Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski 11.06.2015
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund Bilingual education: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Magdalena Szpotowicz Katarzyna Brzosko-Barratt Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

2 Project Bilingual education
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund Cele prezentacji Informacja o nowym kierunku studiów w języku angielskim Opis sylwetki absolwenta Działania projektowe dotyczące współpracy w procesie kształcenia nauczycieli i rozwoju zawodowego nauczycieli Przedstawienie programu studiów Przedstawienie Portfolio Nauczycielskiego Partnerstwo ze szkołami o innowacyjnych programach poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach oraz warsztatach

3 Dlaczego ważne jest przygotowanie nauczycieli do podejścia CLIL?
umiejętności ucznia DOM SZKOŁA OTOCZENIE

4 CO WPŁYWA NA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW wg badania ELLiE (2010) i ESLC (2011)?
Czynniki pozaszkolne Społeczno-demograficzne: np. status społeczno-ekonomiczny Kulturowe: np. język mediów Domowe: np. znajomość języków przez rodziców Czynniki szkolne Systemowe: np. długość nauki Organizacyjne: np. projekty i wymiany językowe Metodyczne: np. użycie języka obcego na lekcji

5 Cele programu kształcenia
Przygotowanie nauczycieli języka angielskiego: znających potrzeby, możliwości dzieci i rozumiejących istotę wczesnego nauczania języka (Cameron, 2001; Pinter, 2006; Enever, 2011; Szpotowicz, 2013; Szpotowicz, Campfield & Rycielska, 2014) rozumiejących konieczność wprowadzania szerokiego i bogatego w znaczenia języka oraz ekspozycji językowej w procesie nauczania dzieci (Kuppens,2010; Lefever, 2010; Lindgren and Muñoz, 2012) przygotowanych do pracy w różnych kontekstach wczesnego nauczania języka, w tym w podejściu CLIL oraz nauczaniu dwujęzycznym (Lyster, 2007;Met, 2008; Frigols Martin, 2011; Cammerata & Tedick, 2012) rozumiejących rolę refleksji i wykorzystują refleksję w nauczaniu oraz rozwoju zawodowym (Richards & Lockhart, 1996; Farrell, 2013) Wykorzystujących współpracę w procesie nauczania dzieci oraz jako narzędzia do własnego rozwoju zawodowego (Richards & Farrell, 2005)

6 Opis studiów Studia II stopnia przygotowujące do pracy w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych w roli nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela treści przedmiotowych w języku angielskim oraz nauczyciela dzieci dwujęzycznych. Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

7 Studia są skierowane do:
absolwentów I stopnia Wczesnego nauczania języka angielskiego absolwentów nauczycielskich kolegiów języka angielskiego absolwentów I i II stopnia filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej absolwentów I i II stopnia edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (wymagany wstępny poziom języka B2 wyższy – w rekrutacji brana będzie pod uwagę punktacja) absolwentów kolegium nauczycielskiego (wymagany wstępny poziom języka B2 wyższy – w rekrutacja brana będzie pod uwagę punktacja) studentów zagranicznych, absolwentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna Studentów innych specjalności z poziomem języka C1

8 Najważniejsze działania projektowe
Nowy program studiów w języku angielskim Graduate Programme in Teaching English to Young Learners przy wsparciu Partnerów ze Szwecji, Finlandii oraz Słowenii; Platformę Edukacyjną zawierającą materiały szkoleniowe do kształcenia nauczycieli dzieci, w tym nauczania dwujęzycznego oraz CLIL; Portfolio Nauczycielskie zintegrowane z programem studiów oraz skierowane na potrzeby nauczyciela języka dzieci

9 wizyty studyjne wykładowców w Szwecji, Finlandii,Słowenii oraz Zamościu
staże naukowe studentów w Finlandii oraz Słowenii; 10 warsztatów oraz wykładów przeprowadzonych przez krajowych oraz międzynarodowych ekspertów dla opiekunów praktyk oraz studentów; praktyki („student practice” oraz „advising”) z nauczycielami w szkołach o zróżnicowanych kontekstach edukacyjnych.

10 Spotkanie z pracodawcami pokazujące nowy kierunki kształcenia oraz Portfolio Nauczycielskie
Międzynarodowa konferencja podsumowująca Projekt organizowana w partnerstwie z uniwersytetami w Szwecji, Finlandii oraz Słowenii.

11 Motto projektu Tworzenie środowiska zawodowego, które wspólnie wspiera proces kształcenia przyszłych nauczycieli. (Richards, 1998; Korthagen & Kessels, 1999; Richards & Farrell, 2011)

12 Wybór wykładowców reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze oraz organizacje i szkoły zajmujące się wczesnym nauczaniem języka, dwujęzycznością i podejściem CLIL Wybór opiekunów praktyk oraz doradców wywodzących się z różnych kontekstów edukacyjnych (szkoły państwowe, szkoły z programami innowacyjnymi, szkoły wykorzystujące Primary Year Programme, szkoły międzynarodowe, szkoły niepubliczne, dwujęzyczne) Studenci współpracowali z nauczycielami i wykładowcami z 10 krajów: Polski, Słowenii, Finlandii, Anglii, Irlandii, Nowej Zelandii, Australii, USA i Kanady

13 Project Bilingual education
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund Warsztaty

14 Formuła warsztatów: Studenci oraz opiekunowie praktyk wspólnie uczestniczą w warsztatach w celu zbudowania relacji między opiekunami praktyk oraz studentami; Nauczyciele opiekunowie praktyk uzupełniają swoją wiedzę oraz wspólnie planują pracę w klasie. Wybrane tematy warsztatów: Introduction to CLIL, CLIL Activities in a Teacher Portfolio, Introduction to Bilingual Literacy, Assessment to bilingual literacy, Using children literature in a language classroom. The library lesson with ELL, Introduction to action research, Learning disabilities and language learning

