Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)
Dr inż. Henryk Skórnicki Dr hab. Józef Kania

2 Schemat prezentacji Wprowadzenie Podstawy prawne KSOW
Europejska sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (EIP) Koncepcja sieci innowacji w rolnictwie (SIR) w Polsce Rola doradców w działaniach na rzecz innowacji Podsumowanie

3 Wprowadzenie Rolnicze systemy innowacji – systemy te definiowane są jako „sieci organizacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych nakierowanych na wprowadzanie nowych produktów, nowych technologii i nowych form organizacyjnych do ekonomicznego wykorzystania i które razem z instytucjami publicznymi i polityką rolną wpływają na sposób, w jaki poszczególne osoby się komunikują, dzielą i wymieniają się wiedzą oraz ją wykorzystują” [Leeuwis and Van den Ban 2004]. Sieciowanie to działanie umożliwiające nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych rezultatów. Warunki funkcjonowania sieci to wspólne cele, jasno określony problem, suwerenność członków sieci, dobrowolność uczestnictwa, aktywność członków, podział odpowiedzialności oraz jasno określone zasady funkcjonowania.

4 Wprowadzenie Sieci innowacji Sieciowe podejście reprezentuje np. koncepcja sieci uczenia i innowacji na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Charakteryzuje się ona tematycznie nakierowanymi sieciami uczenia różnych partnerów, zarówno tych będących członkami sieci, jak i spoza nich. Mogą to być rolnicy, doradcy, naukowcy, pracownicy administracji publicznej i inni interesariusze [Rudman 2010]. Nacisk w tej koncepcji kładzie się na tworzenie, uczenie i innowacyjność poprzez interakcje pomiędzy członkami.

5 Rolnicy / przedsiębiorcy Wspólna wiedza organizacji sieciowej
Wprowadzenie cd. Modele sieciowe Doradztwo rolnicze Polityka rolna Rolnicy / przedsiębiorcy Nauka i edukacja rolnicza Wspólna wiedza organizacji sieciowej transfer wiedzy brokerzy wiedzy

6 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia 1305/2013 Wsparcie na:
Struktury potrzebne do prowadzenia sieci, Przygotowanie i wdrożenie planu działania ( w tym plan komunikacyjny)

7 Podstawy prawne cd. Art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

8 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 349). Projektowane akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

9 Zapisy w PROW 2014-2020 dotyczące KSOW
Rozdział 17 o KSOW Rozdział 15.3 – działania informacyjno-promocyjne Rozdział 15.6 – pomoc techniczna

10 Podstawy prawne KSOW art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Cele: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

11 Europejska Sieć Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP)
Funkcje sieci Zbieranie informacji (badania i projekty innowacyjne itp.). Efektywny przepływ informacji (strona internetowa, funkcja „helpdesk”). Wymiana zagadnień dot. innowacji (seminaria, warsztaty, konferencje). Dzielenie się wiedzą na temat działań praktycznych (grupy dyskusyjne, zespoły tematyczne). Systematyczne informacje zwrotne. Wymiana wiedzy generuje nowe poglądy i pomysły oraz integruje istniejący zakres wiedzy. Przyczynia się również do lepszego ukierunkowania programów badawczych do potrzeb praktyki.

12 Sieć EIP OG – Grupy Operacyjne
NW - Krajowe Centra Innowacji w Rolnictwie

13 Sieć EIP OG – Grupy Operacyjne
NW - Krajowe Centra Innowacji w Rolnictwie

14 Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)
PROW (KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH - KSOW) Zadania Sieci Innowacji w Rolnictwie, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR. Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi. Sieć Innowacji w Rolnictwie funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW

15 KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym FAPA – jednostka centralna 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego Jednostki regionalne samorządy województw

16 KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym FAPA – jednostka centralna 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego Jednostki regionalne samorządy województw

17 Nadzór nad wszystkimi podmiotami
Zadania MRiRW (IZ) Powołanie Grupy roboczej ds. KSOW Określenie w drodze rozporządzeń: Trybu opracowania i zmiany planu działania, a także jego zakresu i sposobu realizacji, Trybu opracowania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakresu, Szczegółowego zakresu zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i WODR w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposobu ich wykonywania - Wydawanie wytycznych i poleceń - Żądanie przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów - Przeprowadzanie kontroli Przygotowanie Strategii Komunikacji oraz nadzór nad jej realizacją

