Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania działań odnoszących się do kompetencji cyfrowych na Śląsku
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, 28 maja 2015r.

2 Wsparcie dla kompetencji cyfrowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie EFS: Rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników Edukacja ogólna Kształcenie zawodowe Kształcenie ustawiczne

3 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 8.2.1 (ZIT)  070€ 8.2.2(RIT)  600€  471€ Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników W Osi VIII wdrażane jest również Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego którego celem jest Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez: Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących; Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego; Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

4 Działanie 8.2 jest wdrażane zgodnie z podejściem popytowym
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Działanie 8.2 jest wdrażane zgodnie z podejściem popytowym Mechanizm dystrybucji środków EFS ukierunkowany na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę oraz odpowiadający na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy;

5 Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP;
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Beneficjenci Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP. Grupy docelowe

6 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami, poprzez: Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej); Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Typy operacji:

7 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Ważne definicje: usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługa wspomagająca edukację lub usługa doradztwa związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom lub mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych pracowników przedsiębiorców formularz, który stanowi załącznik do regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych, określający zakres informacji i kryteria wpisu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe do RUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie Usługa rozwojowa Karta Podmiotu

8 Rejestr Usług Rozwojowych Przedsiębiorca
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Rejestr Usług Rozwojowych Przedsiębiorca Potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników Usługa Firma szkoleniowa wpisana do RUR

9 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 15% Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

10 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Poddziałanie 40 219 884 € Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Poddziałanie (ZIT)  662 € Poddziałanie (RIT) 11 539 606 € Poddziałanie  382€ Wsparcie szkolnictwa zawodowego Działanie 11.3 31 184 471 € Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Poddziałanie (ZIT) € Poddziałanie (RIT) € Poddziałanie Kształcenie ustawiczne Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 80 031 554€ Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 31 184 471 € Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 30 184 471€ Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 53 493 650 € W Osi VIII wdrażane jest również Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego którego celem jest Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez: Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących; Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego; Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

11 Poddziałanie 11. 1. 4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne; Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów; Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów); Przedsiębiorca (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów); Organizacje pozarządowe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów); Samorząd województwa.

12 Poddziałanie 11. 1. 4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Grupy docelowe Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące; Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych; Rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalnych; Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Pracodawcy; Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych; Partnerzy społeczno – gospodarczy.

13 Poddziałanie 11. 1. 4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, poprzez: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami); Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego; Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów Typy operacji:

14 Kompetencje informatyczne
Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z , str. 10): porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne; inicjatywność i przedsiębiorczość. Kompetencje informatyczne

15 Poddziałanie 11. 1. 4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów: ETAP I Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, ETAP II Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, ETAP III Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, ETAP IV Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

16 TIK w Poddziałaniu Celem interwencji zaplanowanej do realizacji na poziomie regionalnym jest: Wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK jest skierowane do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych), placówek systemu oświaty, a także nauczycieli i uczniów tych szkół lub placówek. wzrost stopnia wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów.

17 Realizacja celu odbywa się w szczególności poprzez:
TIK: kompetencje i wyposażenie Realizacja celu odbywa się w szczególności poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowousługowej; podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów; programy rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego. Działania te nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. Jest możliwe, o ile stanowi element niezbędny do realizacji zaplanowanego wsparcia uczniów. Ze wsparcia projektowego mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy stwierdzono zasadność podjęcia tych działań.

18 i) dla szkół do 300 uczniów –140 000 zł,
Szczegółowe warunki realizacji wsparcia w zakresie TIK w Poddziałaniu szczegółowy wykaz nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO zapewnia zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowym katalogiem; nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności; wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty jest dokonywane na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania ww. podmiotów w tym zakresie. Szkoła lub placówka systemu oświaty objęta projektem przeprowadza inwentaryzację posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty odpowiednio do potrzeb, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu; maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi: i) dla szkół do 300 uczniów – zł, ii) dla szkół od 301 uczniów – zł.

