Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020

2 Podstawy prawne KSOW art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Cele: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

3 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia 1305/2013 Wsparcie na:
Struktury potrzebne do prowadzenia sieci, Przygotowanie i wdrożenie planu działania ( w tym plan komunikacyjny)

4 Podstawy prawne Art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

5 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 349). Projektowane akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 Zapisy w PROW 2014-2020 dotyczące KSOW
Rozdział 17 o KSOW Rozdział 15.3 – działania informacyjno-promocyjne Rozdział 15.6 – pomoc techniczna

7 KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym FAPA – jednostka centralna 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego Jednostki regionalne samorządy województw

8 Zadania Instytucji Zarządzającej
sprawuje nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2–4, oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań KSOW pod względem wykonywania tych zadań zgodnie z przepisami prawa, programem i planem działania w ramach nadzoru może w szczególności: wydawać wytyczne i polecenia; żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów; przeprowadzać kontrole, stosując odpowiednio przepisy o kontroli w administracji rządowej określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

9 Zadania jednostki centralnej
zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie krajowym, w szczególności przez: 1) identyfikację podmiotów współpracujących w ramach KSOW, zwanych dalej „partnerami KSOW”; 2) opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami KSOW oraz agencją płatniczą; 3) zbieranie, analizowanie, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami współpracującymi w ramach KSOW, zwanymi dalej „partnerami KSOW”, na poziomie krajowym; 4) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów na poziomie krajowym i ponadkrajowym oraz zapewnienie partnerom KSOW dostępu do działań europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 3, zwanej dalej „ESROW”; 5) administrowanie na poziomie krajowym stroną internetową KSOW, zwaną dalej „portalem KSOW”, oraz innymi internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy partnerami KSOW na poziomie krajowym;

10 Zadania jednostki centralnej cd.
6) promocja i informowanie o KSOW na poziomie krajowym; 7) realizacja planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów operacyjnych; 8) opracowanie, we współpracy z podmiotami realizującymi dwuletnie plany operacyjne na poziomie krajowym, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji tych planów, oraz co dwa lata sprawozdania z realizacji planu działania; 9) obsługa organizacyjna i techniczna organu pomocniczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „grupą roboczą”, oraz grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy; 10) koordynacja współpracy oraz współpraca z ESROW, w tym reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Zgromadzeniu Sieci Obszarów Wiejskich, Grupie Sterującej Sieci Obszarów Wiejskich i podgrupach, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji 2014/825/UE z dnia 20 listopada 2014 r. określającej strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego oraz uchylającej decyzję 2008/168/WE (Dz. Urz. UE L 334 z , str. 98); 11) współpraca z KSOW funkcjonującą w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej; 12) współpraca z jednostkami regionalnymi i CDR w zakresie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych.

11 Zadania CDR 1) koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym; 2) współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie krajowym i europejskim; 3) identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym oraz przekazywanie ich jednostce centralnej; 4) opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych; 5) udział w grupie roboczej, grupach tematycznych, 6) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym; 7) opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów dotyczących SIR, w ramach których współpracują podmioty określone w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 3, oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat tych projektów; 8) utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających projekty, o których mowa w pkt 7, wyniki prac naukowych i badawczo-wdrożeniowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji; 9) współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu bazy danych partnerów KSOW w zakresie dotyczącym SIR na portalu KSOW;

12 Zadania CDR cd. 10) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 3, zwanej dalej „siecią EPI”, w tym odkryć naukowych i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji i wymiany wiedzy w obszarze innowacji z w innymi państwami członkowskich Unii Europejskiej; 11) prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich; 12) zbieranie od WODR propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie i przekazywanie ich jednostce centralnej; 13) opracowanie, we współpracy z partnerami KSOW i WODR, projektu planu działania i projektów dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR; 14) realizacja planu działania na poziomie krajowym, w zakresie dotyczącym SIR, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych; 15) podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i podmiotów określonych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 3, działających w ramach SIR, w zakresie zarządzania projektami naukowo-badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi oraz sposobów współpracy w ramach tych projektów; 16) opracowanie, we współpracy z podmiotami realizującymi dwuletnie plany operacyjne w ramach SIR, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji tych planów oraz co dwa lata sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR; 17) zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Programie, zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR, na poziomie krajowym; 18) współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz innowacji, siecią EPI oraz innymi państwami w obszarze innowacji.

