Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki samorządowe Zob. M. Burzec, Podatki samorządowe, w: Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2015, s.431-483.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki samorządowe Zob. M. Burzec, Podatki samorządowe, w: Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2015, s.431-483."— Zapis prezentacji:

1 Podatki samorządowe Zob. M. Burzec, Podatki samorządowe, w: Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2015, s.431-483

2 Opodatkowanie nieruchomości  Jedną z najstarszych form opodatkowania majątku są podatki nakładane na nieruchomości. Początkowo w Europie pojawiały się proste konstrukcje podatków, które obciążały zabudowania lub grunty. Wiązało się to z powszechną koncepcją utożsamiającą bogactwo z posiadaniem nieruchomości.

3 Opodatkowanie nieruchomości  We współczesnych systemach podatkowych państw europejskich przedmiotem opodatkowania są nieruchomości miejskie oraz wiejskie (grunty i budynki). Zdarza się jednak, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają różnego rodzaju urządzenia lub konstrukcje naziemne lub podziemne ściśle związane z gruntem (np. rurociągi, wyrobiska górnicze, wiaty, płatne tunele, autostrady i płatne drogi, podziemna infrastruktura telekomunikacyjna)

4 W Europie wyróżnia się dwa systemy opodatkowania nieruchomości  system, w którym podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia nieruchomości  system, w którym podstawa opodatkowania bazuje na wartości katastralnej ustalonej w katastrze nieruchomości

5 Wartość katastralna  Wartość katastralna może być wyrażona za pomocą rzeczywistej wartości nieruchomości. Wówczas przy jej ustaleniu istotne są takie czynniki, jak: położenie nieruchomości oraz przydatność gruntów w celu prowadzenia określonej produkcji czy też hipotetyczna cena, jaką można uzyskać w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości.  Wartość katastralna może być wyrażona także wartością czynszową nieruchomości. Najczęściej rozumie się przez nią prawdopodobny przeciętny dochód, który można uzyskać z tytułu wynajęcia nieruchomości

6 Opodatkowanie nieruchomości w Polsce W Polsce nieruchomości mogą być opodatkowane jednym z trzech podatków. Są to:  podatek od nieruchomości,  podatek rolny oraz  podatek leśny

7 Podatek od nieruchomości  Regulacje prawne odnoszące się do podatku od nieruchomości zostały zwarte w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)  Podatek od nieruchomości można zakwalifikować jako realny podatek majątkowy, a więc taki, który bezpośrednio ingeruje w masę majątkową podatnika

8 Podmiot opodatkowania  Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają określone w ustawie warunki.

9 Podmioty te, aby mogły zostać uznane za podatników, muszą być:  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (o ile nie znajdują się one w posiadaniu samoistnym, wówczas obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym);  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;  użytkownikami wieczystymi gruntów;

10 Podmioty te, aby mogły zostać uznane za podatników, muszą być (c.d.):  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, jeżeli ich posiadanie: –wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnej lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; –jest bez tytułu prawnego, chyba że przedmiot opodatkowania wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych – wówczas podatnikami są jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej lub Lasów Państwowych, faktycznie władające nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

11 Współwłasność a obowiązek podatkowy  W sytuacji, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy w takim przypadku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach  Taka nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi odrębny przedmiot opodatkowania.

12 Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:  grunty;  budynki lub ich części;  budowle lub ich części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

13 Podatkowi od nieruchomości nie podlegają:  użytki rolne,  grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz  lasy, o ile nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Użytki rolne i lasy zostały wyłączone z opodatkowania, gdyż stanowią one odpowiednio przedmiot opodatkowania w podatku rolnym oraz leśnym.

14 Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały także:  grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych;  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi (z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne);  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

15 Wyłączenia z zakresu opodatkowania (c.d.)  Pod warunkiem wzajemności wyłączone z opodatkowania są także nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

16 Zwolnienia w podatku od nieruchomości W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych znalazł się szeroki katalog zwolnień, które mają charakter przedmiotowy jak i podmiotowy. Zwolnione z podatku od nieruchomości są m.in.:  budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty, o ile spełniają określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych warunki;  budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;  budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

17 Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości została uzależniona od rodzaju przedmiotu, który podlega opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania może być:  dla gruntów – powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach (dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne), wynikająca z ewidencji gruntów i budynków;  dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach kwadratowych;  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość amortyzacyjna.

18 Stawki podatkowe W konstrukcji podatku od nieruchomości przewidziane zostały dwa rodzaje stawek podatkowych: procentowe i kwotowe.  Dla budowli stawka podatkowa określona została procentowo (2% wartości).  Dla gruntów oraz budynków lub ich części stawki zostały określone kwotowo. Stawki kwotowe zostały zróżnicowane ze względu na sposób użycia przedmiotu opodatkowania. Najwyższe stawki przewidziano dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

19 Kompetencje rady gminy w zakresie określania stawek podatku  Do rady gminy należy określenie, w drodze uchwały, wysokości stawek kwotowych. Ich wysokość nie może jednak przekroczyć wskazanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych górnych granic.  Przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość, kierując się m.in. takimi kryteriami, jak: lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny czy też wiek budynków.

20 Tryb i warunki płatności  Tryb i warunki płatności podatku od nieruchomości zostały uzależnione od rodzaju podatnika zobowiązanego do uiszczenia tej daniny publicznej  W stosunku do osób fizycznych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.  Wcześniej osoby takie zobowiązane są do złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,  Wysokość podatku ustala wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub obiektu budowlanego.  Podatek płatny jest w czterech ratach proporcjonalnych w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

21 W stosunku do innych podmiotów niż osoby fizyczne zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje z mocy prawa. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zobowiązane są:  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy;  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do dnia 31 stycznia.

22 Inkasent  rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych za pomocą inkasenta


Pobierz ppt "Podatki samorządowe Zob. M. Burzec, Podatki samorządowe, w: Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2015, s.431-483."

Podobne prezentacje


Reklamy Google