Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Michał Czyżewicz Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Michał Czyżewicz Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu."— Zapis prezentacji:

1 mgr Michał Czyżewicz Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2 Współpraca nauki z biznesem w kontekście pozyskiwania środków UE

3 I.Rewitalizacja i wyposażenie Centrum Badawczo- Laboratoryjnego nauk biomedycznych UTH Radom II.Utworzenie laboratoriów technologiczno-obróbczego oraz materiałowego na rzecz innowacyjnego przemysłu, jako jednego z elementów Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu III.Dolina Krzemowa w Radomiu IV.Doświadczenia i praktyki UTH Radom płynące z okresu programowania 2007-2013 w oparciu o zrealizowane projekty

4 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Rewitalizacja i wyposażenie Centrum Badawczo-Laboratoryjnego nauk biomedycznych UTH Radom

5 Uzupełnienie infrastruktury Projektu pt. „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą, a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” zrealizowanego ze środków RPO WM 2007-2013.

6 biochemiczne, diagnostyki obrazowej, fizjoterapii, kinezyterapii, biomechaniki, układu ruchu. Centrum stanowić będą m.in. laboratoria:

7 Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki: rozwój infrastruktury B+R, wysokich technologii, oraz innowacji wynikających ze specjalizacji krajowych i regionalnych.

8 Skupienie w jednym miejscu wysoko wyspecjalizowanej aparatury pozwoli na poprawę jakości badań naukowych w obszarze: badań biochemicznych składników kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej, w tym badań nad strukturą białek, przede wszystkim kolagenu; badań nad wpływem leków i suplementów diety na czynności organizmu i jego poszczególne narządy; badań nad implantami stosowanymi w ortopedii i chirurgii kręgosłupa (badania materiałów, biomechanika przed i po wszczepieniu protezy, obrazowanie protezy in vivo, łącznie z jej zachowaniem po implantacji, badanie reakcji organizmu na wszczepione implanty).

9 Patenty, nagrody i wyróżnienia przyznane Uczelni: „Dwufazowy płyn do kąpieli” patent nr 217310 przyznany w 2013 r. „Sposób wytwarzania skoncentrowanego płynu do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu” patent nr 212863 przyznany w 2012 r. „Sposób wytwarzania skoncentrowanego mydła w płynie w formie koacerwatu” patent nr 212563 przyznany w 2012 r. „Suplement diety” patent nr 213596 przyznany w 2012 r. „Kondycjonujący szampon do włosów” patent nr 207766 przyznany w 2010 r. Złoty medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2015 w Moskwie „Ekstrakt z jeżyny (Rubus Extract) pozyskiwany w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla, jako naturalny, wartościowy surowiec do przemysłu kosmetycznego” Złoty Medal na Wystawie w Zagrzebiu za opracowanie nowej generacji kosmetyków i produktów chemii gospodarczej zawierających ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO 2, Chorwacja 2014 Srebrny Medal na XVI Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013 w Moskwie. Brązowy Medal na Międzynarodowych targach IENA 2013 w Norymberdze za opracowanie receptur „Innowacyjnych środków czystości z udziałem surowców wtórnych” Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za szampon wzmacniający z dodatkiem glikoli silikonowych; szampon zaprezentowany został na „Forum Fryzjerstwa LOOK” oraz „Forum Kosmetyków i Solariów BEAUTY VISION” 2008 Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za aktywny balsam do ciała na bazie surowców naturalnych na „Forum Fryzjerstwa LOOK” oraz „Forum Kosmetyków i Solariów BEAUTY VISION” 2010

10 Utworzone laboratorium biochemiczne umożliwi: kompleksowe badanie wpływu środków chemicznych na skórę i tkanki podskórne oraz ocenę ich wartości i przydatności w produktach kosmetycznych, badania biochemiczne, głównie badania nad strukturą cząstek białkowych, przede wszystkim kolagenu, co przekłada się na ocenę przydatności i wartości środków kosmetycznych. Potencjalni klienci i beneficjenci badań to szeroko pojęci producenci i dystrybutorzy środków chemicznych i złożonych produktów kosmetycznych, dla których wyniki tego typu badań są podstawą do wprowadzenia na rynek określonych produktów.

11 Centrum będzie wykonywało kompleksowe badania w zakresie badania wpływu leków i suplementów diety na czynności organizmu i jego poszczególnych narządów. Zakupiony sprzęt pozwoli na obrazowanie czynności narządów (rezonans magnetyczny, PET) jak i ocenę zmian parametrów biochemicznych. Potencjalnym partnerem, zlecającym badania i nabywającym wyniki byliby producenci farmaceutyków i suplementów, również przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa mające swe siedziby na Mazowszu.

