Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Radziejowice, czerwiec 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Radziejowice, czerwiec 2015."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Radziejowice, czerwiec 2015

2  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;  Zarządzenie nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;  Zarządzenie nr 32 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;  Zarządzenie nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;  Zarządzenie nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; Podstawy prawne

3 16 44 członków przedstawiciele administracji rządowej (13 osób – 29,55%) przedstawiciele administracji samorządowej (18 osób – 40,9%) niepubliczne podmioty, w tym organizacje i instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich (13 osób – 29,55%)stawicietarntralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i 16 sekretariatów regionalnych, przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele resortów: infrastruktury i rozwoju; kultury i dziedzictwa narodowego; administracji i cyfryzacji; środowiska oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, przedstawiciel samorządu gminnego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego Skład Grupy Roboczej ds. KSOW

4 Członkowie Grupy Roboczej ds. KSOW:  przedstawiciele SC KSOW i 16 SR KSOW,  przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w MRiRW,  przedstawiciele resortów: infrastruktury i rozwoju; kultury i dziedzictwa narodowego; administracji i cyfryzacji; środowiska oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  przedstawiciel ARiMR,  przedstawiciel ARR,  przedstawiciel CDR w Brwinowie,  przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie,  przedstawiciel samorządu gminnego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,  przedstawiciel samorządu powiatowego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,  przedstawiciel Związku Banków Polskich,

5 Członkowie Grupy Roboczej ds. KSOW:  sekretarz - przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,  przedstawiciel organizacji pracodawców,  przedstawiciel jednostek badawczo-rozwojowych,  przedstawiciel związków zawodowych,  przedstawiciel uczelni wyższych, wskazany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,  dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,  trzech przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, w tym jeden przedstawiciel reprezentujący grupę tematyczną ds. podejścia Leader,  trzech przedstawicielu pozarządowych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacji działających na rzecz wyrównywania szans,  przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

6 Harmonogram posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW (co najmniej raz do roku) I posiedzenie GR ds. KSOW – 30 czerwca 2009 r. II posiedzenie GR ds. KSOW – 24 listopada 2009 r. III posiedzenie GR ds. KSOW – 29 marca 2010 r. IV posiedzenie GR ds. KSOW – 17 sierpnia 2010 r. V posiedzenie GR ds. KSOW – 25-26 listopada 2010 r. VI posiedzenie GR ds. KSOW – 22 marca 2011 r. VII posiedzenie GR ds. KSOW – 28 czerwca 2011 r. VIII posiedzenie GR ds. KSOW – 28 listopada 2011 r. IX posiedzenie GR ds. KSOW – 6 lipca 2012 r. X posiedzenie GR ds. KSOW – 17 kwietnia 2013 r. XI posiedzenie GR ds. KSOW – 26 listopada 2013 r. XII posiedzenie GR ds. KSOW – 28 kwietnia 2014 r.

7 Określanie priorytetów KSOW, które były realizowane w ramach planu działania KSOW; Opiniowanie projektów planów działania KSOW, w tym rekomendacji działań do realizacji w ramach planu działania KSOW; Bieżące monitorowania prac KSOW; Opiniowanie projektów sprawozdań z realizacji planów działania KSOW; Powoływanie i kierowanie pracami grup tematycznych Zadania Grupy Roboczej ds. KSOW

8 Grupa Robocza oraz grupy tematyczne były zwoływane przez przewodniczącego każdej grupy. Zasady funkcjonowania Grupy określał Regulamin uchwalony przez Grupę na pierwszym posiedzeniu i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sekretarz przygotowuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do przyjęcia podczas posiedzeń oraz sporządza protokół z posiedzeń. Uchwały mogą być także podejmowane w trybie obiegowym. Dokumenty z posiedzeń GR ds. KSOW zamieszczane są na portalu KSOW - www.ksow.pl Regulamin Grupy Roboczej ds. KSOW

9 Podjęte uchwały (57 uchwał, w tym 38 podczas posiedzeń i 19 w trybie obiegowym) w zakresie: Przyjęcia Regulaminu KSOW wraz ze zmianami Przyjęcia Planów działania KSOW Projektów zmian Planów działania KSOW Przyjęcia priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Powoływania grup tematycznych Rekomendacji zmian w składzie GR ds. KSOW Projektów sprawozdań z realizacji dwuletnich Planów działania KSOW Rekomendacji umożliwienia członkom GR ds. KSOW i grup tematycznych otrzymywania zwrotu kosztów podróży na posiedzenie Prace Grupy do 2015 roku

10 Grupa Robocza powołuje i kieruje pracami grup tematycznych

11 Zasady funkcjonowania GTM określa Regulamin Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przyjęty uchwałą nr 1 z dnia 30 czerwca 2009 r., jak również Regulamin Grupy Tematycznej „Młodzież na obszarach wiejskich” przyjęty na pierwszym posiedzeniu grupy uchwałą nr.1 z dnia 15 lipca 2011 r. Zakres zadań oraz skład grupy tematycznej zostały określone w załącznikach do uchwały nr. 20 Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 17 sierpnia 2010 r. W skład grupy wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, instytucji rolniczych, instytucji i organizacji zajmujących się edukacją młodzieży, organizacji młodzieżowych, organizacji młodych rolników. Grupa tematyczna ds. Młodzieży na obszarach wiejskich