13 Zadania jednostki centralnej są wykonywane w szczególności przez:
1) prowadzenie na portalu KSOW bazy danych: a) partnerów KSOW działających na poziomie krajowym, b) operacji realizowanych na poziomie krajowym i w województwie, na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki regionalne, CDR, WODR, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, i podmioty wdrażające; 2) przygotowywanie i realizację operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych na poziomie krajowym; 3) wymianę informacji z jednostkami regionalnymi, CDR i WODR o realizowanych operacjach w ramach dwuletnich planów operacyjnych; 4) przygotowywanie operacji realizowanych wspólnie z jednostkami regionalnymi i CDR w ramach dwuletnich planów operacyjnych; 5) działania edukacyjne, szkoleniowe i promocyjne, w tym organizowanie spotkań, targów, warsztatów, wizyt i wyjazdów; 6) współpracę z mediami; 7) opracowywanie i udostępnianie na portalu KSOW ekspertyz i analiz; 8) wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy przy realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych na poziomie krajowym; 9) zapewnienie partnerom KSOW stałego dostępu do aktualnych informacji na portalu KSOW; 10) udział w działaniach podejmowanych przez ESROW i KSOW oraz partnerów KSOW z innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 11) opracowanie regulaminów organizacyjnych grupy roboczej i grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy, organizację posiedzeń tych grup, w tym zapewnienie udziału w nich partnerów KSOW, opracowanie programu posiedzeń, projektów uchwał oraz materiałów związanych z tematyką posiedzeń, a także sporządzanie protokołów z posiedzeń i zamieszczanie ich na portalu KSOW

14 Zadania CDR są wykonywane w szczególności przez:
1) prowadzenie działań mających na celu aktywizację potencjalnych partnerów KSOW i podmiotów określonych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 3, do współpracy na rzecz innowacji w ramach SIR; 2) wymianę informacji oraz inicjowanie i prowadzenie dyskusji dotyczących innowacji z jednostką centralną, WODR oraz partnerami KSOW działającymi w ramach SIR; 3) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących innowacji, w tym analiz i ekspertyz; 4) organizację na poziomie krajowym spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów i wizyt, w szczególności dla grup operacyjnych; 5) administrowanie zakładką tematyczną poświęconą SIR na portalu KSOW; 6) wyszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, gromadzenie przykładów projektów o wysokim potencjale innowacyjności i wymiana informacji w tym zakresie z WODR, 7) udział w spotkaniach organizowanych przez partnerów KSOW działających w ramach SIR, sieć EPI i inne państwa; 8) powoływanie i organizowanie prac organów opiniodawczo-doradczych SIR, zapewniających przepływ informacji, wymianę doświadczeń oraz współpracę w obszarze innowacji pomiędzy podmiotami sektora rolno-spożywczego, naukowo-badawczego i doradztwa rolniczego; 9) pomoc w tworzeniu grup operacyjnych, w tym w przygotowaniu dokumentów związanych z ich funkcjonowaniem; 10) przygotowanie projektów planów operacyjnych dla grup operacyjnych, planów biznesowych operacji, analiz ich wykonalności oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy; 11) monitorowanie funkcjonowania grup operacyjnych i realizacji przez nie operacji; 12) wsparcie merytoryczne, monitorowanie pracy oraz doskonalenie zawodowe brokerów działających w ramach CDR na poziomie krajowym oraz w ramach WODR w województwie.

15 Dla KSOW opracowuje się jeden plan działania.
Plan działania jest realizowany na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.

16 Plan działania zawiera: 1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany; 2) określenie priorytetów Programu i celów KSOW, jakie będą realizowane; 3) opis następujących działań przewidzianych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, i w Programie, wraz z określeniem ich celów: a) rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej , b) działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców rolniczych i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich, c) gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu, d) szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, e) poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, oraz ułatwianie tej współpracy, f) ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, g) współpraca z ESROW, h) plan komunikacyjny: i) promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji;

17 4) kryteria i sposób wyboru operacji do dwuletnich planów operacyjnych oraz sposób wyboru podmiotów je realizujących; 5) plan finansowy ze wskazaniem szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji działań; 6) wskaźniki monitorowania realizacji działań; 7) zakres i sposób: a) ewaluacji realizacji działań, b) sporządzania co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co dwa lata sprawozdania z realizacji planu działania, na podstawie danych przekazanych przez podmioty realizujące te plany; 8) tryb: a) opiniowania informacji i sprawozdań przez wojewódzkie grupy robocze i grupę roboczą, b) zgłaszania przez wojewódzkie grupy robocze propozycji rekomendacji w sprawie zmian planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz wydawania rekomendacji przez grupę roboczą w sprawie tych zmian

18 Plan operacyjny wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany;
opis operacji planowanych do realizacji, zawierający w szczególności: nazwę operacji, której zakres jest zgodny z opisem jednego działania zawartego w planie działania, priorytet Programu i cel KSOW, z którymi operacja jest zgodna, formę realizacji operacji, grupę odbiorców operacji, harmonogram realizacji operacji, wskaźniki monitorowania realizacji operacji, budżet operacji; plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji wszystkich operacji zaplanowanych w ramach poszczególnych działań

