Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Utrzymaj Standard na istniejącej sieci dróg w ujęciu obszarowym ALTERNATYWNY MODEL SYSTEMU UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANCH PRZEZ GDDKIA O/Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Utrzymaj Standard na istniejącej sieci dróg w ujęciu obszarowym ALTERNATYWNY MODEL SYSTEMU UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANCH PRZEZ GDDKIA O/Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 Utrzymaj Standard na istniejącej sieci dróg w ujęciu obszarowym ALTERNATYWNY MODEL SYSTEMU UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANCH PRZEZ GDDKIA O/Gdańsk Karol Markowski - Oddział GDDKiA w Gdańsku Kołobrzeg, czerwiec 2015

2 Geneza i zakres Programu
2010 Zespół ds.modeli zarządzania 2011 Utrzymaj Standard na S3 2012 quasiStandard na całej sieci w Oddziale w Gdańsku pilotażowy Utrzymaj Standard w ujęciu obszarowym na całej sieci w Oddziale w Gdańsku

3 Przesłanki wprowadzenia Modelu
Określenie jednolitych przewidywalnych kosztów utrzymania na więcej niż jeden rok budżetowy Utrzymanie jednolitego standardu utrzymania na całej sieci dróg przez cały okres obowiązywania umowy Zapewnienie możliwości realizacji wszystkich zadań GDDKiA niezależnie od ograniczeń kadrowo-organizacyjnych

4 Cele pilotażu Zwiększenie efektywności zarządzania siecią istniejących dróg krajowych Unifikacja standardów utrzymania Jednoznaczne określenie kosztów utrzymania dróg Zapewnienie ciągłości pracy przy wykorzystaniu sił wykonawcy zewnętrznego Ukształtowanie rynku profesjonalnych wykonawców utrzymania gotowych do współpracy z GDDKiA na całej sieci dróg krajowych w ich docelowym kształcie (po 2021r.)

5 Założenia wstępne Termin wprowadzenia - 01 stycznia 2016r.
2. Okres objęty programem - max okres określony UZP – od 2016 do 2021r. 3. Obszar objęty pilotażem - cały obszar województwa pomorskiego z podziałem na 5 zadań zadaniem Rejon – średnia długość dróg ok 180 km dróg klasy S, GP, G. 4. Przyjęty schemat modelu utrzymania - Utrzymanie rutynowe (Cykliczne Wynagrodzenie) + utrzymanie strukturalne (wynagrodzenie obmiarowe)

6 Założenia wstępne 1. Zakres czynności objętych zleceniem
Bieżące rutynowe utrzymanie dróg z zakresie BUD, ZUD i BUM w części prac utrzymaniowych Wyłączenie ze zlecenia prac o charakterze strukturalnym i specjalistycznym Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych Utrzymanie i konserwacja systemów ITS Prace remontowe na obiektach inżynierskich Remonty wielkopowierzchniowe (nakładki) Remonty strukturalne

7 Założenia wstępne 1.a. Zakres czynności objętych zleceniem – płatne ryczałtem BUD - czystość (nawierzchnia, znaki, elementy BRD, bariery, ekrany przecichlapaniowe, ekrany akustyczne - zieleń – koszenie, pielenie, sanitarna przycinka drzew, wycinka drzew - remonty dróg (według założonego zakresu z podziałem na rodzaj remontu i obszar – droga, obwód - oznakowanie poziome (w zakresie istniejącego oznakowania, malowanie, uzupełnianie kocich oczu) - oznakowanie pionowe, czystość, - patrole dróg – min. jednokrotne w ciągu dnia plus objazdy dodatkowe w szczególnych przypadkach według potrzeb sieci - prace interwencyjne – neutralizacja skutków zdarzeń na drodze - ogrodzenia dróg – kontrola kompletności zabezpieczeń, naprawa uszkodzeń, naprawa bramek ZUD - zakup soli - zabezpieczenie sprzętu podstawowego oraz sprzętu dodatkowego (sprzęt ciężki), - zabezpieczenie materiałów sól, piasek, mieszanka mineralno-solna, - wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg, zimowego utrzymania chodników, zimowego utrzymanie obiektów inżynierskich, - ustawianie płotków przeciwśnieżnych, - utrzymanie zapleczy socjalnych i magazynowych - zapewnienie dyżurów ZUD i koordynacja prac BUM – czystość na obiektach, konserwacja – wykonywane na podstawie wykazu obiektów i wskazania szczegółowego zakresu prac - wyłączenie prace remontowe

8 Założenia wstępne 1.b. Zakres czynności dodatkowych
utrzymanie strukturalne - zlecane na podstawie indywidualnych zleceń, rozliczane obmiarowo, procedury zlecania ustawianie nowych odcinków barier wymiana znaków, ustawianie nowych znaków naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury montaż elementów BRD

9 Założenia wstępne 2. Kontrole
Kontrole realizowane przez pracowników GDDKiA Kontrola doraźne Kontrola obszarowa odcinka drogi Kontrola procedur Kontrola doraźna – OBLIGATORYJANA Kontrole obszarowe i procedur – NA POLECENIE ODDZIAŁU

10 Założenia wstępne 2. Kontrole
Kontrole realizowane przez pracowników GDDKiA Kontrola doraźna realizowana na bieżąco w trakcie dokonywanych objazdów Drogi przez pracowników Obwodów, Rejonu i Oddziału GDDKiA.