18 Jednostka centralna (FAPA)
Przeprowadzanie kontroli realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych Koordynacja współpracy oraz zapewnienie dostępu partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich Opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania KSOW na lata , we współpracy z jednostkami regionalnymi i IZ oraz podmiotami, którym delegowano zadania IZ Jednostka centralna (FAPA) Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerów KSOW poprzez prowadzenie działań aktywizujących Identyfikacja parterów krajowych i zagranicznych, współpraca z nimi Opracowanie planu działa KSOW na lata i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami Sieci ,IZ oraz podmiotami, którym delegowano zadania IZ i jednostkami regionalnymi Wdrażanie planu działania KSOW na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych Zapewnienie informacji i promocji KSOW

19 Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie(SIR)
W przygotowanej koncepcji zakłada się, że Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR) z godnie z zapisami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) oparta będzie na strukturze publicznych jednostek doradztwa rolniczego, instytutach i jednostkach badawczych oraz uczelniach wyższych związanych z rolnictwem. W ramach prowadzenia i obsługi sieci wyodrębniona będzie w CDR komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) i ich odpowiedniki (zespoły) na poziomie WODR. Łącznikiem (interdyscyplinarnym) są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Zakłada się, że warunkiem koniecznym funkcjonowania systemu jest aby uczestnicy Partnerstwa byli jednocześnie członkami Grup Operacyjnych.

20 Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)

21 Zadania grupy roboczej ds. KSOW w zakresie SIR
Udział interesariuszy działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w funkcjonowaniu Sieci, w tym identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz w planowaniu i realizacji planu działania SIR na lata 20142020 zapewniony będzie poprzez Grupę Roboczą ds. KSOW oraz Grupę Tematyczną i Grupy Zadaniowe d.s. innowacji w rolnictwie na poziomie krajowym oraz wojewódzkie grupy robocze ds. KSOW na poziomie województw. Zadania grupy roboczej: Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Krajowego Partnerstwa na rzecz Innowacji (SIR) na poziomie krajowym; Identyfikacja najważniejszych współuczestników jak i społeczności zaangażowanych w realizację SIR; Analiza problemów i czynników ograniczających związanych z wdrażaniem innowacji (tzw. wąskim gardłem ) w zależności od poziomu jak i rodzaju partnera PI oraz ustalenie strategicznych rozwiązań; Opracowanie rekomendacji na temat zastosowania rozwiązań innowacyjnych pozwalających na poprawę efektywności z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych; Opracowanie rekomendacji określających jakie warunki i czynniki wpływają na odniesienie sukcesu w efektywnym i wydajnym wprowadzaniu PI w tym kryteriów wyboru projektów. akceptacja planu działania, zmian do planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian; opiniowanie dwuletnich sprawozdań z realizacji planu działania SIR oraz półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie zmian do planów operacyjnych; zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami sieci poprzez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

22 Zadania CDR (KPSIR) Identyfikacja partnerów krajowych i zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z tymi partnerami; Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez współuczestników SIR oraz przekazywanie ich do Sekretariatu Centralnego (SC) KSOW; Opracowanie we współpracy z jednostką centralną zasad i kryteriów oceny projektów związanych z SIR, stosowanych przy wyborze projektów zgłaszanych do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych; Udział w Grupie Roboczej KSOW, Grupie Tematycznej oraz Grupach Zadaniowych; Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów SIR poprzez prowadzenie działań aktywizujących, upowszechnianie wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy interesariuszami uczestniczącymi w sieci; Prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki prac badawczych oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji, a także upowszechnianie materiałów na stronie internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, seminariów, szkoleń itp.); gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat EIP, w tym odkryć naukowych i nowych technologii w innych państwach UE, mających znaczenie dla innowacji;

23 Zadania CDR (KPSIR) Prowadzenie działań promocyjnych z zakresu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich; Utworzenie i prowadzenie Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie przy Grupie Roboczej KSOW oraz powołanie i organizację prac Grup Zadaniowych przy CDR; Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez zarządzanie portalem internetowymi oraz narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami; Zbieranie propozycji tematów/projektów do realizacji w ramach planu działania SIR na lata 20142020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR; Opracowanie projektu planu działania SIR na lata 20142020 i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami sieci i jednostkami regionalnymi; Realizacja planu działania SIR na lata 20142020 na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych; Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi;

