Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilingual education: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Magdalena Szpotowicz Katarzyna Brzosko-Barratt Wydział Pedagogiczny Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilingual education: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Magdalena Szpotowicz Katarzyna Brzosko-Barratt Wydział Pedagogiczny Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Bilingual education: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Magdalena Szpotowicz Katarzyna Brzosko-Barratt Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski 11.06.2015 Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund

2 Cele prezentacji 1.Informacja o nowym kierunku studiów w języku angielskim 2.Opis sylwetki absolwenta 3.Działania projektowe dotyczące współpracy w procesie kształcenia nauczycieli i rozwoju zawodowego nauczycieli 4.Przedstawienie programu studiów 5.Przedstawienie Portfolio Nauczycielskiego 6.Partnerstwo ze szkołami o innowacyjnych programach poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach oraz warsztatach Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund

3 Dlaczego ważne jest przygotowanie nauczycieli do podejścia CLIL? umiejętności ucznia DOM SZKOŁA OTOCZENIE

4 Czynniki pozaszkolne Społeczno-demograficzne: np. status społeczno- ekonomiczny Kulturowe: np. język mediów Domowe: np. znajomość języków przez rodziców Czynniki szkolne Systemowe: np. długość nauki Organizacyjne: np. projekty i wymiany językowe Metodyczne: np. użycie języka obcego na lekcji CO WPŁYWA NA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW wg badania ELLiE (2010) i ESLC (2011)?

5 Cele programu kształcenia Przygotowanie nauczycieli języka angielskiego:  znających potrzeby, możliwości dzieci i rozumiejących istotę wczesnego nauczania języka (Cameron, 2001; Pinter, 2006; Enever, 2011; Szpotowicz, 2013; Szpotowicz, Campfield & Rycielska, 2014 )  rozumiejących konieczność wprowadzania szerokiego i bogatego w znaczenia języka oraz ekspozycji językowej w procesie nauczania dzieci ( Kuppens,2010; Lefever, 2010; Lindgren and Muñoz, 2012 )  przygotowanych do pracy w różnych kontekstach wczesnego nauczania języka, w tym w podejściu CLIL oraz nauczaniu dwujęzycznym (Lyster, 2007;Met, 2008; Frigols Martin, 2011; Cammerata & Tedick, 2012)  rozumiejących rolę refleksji i wykorzystują refleksję w nauczaniu oraz rozwoju zawodowym (Richards & Lockhart, 1996; Farrell, 2013)  Wykorzystujących współpracę w procesie nauczania dzieci oraz jako narzędzia do własnego rozwoju zawodowego (Richards & Farrell, 2005)

6 Opis studiów Studia II stopnia przygotowujące do pracy w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych w roli nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela treści przedmiotowych w języku angielskim oraz nauczyciela dzieci dwujęzycznych. Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

7 Studia są skierowane do:  absolwentów I stopnia Wczesnego nauczania języka angielskiego  absolwentów nauczycielskich kolegiów języka angielskiego  absolwentów I i II stopnia filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej  absolwentów I i II stopnia edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (wymagany wstępny poziom języka B2 wyższy – w rekrutacji brana będzie pod uwagę punktacja)  absolwentów kolegium nauczycielskiego (wymagany wstępny poziom języka B2 wyższy – w rekrutacja brana będzie pod uwagę punktacja)  studentów zagranicznych, absolwentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna  Studentów innych specjalności z poziomem języka C1

8 Najważniejsze działania projektowe  Nowy program studiów w języku angielskim Graduate Programme in Teaching English to Young Learners przy wsparciu Partnerów ze Szwecji, Finlandii oraz Słowenii;  Platformę Edukacyjną zawierającą materiały szkoleniowe do kształcenia nauczycieli dzieci, w tym nauczania dwujęzycznego oraz CLIL;  Portfolio Nauczycielskie zintegrowane z programem studiów oraz skierowane na potrzeby nauczyciela języka dzieci

9  wizyty studyjne wykładowców w Szwecji, Finlandii,Słowenii oraz Zamościu  staże naukowe studentów w Finlandii oraz Słowenii;  10 warsztatów oraz wykładów przeprowadzonych przez krajowych oraz międzynarodowych ekspertów dla opiekunów praktyk oraz studentów;  praktyki („student practice” oraz „advising”) z nauczycielami w szkołach o zróżnicowanych kontekstach edukacyjnych.