12 Uniwersytet prowadzi współpracę z przedsiębiorcami branży kosmetycznej m.in.: Global Cosmed S.A z Radomia, Pollena Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej z siedzibą w Ostrzeszowie, Betasoap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W zakresie implantów Uniwersytet współpracuje z firmami produkującymi obrabiarki tj.: „Mazak”, „DMG Mori”, „Fanuc”, „Okuma”, a w zakresie materiałów stosowanych do produkcji implantów firmami: „Sangvik”, „Mapal”. W zakresie urządzeń pomiarowych współpraca dotyczy firm: „Mitutoyo”, „Renisław”.

13 Nie istnieje nigdzie w Polsce ośrodek, który jest w stanie wykonać tak szerokie i pełne badania. Centrum Badawczo-Laboratoryjne przyczyni się w sposób istotny do wzmocnienia współpracy między sferą nauki i gospodarki. Utworzone Centrum przyczyni się do wzrostu potencjału innowacyjnego i konkurencyjności regionu, a także pozwoli na przeciwdziałanie dysproporcjom w rozwoju Mazowsza.

14 Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: 1)poprawy jakości prowadzonych badań, a w efekcie wzrost ich konkurencyjności nie tylko w regionie ale również na arenie krajowej i międzynarodowej – odpowiednie zaplecze badawcze pozwoli na zwiększenie możliwości w obszarze prowadzonych badań i rozwoju nauki, 2)pobudzenie i wykorzystanie efektu synergii pomiędzy potrzebami przemysłu, a możliwościami nauki, 3)opracowanie nowych produktów o właściwościach biodegradowalnych i bioresorbowalnych, 4)opracowanie nowych produktów w zakresie farmakoterapii, kosmetologii i produktów chemii gospodarczej, 5)opracowanie nowych materiałów do wytwarzania implantów, 6)zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw wytwarzających innowacyjne kosmetyki i produkty chemii gospodarczej, suplementy diety, produkty farmaceutyczne, implanty oraz inne biomateriały,

15 Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do (c.d.): 7)stworzenie materialnej infrastruktury i przyjaznego otoczenia sprzyjającego nowym inwestycjom i rozwój przedsiębiorczości, 8)wzmocnienie i rozszerzenie współpracy w zakresie B+R Uniwersytetu z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, 9)utworzenie centrum badawczo-laboratoryjnego wyjdzie naprzeciw współczesnym tendencjom rozwoju nauki, dążącym do ograniczenia dotychczasowego systemu rozproszonych przedsięwzięć, wdrażanych na niewielką skalę, co zmniejszało ich efektywność oraz utrudniało prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych, 10)rozwój nauk medycznych w zakresie: efektywnej, bezinwazyjnej lub mało inwazyjnej diagnostyki chorób, zapobiegania i efektywniejszego leczenia, a w efekcie obniżenie kosztów leczenia i rehabilitacji, 11)zmniejszenie zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy poszczególnymi regionami Mazowsza, 12)realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji sektora MSP, a tym samym wpłynie to na zwiększenie poziomu PKB.

16 Koszt projektu szacowany jest na ok. 58 mln zł brutto. Na sprzęt i aparaturę planuje się przeznaczyć ok. 48 mln zł, natomiast na prace przygotowawcze i organizacyjne (przygotowanie niezbędnej dokumentacji) oraz na przebudowę i modernizację budynków i pomieszczeń ok. 10 mln zł. Źródła finansowania przedsięwzięcia to: fundusze unijne, środki przedsiębiorstw, wkład własny rzeczowy (działka, budynek do adaptacji, pomieszczenia laboratoryjne) i finansowy. Koszty eksploatacji wytworzonego majątku (zakupionego wyposażenia, sprzętu) ponoszone będą ze środków pozyskanych od przedsiębiorców, świadczonych usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych, projektów badawczych który wykazuje płynność finansową.

17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Utworzenie laboratoriów technologiczno-obróbczego oraz materiałowego na rzecz innowacyjnego przemysłu, jako jednego z elementów Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu

18 KONSORCJUM NAUKOWE Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

19 Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratoriów materiałowego i technologiczno-obróbczego, jako jednego z elementów tworzonego Parku Naukowo – Technologicznego w Radomiu. Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju gospodarczego miasta Radomia poprzez inwestycje w laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców regionu.

20 Cele szczegółowe projektu 1.Naukowe opracowanie wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych w celu ich wykorzystania w przemyśle. 2.Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego podregionu radomskiego. 3.Budowę kapitału kreatywnego w podregionie radomskim. 4.Wzrost zatrudnienia. 5.Wykreowanie z potencjału i tradycji regionu, w szczególności południowego Mazowsza, nowych innowacyjnych produktów, które staną się nowoczesnym, pozytywnym wyróżnikiem regionu.