24 Zadania CDR (KPSIR) cd. Opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania SIR na lata 20142020; Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji, siecią Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, zwaną dalej „siecią EPI”, w tym selekcja projektów zgłaszanych do europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współpraca z innymi państwami UE w obszarze innowacji; Prowadzenie pilotażowych usług brokerskich w trzech makroregionach (Wielkopolska Poznań, Mazowsze - Radom i Małopolska- Kraków)

25 Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie
W skład grupy wchodzą przedstawiciele jednostek badawczo rozwojowych, administracji rządowej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), NCBR, doradztwa oraz przedstawiciele organizacji branżowych (zainteresowani członkowie grupy roboczej KSOW) Zadania Grupy: Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej; Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym; Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW; opiniowanie propozycji do planu działania SIR, propozycji zmian do planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie krajowym; Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie.

26 Grupy Zadaniowe (Focus Groups)
W skład grup zadaniowych wchodzą jako koordynatorzy - pracownicy merytoryczni CDR oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele jednostek badawczo rozwojowych, doradztwa i przedstawiciele organizacji branżowych maksymalnie 25 osób. Zadania Grup: Określenie zakresu działań w ramach Grupy Zadaniowej ; Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Innowacji w Rolnictwie; Przygotowanie propozycji dla grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie; Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej. Obszary tematyczne: Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin - IPM; Produkcja zwierzęca ( w tym dobrostan zwierząt); Rolnictwo ekologiczne; Ochrona środowiska; Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo).

27 Instytuty Badawcze oraz Wyższe Uczelnie
Rola i zadania: Zawarcie z CDR stosownych porozumień o współpracy; Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę KPSIR oraz konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR; Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW oraz Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie; Udział w Grupach Zadaniowych; Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 20142020 oraz 2-letnich planów operacyjnych SIR. Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie; Udział w Grupach Operacyjnych; Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji); Współpraca z brokerami.

28 Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 ODR-ów), zadania (RPSIR):
Regionalne Punkty Sieci Innowacji w Rolnictwie (zespół zadaniowy w ODR) Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 ODR-ów), zadania (RPSIR): Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa; Identyfikacja potrzeb i problemów zgłaszanych przez zainteresowanych uczestnictwem w sieci na poziomie województwa oraz przekazywanie tych informacji do SR KSOW oraz Koordynatora SIR; Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom SIR poprzez prowadzenie działań upowszechniających wiedzę tematyczną i analityczną oraz współpraca z CDR; Zbieranie, gromadzenie i aktualizacja informacji (badania, innowacyjne projekty, nowe rozwiązana oraz tzw. dobre praktyki w zakresie innowacji i ich upowszechnianie na stronie internetowej CDR, WODR-ów, KSOW itp. oraz w trakcie imprez (np. konferencji, seminariów, szkoleń itp.); Udział w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW oraz współpraca z LGD z obszaru województwa;

29 Regionalne Punkty Sieci Innowacji w Rolnictwie (zespół zadaniowy w ODR)
Udział w Grupie Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie działającej przy Grupie Roboczej KSOW oraz Grupach Zadaniowych; Przygotowanie i zgłaszanie we współpracy z brokerami propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 20142020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR; Realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim w zakresie zadań SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych; Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów z zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi; Prowadzenie usług Brokerskich Udział doradców w grupach operacyjnych i stała współpraca z grupami operacyjnymi. Finansowanie w tym brokera innowacji w WODR zapewnia instytucja zarządzająca

30 Brokerzy Zadania: Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa oraz przekazywanie informacji do RP i KP SIR; Tworzenie grup operacyjnych (łączenie partnerów), w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy (umów itp.); Przygotowanie projektów planów operacyjnych dla grup, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności oraz wniosku o wsparcie w ramach działania Współpraca; Monitoring funkcjonowania grup i realizacji projektów oraz przekazywanie informacji do RP i KP SIR; Udział w spotkaniach organizowanych przez CDR.

31 Brokering w innowacjach koncentruje się na:
• odkrywaniu innowacyjnych pomysłów, • artykulację żądań, • łączenie partnerów, • pozyskiwanie finansowania, • przygotowanie propozycji projektu, "Innowacja" = idee wprowadzone z powodzeniem do praktyki Jeśli przy udziale brokera innowacji powstanie dobry plan projektu innowacyjnego – broker będzie miał większe szanse na pozyskania właściwego finansowania dla tego projektu.