19 Plan operacyjny Plan komunikacyjny Część SIR „dawny KSOW”

20 Grupa Robocza KSOW Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje, w drodze zarządzenia, organ pomocniczy w zakresie funkcjonowania KSOW, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek regionalnych oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym

21 Grupa Robocza KSOW 1) akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian; 2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian; 3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym

22 Wojewódzkie Grupy Robocze
Zarząd województwa powołuje, w drodze uchwały, organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie, w skład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego województwa.

23 Wojewódzkie Grupy Robocze
1) opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa; 2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian; 3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

24 Rola Komitetu Monitorującego
KSOW współpracuje z Komitetem Monitorującym PROW , w tym poprzez wymianę informacji z zakresu realizacji poszczególnych działań Programu pomiędzy członkami Komitetu i partnerami sieci. Zgodnie z art. 13 rozp 808/2014 – instytucja zarządzająca przedstawia strategię informacyjną i reklamową, jak również wszelkie jej zmiany do wiadomości KM – nie później niż 6 miesięcy po przyjęciu PROW – do 12 czerwca IZ informuje co najmniej raz w roku KM o postępach w realizacji strategii informacyjnej oraz o analizie wyników, jak również o planowanych działaniach info-promo, które mają być przeprowadzone w następnym roku.

25 Stan prac na dzień dzisiejszy
Rozporządzenia „trybowe” o KSOW - przed Kierownictwem Rozporządzenie o powierzeniu funkcji jednostki centralnej - po uzgodnieniach zewnętrznych, Strategia komunikacji - zaakceptowana przez Kierownictwo MRiRW 26 maja br., rozesłana 29 maja do członków KM PROW , 25 czerwca będzie prezentowana na posiedzeniu KM PROW

26 Harmonogram działań w 2015 roku
- IZ i JC opracowały i rozesłały do jednostek regionalnych, podmiotów wdrażających, agencji płatniczej, CDR i WODR ankietę dotyczącą tworzenia Planu Działania KSOW Termin na zgłoszenia minął 10 czerwca. - do połowy lipca IZ i JC muszą opracować projekt Planu Działania na podstawie zebranych ankiet – we współpracy z jednostkami regionalnymi, podmiotami wdrażającymi, agencją płatniczą i CDR. - następnie do połowy sierpnia jednostki regionalne muszą uzyskać opinię wojewódzkich grup roboczych, jednocześnie należy opracować projekt planu operacyjnego na lata !!!!!!!!!!!

27 Harmonogram działań w 2015 roku
- druga połowa sierpnia – posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW – przyjęcie Planu Działania KSOW , powołanie Grupy Tematycznej SIR - od września do grudnia 2015 r. realizacja przedsięwzięć z planu operacyjnego na lata - wrzesień 2015r. rozpoczęcie przygotowywania pierwszego dwuletniego planu operacyjnego na lata – zatwierdzenie przez Grupę Roboczą w grudniu 2015r.

28 Jak będziemy opracowywać plan operacyjny?
Projekty do planów operacyjnych zgłaszane są przez partnerów na poziomie wojewódzkim i krajowym, w drodze naborów zamkniętych, ogłaszanych przez jednostkę centralną i jednostki regionalne Jednostki te dokonują oceny formalnej złożonych wniosków, a następnie propozycje projektów zakwalifikowany po ocenie formalnej oceniane są pod kątem merytorycznym przez te jednostki bądź komisje przez nie powołane

29 Jak będziemy opracowywać plan operacyjny? Cd.
Do dwuletnich planów operacyjnych kwalifikują się tylko te projekty, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną oraz uzyskały największą liczbę punktów. CDR zbiera propozycje projektów do planów operacyjnych z 16 WODR. Następnie zgłasza do jednostki centralnej propozycje części planu operacyjnego dotyczącą SIR, skonsultowaną wcześniej z Grupą tematyczną ds. innowacji.

30 Jak będziemy opracowywać plan operacyjny? Cd.
Jednostki regionalne, po zaopiniowaniu przez wojewódzkie grupy robocze, przesyłają projekty swoich części planów operacyjnych do jednostki centralnej. Jednostka centralna przygotowuje projekt planu operacyjnego, konsultuje go z IZ i przedstawia do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW

31 Finanse 

32 Beneficjenci Schematu II
38 Jednostki regionalne - 16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (IZ) ARiMR ARR Jednostka centralna KSOW- FAPA CDR WODR- 16 Podmiot wdrażający działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google