10  Spotkanie z pracodawcami pokazujące nowy kierunki kształcenia oraz Portfolio Nauczycielskie  Międzynarodowa konferencja podsumowująca Projekt 29.05.2015 organizowana w partnerstwie z uniwersytetami w Szwecji, Finlandii oraz Słowenii.

11 Motto projektu Tworzenie środowiska zawodowego, które wspólnie wspiera proces kształcenia przyszłych nauczycieli. (Richards, 1998; Korthagen & Kessels, 1999; Richards & Farrell, 2011) Tworzenie środowiska zawodowego, które wspólnie wspiera proces kształcenia przyszłych nauczycieli. (Richards, 1998; Korthagen & Kessels, 1999; Richards & Farrell, 2011)

12  Wybór wykładowców reprezentujących różne ośrodki naukowo- badawcze oraz organizacje i szkoły zajmujące się wczesnym nauczaniem języka, dwujęzycznością i podejściem CLIL  Wybór opiekunów praktyk oraz doradców wywodzących się z różnych kontekstów edukacyjnych (szkoły państwowe, szkoły z programami innowacyjnymi, szkoły wykorzystujące Primary Year Programme, szkoły międzynarodowe, szkoły niepubliczne, dwujęzyczne)  Studenci współpracowali z nauczycielami i wykładowcami z 10 krajów: Polski, Słowenii, Finlandii, Anglii, Irlandii, Nowej Zelandii, Australii, USA i Kanady

13 Warsztaty Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund

14 Formuła warsztatów:  Studenci oraz opiekunowie praktyk wspólnie uczestniczą w warsztatach w celu zbudowania relacji między opiekunami praktyk oraz studentami;  Nauczyciele opiekunowie praktyk uzupełniają swoją wiedzę oraz wspólnie planują pracę w klasie. Wybrane tematy warsztatów: Introduction to CLIL, CLIL Activities in a Teacher Portfolio, Introduction to Bilingual Literacy, Assessment to bilingual literacy, Using children literature in a language classroom. The library lesson with ELL, Introduction to action research, Learning disabilities and language learning

15 Wizyty studyjne wykładowców

16 Staże naukowe studentów

17 PROGRAM STUDIÓW Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund

18 core modules 1. English Language Teaching 2. Language and Linguistics 3. Tools for Professional Development 4. General Education complementary modules 1. Practical English 2. Early Childhood Education Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund

19 absolw enci studió w pedago gicznyc h I stopnia o specjal ności wczesn oszkoln ej lub przedsz kolnej, a nie posiad ają certyfik atu języko wego na poziom ie C1. Uzupeł niają kompe tencje języko we realizuj ąc moduł uzupeł niający 1; Ścieżka 1 absolwenci studiów filologicznych I stopnia. Uzupełniają kompetencje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej realizując moduł uzupełniający 2; Ścieżka 2 studenci ze zdanym egzaminem na poziomie C1 oraz odbyli studia I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej lub studia I stopnia WNJA – zamiast modułu uzupełniającego: dodatkowa praktyka, projekt samokształceniowy i badawczy. Ścieżka 3

20 Ścieżka 1 (uzup. jęz.) Ścieżka 2 (uzup. PW i PP) Ścieżka 3 (bez uzup.) Rok IModuł podst. 1, 2, 3 Moduł podst. 1, 2, 3 Moduł podst. 1, 2, 3 Rok IIModuł podst. 4 Moduł uzup. 1 Projekt badawczy projekty samokształceni owe językowe Dodatkowa praktyka w szk. Dwujęzycznej/ projekt samokszt. OG Praca magisterska

21 Core module 1: English Language Teaching Course FormatTimeECTS points Overview of English teaching approaches and methods Lecture303 Teaching English to young learners Workshop606 Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning Workshop303 Introduction to CLIL Workshop303 Literature and Drama in ELT Workshop303 Teaching literacy in bilingual settings Workshop303