19 nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
Warunki wsparcia dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych w Poddziałaniu Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami; nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

20 Wskaźniki w zakresie TIK
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 155 Rezultat: Liczba szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt technologii informacyjno -edukacyjnych zakupiony dzięki EFS. Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 155 Produkt: Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach) oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) wyposażonych w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów opisanych w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata w obszarze edukacji. We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek, które jedynie uzupełniają swoją bazę o pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu uzyskania konkretnych funkcjonalności. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych.

21 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 90% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 10% Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

22 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
Działanie 11.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe; Szkoły specjalne przysposabiające do pracy; Placówki kształcenia praktycznego; Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego; Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów; Pracodawcy; Samorząd województwa; Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów).

23 Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
Działanie 11.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Grupy docelowe Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; Młodociani pracownicy; Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe; Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy; Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia; Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu; Uczniowie ze specjalnymi potrzebami; Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni; Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym; Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe; Partnerzy społeczno – gospodarczy.

24 Działanie 11.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia, poprzez: Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego; Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy Typy operacji:

25 TIK w Działaniu 11.2 wsparcie w ramach Działania 11.2 będzie przyczyniać się do zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii. możliwość finansowania ze środków EFS działań realizowanych przez utworzone w ramach projektu Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w tym m. in: wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii;

26 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Działanie 11.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 95% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 5% Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

27 Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe; Placówki kształcenia ustawicznego; Placówki kształcenia praktycznego; Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego; Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów; Pracodawcy.

28 Młodociani pracownicy;
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Grupy docelowe Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach; Młodociani pracownicy; Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne; Partnerzy społeczno – gospodarczy; Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu; Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.

29 Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia, poprzez Typy operacji: Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego; Kursy umiejętności zawodowych; Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych; Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny; Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu; Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

30 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 90% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 10% Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

31 Limit wydatków na doposażenie
Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych dla Działań:11.1., 11.2, 11.3, Cross-financing max 10% Środki trwałe Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 20% wydatków projektu

32 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

33 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Wsparcie kierowane jest do osób pracujących pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z r. poz i 1662), osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

34 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Grupy docelowe Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; Placówki kształcenia ustawicznego; Partnerzy społeczno-gospodarczy.

35 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, poprzez: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze: umiejętności ICT znajomości języków obcych. Typy operacji:

36 Umiejętności ICT w Działaniu 11.4
Wsparcie obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. W celu zapewnienia wysokiej jakości działań realizowanych przy udziale interwencji EFS dążyć się będzie do tego, aby system walidacji i certyfikacji stanowił obligatoryjny element działań projektowych. w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących TIK, zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL);

37 Umiejętności ICT w Działaniu 11.4
Zastosowanie przedmiotowego wymogu nie ma na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany powyżej ECDL odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca powinien w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie zapewnić jego uczestnikom/uczestniczkom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie co najmniej równoważnym, bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL.

38 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 15% Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

39 ZIT/RIT OSI Mechanizmy terytorialne
 przedsięwzięcia w poddziałaniach dedykowanych ZIT/RIT stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego  na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty  powinny stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych LPR oraz  wpisywać się  w Strategie Rozwoju poszczególnych Subregionów. OSI w zakresie puli dedykowanej OSI przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej OSI) powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych LPR.

40 Harmonogram konkursów 2015-2016
Poddziałanie II kwartał III kwartał IV kwartał 2016 8.2.1 X 8.2.2 8.2.3 11.1.4 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.3 11.4.1 11.4.2 11.4.3

41 Wsparcie z EFRR dla TIK · ochrona zdrowia, · administracja publiczna, · informacja przestrzenna (zgodnie z dyrektywą INSPIRE), · wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności gospodarczej, · digitalizacja zasobów nauki, kultury, · bezpieczeństwo publiczne. Priorytetowe wsparcie uzyskają usługi cyfrowe, w następujących obszarach:

42 Dziękuję za uwagę Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Ul. Dąbrowskiego 23, Katowice


Pobierz ppt "Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google