11 Założenia wstępne 2. Kontrole
Kontrole realizowane przez pracowników GDDKiA Kontrola obszarowa odcinka drogi realizowana na konkretnym, wybranym odcinku Drogi o dł. ok 2-5 km. Odcinek zostanie wybrany losowo przez Oddział i przekazany do Rejonu z poleceniem dokonania kontroli. Kontrole cykliczne (o  terminie i lokalizacji odcinka przewidzianego do kontroli Wykonawca zostanie poinformowany nie  później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

12 Założenia wstępne 2. Kontrole
Kontrole realizowane przez pracowników GDDKiA Kontrola procedur Dodatkowo proces będzie kontrolowany poprzez stosowanie procedur kontrolnych Przykładowe procedury kontrolne : czystość znaków pionowych, pracownik nadzoru (zakres czynności, wyposażenie) - sposób realizacji prac (zabezpieczenie, zgodność z SST, standardy realizacji prac) patrol drogi nośniki ZUD pojazdy patrolowe przygotowanie dróg do sezonu letniego przygotowanie dróg do sezonu zimowego czystość w miastach szkolenia odwodnienie Kontrole cykliczne (o  terminie i lokalizacji odcinka przewidzianego do kontroli Wykonawca zostanie poinformowany nie  później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

13 Założenia wstępne 2. Kontrole Wyniki kontroli: Uznaje się że:
Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy Wykonawca utrzymuje Drogę z zachowaniem przyjętego dla niej standardu utrzymania (w obszarach dla których taki standard został określony). Uznaje się że: - Standard JEST SPEŁNIONY, kiedy min. 80% wszystkich elementów w każdym obszarze objętym kontrolą na danym odcinku drogi spełnia warunek osiągnięcia standardu. Wyjątkiem jest stan nawierzchni, dla którego standard uznaje się za spełniony, gdy jest on spełniony dla 100% powierzchni nawierzchni. Spełnienie standardu oznacza, że wyniki kontroli jest pozytywny. - Standard NIE JEST SPEŁNIONY, kiedy mniej niż 80% elementów w każdym obszarze objętym kontrolą na danym odcinku drogi spełnia warunek osiągnięcia standardu.

14 Założenia wstępne 3. Nadzór
Nadzór realizowany przez wyspecjalizowaną komórkę Wykonawcy, zgodnie z listą procedur kontrolnych Zamawiający nie sprawuje bezpośredniego nadzoru a jedynie kontroluje stan drogi i poziom dotrzymania standardów

15 Założenia wstępne 4. Harmonogram prac
Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonawca wykonywać będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem przewidującym termin rozpoczęcia i zakończenia określonych prac Prace objęte ryczałtem nie będą dodatkowo zlecane. Prace dodatkowe o charakterze strukturalnym będą zlecane indywidualnymi zleceniami ze wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia Prace wykonywane będą zgodnie z określonym standardem

16 Charakterystyka modelu
Utrzymaj Standard Zakres standardu utrzymanie rutynowe – ryczałt Utrzymanie strukturalne – wg indywidualnych zleceń Poziom standardu Podział na podstawie opracowania PwC wykonanego na zlecenie Centrali GDDKIA 2009r. Częściowy – utrzymanie rutynowe Nie obejmuje prac remontowo modernizacyjnych oraz o charakterze strukturalnym Elastyczność standardu Częściowa – na poziomie akceptowalnym Założenie ekonomiczne 70 % wartości kontraktu objęte ryczałtem 30% wartości kontraktu objęte zleceniami dodatkowymi Rola Zamawiającego Zlecający/Odbierający/kontrolujacy Nadzór Rola Wykonawcy Realizujący/Koordynujący/Nadzorujący Rozliczenia Ryczałtowo – w zakresie utrzymania rutynowego Obmiarowo - w zakresie zleceń dodatkowych Finansowanie Stałe konieczność zarezerwowania stałych nakładów na utrzymanie w całym okresie trwania umowy Zakres stosowania Cała sieć dróg

17 Charakterystyka modelu
Utrzymaj Standard Zakres standardu utrzymanie rutynowe – ryczałt Utrzymanie strukturalne – wg indywidualnych zleceń Poziom standardu Podział na podstawie opracowania PwC wykonanego na zlecenie Centrali GDDKIA 2009r. Częściowy – utrzymanie rutynowe Nie obejmuje prac remontowo modernizacyjnych oraz o charakterze strukturalnym Elastyczność standardu Częściowa – na poziomie akceptowalnym Założenie ekonomiczne 70 % wartości kontraktu objęte ryczałtem 30% wartości kontraktu objęte zleceniami dodatkowymi Rola Zamawiającego Zlecający/Odbierający/kontrolujacy Nadzór Rola Wykonawcy Realizujący/Koordynujący/Nadzorujący Rozliczenia Ryczałtowo – w zakresie utrzymania rutynowego Obmiarowo - w zakresie zleceń dodatkowych Finansowanie Stałe konieczność zarezerwowania stałych nakładów na utrzymanie w całym okresie trwania umowy Zakres stosowania Cała sieć dróg

18 KAMIENIE MILOWE WPROWADZANIA MODELU
Przetarg Oddział Gdańsk – czerwiec 2015 Umowa – lipiec/sierpień 2015 Realizacja – –

19 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Utrzymaj Standard na istniejącej sieci dróg w ujęciu obszarowym ALTERNATYWNY MODEL SYSTEMU UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANCH PRZEZ GDDKIA O/Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google