22 Core module 2: Language and Linguistics Course FormatTime ECTS points Second Language Acquisition and Classroom Language Learning Lecture606 English phonetics Workshop303 Pedagogical grammar Workshop[303

23 Core module 3: Tools for Professional Development Course FormatTimeECTS points Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio) Workshop304 Action research: The design and carrying out of a small-scale teacher research study Workshop303 Research methods in education Workshop304 Professional and academic discourse Workshop303 Practicum and clinic Workshop60+306

24 Core module 4 General Education Course FormatTimeECTS points Educational psychology Lecture304 Philosophy of education Lecture304 Special Education Workshop303 Bilingualism/Multiculturalism: Critical Issues and practices Workshop303 Early Childhood Education Workshop303 CLIL in different contexts Lecture304 Curriculum studies Workshop303

25 COMPLEMENTARY MODULE 2 Complementary module 2: Early Childhood Education Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzinLiczba punktów ECTS Edukacja językowa K302 Edukacja matematyczna K302 Edukacja plastyczna K302 Edukacja muzyczna K302 Edukacja przyrodnicza K302 Zabawa w edukacji małego dziecka K302 Pracownia problemów wychowania K302 Współpraca z rodzicami K302 Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i szkole podstawowej i pracownia metodyczna WAR60+306

26 Tworzenie eportfolio Jest to proces

27 The Learning Portfolio Dokumentacja procesu poszerzania wiedzy nauczycielskiej na różnych płaszczyznach Refleksja nad zdobywanymi doświadczeniami, własnymi mocnymi i słabymi stronami Uczenie się poprzez współpracę ze studentami, nauczycielami i wykładowcami The Pedagogical CV Formalna prezentacja kompetencji nauczyciela Przedstawienie doświadczenia w nauczaniu Opis własnej filozofii nauczania (teaching philosophy) Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Selecting evidence of learning Documenting the learning process Reflecting on the process of learning Learning experiences (classes, teaching practice, advising, conversations, assignments) Development of a teaching eportfolio

29 Portfolio areas subject matter, pupil learning, individual needs and learner autonomy, instructional strategies, planning instruction, learning environment, assessment, communication, reflection and professional development, collaboration ethics and relationships

30 Magda Szwec: http://magdalenaszwec.weebly.com/teacher-collaboration.htmlhttp://magdalenaszwec.weebly.com/teacher-collaboration.html Anna Kurowska http://annikakurowska.weebly.com/documentationevidence.htmlhttp://annikakurowska.weebly.com/documentationevidence.html Solomia Hlibczuk: http://solomiaeportfolio.weebly.com/communication.htmlhttp://solomiaeportfolio.weebly.com/communication.html Dominika Filipek: http://dominikafilipek.weebly.com/assessment.htmlhttp://dominikafilipek.weebly.com/assessment.html

31 Dziękujemy!

32 Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press. Chambers, G. (1999). Motivating Language Learners. Clevedon: Multilingual Matters. Enever J. (2011). Early Language Learning in Europe. London, UK: The British Council. IBE (2013). Raport krajowy badania ESLC. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. European Council. 2012. First European Survey on Language Competences – final report. Brussels. Kuppens, A.H. (2010). Incidental foreign language acquisition from media exposure. Learning, Media and Technology 35, 65-85. Lefever, S.C. (2010). English skills of young learners in Iceland. Paper presented at Menntakvika Conference, Reykjavik. Lindgren, E. & Munoz, C. (2012). The influence of exposure, parents, and linguistic distance on young European learners' foreign language comprehension. International Journal of Multilingualism, 1-25. PISA 2009 Results: Executive Summary. (2009). PISA, OECD Publishing. Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. Szpotowicz, M. 2013. Language Achievements of Polish Young Learners: Evidence from the ELLiE Study. In: D.Gabryś-Barker, E. Piechurska, J. Zybert. Investigations in Teaching and Learning Languages. Springer. Szpotowicz, M., D. Campfield, L. Rycielska. Język angielski – czynniki wpływające na poziom umiejętności uczniów. In: Raport tematyczny z badania SUEK (unpublished IBE report) Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund


Pobierz ppt "Bilingual education: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Magdalena Szpotowicz Katarzyna Brzosko-Barratt Wydział Pedagogiczny Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google