32 Jak zachęcić do interakcji i współtworzenia innowacji?
Wytyczne: • określenie podmiotów i użytkowników końcowych projektu, • określenie składu partnerów projektu, • zapewnienie właściwej wymiany wiedzy, • prowadzenie działań w odpowiedzi na zaistniałe warunki / unikanie powtórzeń w działaniach, • właściwe działania komunikacyjne, Zadaniem brokera innowacji jest przygotowanie właściwego planu interaktywnego projektu innowacji 32 32

33 Wojewódzkie grupy robocze ds. KSOW
Do zadań wojewódzkich grup roboczych ds. KSOW należy: opiniowanie propozycji do planu działania SIR, propozycji zmian do planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie regionalnym; opiniowanie dwuletnich sprawozdań z realizacji planu działania SIR oraz półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów i zgłaszanie propozycji rekomendacji ich zmian; zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami sieci poprzez możliwość tworzenie grup tematycznych na poziomie regionalnym.

34 Koncepcja Grup Operacyjnych
Grupy Operacyjne EIP: • Stworzone na potrzeby konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań. • Połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbędnych do wykonania konkretnego działania. • Grupy służące praktycznemu wykonania działań, zorientowane na wyniki, współpracujące z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w dane działanie. • Składające się z różnych podmiotów, w tym rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

35 Zadania Grup Operacyjnych:
Tworzenie i realizacja konkretnych projektów innowacyjnych ukierunkowanych na znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla szczególnych wyzwań i nowych możliwości; Wiązanie różnych umiejętności (praktycznych i teoretycznych - naukowych), potrzebnych przy realizacji projektu bądź zadania; Działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty dla grupy; Uzyskiwanie korzyści z interakcji przy współtworzeniu projektu („zarażanie się pomysłami”).

36 Wsparcie Innowacji i transferu wiedzy w ramach działań PROW 2014 -2020
M01 - Transfer wiedzy i działania informacyjne; M02 - Doradztwo rolnicze, tworzenie usług doradczych, szkolenie doradców; M Współpraca, grupy operacyjne stosownie do projektów M04 - Inwestycje (współfinansowanie do 50%); M20 - Stworzenie sieci ułatwiającej wymianę wiedzy, przepływ informacji i wzajemnej komunikacji

37 Rola doradców w działaniach innowacyjnych
Doradcy stanowią ważną płaszczyznę łączącą sferę badań i praktyki: Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji (EIP) dostarcza doradcom gotowe do wykorzystania wyniki badań oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji. Ponadto, doradcy mogą zidentyfikować utrudnienia w zakresie wdrażania istniejących rozwiązań oraz wskazywać potrzeby dalszych badań dotyczących wydajności i zrównoważonego rozwoju.

38 Rola doradców w działaniach na rzecz innowacji
Doradcy odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu innowacyjności: Doradcy mogą stanowić część grup operacyjnych Doradcy pomogą w wymianie innowacyjnych rozwiązań wśród rolników Doradcy powinni prowadzić działania zintegrowane z działaniami Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EIP) (EURFAS)

39 Pięć najważniejszych kwestii :
Działaj tam gdzie jest konkretna potrzeba Mniej rozważań teoretycznych, więcej działań Korzystaj ze zdobytej wiedzy, ale bądź gotowy na niespodzianki Właściwie zarządzaj finansami Działaj zgodnie z zasadami

40 Działaj tam gdzie jest konkretna potrzeba
Nowa grupa, nowy projekt √ Istniejąca grupa, nowy projekt √ Istniejąca grupa, istniejący projekt X

41 Podsumowanie Tradycyjne, liniowe koncepcje powiązań nauki z praktyką rolniczą w postaci modelu transferu technologii lub modelu społecznej interakcji zastępowane są innowacyjnymi koncepcjami sieciowymi w celu łączenia i lepszego wykorzystania wiedzy wszystkich uczestników tworzących się sieci i partnerstw innowacyjnych. Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR) to nowe wyzwanie zarówno dla jednostek doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i uczelni wyższych w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki innowacji rolniczych i daje szanse na szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa. Stworzone możliwości w nowym okresie programowania dają szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

42 Dziękuję za uwagę servicepoint@eip-agri
Dziękuję za uwagę EIP-AGRI Service PointAvenue de la Toisond’Or Brussel Belgium


Pobierz ppt "Krajowa Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google