12 przygotowanie stanowiska w sprawach dotyczących młodych ludzi zamieszkujących wsie i małe miasteczka, opiniowanie dokumentów i rekomendacja nowych programów, mających na celu stworzenie większych, a przy tym równych szans wszystkim młodym ludziom w dziedzinie edukacji i rynku pracy, promowanie aktywności obywatelskiej a co za tym idzie spójnej i nowoczesnej polityki młodzieżowej, upowszechnianie działań oraz monitoring realizacji projektów w ramach WPR 2014-2020 skierowanych do młodych ludzi. Do zadań GTM należy przede wszystkim:

13 I posiedzenie - 15 lipca 2011 r. (posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Modrzejewski ) II posiedzenie - 26 września 2014 r. (posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Suszyński ) III posiedzenie - 31 marca 2015 r. (posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Suszyński ) Harmonogram posiedzeń Grupy tematycznej ds. Młodzieży na obszarach wiejskich

14 Poruszane tematy Zasady i fundamenty nowoczesnej polityki młodzieżowej, Wprowadzenie do polskiej prezydencji w kontekście młodzieży na obszarach wiejskich, priorytety polskiej prezydencji w kontekście młodzieży, Obszary problemowe grupy tematycznej "Młodzież na obszarach wiejskich" I posiedzenie Grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - 15 lipca 2011 r.

15 Poruszane tematy PROW na lata 2014-2020 - nowa perspektywa dla młodzieży Projekty podnoszące kwalifikacje młodzieży w programie Erasmus + na lata 2014-2020 - edukacja nieformalna Gwarancje dla młodzieży Młodzież na obszarach wiejskich jako obszar tematyczny Projektu Flagowego ”Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Projektowe działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. II posiedzenie Grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - 26 września 2014

16 Poruszane tematy Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży, Polski system kształcenia zawodowego wraz z uznaniem polskich kwalifikacji, Wyniki badania nt. postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Młody przedsiębiorca na terenach wiejskich a wyzwania rynku pracy, Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego. III posiedzenie Grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - 31 marca 2015 r.

17 Podczas posiedzeń członkowie dyskutowali również o priorytetach działalności Grupy do roku 2020, czego efektem jest przygotowany przez GTM projekt: Rola i działalność Grupy Tematycznej ds. Młodzieży na obszarach wiejskich. Obszary aktywności GTM Konsultacyjna: udział w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i programowych dotyczących spraw młodzieży, edukacji formalnej i pozaformalnej, młodych rolników itp. Udział w konsultacjach systemowych projektów MRiRW oraz instytucji podległych i nadzorowanych a dotyczących młodzieży wiejskiej i młodych rolników Konsultacje Planu Działania S.C. i SR KSOW Rola i działalność Grupy Tematycznej ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

18 doradcza i inicjatywna: opiniowanie rozwiązań legislacyjnych MRiRW w zakresie młodzieży wiejskiej i młodych rolników opiniowanie legislacji mających wpływ na funkcjonowanie młodzieży wiejskiej procedowanych przez inne resorty inicjowanie rozwiązań legislacyjnych oraz projektowych dotyczących rozwoju młodzieży wiejskiej inicjowanie powstawania grup tematycznych ds. młodzieży na obszarach wiejskich przy Grupach Roboczych ds. KSOW w województwach programowa: ustalanie jednego z Priorytetów S.C. KSOW w ramach dwuletniego Planu Działania S.C. KSOW, który obligatoryjnie zostanie zatwierdzony przez Grupę Roboczą ds. KSOW ustalanie Działań potrzebnych do realizacji w/w Priorytetu monitorowanie realizacji w/w Priorytetu w ramach wskazanych Planów Działania KSOW Rola i działalność Grupy Tematycznej ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

19 sieciująca –bieżąca analiza aktualnych oraz potencjalnych członków GTM –monitorowanie działań członków GTM pod względem rozpowszechniania dobrych praktyk dotyczących wsparcia rozwoju młodzieży wiejskiej –nadzorowanie treści merytorycznych oraz innych informacji pojawiających się w zakładce ‘Młodzież’ na stronie ksow.pl – –Wydaje się zasadne powołanie kilkuosobowych zespołów wewnątrz grupy aby powyższe obszary działalności były efektywnie realizowane. Wydaje się zasadne powołanie kilkuosobowych zespołów wewnątrz grupy aby powyższe obszary działalności były efektywnie realizowane. Rola i działalność Grupy Tematycznej ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

20 Działalność Grupy Tematycznej ds. LEADER Odbyło się 17 spotkań. Powołane zostały zespoły robocze ds.: - wdrażania małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, - Planu Działania KSOW oraz dobrych praktyk w zakresie podejścia Leader, - wdrażania działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, - zmiany zasad wdrażania podejścia Leader.

21 Działalność Grupy Tematycznej ds. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Odbyły się 3 spotkania. Grupa Tematyczna powstała, aby poprzez prowadzenie analiz i ocen oraz informować o wynikach swoich prac Grupę Roboczą ds. KSOW, przyczyniać się do lepszego ukierunkowania programów skierowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem specyfiki terytorialnej i gospodarczej regionów. Zakres działalności Grupy obejmował zadania dotyczące Programu rolnośrodowiskowego w ramach WPR po 2013 r., Dóbr publicznych, Obszarów przyrodniczo-wrażliwych (HNV), Obszarów Natura 2000, Gospodarki wodnej w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, Działań leśnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Radziejowice, czerwiec 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google