21 Cel nadrzędny powstania i funkcjonowania laboratoriów technologicznych i materiałowych w ramach konsorcjum UTH Radom i RCIT wpisuje się w dwa obszary regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza: „Nowoczesne usługi dla biznesu” „Wysoka jakość życia”

22 Szczegółowe tematy badań, które wpisują się ten strategiczny cel, zostały zasugerowane przez regionalne i ponadregionalne firmy z branży metalowej dzięki istniejącej już współpracy z UTH Radom i RCIT. Realizacja tych badań ma zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność współpracujących przedsiębiorstw w sektorze zaawansowanych technologii obróbczych – w tym CNC i druku 3D.

23 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia I.Prace koncepcyjne i planowanie techniczne rok 2016 II.Prace inwestycyjne (adaptacyjne, remontowe i budowlane) - 2016-2017 III.Prace inwestycyjne (wyposażenie obiektu w sprzęt i aparaturę) - 2017

24 Obszar realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmować będzie swoim zakresem terytorium należące w całości do radomskiego obszaru strategicznej interwencji. Polityka prowadzona wobec obszaru radomskiego ma na celu pobudzenie społeczno-gospodarcze, w tym restrukturyzację branż przemysłowych oraz odnowę tkanki miejskiej. Podejmowane działania powinny wzmacniać powiązania Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego z przedsiębiorstwami branży przemysłowej.

25 Szacowana całkowita wartość projektu 53 410 000 PLN Planowanym źródłem finansowania inwestycji są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ze względu na fakt, że infrastruktura laboratoriów będzie wykorzystywana do celów komercyjnych tylko w maksymalnej wysokości 20%. Poziom dofinansowania został określony na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych, co wynosi 42 728 000 PLN. Wkład własny do inwestycji pokryty będzie z kapitału własnego konsorcjum oraz kredytów.

26 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dolina Krzemowa w Radomiu

27 Cele na lata 2015-2020 Doprowadzenie do współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego i Stowarzyszeniem SWI, prowadzącej do kształcenia kadr adekwatnego do potrzeb rynkowych. Współpraca z Władzami prowadząca do zmiany wizerunku miasta i stworzenia możliwości dla rozwoju nowych technologii. Edukacja biznesu w zakresie podnoszenia konkurencyjności przy użyciu IT i korzystania z dotacji UE skierowanych na ten sektor.

28 Park Naukowo-Technologiczny z laboratorium i inkubatorem IT Utworzenie Informatycznego Centrum Technologicznego (ICT) w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa z Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Utworzenie Informatycznego Inkubatora Technologicznego (IIT) nastawionego na studentów UTH Radom, ścisłe współpracującego z SWI i ICT. Finansowanie: ARP-RCIT, RPO, POWER 3.1: Program Rozwoju Kompetencji, Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy (05.2015)

29 Wzmocnienie działań w zakresie nauczania informatyki na UTH Radom Kierunki studiów: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Programowanie: SQL, Android, Silverlight i XNA, Analityk Finansowy, Sieci i telekomunikacja. Współpraca UTH Radom z SWI w dokładnym określeniu kompetencji absolwentów, programy stażowe dla studentów w firmach zrzeszonych w SWI, płynne przechodzenie z UTH Radom do IIT. Wyposażenie serwerowni i pracowni laboratoryjnych w sprzęt i oprogramowanie na miarę naszych czasów. Finansowanie: RPO, POWER 3.1: Program Rozwoju Kompetencji,

30 Utworzenie centrum certyfikacji przy UTH Radom ukierunkowanego na kształcenie przez całe życie Umożliwienie uczniom i studentom uzyskania certyfikatów powszechnie akceptowanych w biznesie, światowych producentów min: Microsoft, Oracle, VMWare, Cisco. Umożliwienie osobom aktywnym zawodowo podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w programach np: EUCIP, VCC. Przekwalifikowanie na IT: kompletna ścieżka obejmująca szkolenia, egzaminy i certyfikację, pozwalająca na zdobycie nowego zawodu Informatyka. Finansowanie: RPO, POWER 3.1: Program Rozwoju Kompetencji, PO Wiedza Edukacja Rozwój: Osoby młode na rynku pracy, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

31 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Doświadczenia i praktyki UTH Radom płynące z okresu programowania 2007-2013 w oparciu o zrealizowane projekty

32 Zrealizowane projekty „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych w sektorze nauki”

33 1.Procedury przygotowawcze a)dialog techniczny, b)rozeznanie rynku. 2.Finansowanie i terminy. 3.Rozliczenie projektu. 4.Kontrola i ciągłość projektu.

34 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dziękuję za uwagę Michał Czyżewicz 662 113 699 m.czyzewicz@uthrad.pl


Pobierz ppt "Mgr Michał Czyżewicz Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google