zakupu wraz z instalacją lub leasingu nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego. koszt zakupu ciągnika może być kosztem kwalifikowanym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Warunki: zobowiązanie dokumentowania świadczenia usług rolniczych, brak wsparcia dla beneficjentów działania „Modernizacja…” w ramach PROW 2007-2013 Wsparcie: Refundacja 50% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 500 tys. zł.

22 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  Płatność do bydła: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo do bydła (obu płci), które: w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności nie przekroczy wieku 24 miesięcy, tj. urodzone w okresie od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2015 r. włącznie, będą w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy. przysługuje do zwierząt, które: 1)zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, 2)spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju przysługuje rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale 1- 30 sztuki bydła

23 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  Płatność do krów: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługuje do krów, niezależnie od kierunku użytkowania: których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące tj. urodzone do dnia 15 maja 2013 r., będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. przysługuje do zwierząt, które: 1)zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, 2)spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wsparcie dostępne w całym kraju płatność dla rolników posiadających minimum 3 krowy w wieku od 24 miesiąca, płatność przysługuje do zwierząt z przedziału od 1-szej do 30-tej sztuki w stadzie

24 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  Płatność dla młodych rolników: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, który: Jest osobą fizyczną i po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierujący lub założyła gospodarstwo rolne w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku, Wiek osoby w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat, Płatność jest przyznawana na okres 5 lat, przy czym okres ten jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym dniem złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników. Płatność przysługuje do maksymalnie 50 ha gruntów rolnych. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 60 EUR/ha.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Arkadiusz Tabaka – W-MODR w Olsztynie tel. 665 830 954 e-mail: a.tabaka@w-modr.pla.tabaka@w-modr.pl


Pobierz ppt "Nowy PROW 2014-2020 Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google