15 Wizyty studyjne wykładowców

16 Staże naukowe studentów

17 Project Bilingual education
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund PROGRAM STUDIÓW

18 complementary modules
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund core modules 1. English Language Teaching 2. Language and Linguistics 3. Tools for Professional Development 4. General Education complementary modules 1. Practical English 2. Early Childhood Education

19 Ścieżka 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund absolwenci studiów pedagogicznych I stopnia o specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, a nie posiadają certyfikatu językowego na poziomie C1. Uzupełniają kompetencje językowe realizując moduł uzupełniający 1; Ścieżka 1 absolwenci studiów filologicznych I stopnia. Uzupełniają kompetencje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej realizując moduł uzupełniający 2; Ścieżka 2 studenci ze zdanym egzaminem na poziomie C1 oraz odbyli studia I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej lub studia I stopnia WNJA – zamiast modułu uzupełniającego: dodatkowa praktyka, projekt samokształceniowy i badawczy. Ścieżka 3

20 Ścieżka 1 (uzup. jęz.) Ścieżka 2 (uzup. PW i PP) Ścieżka 3 (bez uzup.) Rok I Moduł podst. 1, 2, 3 Moduł podst. 1, 2, 3 Rok II Moduł podst. 4 Moduł uzup. 1 Projekt badawczy projekty samokształceniowe językowe Dodatkowa praktyka w szk. Dwujęzycznej/ projekt samokszt. OG Praca magisterska

21 Core module 1: English Language Teaching
Course Format Time ECTS points Overview of English teaching approaches and methods Lecture 30 3 Teaching English to young learners Workshop 60 6 Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning Introduction to CLIL Literature and Drama in ELT Teaching literacy in bilingual settings

22 Core module 2: Language and Linguistics
Course Format Time ECTS points Second Language Acquisition and Classroom Language Learning Lecture 60 6 English phonetics Workshop 30 3 Pedagogical grammar Workshop[

23 Core module 3: Tools for Professional Development
Course Format Time ECTS points Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio) Workshop 30 4 Action research: The design and carrying out of a small-scale teacher research study 3 Research methods in education Professional and academic discourse Practicum and clinic 60+30 6

24 Core module 4 General Education
Course Format Time ECTS points Educational psychology Lecture 30 4 Philosophy of education Special Education Workshop 3 Bilingualism/Multiculturalism: Critical Issues and practices Early Childhood Education CLIL in different contexts Curriculum studies

25 Complementary module 2: Early Childhood Education
Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Edukacja językowa K 30 2 Edukacja matematyczna Edukacja plastyczna Edukacja muzyczna Edukacja przyrodnicza Zabawa w edukacji małego dziecka Pracownia problemów wychowania Współpraca z rodzicami Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i szkole podstawowej i pracownia metodyczna WAR 60+30 6 CoMPLEmentary Module 2

26 Tworzenie eportfolio Jest to proces

27 The Learning Portfolio The Pedagogical CV
Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego The Learning Portfolio Dokumentacja procesu poszerzania wiedzy nauczycielskiej na różnych płaszczyznach Refleksja nad zdobywanymi doświadczeniami, własnymi mocnymi i słabymi stronami Uczenie się poprzez współpracę ze studentami, nauczycielami i wykładowcami The Pedagogical CV Formalna prezentacja kompetencji nauczyciela Przedstawienie doświadczenia w nauczaniu Opis własnej filozofii nauczania (teaching philosophy)

28 Documenting the learning process Reflecting on the process of learning
Selecting evidence of learning Documenting the learning process Reflecting on the process of learning Development of a teaching eportfolio Learning experiences (classes, teaching practice, advising, conversations, assignments)

29 Portfolio areas subject matter, pupil learning, individual needs and learner autonomy, instructional strategies, planning instruction, learning environment, assessment, communication, reflection and professional development, collaboration ethics and relationships

30 Magda Szwec: http://magdalenaszwec. weebly. com/teacher-collaboration
Anna Kurowska Solomia Hlibczuk: Dominika Filipek:

31 Dziękujemy!

32 PISA 2009 Results: Executive Summary. (2009). PISA, OECD Publishing.
Project Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language co-financed by the European Union under the European Social Fund Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press. Chambers, G. (1999). Motivating Language Learners. Clevedon: Multilingual Matters. Enever J. (2011). Early Language Learning in Europe. London, UK: The British Council. IBE (2013). Raport krajowy badania ESLC. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. European Council First European Survey on Language Competences – final report. Brussels. Kuppens, A.H. (2010). Incidental foreign language acquisition from media exposure. Learning, Media and Technology 35, Lefever, S.C. (2010). English skills of young learners in Iceland. Paper presented at Menntakvika Conference, Reykjavik. Lindgren, E. & Munoz, C. (2012). The influence of exposure, parents, and linguistic distance on young European learners' foreign language comprehension. International Journal of Multilingualism, 1-25. PISA 2009 Results: Executive Summary. (2009). PISA, OECD Publishing. Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. Szpotowicz, M Language Achievements of Polish Young Learners: Evidence from the ELLiE Study. In: D.Gabryś-Barker, E. Piechurska, J. Zybert. Investigations in Teaching and Learning Languages. Springer. Szpotowicz, M., D. Campfield, L. Rycielska. Język angielski – czynniki wpływające na poziom umiejętności uczniów. In: Raport tematyczny z badania SUEK (unpublished IBE report)


Pobierz ppt "Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google